פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
םוינרואה יוליגל הנש 200 :רמאמה םש
קינזר סכלא :רמאמה רבחמ
םוינרואה יוליג :רמאמה אשונ
.םוינרוא /הימיכ .ןיערגה עוקיב- תיניערג /הקיסיפ :חתפמ תולימ
4 רפסמ ג"ל ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה

םוינרואה יוליגל הנש 200                      

הנש 50-ו םוינרואה יוליגל הנש 200 : לופכ לבוי תנייצמ 1989 תנש
.ןיערגה עוקיבל

M.H.) תורפלק ךירניה ןיטרמ גיצה ,24/9/1789-ב ,הנש 200 ינפל
הימדקאה ינפב רצק חוויד ,ןילרבמ עודי יאמיכו חקור ,(Klaproth
."השדח תכתמ ,טינרוא" היה שיגהש הדובעה םש .םיעדמל תיסורפה תיתוכלמה
ורפס תיבמ 15 ליגב קלוס ,ץרהה ירה רוזיאמ דימא טיח לש ונב ,תורפלק  
20 ליגבו הנטק הריעב חקור-תילושכ דובעל לחה אוה .ששורתה ויבאש רחאל
ךות ,גיצנדלו ןילרבל ךישמה םשמ .הכומסה הלודגה ריעה ,רוונהל עסנ
ףרטצה חקור תמולפיד לביקש רחאלו ,ותדובעב בר ןויסינ שכור אוהש
,37 ןב אוהשכ ,1780-ב ."ןבלה רוברבה" םשב חילצמ תחקרמ תיבל ןילרבב
,"בהזה בוד" ,ןילרבב ולדוגב ינשה תחקרמה תיב רבעוה ותושרלו ןתחתה
.ותשא לש הדודל ךייש היהש
תימיכ הדבעמ םיקהל ןמז אצמ תורפלקו ,ךלהו תחקרמה-תיב גשגש ולוהינב  
חקורכ תישעמה ותדובע תא ירמגל קיספה 1787-ב .םינוש םייוסינב קסע הבש
,קיודמו ןדפק יאמיכ היה אוה .הדבעמב וידומילל וצרמ לכ תא שידקהו
הכז 45 ליגב .וכרעש םייוסינה יבלש לכ לע אלמ חוויד ורסמש םינושארהמ
.םיעדמל תיתוכלמה תיסורפה הימדקאב רבחכ רחבנו דובכל

םוינרואה יוליג
-ב .יוהיזו הקידב ךרוצל תורכמ ילעבמ םילרנימו תורפע לבקל גהנ תורפלק
םויכ םייוצמה ("תורפעה-ירה") Erzgebige-n רוזיאמ תורפע לביק 1789
תפז-תרפע" גוסמ ויה ןה .היקולסוכ'צו תיחרזמה הינמרג ןיבש לובגב
ןטסגנוטו ץבא ,לזרבמ תובכרומ ןהש ורעישו ,(Pechblende) "תיליזרב
םילשוכ תונויסנ רחאלו הנידע הקבאל רמוחה תא שתכ תורפלק .(םרפלוו)
תבורעת ךותב .תיתקנח הצמוחו תירולכ הצמוח לש תבורעתב הסימה םידחא
םה הלאש הנקסמל עיגה אוה .םיפוקש-םיבוהצ ,םיאנ םישיבג ולדג תוצמוחה
םיבר םיצמאמ רחאל .הצמוחה םע הבוגתב ורצונש ההוזמ-יתלב תכתמ יחלמ
.עודי-יתלב רמוחמ יתכתמ ןוג ילעב םיריגרג לוכשא םישיבגהמ לבקל חילצה
לש התוכימס תא ןיצל ידכ ,םוינרוא םשב הז רמוחל אורקל טילחה תורפלק
םינש 8 ,(W. Hershel) לשרה םיליו י"ע סונרוא בכוכה יוליגל ותילגת
.((1) ןכ-ינפל
,67 ליגב ,1810-ב .םירחא םיבר םיימיכ םירקחמב קסעו ךישמה תורפלק  
,רבכמ אל המקוהש ןילרב תטיסרבינואב הימיכל ןושארה הרדתקה שארל הנמתה
.רטפנ ןכמ רחאל םינש עבשו

יניערג עוקיב
דדוב 1841-ב קר .םוינרוא תצומחת היה תורפלק אצמ ותואש רמוחה
ריע התואב .סירפב (E. M. Peligot) וגילפ ן'זוא י"ע תכתמכ םוינרואה
תויויטקאוידרה תנוכת תא ,1896-ב ,(H. Becquerel) לרקב ירנא הליג
.םוינרואב
(F. Strassman)ןמסרטש ץירפו (O. Hahn) ןאה וטוא ואצמ 1938 רבמצדב  
,אמורב (E. Fermi) ימרפ וקירנא ךרעש םימוד םייוסינ תובקעב ,ןילרבב
לש יויטקאוידר פוטוזיא רצונ םינורטינב םוינרוא םיציצפמש העשב יכ
וריבסה ,םוינרואה יוליג רחאל הנש 150 ,11/2/1939-ב .םוירב דוסיה
וחלשש רמאמב ,(O. Frisch) שירפ וטוא הניחאו (L. Meitner) רנטימ הזיל
ןאה לש םהייוסינב לבקתהש םוירבה פוטוזיא יכ ,ר'צינ ןותיעל הידושמ
.(2) םוינרואה ימוטאבש םיניערגה עוקיבב ורוקמ ןמסרטשו
ןושארה יניערגה רוכה לעפוה ,2/12/1942-ב ,רתוי רחואמ םינש שולש  
תבוגת רוציל וחילצה ויליעפמ .ימרפ לש ולוהינב ,וגקיש תטיסרבינואב
ומרג ,םוינרוא יניערג עוקיב בקע וטלפנש םינורטינ :תנסורמ תרשרש
-תדיחיב םיעוקיבה רפסמ .הלילח רזוחו - םירחא םוינרוא יניערג עוקיבל
,םלועה יבחרב םירוכה לכ .תנסורמ הבוגת םשה ןאכמו לבגומ היה ןמז
.הז יניערג רוכב םרוקמ ,םדאה תלעותל תיניערג היגרנא םויכ םיקפסמה
עוקיב ךרוצל הלוצינ תא רשפיא םג תיניערגה היגולונכטה חותיפ םלוא  
לעמ הנושארה ןיערגה תצצפ הצצופ 6/8/1945-ב .םוינרואה לש ןסורמ-אל

ןדיעה לש ,תוארונה ,תורחאה וינפ ולגתה ךכו ,המישוריה תינאפיה ריעל
.שדחה יניערגה
:תורעה
-ןבו הנב אוה ,תינויה היגולותימב "םימש"ה תומד תא גצימה ,סונרוא (1
ההוזמה) סונורק ,םהב ריעצהש ,םינטיטה יבאו ,("ץרא") היאג לש הגוז
- סואז ונב י"ע חדוה ,ורוחב ,סונורק .ותוכלממ וחידה ,("ןמז"כ םיתיעל
.ינויה םילאה סופמילוא שאר
,1968/9 ,4/ג"ל ,"עדמ" ,"ליחתה הז ךכ" ,שירפ וטוא לש ורמאמ האר (2
.231-225 'מע

     

 
 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