פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
תוביבס 
טודנרב חצר רואית :רמאמה םש


טודנרב חצר רואית :רמאמה םש
םורטסדנל הגא :רמאמה רבחמ
טודנרב חצר רואית :רמאמה אשונ
.םזינאמוה .לארשי תנידמ :חתפמ תולימ
.1993 רבמצד ,31 רפסמ תרבוח "תוביבס" ךותמ
ןוירוא ארזע :ךרוע
,בונירמ ירוא ר"ד ,ץיבוניבר ינד ר"ד ,בונר'צ ןתיא 'פורפ:תכרעמ
.סוקרמ םחנמ ,ןמרמיצ ירש      
.הביבסה תוכיאל דרשמהו ןוירוג ןב תשרדמ ,יתביבס ךוניחל האצוה תיב תאצוהב

הגא תאמ רבד תירחא .1952 ,'ףסאיחא' ,טודנרב הקלופ /'םילשוריל' :ךותמ :תורעה
207-205 םש ,םורטסדנל              עוריאה רואית                              

ידי-לע ונרצענ הלעמה הצקל ונעגהש רחאל דימ .עופיש הלעמב ושכע ךשמנ שיבכה..."
..ידוהיה אבצה לש םיפי'גה גוסמ ,תצקמב לודג היה הז פי'ג .ךרדה תא םסחש פי'ג
תורצק םיסנכמ םע ,ידוהיה אבצה לש יקאח ידמ םישובל ויה ובש םישנאה תעברא
דצב םיינש ,ונלש תינוכמה רבע לא ודעצו הצוחה וצפק םהמ השולש .תויחצמ םישובחו
ראשנ גהנה .ונעסנ וב ןוויכה ןמ הארנש יפכ ,לאמש דצב דחאו תוינוכמה לש ןימי
...פי'גב
תא עיגהו תונושארה תוינוכמה יתש תא הצורמב רבע ישילשה שיאהו הכו הכ ןיב...
הז היה ךכ-רחא ררבתנש יפכש עלקמ-תת שומח היה ,םישנאה רתיכ .ונלש תינוכמה
הזר יעשמל חלוגמ היה אוה .ידצל חותפ היהש ןולחה ךרד ונב ץיצה אוה .רסיימש
תא קודבל הצור אוהש ונבשח ונא םג .םישולש ןבכו הפי ןמואמ הארנ ,דאמ ההכו
עלקמ-תתה יפ תא םאתפ ץענ ,ןאיצוהל םיננוכתמ ונא דועבו ,ונלש רבעמה תודועת
בוריקב שמח התיה העשה ...וראסבו טודאנרב הקלופב תוירי רורצ הריו ןולחה ךרד
...(ידוהיה ןועשה יפל)
,ונלש הנושארה תינוכמה ילגלג לע שאב םירחאה םישנאה ינש וחתפ העשב הב...
עסונ ליחתהש ,פי'גה ךותל וצפק רחא .םהירחא ףודרלמ התוא עונמל ידכ הארנכ
ודיב קפיס היה אל חצרה תא עציבש שיאה םלוא .תידדצ ךרדב םלענו תוריהמה אולמב
תא וניז-ילכמ ליפה ותצורמב .הכומסה הביבסב םלענו ץר אלא ,פי'גה ךותל סנכיהל
.קשנה גוס תא עובקל ךכ-רחא ןתינש ןאכמו ,תינסחמהו דרפנה הנקה
אוהש יתיארו ,םירחא תומוקמבו ושארב רודכ-יעצפ המכ םע לפקתנ וראס לנולוק...
לע ךכוסל הסנמ אוהש יתבשח עגרל ,םינפל ןוחג אוהשכ בשי טודאנרב הקלופ .תמ
דינמ אוהש יתימד "?הקלופ ,תעצפנ םאה" :ויתלאשו וילא יתנחגו שאה ינפמ ומצע
...וכשמנ דועש תויריה שער ינפמ יתייה העוט ,רשפא ךא ,והשמ למלממו ושארב
"...תינרוחא חנצו הבישי בצמל םמורתה ךכ-רחאל ףכית

* * *                                


   
             
   
   

 

הרזח

תוביבס תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו ןוירוג ןב תשרדמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