פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
תושידח תופורתו םייוליג - ןואכיד :רמאמה םש
יבכר השמ :רמאמה רבחמ
ןואכדב לופיטהו ןואכדל יגולויזיפה סיסבה :רמאמה אשונ
.היגולוריונ :האופר .היגולויסיפ :היגולויב :חתפמ תולימ
4 רפסמ ב"ל ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה

תטיסרבינואב הימיכב ןושאר ראות ידומיל םייס (M. Rehavi) יבכר השמ *
םלתשה .הימיכויבב ר"ד ראותבו ינש ראותב רתכוה המעטמו ,ביבא-לת
גוחב ריכב הצרמכ ןהכמ .(N.I.H) ב"הראב םיימואלה תואירבה ינוכמב
.ביבא-לת תטיסרבינואב האופרל הטלוקפב היגולוקמרפו היגולויסיפל

.324 תרבוח ,168-170 םידומעב 1-6 תונומת האר *
.יבכר השמ תאמ /תושידח תופורתו םייוליג - היגולוקמרפ        

תולחמ תונוכמ ,הינמב םג ומכ ,ןואכידב תואטבתמה שפנה תולחמ  
הלחמ .חורה-בצמבו שגרב םייונישב תואטבתמ ןהש ינפמ ,"תויויטקפא"
ידי-לע רבכ הראות (major depression) לודגה ןואכידה - תחא תיויטקפא
לש חורה יבצמ ויפל רבסה גיצה אוה .סטרקופיה ללוהמה ינוויה אפורה
הרמה :תורמ עברא ,ףוג-ילזונ העברא ןיב לקשמ-יווישב םייולת םדאה
-ל ילולימה שוריפה) "הרוחשה הרמה"ו הבוהצה הרמה ,הנבלה הרמה ,המודאה
ונימיבש תורמל .ןואכידל ,ותנעטל ,תמרוגה איה הנורחאה וז (הילוכנלמ
תוערפהה יכ ותכרעהב קדצ אוהש ירה ,ינוימד עמשנ סטרקופיה לש ורבסה
םיכילהתמ תועבונ ןואכיד יבצמ תוניפאמה תושקה תויגולוכיספה
.םיינפוג-םייגולויסיפ
ובש בצמל םג אלא הלחמל קר אל תסחיתמ "ןואכיד" הלמה - ?ןואכיד והמ  
םיריהז תויהל ונילע ךכיפל .אירבו ילמרונ םדא לכ ,םיתיעל ,יורש
.וניתורדגהב
.ונתאמ דחא לכ ,םעפל םעפמ ,הב שחש היווח ,תיעבט היווח אוה ןואכיד  
,ןכ-םא ,יהמ .תיניצר תירוביצו תיתואירב היעב אוה ןואכידה ,הלחמכ
לובגה יכ ררבתמ ?ןואכידה תלחמ ןיבל םתס "ער חור-בצמ" ןיבש הנחבהה
חנומ לאכ "ןואכיד"ל סחיתהל ונילע ;ויפואב ןותמ אלא רורבו דח וניא
תובצעב םיניחבמ תשקה לש דחאה הצקב .םיבצמ לש הבחר תשק גצימה
,בצע ןוגכ תושגר םילועו םיפצ ובש תיסחי-רצק בצמ והז ;(blues)
ןפואב דקפתלו ףיסוהל לוכי םדאה ובש ךא ,םשא תשוחתו הטרח ,תוימיספ
ןואכידה ךשמ תוכראתהב ןיחבנ הז הצקמ קחרתנש לככ .ןוצר-עיבשמ
הדיצב םימקוממה םיינואכידה םילוחב .דוקפיתל תוכלוהו תולדג תוערפהבו
-תויגולוכיספ"כ ןראתל ןתינ אלש תועפותב ןיחבנ תשקה לש קחורמה
ןתינ אלש הרקימב .לקשמב הדיריו ןובאית דוביא ,הנישב תוערפה :"אדירג
הנש וליפאו םישדוח העברא ךשמיהל השק ןואכיד לש ףקתה לוכי ,לופיט לכ
ןינע הלגמ וניא אוה ,דורי הלוחה לש וחור-בצמ הז ןמז ךשמב .המלש
ךרדב) הנישב תוערפהמ לבוס ,וייחמ האנה קיפהל תלוכי לוטנ אוה ,בבוסב
רציה ,ץרמ רסח אוהו טעומ ונובאת ,(תמדקומ הציקיו הניש טועימ - ללכ
תינפוג תוליעפמ וא חונמ רסוחמ לבוס אוה ,ותמצועמ דבאמ ולש ינימה
ןיבמ םיברב .םשא תובשחמ וב תולועו זכרתהל ול השק ,המר-תוכומנ תישפנו
ידיל האב ףא םיתיעלש היטנ ,תעדל ימצע דוביאל היטנ תילגתמ םילוחה
.קור לש ליגרהמ-הטעומ השרפהבו תוריצעב ןואכידה הוולמ םיתיעל .שומימ
.רתויב תושקה ןה רקובה תועש - תימוי הדונתב תאצמנ תועפותה תמצוע
ילמרונ בצמ לש עקר לע ןואכיד-יפקתה םיעיפומ םהב םירקמ םתוא  
םיזוחא 5 דע 4-כב עגופ הז גוסמ ןואכיד ."תיבטוק-דח הלחמ"כ םירדגומ
ןושארה ןואכידה ףקתה ;(ב"הראב םינוילימ הנומשכ) םלועה תיסולכואמ
3-יפ דע 2-יפ םישנב הצופנ הלחמהו ,הנש 40 ליגב ךרעב ללכ-ךרדב עיפומ
.םירבגב רשאמ רתוי
לש םיפקתה דצב ןואכיד לש םיפקתה םיעיפומ תיבטוק-וד הלחמב םילוחב  
,םירבגבכ םישנב הווש הדימב תעגופ ןואכיד-הינמ תיבטו-ודה הלחמה .הינמ
יפקתה .הנש 30 דע 20 ליגב ללכ-ךרדב םיעיפומ םינושארה היפקתהו
-דחה הלחמב ןואכידה יפקתהל םייפואב םיהז יבטוק-וד הלוחב ןואכידה
,םמורמ חור-בצמבו תוצילעב םינייפאתמ הינמה יפקתה וליאו ,תיבטוק
,ףטושו הבורמ רוביד ,רתי-תוליעפ ןוגכ תועפותב ללכ-ךרדב םיוולמה
לוזליזו הנישב ךרוצה םוצמיצ ,ינימה רציה לש המצעהו הבורמ תויטגרנא
אוהו ,םיבר תונויער הלוחה לש וחומב םיקיזבמ ןכ-ומכ .תוריהז יללכב
לובסל לולע אוה םיינוציק םיבצמב ;לובליב לש םינמיס תולגל לולע
.השעמל םימיק םניאש תולוק עומשלו תוארמ תוארל - אוש-תונוימדמ

