פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
תוביבס 
טודנרב תא ונלסיח :רמאמה םש  


רלטז עשוהי םע החיש
טודנרב תא ונלסיח :רמאמה םש  
לארשי תנידמ םוק םע י"חלה תמיחל לע :רמאמה אשונ
.לארשי תנידמ .םזינאמוה :חתפמ תולימ
.1993 רבמצד ,31 רפסמ תרבוח "תוביבס" ךותמ
ןוירוא ארזע :ךרוע
,בונירמ ירוא ר"ד ,ץיבוניבר ינד ר"ד ,בונר'צ ןתיא 'פורפ:תכרעמ
.סוקרמ םחנמ ,ןמרמיצ ירש      
.הביבסה תוכיאל דרשמהו ןוירוג ןב תשרדמ ,יתביבס ךוניחל האצוה תיב תאצוהב

ויתולועפ לע דקיפ .י"חל רבח 1941-ב וגוליפ זאמ .1936-מ ל"צא רבח .ז.י :תורעה
-לע וחצרה ינפל םישדוח השולשכ רסאנ .ןרטש ריאי לש והטמב ,ץראב            
לע דקיפ .וכעו םילשורי אלכב רסאמ תונש 5 .תיטירבה תשלובה ידי            
תליחת דע י"חל תולועפ לע בוש דקיפ .4.5.1937 וכע אלכמ הצירפה            
.תואמצעה תמחלמ            
.טודנרב חצר רחאל דע םילשורי י"חל לע דקיפ זאמ            טודנרב תא ונלסיח                            
רלטז עשוהי םע החיש                            

?רורט ןיבל תימואל תוריחל תרתחמ תמיחל ןיב ןיחבמ התא ךיא :תוביבס

.תירבע הלימ הנניא 'רורט' .הילע תינע הלאשה חוסינב רבכ (ץרמנ) :רלטז
.קשנב ילילש שומישכ .ילילש גשומכ התוא וצמיא ןאכ .'דחפ' השוריפ תילגנאב
זאמ ותוא תוליעפמ ןותחתה םלועה תויפונכ .ויניתנ לע רורט ליעפהל לוכי ןוטלש
,ילרטיינ יעצמא אוה קשנ .יעצמא אוה קשנב שומיש .הירוטסיהה תישאר
!?הרטמה יהמ :איה תיתועמשמה הלאשהו

,'םיטסירורט'כ םכתא ורידגה ןגרואמב בושיהו יטירבה ןוטלשה :תוביבס
.'םיטסינרטש'כ

ןיגב לש ותיילע םע תיפוס טעמכ קחמנש ,ונל קבדוהש יאנג םש והז :רלטז
תימואל המיחל ןיב רשק לכ ןיא .לארשי תוריח ןעמל קשנ ונלעפה ונחנא .ןוטלשל
.רורט ןיבל

לא ךסחי היה המ .'הנגהה' דוקיפ ידי-לע עבטנ "קשנה רהוט" גשומה :תוביבס
?הזה גשומה

רצויש ילכ אוה קשנ .םירבדה קמועל דרי אל הזה יחטשה גשומה תא איצמהש ימ :רלטז
.תימצע הנגהל וליעפהל שיש רמול ןתינ .גורהל ידכ
םומינימ םעו ,רצק ,רהמ - "...וגרהל םכשה ךגרהל אבה..." בותכ תורוקמב
לכב . ךתדמשה תא ענומה יעצמאכ גרה ,הנגה םשל גרה .וניתוחוכל תודיבא
תרטמ לא תרזוח הלאשהו (טיאמ) .םח קשנ בורל ,קשנ לעפומ ונימיב תיאבצ הלועפ
...המלש ריע דימשהל ןנוכתמה ,םיהלא םע םהרבא דדומתמ ך"נתב בושו ...שאב החיפה
תסייט קינזמה התאשכו .(חי ,תישארב) !?התוא דימשת םיקידצ השימח םש ויהי םאו
םש ןיא - ןודיצב וא ,ןונבלה תעקבב 'םילבחמ תורטמ' ץיצפהל הצצפה ברק יסוטמ
...?םיקידצ םש ןיא ...?םינקזו םישנ ,תוקונית - םיחרזא

