פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
תיטנגמורטקלא הנירק לש תויגולויב תועפשה :רמאמה םש
ןייטשנרוק יפר :רמאמה רבחמ
תיטנגמורטקלא הנירק לש תויגולויב תועפשה :רמאמה אשונ
/היגולויב ."הקירמא לוק"-וידר-תינורטקלא/תרושקת :חתפמ תולימ
.תיטנגמורטקלא הנירק/םילגו תויטנגמו למשח/הקיסיפ .אתה -היגולויסיפ
1 רפסמ ד"ל ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה
הימיכב תירבעה הטיסרבינואה רגוב אוה (R.Korenstein) ןייטשנרוק יפר
רבח רוספורפכ ןהכמ .עדמל ןמציו ןוכמ םעטמ רוטקודו ךמסומ ראות לעבו
-לת תטיסרבינואב האופרל הטלוקפה לש היגולוקמרפו היגולויסיפל הקלחמב
.ביבא
תיטנגמורטקלא הנירק לש תויגולויב תועפשה              

תוליעפהמ קלח םה םמוקימבו םיילמשח תודש לש םתמצועב םייוניש
לשמל ךכ .תונושה תומרב ,תויגולויב תוכרעמ לש הניקתה תיגולויסיפה
תימורקב ילמשח הדש לש ומויק תא ,ראשה ןיב ,םיאצומ ונא תיאתה המרב
ךרד םינוי יפטש םויקמ האצותכ םירצונ הלא םייעבט םיילמשח תודש .אתה
תעצבתמ םכרד רשאו הב םיאצמנה םידחוימ םינובלח תועצמאב ,אתה תימורק
לש םייטגרנאויב םיכילהתב םיברועמ הלא םיילמשח תודש .םינויה תרבעה
תולוקלומו םינוי לש הליעפ הרבעהב ,היגרנא תוריתע תולוקלומ תריצי
ילמשחה הדשב םייוניש .םירחא העמטה יכילהתבו ,וכותמו יחה אתה ךותל
לש רושיקמ האצותכ תימורקה ךרד תותיא לש םיכילהתב אתה םורקב םישחרתמ
לש םיכילהתב וא ,תימורקה ינפ לעש םינטלוקל (רושיק תוצובק) םידנגיל
םיברועמ םיילמשח תודשש םירובסה שי ,ןכ ומכ .בצעה אתב תואה תרבעה
לע עיבצמ הז םינינע בצמ .תומקרו םיאת לש תוחתפתההו הלידגה יכילהתב
תויאת תויוליעפ וא תונימתה ,הקולח יכילהת לע עיפשהל ןתינש תורשפאה
תכרעמה תפישח תועצמאב אתב יעבטה ילמשחה הדשה יונישב תורחא
.ינוציח ילמשח הדשל תיגולויבה

תודשהו םוחה תועפשה
תונוכתה תרכה ךותמ ןיבהל ןתינ יחה אתה לע ילמשחה הדשה תעפשה תא
ההובג תילמשח תודגנתה תלעב תימורקב ףקומ יחה אתה .אתה לש תובושחה
,יאת ץוחה ללחה ןיבל אתה ךות ןיב הדירפמה (מ"סל םואוליק 100-3)
תא ראתל ןתינ תאז רואל .דואמ הכומנ תילמשח תודגנתה ילעב םהש םיללח
ץוחו םינפ ןיב דירפמה (ירטקלאיד) דדבמ קד הטעמ לעב רודכמ בכרומכ אתה
לש בר רפסמ לש ףסואכ ראתל ןתינ תויגולויבה תומקרה תא .םיכילומ
ילעב םייאת-ץוחו םייאת-םינפ םירודמ ןיב תודירפמה תודדבמ תוציחמ
םניב רישי רשקב םיאצמנ םיאתה יכ םיאצומ םיבר םירקמב .ההובג תוכילומ
תויאת -ןיב תולעת םירצויה םידחוימ םינובלח תועצמאב םמצע ןיבל
תמרוג רבעמ יתמצ לש וז המלש תשר .(gap junctions) רבעמ יתמצ תויורקה
לש התושיגר תא הלעמ הז ילמשח דומיצ .המקרב םיאתה ןיב ילמשח דומיצל
.ינוציח ילמשח הדש ידי לע יורגל המקרה
היגרנאה תעילבמ האצותכ המקרב תורשומה תויגולויבה תועפותה תא  
תילעמ האצותכ תומרגנה תועפות :םיגוס ינשל קלחל ןתינ תיטנגמורטקלאה
הילעמ תועבונ ןניאש תועפותו (םיימרת םיכילהת) המקרב הרוטרפמטה
שארמ תוזחל ןתינ םיימרתה םיכילהתה תא .(םיימרתא םיכילהת) הרוטרפמטב
קסועה ןקתהש הביסה םג תאז .תיסחי םיטושפ םיילקיסיפ םילדומב שומישב
הז ןקת תפיכא .ודוסיב ימרת אוה תיטנגמורטקלא הנירקל היסולכוא תפישחב
.תפשחנה היסולכואב םיימרת םיכילהת לש םתארשה עונמל הרומא
לע םייטנגמורטקלא הנירק-תודש לש תוימרתא תועפשהב קסועה רקחמה  
םירדתה םוחתב ולא תודש לש העפשהה תניחבב דקמתה תויגולויב תוכרעמ
לש העפשהה תניחבב וזכרתה הז םוחתב םיבר םירקחמ .(ץרה 500-1) ךומנה
.(ב"הראב למשחה תשר רדת) ץרה 60 לש תורידתב םייטנגמורטקלא תודש
םייוסינ :תומר שולשב תויגולויב תוכרעמב שומיש ךות ועצוב ולא םירקחמ
םירקחמה .םייגולוימדיפא םירקחמו תויחב םייוסינ ,המקרו םיאת תויברתב
תודש לש םתלוכי לע םיעיבצמ םירקובמ הדבעמ יאנתב ועצובש
,םיטיצופמיל לש הלעפה ןוגכ םייאת םיכילהת לע עיפשהל םייטנגמורטקלא
םירקחמה .חומ תמקרמ ןדיס ינוי תאיציב יוניש וא יטנגה יוטיבב םייוניש
םידבוע לש האולחתל ותוי ההובג ןוכיס תמר וארה םייגולוימדיפאה
ודרולוק ,רונדב וכרענש םייגולוימדיפא םירקסב .למשחה תועוצקמב