ךוותמו יבצע תמוצ

ולעוה ןואכידה תעפותל יארחאה ימיכויב ןונגנמ עיצהל ןויסינב  
ונל עודי אל השעמלו ,ןידע רותפ וניא ןינעה יכ ןייצנ .תודחא תוירואית
תלבוקמה הירואיתה תא ראתנ ונא .ןואכידה תלחמל יגולויבה סיסבה והמ
םייבצעה םיכוותמהש חומב תוכרעמ יפלכ "המישאמ עבצא" הנפמה ,רתויב
םייוליג ראתנ ןכמ רחאל .םינימאה תצובקל םיכיש ןהלש (םירטימסנרטורינ)
.וז תלבוקמ הירואית ינפב םירגתא םיביצמה רתוי םישידח
,םהב רבעומ עדימה .(1 הנומת) םיבצע יאתב השענ חומב עדימה דוביע  
בצע-ינוביס תונוכמה תוכוראו תוקיקד תוחולש ךרואל ,םיבר םירקמב
-ילמשח ןפואב עדימ תרבעה תישענ ולא תוחולש לש ןכרואל .(םינוסכא)
-תמוצ םשב הנוכמ והנשמל דחא בצע-אתמ עדימה תרבעהו שגפמה רתא .ינוי
אל ךא ,עדימ לש הרבעה תישענ יבצעה תמוצב ;(2 הנומת ,הספניס) יבצע
דחא בצע אתמ תילמשחה הכלוההש ךכ ,םיאתה ינש ןיב ףצר ,ללכ-ךרדב ,םייק
ןפואב ,ןכ םא ,תישענ אל יבצעה תמוצב עדימה תרבעה .המועז איה והנשמל
םיימיכ םירמוח תרזעב הלא םע הלא "םיחחושמ" בצעה-יאת ,יכ-אל ;ילמשח
תולוקלומ .(םירטימסנרטורינ) םיבצע-םיכוותמ םדיקפת םוש-לע ,םינוכמה
תוטלקנ ,(יתמוצ-םדקה אתה) דחא בצע את ידי-לע תושרפומ יבצעה-ךוותמה
.ןורחאה לש ותוליעפ לע תועיפשמו (יתמוצ-רחאה אתה) והנשמ ידי-לע
תוטילבב תונכושה תוריעז תויחופלש ךותב תוזורא רטימסנרטה תולוקלומ
."בצעה תוצק" תונוכמה םויס-תוטילב ,בצעה ןוביס תמויסבש
תויחופלש תא תופטועה תוימורקה תוחאתמ בצעה הצקל יבצע תוא עיגמשכ  
רמוחה ררחתשמ ךכמ האצותכ .יתמוצ-םדקה אתה תימורק םע רטימסנרטה
םינטלוק לא תועיגמ תולוקלומהו ,םיאתה ןיבש חוורמה לא ךוותמה
תרישק .יתמוצ-רחאה אתה לש תימורקה ינפ לע םינכושה םידחוימ םיינובלח
,רבד-לש-ופוסב ,םיליבומה םיכילהת לש הרדסל תמרוג ןטלוקל ךוותמה
.יתמוצ-רחאה אתב יבצע-תוא תעפוהל
.תונוש תוימיכ תוצובקל םיכייתשמה ,םיבר םייבצע-םיכוותמ והוז חומב  
ב"הראב הנוכמה) ןילנרדארונ םירמוחה תא ןאכ ןייצנ ןואכידל רשקהב
תובישח ןימפודל םג יכ ןכתיי .(3 הנומת) ןינוטורסה תאו (ןירפניפארונ
.ןואכידל רשקהב
יתמוצ-רחאה אתה לש םינטלוקה לע ולעפשו ושרפוהש ךוותמה תולוקלומ  
ןתריגא םרטב .שירפמה יתמוצ-םדקה אתה ךותל הרזחב ,ןקלחב ,תוטלקנ
םיזנא עויסב ינימאה ךוותמה תולוקלומ - ןקלחב - תונצמחתמ ,תויחופלשב
םיליעפ יתלב םהש םירצותל תוכפוהו ,זדיסקוא-ןימאונומ הנוכמה
םיבלש ,ןכ-םא ,תללוכ יבצעה תמוצב םיכילהתה תרשרש .םייבצע-םיכוותמכ
חוורמל ורורחש ,יתמוצ-םדקה אתב יבצעה ךוותמה לש תימיכ הינב :הלא
ןוצמח ,הרזחב תיקלח הטילק ,ותלעפהו ינובלחה ןטלוקל ורושיק ,תמוצה
תוליעפל ירשפא רתא הוהמ םיבלשהמ דחא לכ .רטימסנרטה לש םייקלח קוריפו
.תיתפורת

