פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
"תונורקע"ל הנש 300 :רמאמה םש
קינזר סכלא :רמאמה רבחמ
םייטמתמ תונורקע" - ןוטוינ לש ורפס םסרופ זאמ הנש 300 :רמאמה אשונ
."עבטה תיפוסוליפ לש
.הקינכמ :הקיסיפ :חתפמ תולימ
3 רפסמ א"ל ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה

.3 הנומת ,313 תרבוח 135 דומע האר *

.רמאמה ףוסב םיחנומ תמישר האר *

,רמאמה ףוסבש תיפרגוילביבה המישרל םיסחיתמ םיירגוסב םירפסמה *
.קינזר סכלא תאמ /"תונורקע"ל הנש 300                

ןוטוינ לש ורפס םוסרפל םינש תואמ שולש ואלמ 1987 ילוי שדוחב  
Philosophiae) "עבטה תיפוסוליפ לש םייטמתמ תונורקע" (Isaac Newton)
לעבו בושחה םוסרפה יאדוול בורק ,(Naturalis Principia Mathematica
טרבלא וילע בתוכ .הקיסיפה לש היתודלות לכב רתויב הקומעה העפשהה
תורות יתשבש ,םירשעה האמה ןב יאקיסיפה ,(A. Einstein) ןייטשנייא
ריהזמה חורה-שיא" :ןקימעהו ןוטוינ לש ויתושיפת תא לילכה ולש תוסחיה
יברעמה םלועה לש ךרדה-הרומ ,וירחא אלו וינפל אל ,והומכ םק אלש ,הזה
ןאיצממ היהש דבלב וז אל .השעמל הכלה םבוציעבו וירקחמב ,ותבישחב
תילקיסיפהו תיטמתמה החכוהה ךרד לשו ללכב תוחנמ תוטיש לש ינואגה
תוחתפתהב תילרוג הנפמ-תדוקנב עיפוה אוה - וזמ הרתי אלא ,טרפב
תתתשומה איהש תללכושמ הטיש לכ המייקתה אל ןוטוינ ינפל ירהש ,תינחורה
לש דוסיה-יווק לש והשלכ רואית תתל תלגוסמ התיהש ,תיסיפה תויתביסה לע
.(1)"ןויסינה םלוע
אלמ רבסה אוצמל ןתינ ורפסב ןוטוינ דימעהש תללוכה הירואיתה תרגסמב  
ומסרופש םיקוח ,שמשה-ביבס תכלה-יבכוכ לש העונתה יקוח תשולשל ןה
ןפואל ןהו ,(2) (J. Kepler) רלפק סנהוי י"ע הרשע-עבשה האמה תליחתב
תישפוח הליפנ ומכ ,ולאכ תועונת ;ץראה-רודכ ינפ לע םיפוג לש םתעונת
ואלילג י"ע וראות ,תלטוטמ תודונתו עפושמ רושימב םתעונת ,םיפוג לש
"הזתניס"ה תא ךרע ןוטוינ .רלפק לש ורוד ןב - (G. Galilei) יילילג
ץראהו םימשה הקיסיפה-יקוח תניחבמ יכ הארהו הקיסיפב הנושארה הלודגה
