מקורות מידעסנוניתמקורות מידע עגונות ומסורבות גט

מדרש מסורבת

רבקה לוביץ

באותו היום השיבה להם אחת ממסורבות הגט כל תשובות שבעולם, ולא קיבלו הימנה.

אמרה להם לחכמים: תנו לי גטי ואצא.
אמרו לה: האיש מגרש, ואין האיש מגרש אלא לרצונו.
אמרה להם: כפוהו לגט, שהרי "מכין אותו עד שיאמר רוצה אני".
אמרו לה: אין אנו יכולים לכופו, שמא נמצא זה גט מעושה, ונמצאת אשת איש יוצאה לשוק וילדיה ממזרים.

באותה שעה נעקר החרוב ממקומו מאה אמה. ראו חכמים ולא השגיחו בדבר.

אמרה להם: אם כך, הריני אלמנה חיה
אמרו לה: כבר נאמר "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו".
אמרה להם: אבל כך וכך עשה לי בעלי, והוא מאוס עלי, ואיני כשבויה להבעל לשנוי לי
אמרו לה: מי אנו שנשים ראשינו בין הרים גדולים, ויש לחוש לרא"ש

באותה שעה, חזרו אמת המים לאחוריהם, ולא השגיחו בדבר.

אמרה להם: הפקיעו קידושי, שעשה לי דבר שלא כהוגן.
אמרו לה: אין לנו סמכות.
אמרה להם: בטלו קידושי בטענת "מקח טעות" - שלו ידעתי שכך וכך יעשה לי, לא הייתי מתרצית להנשא לו.
אמרו לה: אין אנו יכולים.

באותה שעה היטו כתלי בית המדרש ליפול, והמה מטים והולכים.

אמרה להם: בית דין - אביהם של יתומים הוא, וכי אין אני יתומה וגלמודה?
אמרו לה: אין זו טענה, ואין אנו שומעים טענותייך כלל. שמא בקש ממך דבר, ולא נתת לו?
אמרה להם: אכן, הירבה עלי תנאים לגט, ואיני יכולה לעמוד בהם.

יצתה בת קול ואמרה: מה לכם אצל אשה זו שבעלה מאוס עליה, ואינה צריכה ליתן לו דבר בשביל שתקבל את גטה.
אמרו חכמים: לא בשמים היא. ואין אנו משגיחים בבת קול.

באותה שעה היה בוכה הקדוש ברוך הוא ואומר: ניצחוני בני, ניצחוני בני.

אחורה
פתיחה
ספורי נשים
איך לא שמעת
העגונות בהלכה
מסורבות גט
החוק הישראלי ומסורבות הגט
פתרונות אפשריים
נקודת מבט אורתודוקסית
מקורות מידע
על האתר
עיצוב

פתיחה | ספורי נשים | איך לא שמעת? | העגונות בהלכה | מסורבות גט | החוק הישראלי ומסורבות הגט
פתרונות אפשריים | נקודת מבט אורתודוקסית | מקורות מידע | על האתר


כל הזכויות שמורות © 2004, סנונית (ראה תנאי שימוש)