?ןואכידל הביס - םינימא יוכיד

תרשוקה הירואית הנושארל (Schildkraut) טוארקדליש עיצה 1965 תנשב  
אוהו ,("םיינגויב םינימא") םינימאה תצובקמ םייבצע םיכוותמל ןואכיד
ידמ-הכומנ (זוכיר ,תומכ) המר ,ותרעשה יפל .1970-ב יפוס חסונל השביג
המר וליאו ,(4 הנומת) ןואכידל תמרוג ןינוטורס לשו ןילנרדארונ לש
הירואיתה .הינמה תעפותל הרושק הלא םייבצע-םיכוותמ לש ליגרהמ ההובג
לע תומיוסמ תופורתל שיש העפשהה ןיב האצמנש המאתה לע הססבתה ולש
תופורת לש תוינילקה תועפשהה ןיבל יוסינ-תויחב םייבצע תמוצ-יכילהת
.םדא -ינבב ולא
.ןואכידה תעפותל םירושק ואצמנש םינושארה םירמוחה דחא אוה ןיפרזר
ןילנרדארונ םייבצעה םיכוותמה לש הריגאה רשוכ תא הניטקמה הפורת יהוז
לופיטל תשמשמו (5 הנומת) בצעה ינוביס תוצקבש תויחופלשב ןינוטורסו
םע דבב-דב ,םיבר םילפוטמב יכ ררבתה .םד-ץחל-רתימ םילבוסה םילוחב
וז היוצר יתלב יאוול תעפות .ןואכיד חתפתה ,םדה-ץחלב היוצרה הדיריה
ןואכיד יפקתהמ ולבס ןיפרזרה תליטנל םדוק דועש םישנאב דחוימב האטבתה
.ןואכידמ םילבוסה החפשמ ינב םהל שיש וא
תא תוטיאמ זדיסכוא-ןימאונומ םיזנאה לש ותוליעפ תא תובכעמה תופורת  
ןהו ,םינימא-דחה תצובקל םיכישה םייבצעה-םיכוותמה לש םקוריפ בצק
יבכעמ יכ חכוה .הלא םייבצע םיכוותמ לש המרב הילעל ןכל תומרוג
השמיש וז הדבוע .םיינואכידה םילוחהמ קלחל םיליעומ זדיסכוא-ןימאונומ
-דחה לש המרה ןיבל ןואכיד ןיבש רשקה רבדב הרעשהל תפסונ תקזחמ תודע
.חומב םינימא
לע םינמנ םויכ רתויב םיישומישהו םיליעיה ןואכידה-ידגונ םירמוחה  
,םיילקיצירט םיטנסרפדיטנא) "םייתעבט-תלת ןואכיד ידגונ" הנוכמה הצובק
ןאכ רבכ םלואו ,ךשמהב הבחרהב ןודנ הלא םירמוחב .(6 הנומת ;ם"יטתדנ
הטילקה ךילהת תא ,הרואכל ,םיבכעמ םה תיסלקה החנהה יפ -לע יכ ןייצנ
יפ-לע ,ךכמ האצותכ .יתמוצ-םדקה הצקה לא םייבצע םיכוותמ לש תרזוחה
יבצעה תמוצה רוזיאב תוראשנ יבצעה ךוותמה לש תובר תולוקלומ ,החנהה
.םייתמוצ-רחאה םיאתה תא ךכיפלו ,םינטלוקה תא תוליעפמו
תחפשמ - ןואכיד-תודגונ תופורתכ םישמשמה םירמוח לש הבושח החפשמ דוע  
,םיינואכיד םילוח לש םחור-בצמ רופישל תושמשמ ולא תופורת ;םינימטפמאה
לש רבגומ רורחישל םימרוג םינימטפמאה .תפלוחו הרצק ןתעפשה יכ-םא
.םינימא-דחה תולוקלומב "םיפצומ" םינטלוקהש ךכ ,םייבצע םיכוותמ
ןיידע הווהמ התלועפ ןונגנמש ,יבטוק-וד ןואכידב לופיטל תפסונ הפורת  
המ-תדימב ענומ םויתילה יכ עודי .(Li+) םויתילה ןוי אוה ,המולעת
רבסה תתל הלוכי וז תוליעפ - בצעה תוצקמ םייבצע םיכוותמ לש רורחיש
- ?ןואכידב לופיטב ליעי אוה עודמ ךא .הינמה בלשב ותוליעפל יקלח
.םיינימא-דחה םיכוותמל טרפ ,םיפסונ םימרוגב רושק ןואכידה יכ ןכתיי