לש םתעונתל רבסהה תא ,תחא תילקיסיפ הירואת תרגסמב ,דחיא אוה :םה-דח
םתעונתל רבסהה תאו (טיבש-יבכוכו םיחרי ,תכל-יבכוכ) "םיימימש" םיפוג
יאקיסיפה בתוכ ,"ןוטוינ ינפל" .ץראה-רודכ ינפ לע "םייצרא" םיפוג לש
תקינכמ לש היתודוסי יחינממ ,(3) (P .Dirac) קריד לופ ילגנאה
- ידמימ-וד םלועכ ,רבד-לש-ורקיעב ,םלועל וסחיתה םישנא" ,םיטנווקה
הארנ הלעמ-הטמ ןוויכהו ,הכילהה חטשמ תא םיעבוקש הלא םה םידממה ינששכ
ןפואב הז ןוויכ לע טיבהל ןתינ דציכ הארה ןוטוינ .ינורקע ןפואב הנוש
דע ,חנוהש זירטהש ךכל זמור קריד ."םירחאה םינוויכה ינשל סחיב ירטמיס
תילטוטסיראה הפקשהל דירש אוה םייצראל םיימימשה םיפוגה ןיב ,ןוטוינל
לא עונל םתייטנ חוכמ אוה הלעמ-הטמ ריצב םיפוג לש םתעונת ןוויכ היפל
לש יעבטה םמוקמ ,לשמל) העונתבש ימנידה דוסיה הזו ,"יעבטה םמוקמ"
ריוא-תעובו הטמל תלפונ ריואב םשג-תפיט ןכלו ,ריואהמ הטמל אוה םימה
ךרעש וזל המוד הדימ-הנקב ,תפסונ הלודג הזתניס .(הלעמל הלוע םימב
לווסכמ קרלק סמיי'ג י"ע רתוי רחואמ םינש 177 קר התשענ ,ןוטוינ
,למשחה תועפות תא תחא הירואית תרגסמב דחיא רשא (J.C. Maxwell)
.רואהו תויטנגמה
ןיבהש ןושארה היה אוה .רתוי-הברה דוע ףיקמ ןוטוינ לש וגשיה ךא  
.תמיוסמ ןמז-תדוקנב העונתה ,רמולכ ,תיעגרה העונתה תועמשמ תא הקמועל
התוללכב העונתל םיסחיתמה םיקוח ויה רלפק לש תכלה-יבכוכ תעונת יקוח
ידקוממ דחאב היוצמ שמשהשכ ,הספילאב שמשה ביבס ענ תכלה-בכוכ ,לשמל)
,םיוסמ ןמזב ,ףוג לש תיעגרה ותעונת תא םירזוג םניא םה ךא ,(הספילאה
גשומ תא ןוטוינ איצמה ךכ םשל .ול םדוקה רחא ןמזב תיעגרה ותעונתמ
יוליג" ,ןייטשנייא ירבדל .ילאיצנרפידה ןובשחה תאו תיטמתמה תרזגנה
תואוושמ לש הרוצב העונתה-יקוח יוטיבו תילאיצנרפידה תרזגנה גשומ
םעפ-יא ןתינש רתויב לודגה יתבשחמה דעצה ילוא אוה תומלש תוילאיצנרפיד
ךומס אצמוה ילאיצנרפידה ןובשחהש ןייצל שי ."ותיא םדקתיש םדא ןבל
ינמרגה יאקיטמתמהו יאקיסיפה י"ע ,יולת-יתלב ןפואבו ,ןמז ותואל
.(4) (G.W. Leibniz) ץינביל םלהליו דירפטוג