...1982 תוריב תא :תוביבס

הקלחב תיצאנה הינמרג ירע תא תירבה-תונב וציצפהשכ ...ןאכ קר אלו :רלטז
!?םינקזו םישנ ,תוקונית םש ויה אל - הינשה םלועה תמחלמ לש ינשה
,5.8.1945 המישוריה תא תירבה-תוצרא הציצפהכו ...?הרוהט הצצפה תאז התיה םאה
...?הרוהט םוטא תצצפ תאז התיה םאה ...רושימל היח ריע הכפהש ...רקובב הנומשב
ידלי לש רוד ודילוהש ,םידילבניא יפלא תואמ םע ,םיללח יפלא תואמ םע
...קשנה תלעפה תרטמ לא תרזוח הלאשה (טיאמ) ...המישוריה
"!שודקה חתותה" לע זירכה ןוירוג-ןבשכו ,שודק קשנ ןיאו רוהט קשנ ןיא .הדוקנ
שיגרה זא רבכ אוה - 'הנלטלא' ל"צא לש קשנה תיינא לע ביבא-לת ףוחמ הריש
...ךכב תודוהל ילב ,ותומ םוי דע הז אטח לע הכהו ,אטח אוהש

הימחול תא ףרצלו התורמ תא לבקל י"חל תגהנה הצלאנ הנידמה תמקה םע" :תוביבס
תורוא - י"חלה לע יצולח רקחמ /רסוניג .פ) "יוצח בלב תאז התשע איה .ל"הצל
םרט 1948 ץיקב הילעש ,םילשוריל ורבע םקלח .(1992 לירפא ,64 'הרדתק' - םיללצו
?ריעב י"חל דקפמ תייה םיכיראת הזיא ןיב .לארשי תנידמ ןוטלש לחוה

תנידמב הללכנ אלש ,םילשוריל יתילע - '74 רבמצדב הלפשב הביטחה קוריפ םע :רלטז
רשאב ונישנא לא םירדש ונחלשו ...29.11.47 תודחואמה תומואה תטלחה יפ-לע לארשי
תונוביר דעב דימת יתייה .י"חל קוריפ דגנ יתייה אל ..."?קשנל ואוב" םש םה
לע וזירכה" :ביבא-לתב לארשי תלשממל יתארק םילשוריב יתמסרפש םיזורכב .לארשי
ילב :ןוירוג-ןב ...!דימ קרפתי ןאכ י"חלו - לארשי תנידממ קלחכ םילשורי
(טיאמ) "...!!לארשי תנידמ ןיא םילשורי
ןגרואמה בושיהו ןוירוג-ןב וזפחנ זא .'93 ץיקל '48 ץיק ןיב תוינידמ תולבקה שי
...ףפור 'םולש' ףוטחל ןיבר תלשממ תזפחנ םויכו ...תפפור תואמצע ףוטחל
-ןבל קתפ יתרבעה ...גישהל ...גישהל ...םירותיו רוזיפ ךות קומא תציר ןימ
רזפל לבא ...!?הזעלו ונל המ ?םירצמל הזע תעוצר תא ורסמ :הנש 30 ינפל ןוירוג
...!?לארשי-ץרא תא חור לכל
לעופל האצוהה העטק '48 ץיק לש תאזה קומאה תציר תא .טודנרב לא עיגמ ינא ןאכו
העדותה לע הכמ התיה וז .םילשורי לע רותיוה תא המלבש תאז איה .ונלש
.תימואלה

?טודנרב ןזורה תא גורהל הדוקפה תא ןתנו טילחה ימ :תוביבס

ונגפה ןכ-ינפל םימי המכ ...ןמז המכ רבכ ריואב הפחיר לעופל האצוהה :רלטז
!םלוהקוטשל עס !ונלש םילשורי :הלודג הזרכ םע ,ולש בכרה לומ ,םילשוריב
...וילא הספרתה בושיה תגהנה ...רסמה תא טולקל בייח היה אוה
!העינכ ...!הילעה תקספה ...!תימואלניב םילשורי !םיברעל בגנה ...םיכרב קיפב
ורמאי המ בושח אל..." :ןוירוג-ןב ריטפה םישדוח המכ ירחאו ... (טיאמ)
,ונדגנ ולוכ םלועה "...!םומש מ"וא ...!םידוהיה ושעי המ בושח ,םייוגה
...רבגתנ ,ארונ אל

?ותוא גורהל הארוהה תא ןתנ ימ :תוביבס

.ינא :רלטז

,םורטסדנול הגא ח"ודב האר) "30 ןבכ ,ההכה ,הובגה ריעצה" היה ימ :תוביבס
?ודי-לע בשיש הזבו וב הריש ,(207 'מע ,טודנרב ןמוי לש גוליפאב
?ןה עשוהי היה הז םאה