הירואתל השק - הלוחל בוט

-כ ינפל םיאמיכ ידי-לע הנושארל ונכוה םייתעבט-תלתה-ןואכידה-ידגונ  
,ןואכידב לופיטב רתויב םיליעי םה יכ אצמנ יארקא חרואב .הנש 35
ןונגנמ ,םהב בחרנה שומישה תורמל .דואמ ץופנ םהב שומישה םנמואו
,טוארקדליש לש םיינגויבה םינימאה תירואת יפל .רורב וניא םתלועפ
םיינימא-דח םיכוותמ לש הטילקה תמיסחב ןואכידה-תדגונ תוליעפה הרושק
,רוכזכ ,תמרוגה המיסח - יתמוצ-םדקה הצקה לא הרזחב תמוצה חוורמ ךותמ
תונורחאה םינשב םלואו .תמוצב ןילנרדארונו ןינוטורס זוכירב הילעל
איה וללה תויודעה תחא .הז יסלק רבסה לע רגית תוארוקה תויודע תורבטצמ
לש תרזוח-הטילק םוסחל םרשוכב הזמ הז םילדבנ ם"יטתדנה יכ אצממה
םיזוכירב רבכ הטילק םיבכעמה הלאכ םנשי - ןינוטורס לשו ןילנרדארונ
.רתוי םיהובג םיזוכירב קר הטילק םיבכעמ םירחא וליאו ,דואמ םיכומנ
ם"יטתדנה לש ןונימב םיטלוב םילדבה םילגתמ אל ינילק שומישבש ףא תאז
וזטנוס תונורחאה םינשב .םימוד םינונימב םיליעי םלוכ - םינושה
םתלוכיש דועב ,ןואכיד תעינמב תינילק הניחבמ דואמ םיליעי םהש ם"יטתדנ
.רתויב הכומנ איה ןילנרדארונו ןינוטורס לש הטילק םוסחל
םינימאה תירואית םע בשיתמ וניא ם"יטתדנה תלועפ לש םינמזה חול םג  
רפסמ - הרזחב הטילקה לש הריהמ המיסחל תומרוג ולא תופורת :םיינגויבה
ךילהת לש תטלחומ טעמכ המיסחל עיגהל ןתינ רמוחה תפסוה רחאל תוקד
רחאל קר יוטיב ידיל האב תינילקה העפשהה ,תאז תמועל .חומב הטילקה
.(םויל םרגילימ 300-100 לש ןונימב) ףוצר לופיט לש (!) השולש-םייעובש
רחא שולבל םירקוח העינה םיינגויבה םינימאה תירואית לש היישק  
םיכשוממ םילופיט תובקעב םייבצעה םיתמצב םיירשפא םיימיכויב םייוניש
םיעיפומ הזכ ךשוממ לופיט תובקעב יכ אצמנ .ןואכיד-ידגונ םירמוחב
דחוימבו ,םיינגויב םינימאל םינוש םינטלוק לש םתושיגרב םייוניש
גוסמ םינטלוק ,םייגרנרדא-אתיב םינטלוק יבגל האצמנש העפשהה תנינעמ
- םינוש םיגוסמ ןואכיד ידגונ םילופיט יכ ררבתה .ןילנרדארונל אתיב
הדיריל םלוכ םימרוג - ילמשח םלהו זדיסכוא-ןימאונומ יבכעמ ,ם"יטתדנ
-ידגונב לופיט יכ םג אצמנ .םייגרנרדא-אתיבה םינטלוקה לש םרפסמב
םינטלוקה ןה .ןינוטורסל 5HT2 גוסמ םינטלוקה רפסמ תא ןיטקמ ןואכיד
תוימורק יבג-לע םינכושה םינטלוק םה 5HT2 ינטלוק ןהו םייגרנרדא-אתיבה
תוליעפ תא ןיטקת וללה םינטלוקה רפסמב הנטקה .םייתמוצ-רחאה םיאתה
יפ-לע - היה רומא ןואכיד-ידגונב לופיט ,ךכיפל .םייתמוצ-רחאה םיאתה
,ןואכידה תא ריבגהלו תוליעפה תא ןיטקהל - םיינגויבה םינימאה תירואית
...םיינילקה םיאצממל רומג דוגינב
םינטלוק לש םרפסמב הנטקהל םרוג ם"יטתדנב ךשוממ לופיט יכ ררבתמ  
,אקווד םייתמוצ-םדקה םיאתה לש תוימורקה יבג-לע םינכושה םימיוסמ
לע םיטלוש הלא םייתמוצ-םדק םינטלוק .רטימסנרטה תא םישירפמה םיאתה
לש ורורחישב בוכיעל ,ללכ-ךרדב ,תמרוג םתלעפה - יבצעה ךוותמה רורחיש
תומכב הלדגהל ,ךכיפל ,םורגת םינטלוקה רפסמב התחפהה .יבצעה-ךוותמה
הלקהל איבתו םייתמוצ-רחאה םיאתה לש םתוליעפ תא ריבגת ,שרפומה ךוותמה
ם"יטתדנה לש תיתמוצ-םדקה תוליעפה לע העיבצמה ,וז הירואיתל .ןואכידב
.האלמ החכוה ןיידע ןיא ,ןואכידה-דגונ ןונגנמה לעכ