תוטומש םייברגבו םיקוחש םיבקעב

טסוגוא שדוחב ,"תונורקע" רוציקב ארקנה ,ורפס תא בותכל לחה ןוטוינ  
טיבשה בכוכ יורק ומש לעש ,E. Halley) יילה דנומדאש רחאל ,1684
המ ,ולאשל ידכ 'גדירבמייקל וילא עיגה (5) (1986-ב ורוקיבל וניכזש
עובירל ךופה סחיב תתחופ שמשה תכישמ םא תכל-בכוכ לש ולולסמ תרוצ היהת
לולסמהש אצמו בשיח רבכש יילהל בישה ןוטוינ .בכוכהו שמשה ןיב קחרמה
חיטבהו רבסהה תא םוקמב-וב רזחשל לוכי היה אל םלוא ,יטפילא היהי
שדחל ןוטוינ תא וצירמה ותלאשו יילה לש ורוקיב .וילא וחלשלו ואצמל
םירשעה תונשב קוסעל לחה םהבש תונויער לע הדובעה תא הבר תויביסנטניאב
ךכ ראתמ ןוטוינ לש וריכזמ .שדוח רשע-העבשכ הכרא רפסה תביתכ .וייחל
אצוי ויתיאר אל םלועמ" : רפסה תביתכ ןמזב ודיבעמ לש וייח-חרוא תא
,תרחא תוליעפ לכב וא ,תרודכ קחשמב ,לויטב ,הביכרב הלבמ וא ,שפניהל
יכ-דע דימתה הכ םהבש ,וידומילב קוסעי אל םא דבאיש תועשה לע ובשחב
,גח ימיב טעמל לכואה רדחב דעס אלו טעמכ אוה .ורדח תא בזע אלו טעמכ
,המילג הטוע ,לשורמ ךלהתמ היה ,ךכל וביל תמושת הבסוה אל םא ,זאו
."קרסמ לש ועגמ עדי אלו טעמכ ורעשו תוטומש ויברג ,םיקוחש וילענ יבקע
חקל ,רפסה םוסריפל םיעצמאה תא הרסח םיעדמל תיתוכלמה הרבחהש ןוויכמ  
םג הז היה .הכירעה תא עציב םגו תויפסכה תואצוהה לטנ תא ומצע לע יילה
ותוגהנתה קוח יורק ומש-לעש, Hooke) קוה טרבור יכ ןוטוינל רשיבש יילה
ןוטוינ לטנ קחרמה עוביר יפל תתחופה הכישמה ןויער תאש ןעוט (ץיפק לש
ןוטוינל םרג רבדה .רפסה לש האבה הרודהמב ךכב הרכה שרודו ,ונממ
דחא ,(Wren) ןר רפוטסירכ רסו יילה ,קוה ,םנמוא .דואמ הבר שפנ-תמגוע
לש םתעונת רואית תויעבב ונד ,תע התואב הילגנאב םילכירדאה ילודגמ
דוע יילה ידיב המכוסש ,הנקסמל ועיגה םה ;רלפק יקוח יפל תכלה-יבכוכ
יפל תחופו שמשהמ לצאומ תכלה-יבכוכ לע לעפומה חוכה יכ ,1684 ראוניב
תא רקבל יילה תא העינהש איה ,םתנקסמ .שמשהמ קחרמה עובירל ךופהה סחיה
.ליעל רפוסש יפכ - ןוטוינ
?האנ הז ןיאה ,ואר" :תורירמב ןוטוינ בתוכ קוה לש ותנעטל רשאב  
אובל םיביח ןובשייו תויעבה לכ תא ורתפ רשא (ןוטוינ ,ירק) םיאקיטמתמה
ימ דועב ;הרוחשה הדובעה ישועו םישבי םיבשחמ םהב םיאורשכ םקופיס לע
ךירצש אוה - אשונ לכב ודי חלושו םינפ דימעמ אלא רבד השוע וניאש
.(6)"איצממה רתכב תוכזל
,םיילקיסיפה םילדגה תרדגה לש ךרדב ,תיניטלב בתכנש ,ןוטוינ לש ורפס  
