פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
ןופלטע 

לוגו עטלפון

תוריפ יפלטע 1990 ינוי - יאמ ,10 ןופלטעןומלש ינב

תוריפ יפלטע
===========
רוזאב םיפלטע ינימ 174 תללוכ Pteropodidae תוריפה יפלטע תחפשמ
וז החפשמל .ףוצמו תוריפמ םינוזינה ,ןשיה םלועב יפורטהו יפורטבוסה
לכב ותצופתש ,ץראב יוצמה Rousettus aegyptiacus תוריפה ףלטע ךייש
םורדו ןיסירפק ,ןונבל ,לארשיב הנופצ ,הרהסה רבדמ איצוהל ,הקירפא
.ודוה ברעמ דע החרזמו ,היקרוט

הנוזתו םישוח
------------
חטש ןכש ,םדאה לשמ הבוט הליל תייארו תולודג םייניע תוריפה ףלטעל
.חטש תדיחיל םינולקמ רתוי םייוצמ ךכו ,תוטילב י"ע דואמ לדגומ תיתשרה
םיצפומה תוריפה ןכאו ,הלועמ חירה שוח .עבצ תייאר ףלטעל ןיאש הארנ
המקש ,הנאת ,הננב ,היפפ ,הביוג) םתלשבה םע זע חיר םינתונ םיפלטע י"ע
,קסרפא ,וגנמ ,קסש ,בורח ,רמת ,ןומסרפא ,תות ,םירחא סוקיפ ינימו
ומע ףע וא ,םוקמב יסיסעה ירפה תא לכוא ףלטעה .(י'צילו סגא ,שמשמ
רישעה ץימה .קרוי ףלטעה םיביסה תאו ,סעלנ ירפה .הליכא תדוקנל
םיחרפ ףוצמ םינוזינ תוריפ יפלטעש ןוויכ .העש יצחכ ךות לכעתמ םירכוסב
םיציפמ ןכו ,(הילגיקו בבואב לשמל) םייפורט םיצעל םיקיבאמכ םישמשמ םה
"לופיט" ורבעש רחאל קר םיטבונ םהיערזש םיצע ינימ תורשעל םיערז
ףלטעה י"ע הפלוק ירפה תפיצשכ וא ,(סוקיפ ינימ לשמל) לוכיעה תכרעמב
.(י'ציל ,בורח ,תכרדזא ומכ םילודג תוריפב)
תודוה ,תוריפה יפלטע רתי םייח וב רוזאהמ הנופצ גרוח תוריפה ףלטע
ול שיש וז החפשמב דיחיה גוסה והז ןכש ,תוכושח תורעמב ןוכשל ותלוכיל
םדאה ןזואל עמשנו ךיחב ןושלה ךוכיח י"ע רצוימ לוקה :הטושפ היצקולוקא
םינטק םימצע ןוכיאל .לבגומ הביבסה ןוכיא ךא ,(20 KHZ דע תורידת)
רמוש תוריפה ףלטע .רתוי הובג רדתב םישמתשמ םיקרח יפלטע ,(שותי) רתוי
לקשמכ לוכאל וילע ןכלו ,ףרוחה לכ ךשמ העובקו ההובג ףוג תרוטרפמט לע
תוריפ יפלטע לש םינטק םייפורט םינימ שי .הלילל (םרג 110-200) ופוג
.(TORPOR) החונמב םפוג תרוטרפמט תא םידירומה ,(םרג 20-30)
םירישנה בולבל םעו ,(הנטנלו תכרדזיא ,בורח) לד ןוזמה עציה ףרוחב
ףלטע ,לילג תעדל .15כ ולקשממ דיספמו ,םיעקפו םינצינ םג לכוא ףלטעה  
,ירפ ץעכ המקשה תעיטנ םע ,תיתילואינה הפוקתב קר ץראל רדח תוריפה
ףא שיו ,םימ התוש ףלטעה םיתיעל .ויתסבו ץיקב ,ביבאב ןוזמ עפש קפיסש
.םי ימ תיתשב תויפצת