םירתא יוהיזל ןימרפימיא

רושיק ירתא (Langer) רגנל תושארב םירקוח תצובק התהיז 1979 תנשב  
ךכל תויודע ולבקתנ ןכל םדוק דוע .תודלוח לש תוחומב ם"יטתדנל םיילוגס
םינטלוק - חומב םינוש םייבצע-םיכוותמל םינטלוק לע םיעיפשמ ם"יטתדנהש
םינטלוקו ןימטסיהל םינטלוק ,ןילוכ-ליטצאל םינטלוק ,ןילנרדארונל
ןמז .תינילקה הלועפה תא וריבסה אל ואצמנש תועפשהה םלואו .ןינוטורסל
רושיק ירתא והוז הדלוחה חומל תעגונה תילגתה המסרופש רחאל המ
.ולש םדה-תויסטב ףאו םדאה חומב םג ם"יטתדנל
םה יכ םיעבוק ונא הדימ-תומא ולא יפ-לעו ?הלא רושיק-ירתא והוז דציכ  
הטישה - ?תיגולויסיפ העפשה שי םתוליעפל יכו ,ם"יטתדנל םיילוגס
םויטירט ימוטאב ןמוסמה (6 הנומת) ןימרפימיא רמוחב שומיש לע תססובמ
ט"תדנ אוה ומצע ןימרפימיאה .(ןמימ לש יביטקאוידר פוטוזיא - H3 וא T)
וקפוהש תוימורק לש רישכתל םיפיסומ יביטקאוידרה רמוחה תא .יניפוא
ןיב ןנסמ תרזעב םידירפמ ("הרגדה ןמז") המ-ןמז רחאל .חומ-תמקירמ
עטקימ לש תויביטקאוידרה תמר תא םידדומו תוימורקה ןיבל הסימתה
תמרש אלא .הז עטקימב הרתונש ןימרפימיאה תומכ תא - עמשמ ,תוימורקה
;עטקימב רתונש ןימרפימיאה לוכ-ךס תא תאטבמ תדדמנה תויביטקאוידרה
וקלח םלואו ,ם"יטתדנל (םייפיצפס) םיילוגס םירתאל ,םנמוא ,רושק וקלח
תומכ תא דודמל ידכ .הלא םירתאל רושק תויהל ילבמ עטקימב רתונ
הפורת לש הלודג תומכ הז בלשב ףיסוהל שי םמצע םיילוגסה םינטלוקה
- תנמוסמ יתלבה ,"הרקה" הפורתה .םייביטקאוידר םימוטאב תנמוסמ הנניאש
רושיקה-ירתא לע תויביטקאוידרה תולוקלומב הרחתמ - בר ףדועב תנתינה
,אופיא ,הרוקמ עטקימב תרתונה תויביטקאוידרה ;ןמוקמ תא תספותו
עיבמ תודידמה יתש ןיב שרפהה .ם"יטתדנ ינטלוקל רושק וניאש ןימרפימיאב
.המקירבש םיילוגסה (םינטלוקה) הרישקה ירתא לש םרפסמ תא
תוימורקב ןימרפימיאל םיילוגס רושיק-ירתא םימיק ןכאש חכוה וז הטישב  
הפורתה זוכיר תא םילידגמשכ .םד-תויסט לש תוימורקבו חומב ןרוקמש
םירתאל הרושק תרתונה תויביטקאוידרה תומכ םג הלדג ,תיביטקאוידרה
הפורת לש םיוסמ זוכירל לעמ - היוורל העיגמ וז תולתש אלא ,םיילוגסה
הרושק תרתונה תויביטקאוידרה תומכב הילע רתוי ןיא תיביטקאוידר
,םיילוגס םירתא לש םויק לע הדיעמ ןכא וז הדבוע .תוימורקה ינטלוקל
.לבגומ-יתלב וניאו יפוס םרפסמש
ןתינ םינושה חומה ירוזאמ וקפוהש תוימורקל רושיקה תדימ תקידבמ םג  
תוימורק יכ ררבתמ - ם"יטתדנל םיילוגס םינטלוק לש םויק לע שיקהל
ןימרפימיא רושקל ןתלוכיב תולדבנ חומה לש םינוש םירוזאב ןרוקמש
תורישעה ןה (סומלתופיה) המרה-תת רוזאב ןרוקמש תוימורקה .יביטקאוידר
.םינטלוקב רתויב
ןימרפימיא לש רושיק עונמל ןתינ ,ונראתש יפכ תויביטקאוידרה יוסינב  
תוכישה תופורתה לכ - םינוש ם"יטתדנ הנחבמל םיפיסומ םא יביטקאוידר