חתפמ ןושארה קלחב :םיקלח השולשל קלוחמ ,םיטפשמ תריזגו תומויסכא תגצה
קסוע ינשה קלחה .םיענ םיפוג לש הקימנידה לש היתונורקע תא ןוטוינ
ריבסמ ישילשה קלחב .םילגו םילזונ לש הקינכמה ומכ םינוש םיאשונב
םיעגונה םיכילהתה תא ,ןושארה קלחב וחתופש תונורקעה תרזעב ,ןוטוינ
.םיימשה-ימרגל
העונתה יקוח ,תומויסכאה תשולש תוגצומ רפסה לש ןושארה קלחב  
קוח ,ןושארה קוחה :םינושארה ינש תא חסננ םכותמ ,ןוטוינ לש םימסרופמה
,רשי וקב הבוצק העונתב וא החונמ בצמב דימתמ ףוג לכ" יכ עבוק ,הדמתהה
קוחה ."וילע םילעופה תוחוכ תעפשהב הז בצמ תונשל ץלאנ וניא דוע-לכ
,עינמה חוכל רשי סחיב אצמנ (תוריהמב) העונתב יונישה" יכ עבוק ינשה
רקסש תועפותה ןיבמ ."חוכה לעופ וכרואל רשא רשיה וקה ןוויככ ונוויכו
םושמ םא ,תכשוממ ולש הדמתהה תעונתש ףוג אוצמל ןתינ אל ,יילילג
םתלועפ םושמ וא ,ותעונת תקספהלו המדאה לע ותליפנל םורגי דבוכה-חוכש
אל ,הארנכ ,ןכל .ריוואה םע וא ענ אוה וילעש חטשמה םע ךוכיח-תוחוכ לש
,ןוטוינ .ןוטוינ לש ןושארה קוחה תמגוד ,יללכ הדמתה-קוח יילילג חסינ
תכשמנה העונת - רשי וק ךרואל ףוג-תעונת ןיימדל לגוסמ היה ,תאז-תמועל
.חצנל
םיפוג ינש לכ ןיבש םיחינמ םא יכ ,ןוטוינ הארמ ורפס לש ישילשה קלחב  
קחרמה עובירל ךופה-יתנוכתמו םהיתוסמ תלפכמל יתנוכתמה חוכ לעופ םלועב
,ץראה-רודכ ינפ לע םיפוג לש םתליפנ תא ריבסהל ןתינ ,םהיניב
תעונת ,םיעפושמ םילולסמ ינפ לעו םייטפילא םילולסמב םהיתועונת
,טיבש-יבכוכ לש םהילולסמ תא ,םיסונאיקואב לפשהו תואגה ,תולטוטמ
חריה תמגוד ,םיחרי תעונתו ,שמשה ביבס תכלה יבכוכ תעונת תא רקיעבו
.תכל-יבכוכ ביבס ,ונלש
הנניאש הדמתה-תעונת םיגדהל ידכ בטיה ונתוא שמשת הנורחאה העונתה  
בלשמ ,ילגעמ טעמכ לולסמב ענה ,חריה תמגוד ,ימימש ףוג .תערפומ
וב םוקמב לגעמל קישמה ןוויככ הנוויכש) הדמתה-תעונת לש ביכר ותעונתב
-תעונת ביכרל ךנואמה) תצאומ העונת לש ביכר םע דחי ,(חריה אצמנ
.חריה לע ץראה הליעפמש הדיבכה חוכב תצאומה העונתה לש הרוקמ .(הדמתהה
הדמתה-תעונתב ענ חריה היה ,ץראל-רודכל חריה ןיבש הכישמה אלמלא
135 דומע האר) 2 הדוקנל 1 הדוקנמ רבוע היה םיוסמ ןמז-קרפבו ,הרוהט
-רודכ לש דבוכה-תכישמש ינפמ תאזכ הנניא ותעונת .(3 הנומת ,313 תרבוח
.3 הדוקנל רשי וק ךרואל העונתמ "לופיל" ול תמרוגו ותוא הטיסמ ץראה
תמרגנ רשי וקב הבוצק תוריהמב הדמתה-תעונת לש לולסממ חריה לש ותייטס
.הדוקנו הדוקנ לכב ץראה ןוויכל ותליפנ י"ע