וטואהמ ותוא איצוהל :םהל יתרמאש המ ועציב אל םה .וב הרי עשוהי .ןכ :רלטז
...תינסחמה ול הלפנו ךבתסה אוה .דבלב ותוא לסחלו
ונאצוה .ונתוא רוסאל וליחתהו .אבצל סייגתהל וניצר ...ונקרפתה הז ירחא (טיאמ)
וריו ונישנא ירחא ופדר י"שה ישנא ...וכע אלכל בוש .קוחל ץוחמ לא
ןמשירפב ןאכ ,ונלש רוחב ןאכ עצפנשכו ...קשנה רהוט ...םיפדרמה ידכ ךות
...לארשי תנידמב '48 רבוטקואב ...לובג לכ רבע רבכ הז - ףוגנזיד תניפ
םיצור אל ונחנא .םהילע םירויו קרפתהל םיצור י"חל :ןוירוג-ןבל רסמ יתרבעה
תעמתשמ אלש ןושלב ...עגפת התא .טקשב רובענ אל ירי לע ךא ,םיחא-תמחלמ
!לדח - י"של הארוהה הנתינ םימי המכ ךותו .םינפ יתשל
-ריד תשרפ התיה .דאמ הבואכ איהש ,קשנה רהוט תייעבל ושכע רוזחל הצור ינאו
ריאמש הצור ינאו ...וסנא ...םידליו םישנ ...חבט ...ונילע ולפט אל המ .ןיסאי
דעבמ') תפצ שוביכ לע הרפסב תבתוכ הדוהי-ןב הביתנ .הז תא וארקי וירבחו ליעפ
ןיסאי ריד תא ךפוה תראתמ איהש המ .(248-246 'מע ,הדוהי-ןב הביתנ / 'תותובעל
יתייה .שמשב ובכש םהו םתוא ונלבכ ,םיברע םייובש 12-10 ונחקל ...!םושה תפילקל
"!םימ תותשל םהל תתל ךירצ" :םר לוקב רמאו םימחולהמ והשימ סנכנו ,דקפמה רדחב
לש ןיסאי-ריד "...דחא לכב תינסחמ !רבכ םהב ורי !ימ תא רבכ ןיא" :ול רמאנ זא
וליאו םדי-לע ולפנ םהירבח יכ ךכ ולעפ םה לבא ...קשנה רהוט יכינח ...ח"מלפה
בושיה לש היגולואדיאה התיה תאז ...!היגולואדיא התיה תאז י"חל לצא
...הפ הצפ אלו ,שיא םק אלו םסרופ הזה רפסהו .ןגרואמה
םילשורי שוביכ לש ילרגטניא קלח היה הז .ןיסאי-ריד לע םיטפשמ המכ דועו (טיאמ)
ץפנ רמוח ונל היה ...םולכ ,תומגרמ אל ,עייסמ קשנ ונל היה אל .תיברעמה
ונחנאו ,רצענו דחא דצמ רפכה תא ףקת ל"צא .עבצ לש תויחפב םילשוריל ונחרבהש
הטיעבב התוא םיחתופ ,תלדה לוענמב םירוי ,תיבל םיברקתמ .ינש דצמ ונפקת
םימדקתמו !ץוציפ ...רצק היהשה לית םע ,ץפנ רמוח םע לימרת םיקרוזו
- :ביבא-לתל ףרגלט ל"צאמ והשימו ...םיימוי חקל הז ...האלה
...תוסירהב רופסל ךלי ימ ...90-כ יתכרעהל םש ויה !םיברע םיגורה 250
.ונלש תא ונישע ,םילפקתמ ונחנא ,שבכנ רפכה :'הנגהה'מ לאיתלאשל יתעדוה
.טפשמ דוע רמוא ןאכו (טיאמ) .'חבט'ל ןיסאי-ריד שוביכ תא ךפה ןגרואמה בושיה
הברה .תודבא הברה ךסח הז .טלמהלו םוקל לאשי-ץרא ייברע תא ענכש 'ןיסאי-ריד'
היהשהה ליתו ...ןאכ ידוהי בור תויהל ונל עייס הז .םידדצה ינשמ םיגורה
...קלוד

18.11.93 ,ביבא-לת                                            


* * *                                


   
             
   
   

 

הרזח

תוביבס תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו ןוירוג ןב תשרדמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