אתר סנונית קבוצות דיוןחיפושאודותכתבו לנו על סדר היום - לוגו
רתאה תודוא לע
םהב קוסיעהש המדנ תובורק םיתעל .ונממ םידרויו תילארשיה הרבחה לש םויה רדס לע םילוע םיאשונ
.ןהל יוארה יניצרה ירוביצה ןוידל תוכוז ןניא תוינשמהו תוישארה תורתוכהש הארנ ,ויד קימעמ וניא
תא ץורפלו תושדחה תיצמת תא ביחרהל איה ותרטמ ."תינונס" תיבמ ילאוטקא ןיזגמ אוה "םויה רדס לע"
וא םויה רדס לעש םיאשונב הבשחמ תוררועמו תורחא טבמ-תודוקנ עיצהל ,תושודנה תואמסיסה תולובג
.םש ויהיש יוארש
תיתרגש אלו הקימעמ הניחב היהת תובתכב ,תויזכרמ תובתכ שולש דע םייתש ןיזגמב ומסרפתי שדוח ידמ
תא .םירתא טוונ ףרוציו תויעבו תונוש תועד הנגצות ,ןווגמו רישע עדימ אבוי הבתכ לכב .ילאוטקא אשונ לש
.המיאתמ תונומת תכורעת הוולת םירתאה
םייניבה תוביטח רובע םייגוגדפ םיכרצל הבר תולקב שמשל לכותש הרוצב ונבנ "םויה רדס לע" ירתא
הלעפה יכרעמב םירחא םירומ ףתשל וא הלעפה יכרעמ רוציל םיניינועמה םירומ .תונוילעה תוביטחהו
.רשק ונמע רוציל םינמזומ ,ובתכש

?םיאשונה םירחבנ דציכ
שיש אשונ לכ .ונתוא םג םיחנמ תושדחה תורודהמ יכרוע תא םיחנמה תודוסיה - בושח ,ןיינעמ ,ילאוטקא
.ןיזגמל יואר דמעומ אוה הלא םיביכרממ דחא תוחפל וב

?תישיא העדל םוקמ שי םאה
בחר חרואב תויגוס ריאמ ןיזגמה םלואו ."םויה רדס לע"ב העיבהל ןתינו הבושח תישיאה העדה .אלו ןכ
תבחרה רשפאלו הבשחמ ררועל איה תובתכה תרטמ .תודגונמ תודמע וב תורבסומו תוגצומ ןכלו ,קימעמו
הפקשהב תומצמטצה אלו תויגוסה לש הפיקמ הניחב תובתכב שי ךכיפל .םירושיקו עדימ תועצמאב םיקפוא
.תחא תישיא

?תובתכ וא םיאשונ עיצהל רשפא םאה
.התוא ןוחבל חמשנ ונחנאו ,םכתעצה תא וחלש .תאז תושעל ןמזומ דחא לכו .טלחהב


הכאלמב םישועה
keren@mail.snunit.k12.il רגניטא ןרק - הביתכ
ןציפש תנע - ןושל תכירע
דלפנזור ןיראק - הקפה
לנה םירמ - תונכת
םלש ילרואו רינ תירוד - הקיפרג

ףולובא לאירוא - רבעב בתכ
ןייל סכלא ,ןיפל ריאי ,ילגר'זדנא ייגרס - רתאה תמקהב לודג קלח וחקל

תינונסל | ןויד תצובק | שופיח | תודוא | ונל ובתכ
Copyright © 2001, Snunit. All Rights Reserved. (Terms of Use)    (שומיש יאנת האר) תינונס .2001 © תורומש תויוכזה לכ