"תורעשה הדוב ינניא"

לש יתבשחמה ומלוע תרגסמב התועמשמ לעשו ,רפסב רתויב העודיה הרימאה  
הדוב ינניא" העיבקה איה ,בר טהלב עדמה ינוירוטסיה וחכוותה ןוטוינ
ללכ-ךרדב .(hypotheses non fingo ,רפסה ןושל ,תיניטלב) "תורעשה
ינפמ ותעיתרל תודעכ ,ורפס לש ישילשה קלחב העיפומה ,תאז הרמיא םיטטצמ
דחוימב ,םייוסינו תויפצת לע ךמתסהל ותייטנו תויביטלוקפס תורעשה
,ןוטוינ לש ויבתכ לולכמ תא בטיה םינחובשכ םלוא .הדיבכה אשונב
תוזעונ ןהיניבו ,תובר "תורעשה" רעישש םיחכונ וינמויו ויתויובתכתה
ותופיפצ תדימש ,"רתא" לש ומויק המיד ןוטוינ) הדיבכ אשונב ףא ,ידמל
,התיה ןוטוינ לש ותנווכ .(םיפוג ןיב לעופה חוכה תא תעבוק ותושילק וא
םינעדמה תליהק ישנאל םינווכמה "םיימשר"ה םייעדמה םיבתכבש ,הארנה-לככ
וניאש המ לכ" רדגב ןניהש תורעשה רעשל אלש םדא לע המוש ,םוחת ותואב
ותוסחיתהב יבקע-אל ןוטוינ היה המכ דע חכוויהל רשפא ."תועפותהמ קסומ
לש ישילשה קלחב ,XLII הנעט ירחאש ןוידב םיאבומה וירבדמ ,הז אשונל
,שמשה לש יפוי-תבר הכ תכרעמ" :העידיה-אהב "ימשרה" ורפס - "תונורקע"ה
התוברעתהב קר םייקתהלו ךישמהל הלוכי התיה טיבשה-יבכוכו תכלה-יבכוכ
היה ןוטוינש ןייצנ הז רשקהב ."חוכ-תברו תיטנגלטניא תוהמ לש התטילשבו
1726 תרודהמב ."הנשיה תירבל" הקומע תישפנ תוסחיתה לעבו דואמ יתד םדא
םיהולאה יהולא" טפשמה תא "לארשי יהולא" םילימה רחאל ףיסוה ורפס לש
ללחה תא שפת אוה :תדחוימ תיגולואת היאר םג ול התיה ."םינודאה ןודאו
םיעוראה ןיבל תוהולאה ןיב תמוצ-תודוקנכ ,לאה לש "השוחת-ילכ"כ ןמזהו
.םיילקיסיפה
ןכתית דציכ ירהש ,הדיבכה לש התוהמל רשאב וייח לכ טבלתה ןוטוינ  
ןונגנמ אלל ,םיפוג ינש ןיב (action at a distance) "קוחרמל הלועפ"
העבט תא ןיבמ אוה ןיאש ךכל עדומ היה ןוטוינ ?םהיניב רשקיש והשלכ
"דבוכה-תכישמ" ללגב הצרא לפונ ףוגש הרימאהשו ,הדיבכה לש "יתימאה"
-דע" :ורפסב בתוכ אוה .ונתעידי-יא לע תיוות תקבדה רשאמ רתוי אל איה
אל ןיידע ךא ,דבוכה-חוכ יפ-לע ונלש םיהו םיימשה תועפות תא ונרבסה הכ
תרדוחה ,הביס לש הדלות אוהש רבדה רורב .הז חוכ לש ותביס המ ונרמא
ידיב הלע אל םויה דע םלוא ...תכלה-יבכוכו שמשה לש םהיזכרמ םצעל
םוש הדוב ינא ןיאו ,תועפותב דבוכה לש תונוכתה ןתוא תביס תא אוצמל
,תורעשהו ;הרעשה ול אורקל שי תועפותמ רזגנ וניאש רבד לכ יכ ;תורעשה
רבדב ןיב ,תורתסנ תונוכת רבדב ןיב ,תוילקיסיפ ןיבו תויסיפאטמ ןיב
םיטפשמ םיקיסמ הז עדמב .ייוסינ עדמב םוקמ ןהל ןיא ,תוינכמ תוביס
הזבו .היצקודניאה ךרדב םיללכ םישענ םה ןכ ירחאו ,תועפותה ןמ םייטרפ
יקוחו ,םיפוגה לש םתפיקת חוכ ,םתודיינ ,םתורידח-יא ולגתנ ןפואה
םיקוחה יפל לעופו תמאב םייק דבוכהש ,ךכב וניידו דבוכהו העונתה
םיה לשו םיימשה-ימרג לש תועונתה לכ תרבסהל וכרוצ לכ שמשמו ,ונרבסהש
אוה אצמש תימלועה הכישמה-קוחש ךכל ןוטוינ לש האלמה ותנבה .(7)"ונלש
בתכמב תעבומ ,הדיבכה-ןונגנמל רבסה תאיצמ לש ןבומב ,רבסה אלו רואית
קוחרמ לעפי דחא ףוגש ןויערה" :(R. Bentley) ילטנב דר'ציר תדה-שיאל
הכ דרוסבא ירובע אוה ...והשלכ רבד לש ךווית ילב קיר ךרד והנשמ לע
םינינע לע הבישחל לגוסמה ,ןימאמ ינא ךכ ,םדא םושש דע לודג
."לבקל לכוי אל ,םייפוסוליפ