םע וז תורחתמו ,ומצע ןטלוק ותוא תוהזמ םייתעבט-תלתה םירמוחה תחפשמל
,רתאל רתוי קזח רשקב תרשקנ תקדבנה הפורתהש לככ .וילא תורשקתה לע וז
.ןמוסמה ןימרפימיאה "ילגר תא קוחדל" ידכ הלש רתוי ךומנ זוכיר שרדנ
תא ךורעל ןתינ ,יביטקאוידר ןימרפימיא לש הרישק בכעל םרשוכ יפ-לע ,ךכ
םימוד םניאש םירמוח םיפיסומ םא ,תאז-תמועל .םינושה ם"יטתדנה
ןכ-םא אלא ,יביטקאוידר ןימרפימיא תרישקב בוכיע הלגתי אל ם"יטתדנל
רתא יכ אוה רבדה שוריפ .םיהובג םיכרעל עיגי ףסומה רמוחה זוכיר
.ם"יטתדנל ילוגס ןכא ןימרפימיאל רושיקה
-םדק בצע הצק ידי לע שרפוהש רחאל ,ןינוטורס יבצעה-ךוותמה ,רוכזכ  
אתה לא הרזח טלקנ ,יתמוצ-רחאה אתה לע לעפו תמוצה חוורמ לא יתמוצ
יכ ררבתמ .תרזוח-הטילק לש הז ךילהת םיבכעמ ם"יטתדנה .יתמוצ-םדקה
הליבקמ ןינוטורס לש תרזוח-הטילק בוכיעב םינושה ם"יטתדנה לש םתוליעי
יבגל ןה הנוכנ וז הדבוע .תוימורקל ןימרפימיא לש רושיק עונמל םרשוכל
םד-יפיפוג ןהש ,םד-תויסט לש תוימורק יבגל ןהו חומב ןרוקמש תוימורק
.(המסלפה) םדה-לזונ ךותמ ןינוטורס רוגאל םרשוכב ,ראשה ןיב ,םיניטצמה
ןיבש (תוהז :וא) רשק לע תועיבצמה תויודע ואצמנ םירחא םירקחמב םג
.ןינוטורס לש הטילקה-רתא ןיבל ןימרפימיאל רושיקה-רתא
ןימרפימיאל םינטלוק ןיבש רשקל תויודע םג ואצמנ תונורחאה םינשב  
םימרוג יכ חכוה .(ןואכידה לש הזנגותפה) ןואכיד לש תוחתפתה ןיבל
לש רושיק תלוכי לע םיעיפשמ ןואכידה ינונגנמב םירושקה םינוש
ךשוממ לופיט * :וללה םיאצממהמ םידחא הנמנ .ףוגב תוימורקל ןימרפימיא
םינטלוקה רפסמב הדירי ןחומב םרג ןימרפימיא לש תרזגנב תודלוחב
,ומצע ןימרפימיאב ולפוטש םילותחב םג התפצנ המוד האצות * .ןימרפימיאל
ןימרפימיאל רושיקה-ירתא רפסמב םג הלח הליבקמ הדירי יכ חכוהו
ךשוממ לופיט * .הבר תיתנחבא תובישח ןורחאה אצמימל ;םהלש םדה-תויסטבש
.ןימרפימיאל רושיקה-ירתא רפסמב הדירי אוה םג הרשיה םויתיל חלמב
הילע הלח זדיסכוא-ןימאונומ יבכעמב ולפוטש יוסינ תויחב ,תאז-תמועל *
םיניע תועונתב ןיטצמה הנישה בלש תעינמ * .רושיקה ירתא רפסמב אקוד
רשאכ ,הנהו ;הליעי לופיט תטיש איה ןואכיד-ילוחב (REM ,מ"עת) תוריהמ
ירתא רפסמב הדירי התלגתה ,תועש 12 ךשמל תודלוחמ מ"עת-תנש וענמ
היטנ הריבגמ תכשוממ ךשוח תפוקת * .ןהיתוחומב ןימריפמיאל רושיקה
הילע התיה הדלוח לש החומב (םיניערג) םירוזא המכב יכ אצמנו ,ןואכידל
תמרב הדיריו ,ךשוח לש תכשוממ הפוקת תובקעב ןימריפמיאל רושיקה תמרב
.תכשוממ הראה רחאל רושיקה
יולתה הנתשמ אוה חומב ןימריפמיאל הרישק-ירתא לש םזוכיר :םוכיסל  
ןתינ .ןואכידה תלחמל יהשלכ ךרדב םירושק םמצעלשכ םהש ,םימרוג רפסמב
דיקפת שי תוימורקב ןימריפמיא לש רושיקה ירתאל יכ ןאכמ קיסהל
.ןואכידה ינונגנמב