היבר
----
תמטפב זחאנו ,םימי 10 ךשמ רוויע ,דיחי דלוה .םישדוח 4 ןוירהה ךשמ
הארנ .תועובש 9 ליג דע םיקנוי םירוגה .םיסרק תויומד בלחה ינישב םאה
םיימעפ הטילממ הבקנה .הליכאה ירתאל הפועתב ומא תא הוולמ ריעצהש
,(הבקנ) םישדוח 8-9 ליגב תגשומ תינימ תורגב .ויתסבו ביבאב :הנשב
ראוצ תמערב רכינו הבקנהמ התוי לודג רכזה .(רכז) םישדוח 18-20 ליגבו
.(?הבקנל רכזה ןיב תרושקתל :תורעשה סיסבב תויוצמ חיר תוטולב) המוח
.רתויו הנש 20 דע םימי ךיראמ ףלטעה היבשב

עבט תרימש
---------
ףרטנ אוה םיתיעל :ירקיע ןוזמכ וב םיחמתמה םיפרוט ןיא תוריפה ףלטעל
ויהו תוריפה ףלטע תייסולכוא הלדג 60-ה תונשב .תמשנתו חוא ,םיזב י"ע
לחה תוריפל םיקזנ לע תונולת תובקעב .םיפלטע יפלא ונכש ןהב תורעמ
םיפירח םילערב שומיש ךות ,םריבדהל תואלקחה דרשמב חמוצה תנגהל ףגאה
םינימ שי) םיבר םיקרח יפלטע ודמשוה ךכ .(ןדניל ,דימורב-יד ןליתא)
רשוכ ללגב השק עגפנ אל תוריפה ףלטעש דועב ,(ץראהמ ודחכנ הארנכש
.תרחא הרעמל (מ"ק תורשע דע) ףועל ותלוכיו ,ולש הובגה היברה
םינימ םה ץראב םיקרחה יפלטע לכ) "קיזמ" בשחנ תוריפ ףלטע םויה דע
הנש ינפל .תונורחאה םינשב ונממ םיקזנ וחווד אלש תורמל ,(םינגומ
יפלטע תויסולכוא םוצמצל םילערב שמתשי אל יכ ,חמוצה תנגהל ףגאה עידוה
תוכומס תורעמב תותשרב ופסאי םיפלטעה ,תוריפל םיקזנ ויהי םאו ,תוריפ
םייופצ .עגפנש עטמה דיל לפרע תותשרב וא (ןיקיימ דוד חתיפש הטישב)
יפלטע ןכש ,(י'צילו קסש - ץראב) םילשב םהשכ םיפטקנה תוריפל קר םיקזנ
םיפטקנ ץראב תוריפה בורו ,(חירה יפל) לשב ירפל קר םיכשמנ תוריפ

.חולשמב ודמעיש ידכ ,רסוב םדועב

תוריפ יפלטעב תופצל ךיא
----------------------
ןכלו ,םיינלוקו ,(מ"ס 60-70 םייפנכ תטומ) תיסחי םילודג תוריפה יפלטע
,הנאת ,קסש) םילישבמ ירפ יצע דיל ברעב םתוא ושפח .םהב תופצל לק
,ףוצ עפש םהל םיצע תחירפ דיל וא ,(יתד סוקיפו תורדשה סוקיפ ,המקש
קרב יאחוי .(היניהוב ,סקבמוב ,הילגיק ,בבואב) םיפלטע י"ע םיקבאומה
,סוקיפהו המקשה תוריפמ םילכוא םה םש ,א"תב ריאמ ןגב םהב תופצל עיצמ
.ןגבש הכירבה יממ תותשל םיללוצו


 

הרזח

ונל ובתכ | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעו ןופלטע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ

פרסומות