ןונגנמ ירחא שופיחה

תוגילפמ ןה םויה דעו "תונורקע"ה ןמ הקיסיפב ולחש תויוחתפתהה  
לש תוסחיה-תורות ,ןהלש תרתוכה-תלוגש ןייצל בושח םלוא ,רתויב
הקיטמניקה .תינוטוינה הקיסיפה תא ופילחה אלו וקחד אל ,ןייטשנייא
- תמצמוצמה תוסחיה-תרות לש םיילובג םירקמ ןה ןוטוינ לש הקימנידהו
הנוכנה הדבוע - רואה-תוריהמל סחיב הברהב תונטק םיפוגה תויוריהמ רשאכ
לש לובג-הרקמ איה ןוטוינ לש הדיבכה-תרות .תוימוימויה תועפותה בורב
םניאש הדיבכ-תודש לע רבודמ רשאכ - ןייטשנייא לש תיללכה תוסחיה-תרות
ןה תוסחיה תורות .ץראה-רודכ ינפ לע ררושה הז תמגוד - דחוימב םילודג
ומרג תוסחיה תורותש ןייצל שי ,תאז-םע .תינוטוינה הקיסיפה לש תוללכה
- חוכהו ענתה ,הסמה ,ןמזה ,ללחה יגשומ תא ונתשיפתב קימעמ יונישל
.ןוטוינ לצא םיעיפומ םהש יפכ ,וללה םיגשומל סחיב
תא ונתנבהל תויטנווקה הדשה-תורות ומרת ,"קוחרמל הלועפ"ל רשאב  
ינש ןיב לעופה יטנגמורטקלאה חוכה ,המגוד םשל .חוכה תרבעה ןונגנמ
םניאש ענת יאשונ םינוטופ לש (exchange) ףולחש י"ע רצונ ,םינורטקלא
לש ענתה-יוניש בצק .(8) םיילאוטריו םינוטופ םייורקה ,הייפצל םינתינ
לעופש חוכה תא עבוק םיילאוטריוה םינוטופה ףולחש בקע םינורטקלאה
רבעומ םיקרווק ןיב לעופה קזחה יניערגה חוכה ,יגולנא ןפואב .םהיניב
י"ע רבעומ שלחה יניערגה חוכהו ,םינואולג םייורקה םיקיקלח י"ע
םיקיקלחה לכ .(9) םינש המכ ינפל ואצמנש Z0-ו ,W- ,W+ םיקיקלחה
יתיווז ענת לש תחא הדיחי) "1 ןיפס" ילעב םה ורכזוהש חוכה יריבעמ
תרזעב רבסומ ןורטקלא י"ע ילאוטריו ןוטופ חוליש .(יטנווק ,ימינפ
םיאשונש היגרנאה .(Heisenberg) גרבנזייה לש תואדווה-יא ןורקיע
-יא תדימל הווש - םהיניב םיפוג ינש םיפלחשמש םילאוטריוה םיקיקלחה
קיקלח לש ותלועפ חווט ןטקש לככ .םיפוגה לש תימצעה היגרנאב תואדווה
לש ענתה יוניש בצק לדג ןכו ,ולש ענתהו ולש היגרנאה םילדג - ילאוטריו
.םהיניב לעופה חוכה תא עבוק הז בצק .רבעומ אוה םהיניבש םיפוגה
לש תיטנווק הירואית חסנל ידכ בר ץמאמ עקשוה םינורחאה םירושעב  
,דבוכה-תכישמ לש קוחרמל-הלועפה ןירותסמ תא ריסתש הירואת ,הדיבכה
לש ףולחש י"ע - תוקחורמ תוסמ ןיב חוכה-תרבעה ןונגנמ רבסוי התרגסמבשו
םיחלצומ ויה אל הלא םיצמאמ .םינוטיוורג םייורקה םיילאוטריו םיקיקלח