םדהו שפנה ,ףוגה

םרטוקש ,א"נד ילוטנו םיניערג ירסח ,םיריעז םד-יפיפוג ןה םדה-תויסט  
ןהל שיו ,דבלכ םימי 10-כ םייח-תורצק ןה תויסטה .םירטמורקימ 3-1
םדה-תויסט יכ ןינעמ .העיצפ לש הרקמב םדה-תשירק ךילהתב בושח דיקפת
- וניהד ,םייגרנוטורס םיבצע תוצקל ירקחמ (לדומ) םגדכ שמשל תולוכי
םדה-תויסט ןיבש ןוימידה .יבצע-ךוותמכ ןינוטורס םישירפמה םיבצע תוצק
- ףוגב םמוקימבו םדוקפיתב ,םתעפוהב םינוש הכ םהש - םיבצעה תוצק ןיבל
,ןינוטורס םיליכמה םינורבא שי םדה-תויסטב * :תונוכת רפסמב אטבתמ
-תויסטב * יגרנוטורס בצע הצקב ןינוטורס לש הריגאה תויחופלשל המודב
ןינוטורס רידחמה ןונגנמ שי ,ןינוטורס ישירפמ בצע-תוצקב ומכ ,םדה
יוצמ םייגרנוטורס םיבצע-תוצקב ןהו םדה-תויסטב ןה * .הליעפ הטילקב
.ןינוטורס קרפמה (זדיסכוא-ןימאונומ) םיזנא
לש תוימורקבו חומה-יאת לש תוימורקב םייוצמה ןימרפימיאל םינטלוקה  
- וניהד ,תיגולוקמרפ הניחבמ הלאל הלא ,הארנה יפכ ,םיהז םדה-תויסט
םהב םיללוחתמה םייונישב ןכו ,םינוש םירמוח רושקל םתלוכי חווטב
רפסמ ,ןימרפימיאב לופיטל הבוגתב ,רוכזכ :םייתפורת םילופיטל הבוגתכ
-ירתא רפסמב יונישל ליבקמב םילותח לש םדה-תויסטב הנתשה רושיקה-ירתא
תודלוח לש דחוימ ןז הלגתה ,ןכ-ומכ .חומה-יאת לש תוימורקב רושיקה
יכ ררבתמ .ןינוטורס לש הריגאה תלוכיב יתשרות יוקילמ םילבוס ויטרפש
ןהו חומב ןה ,דואמ ןטק ןימרפימיאל רושיקה-ירתא רפסמ ולא תודלוחב
תיביטקאוידר הקידב יכ הרעשהל םיליבומ וללה םיאצמימה לכ .םדה-תויסטב
.חומב בצמה לע םג ונתוא דמלל הלוכי םדה-תויסטל ןימרפימיא תרישק לש
םד-תויסט דירפהל לק ירהש ,הבר תירקחמו תיאופר תובישח ךכל שי
איה הלוחה חומ לש תימיכויב הקידב וליאו ,םילוח לש תונוש תויסולכואמ
.השעמל תירשפא יתלב
לש תוימורקב ןימרפימיאל רושיק-ירתא וקדבנ תונורחאה םינשה עבשב  
הכומנ רושיקה-ירתא תופיפצ יכ ררבתה .ןואכיד-ילוחב ןרוקמש םד-תויסט
אוה אצמימה שוריפ .תיללכה היסולכואל סחיב קהבומ ןפואב ןואכיד-ילוחב
לש תוימורקב ןימרפימיאל םינטלוקה רפסמב שמתשהל ןתינש ןכתיי יכ
המש תינרדומה הירטאיכיספה - ןואכידה תלחמל יגולויב ןמסבכ םדה-תויסט
(הזונגאיד) ןיחבת עובקל הסנמו ,הלחמה לש םייגולויבה םיטבהה לע שגד
.תיביטקיבוא הקידב תרזעב םג אלא ,תומשרתהו ןולאש ,החיש ךמס-לע קר אל
בצמל םאתהב הנתשמ ןימרפימיאל םינטלוקה תופיפצ םאה איה תנינעמ הלאש
- ןיפוליחל - וא ,רפתשמ הלוחה בצמ רשאכ םיניקת םיכרעל תספטמו ,הלוחה
