לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

םימה תוגלפתה

.םינימזה םימה תומכו ץראה רודכ ינפ לע םימה תוגלפתה

ףרסא יבצ-ןב תירוא םע ףותישב התנבנ תוליעפה Weizmann
,םיעדמה תארוהל הקלחמה תאצוהב "לוחכה תכלה בכוכ" הדיחיה רובע
עדמל ןמציו ןוכמ


םידומילה תינכתב בוליש
ץראה רודכ ינפ לע םינימזה םימה תומכל םירושקה םיאשונב

ינורטקלא ןויליגו רקח תויונמוימ
,םיפרג טוטרש ,םוכס ,תכרעמ תיצקנופב שומשחתפמ תולימ

.םיקותמ םימ ,םימ תוגלפתה ,םימ תונימזWORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל
 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)