-לעה תירואית היורקה ,השדח הירואית םלוא .תונורחאה םינשל דע דחוימב
הצרפ ,םינש 15-כ ךשמב הענצב "הלשבתה"ש ,(superstring theory) רתימ
ינש לש םיפתושמה םהיצמאמל תודוה רקיעב - הקיסיפה לש המלועל 1984-ב
.M.B) ןירג לקיימו יאקירמאה (J.H. Schwarz) ץרווש ןו'ג ,םיאקיסיפ
-יקיקלח לכ תא ראתל ןתינ וז הירואית יפ לע .(10) ילגנאה (Green
,םהיניב תוחוכה תא םיריבעמש םיילאוטריוה םיקיקלחה תא ןכו ,דוסיה
10-כ םלדוגש םיריעז םיידמימ-דח םירתימב תונוש תויטנווק רוריע תומרכ
עבטב םיעודיה םינושה תוחוכה תעברא יכ הארמ הירואיתה .מ"ס -33 תקזחב
(שלחהו קזחה ,םייניערגה תוחוכה ינשו יטנגמורטקלאה חוכה ,הדיבכה)
םוחתב קר ,דחואמה ובצמב ,הזככ םייקתמה ,דיחיו דחא חוכמ םירזגנ
-כ לש םינמז םוחתב) ותאירבל ךומס םוקיב וררשש ולאכ - תומוצע תויגרנא
לש רתויב תללכושמה הסריגה .("לודגה ץפמה" רחאל תוינש -43 תקזחב 10
רתימ-לע .(heterotic superstring) "אלכומה רתימ-לעה" היורק הירואיתה
תוכיתשמה תונוכת יגוס ינש לש האלכה ןיעמ לש רצות אוהש ינפמ ,"אלכומ"
הרוגס האלול תרוצב רתימ-לע אוה ןוטיוורגה .םינוש םייטמתמ םינבמל
,חוכה יריבעמ םיקיקלחה רתיל דוגינב ךא ,הסמ רסח אוה ןוטופל המודבו
תודיחי יתש לעב רמולכ) "2 ןיפס" לעב אוה ןוטיוורגה ,"ןיפס" ילעב םהש
ןוטיוורגה תא ההזמה ,רתימ-לעה תירואית .(יטנווק יתיווז ענת לש
,קוחרמל הלועפה-ןונגנמ תא הריבסמ ךכבו הדיבכה-חוכ אשונ קיקלחכ
.םייוסינב ןיכומיס ןיידע הל ןיאו הילותיחב ןיידע תאצמנ
רוכזל" :ןייטשנייא רמא ,ןוטוינ לש 300-ה תדלוהה םוי לגרל ,1942-ב  
אלא ותוארל ןיא והומכ םדא יכ ,ותריצי תא רוכזל ושוריפ ןוטוינ תא
היה ןוטוינ ...תיחצנה תמאה לע קבאמה להנתמ ותרזעבש רישכמ ןיעכ
ודיב הלע הנממש ,רורב חוסינ תחסונמה תיתשת תולגל חילצהש ןושארה
םע המכסהבו הביקע תיטמתמ הבישח י"ע תועפות לש בחרנ םוחת רוזגל
התיהש תאזכ ,בלמ היודב הרעשה איה רתימ-לעה תירואית םאה ."ןויסנה
החמשב לבקמ היה התואש הרעשה איהש וא ,ןוטוינ לש ומעז תא תררועמ
.םיעדוי ונא ןיא תאז - תימלועה הכישמה-קוח םוסרפל 300-ה לבויה תארקל
קפס-אלל ךא ,"ןויסנה םע המכסה" רתימ-לעה תירואיתל ןיידע האצמנ אל
."הביקע תיטמתמ הבישח" לש האלפומ המגוד איה