אטבמ אוהו ,יתשרות ןפואב עבקנו עובק רושיקה ירתא לש ךומנה רפסמהש
ןיידע ןיא ולא תולאשל - ןואכידב תולחל םדאב העובטה תיטנג תושיגר
.תורורב תובושת
לש ךומנה רפסמה תעפות לש (תויפיצפס) תוילוגסל תעגונ תרחא הלאש  
תלחמל קרו-ךא תיניפוא תאזכ הנטקה םאה :ןימרפימיאל רושיקה-ירתא
םיינואכיד םידליב .הכרוצ-לכ הרורב הנניא הבושתה ךכ לע םג ?ןואכידה
לש תוימורקב ןימרפימיאל רושיק ירתא לש קהבומב-הכומנ תופיפצ התפצנ אל
לש וזמ תלדבנ םידליב ןואכידה תלחמ יכ דיעמ רבדהש ןכתיי .םדה-תויסט
תיסחי-רצק ןמז ויה םיפושח םידליהש איה הביסה יכ ןכתיי ךא ,םירגובה
.ןימרפימיאל רושיקה ירתא רפסמב הדירי עיפותש ידכמ רצק ןמז ,ןואכידל
תוגהנתהו הזוורנ היסקרונא - תופסונ תוירטאיכיספ תונומסת יתשב  
תויסטב ןימרפימיאל רושיקה-ירתא רפסמב תקהבומ הדירי האצמנ - תיתייפכ
םיעפומ ןה ולא תונומסת יתש יכ ךכל זמר ידכ שי וז הדבועב .םדה
האצמנ אל ולא תונומסת יתשב םילוחב םלואו .ןואכידה תלחמ לש םידחוימ
תאזכ הנטקהש דועב ,םדה-תויסט ידי-לע ןינוטורס תטילק בצק לש הנטקה
."יסלק" ןואכיד ילוחב תמיק ןכא
תוימורק תקידבב .חיטבמו ןינעמ הארנ הירטאיכיספב םד-תויסטב שומישה  
תופיפצ התלגתה םשפנב די וחלשש םישנא לש לודגה חומהמ םיאתב ןרוקמש
םישנא לש תוחומל האוושהב ,ןימרפימיאל רושיק ירתא לש קהבומב-הכומנ
.תונואתב וגרהנש
.ןיידע רורב אל ןואכידה תעפוהב ןימרפימיאל רושיקה-ירתא לש םדיקפת  
חומב םירתאל ,ההובג הקיז ךותמ ,רשקנ ןימרפימיא יכ אוה יאדוו טעמכ
לש הטילקה-ירתאל םירושקה םירתא ,םיגרנוטורס םיבצע תוצקב םימקוממה
לע םיעיפשמ ןואכידה תלחמל םילופיטהמ קלח תוחפל ,הארנה יפכ .ןינוטורס
יכ אצמימל שי הבר תובישח .חומב ןימרפימיאל רושיקה-ירתא לש םתופיפצ
חומה יאת תוימורקב ןה הכומנ רושיקה-ירתא לש תופיפצה ןואכיד ילוחב
ןימרפימיאל רושיק-ירתא לש הכומנה תופיפצה .םדה-תויסט לש ולאב ןהו
עבק-תעפות איה אלא ,בלשו בלש לכב הלוחה לש ובצמב ,הארנכ ,היולת הניא
.יתשרות הרוקמש תושיגר ,ןואכידה תלחמל תושיגר לע העיבצמה
קלחל תוחפל תובושת לבקנ םירקחמה ךשמהב יכ הווקתל םוקמ טלחהב שי  
ףסונ קרפ דמלנ ךכ .תואדוול וכפהי תוקפס יכו ,תוחותפ ורתונש תולאשהמ
תועפותל חומה לש ירמוח-ינפוגה ןפה ןיבש רשקה לעו חומה-תוליעפ לע
םיקוקזל שיגהל ןתינש עויסה תא רפשל לכונו ,חור-יבצמו ןואכיד ןוגכ
.ול+-

     

 

+-

 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