וררוגתהש םידלי ברקב ןטרסב האולחתל ןוכיסב הילע האצמנ ,(ב"הרא)
.הובג חתמ יוקל ךומסב
המצוע) יטנגמורטקלאה הדשה ינתשמ ןיב רשקה תא םינחוב רשאכ  
תויגולויב תוכרעמ לע ימרתא ןונגנמב עיפשהל ותלוכי ןיבל (תורידתו
תיראניל-אלה תולתה אוה ירקיעה ןיפאמה .םיפתושמ םינייפאמ רפסמ םיאצומ
קר רשא תורידת לש םירצ "תונולח" רפסמ ואצמ םירקוחה .הנירקה תורידתב
םירקחמה םיעיבצמ ךכל ףסונ .תיגולויבה העפשהב ןיחבהל היה ןתינ םהב
.תיגולויבה תכרעמה לע תירשפא העפשהב יטנגמה הדשה לש תוברועמ לע
העפשה האצמנ .הכומנה ותמצוע איה יטנגמורטקלאה הדשה לש ףסונ ןייפאמ
םירקמבו רטמ\טלוו 2-0.5 לש הכומנ המצוע ילעב םייטנגמורטקלא תודש לש
2-0.5 לש דואמ הכומנ המצועב תודש תעפשה לע וליפא חווד םידדוב
ילעב םייטנגמורטקלא תודש םילגוסמ ותועצמאבש ןונגנמה .רטמ\טלווילימ
תנמ לע .ןיידע רורב וניא תויגולויב תוכרעמ לע עיפשהל השלח המצוע
תויויטרפואוקה תנוכת לע לשמל וססבתהש םילדומ ועצוה וז העפות ריבסהל
תכרעמה לש התושיגר תרבגה לע וא תימורקה לש (cooperativity)
לדומ רדעהב .דבלב רצ תויורידת םוחתל תלבגומ התבוגת רשאכ ,תיגולויבה
הדשה ינתשמ לש םוחת הזיאב שארמ תוזחל ירשפא יתלב ,הז בלשב ,ססובמ
הדיחיה ךרדה ,ןכל .תיגולויבה תכרעמה לע העפשה ול היהת יטנגמורטקלאה
םימיוסמ תורידתו המצוע לעב יטנגמורטקלא הדשל םא רורבב עובקל םויכ
.רבדה תא ןחביש ידועי יוסינ עצבל אוה תיגולויב העפשה היהת
תיסולכוא ףשחת ,הברעב "הקירמא לוק" תנחת לש ןונכתה טרפמ ךמס לע  
רטמ\טלוו 2-0.75 לש המצועב תיטנגמורטקלא הנירקל הברעה יבושי
20,000-100) עמשה םוחתב (AM) הפונת-תננפואמה ץרהגמ 26-5 לש תורידתבו
ןקתה יפל תרתומה הפישחה ףסל תחתמ םה וז הנירק יניפאמש תורמל .(ץרה
תויגולויב תועפות לש ןתארשה תורשפא יבגל הלאש תררועתמ ,ימרתה
םיחוויד תיעדמה תורפסב ןיאו ליאוה .וז הנירקל הפישחמ האצותכ תוימרתא
הנירק יניפאמ ילעב םייטנגמורטקלא תודשל תויגולויב תוכרעמ תפישח לע
ןפואב קר םתעפשה תא ךירעהל ןתינ ,"הקירמא לוק" ירדשמ לש הלאל םימוד
ךירצ תננכותמה הנחתהמ הנירקה תועפשה תא .הכומנ קויד תגרדבו ףיקע
רפסמב .ץרה 20,000-100-ו ץרהגמ 26-5 :תורידת ימוחת ינשב ןוחבל
םירדתה םוחתב םייטנגמורטקלא תודש תעפשה הקדבנ םהבש םירקחמ לש םצמוצמ
םתעפשה יבגל .ולא תודש לש תימרתא העפשה האצמנ ןכא ץרהגמ 26-5 לש
בר רפסמ םסרופ עמשה םוחת לש םירדתב םייטנגמורטקלא תודש לש תימרתאה
םירקחמה לולכממ .ץרה 100-1 לש םירדתה םוחת יבגל רקיעב םירמאמ לש
הפישחמ האצותכ תואירב ןוכיס לש ומויק תורשפאל ששח הלוע ומסרופש
.ל"נה םינייפאמה תלעב הנירקל


 

 

 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