םיחנומ

םתעונת ילולסמ תרוצב קסועה םוחתה איה הקיטמניקה - הקימנידו הקיטמניק
םילעופה תוחוכל םיפוג לש העונתה ילולסמ תא תרשקמ הקימנידה .םיפוג לש
.םהילע
ותסמ תלפכמ אוה ףוג לש (יוקה) ענתה - יתיווזו יווק (momentum) ענת
ותסמ תלפכמ אוה תילגעמ העונתב ענה ףוג לש יתיווזה ענתה .ותוריהמב
.לגעמה-סוידרבו ותוריהמב
,רמוחה לש דוסיה יקיקלח לש יפוקסורקימה םוחתב - יטנווק יתיווז ענת
לבקמ אלא תופיצרב הנתשמה לדוג וניא יתיווזה ענתהש ושוריפ הז גשומ
.דבלב םידידב םיכרע

היפרגוילביב

,םיעדמל תימואלה הימדקאה ינפב יקסרובמס לאומש לש ותאצרה האר (1
.ח"משת םילשורי ,9 תרבוח ,יעיבש ךרכ ,"ןייטשנייא לש ויניעב ןוטוינ"
,1981 ,1-ה"כ "עדמ" ,"רלפק לש תיעדמה ותוישיא" ,יקסרובמס לאומש (2
.12-15
134-139-ה"כ "עדמ" ,"םוינורטיזופה םוטאו קריד ירוח" ,רצנ הירכז (3
.1981 ,3,
.264-270 ,1967 ,5-א"י "עדמ" ,"עדמהו ץינבייל" ,רלכב באז (4
.188-194 ,1985 ,5,4-ט"כ "עדמ" ,"םיטיבש" ,ןונ-רב אביקע (5
םעו ריבד תאצוה ,"השדח הקיסיפ לש התדיל" ,ןהכ ררנרב לש ורפס האר (6
.147 'מע ,ו"כשת ,דבוע
תילקיסיפה הבשחמה" ,יקסרובמס לאומש לש ורפסמ חוקל םוגרתה (7
.304 'מע ,1972 ,קילאיב דסומ ,"התווהתהב
.138-151 'מע ,1971 ,6-ו"ט "עדמ" ,"רתויב קזחה חוכה" ,ןמאנ לבוי (8
-75 'מע ,1985 ,2-ט"כ "עדמ" ,1984 הקיסיפב לבונ סרפ ,אנוא ןיכי (9
.77
,1985 ,3-ט"כ "עדמ" ,"תדחואמ הרות לש התרישקל םיטוח" ,אנוא ןיכי (10
.107 'מע


 

 

 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