פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
G חטשב היה רפוסה ןפש ןב והירמג :רמאמה םש
ירוחש הילד :רמאמה רבחמ
.רפוסה ןפש ןב והירמג לש ומויקל תיגולואיכרא תודע :רמאמה אשונ
.היגולואיכרא :חתפמ תולימ
5 רפסמ 'ל ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה

.305 תרבוח ,267 דומעב 1-2 תונומת האר *
.ירוחש הילד תאמ /G חטשב היה רפוסה ןפש ןב והירמג          

םידרח לש הצובק ןיב ברק-תריז ךפהש םוקמה ,דוד ריע תוריפחב G חטשב  
לע .הינינבו דוד-ריע ירוציבמ םיבושח םיקלח ולגתנ ,םיגולואיכרא ןיבו
תוריפחה תנועב התלגתנ ,ןושאר תיב תפוקתב ברחש ,הנבימ לש ותפציר
לע םתוח-תועיבט רמולכ ,תולוב 51 ןב לולכימ :הריעסמ תילגת הנורחאה
תורוזפ ויה תולובה .סוריפפ לש תודועת ומתחש ,תונטק ןיט-תוסיפ יבג
תכלממ לש םינורחאה הימיל הלעמב הנושאר תודע תווהמ ןה .ןברוחה רפאב
.הדוהי
אוה תומשה דחא .ארקימב םירכזנה הלאכ םג תולובב םירכזנה תומשה ןיב  
,הליש לאגי 'פורפ ,דוד-ריעב תוריפחה תחלשימ שארש ,ןפש ןב והירמג
ןב םיקיוהי ךלמה לש ונמזב יחש ,רפוסה ןפש ןב והירמגכ ותוא ההזמ
הנוילעה רצחב הכשיל ול התיה ,ךלמה רצחב רשו ומצעב רפוס היה ,והישאי
.ומע לעפש ,והיכימ ,ןב ול היהו
ףשחנ יברעמה וקלחש ,"תולובה-תיב" ןכמ-רחאל הנוכש המב ואצמנ תולובה  
.י'ג חטשב ואצמנש ,רתוי הכומנה וז ,תוסרטה יתשמ תחא לע ,1982 ץייקב
.הריפחל ןתינה חטשה תולבגימ ללגב ,הנבימה לש הרצ העוצר קר הפשחנ
הב ורפחנ .דחא רטמכ הבחורו םירטמ העבשכ אוה הפשחנש העוצרה ךרוא
ןכמ-רחאל .תיטסינלהה הפוקתה ןמו תימורה הפוקתה ןמ םידברה הליחת
קלח אלא וניאש ,"תולובה-תיב" לש ןברוחה-תולופמ שאר לא םירפוחה ועיגה
.ס"הנפל 586 תנשב םילבבה ידיב ריעה לש ללוכה ןברוחה ןמ
,תויכפ ,םינקנק :םימלש םבור ,סרח-ילכ 25-כ ואצמנ וז ןברוח תבכישב  
,תוהובג תורידק יתש ואצמנ .תורעקו תורנ ,םינכ ,םירורעפ ,םיניגל
הובג הרצוצח-סיסב ןהל שי .ןדוביע ביטבו תדחוימה ןתרוצב תונייטצמה
,רוח שי ןסיסבב .הלועמו ףוצר םיינבוא-קורימו יופיח תולעב ןהו דחוימב
ןבא-ילכ העברא ןכו םיינקת ןבא-תולקשימ םג ואצמנ .הפירצה ינפל השענש
ינכ הלא ויהש ןכתיי .רחא םוקממ העודי הניאש ,תדחוימ הרוצ ילעב
לש שלושמ ץח-שארו לזרב לש םיחוטש ץח-ישאר ולגתנ הז דבלמ .ןחלופ
םירחא םינבימב ואצמנ םימוד ץח-ישאר ."יתיקס" ארקנה סופיטה ןמ הזנורב
.דוד-ריעב וז הבכישמ
תולובה לש ןרופיס תא ללוגמ תירבעה הטיסרבינואה ןמ הליש לאגי 'פורפ  
ויה ,בתכ ,תולובה .(74-73) 2-1 תרבוח ,"תוינומדק"ב בתכש םכסמ רמאמב
אוה "הלוב" םשה רוקמ ."תולובה-תיב" תפציר לעש ןברוחה תבכישב תורוזפ
ומכ הבושח תוישיא שמישש םתוח השוריפש ,bulla המודקה תיניטלה הלמב
וז הלמ הלחה םייניבה-ימיב .ךלמ וא רסיק לש תימשר הזרכה וא רויפיפאה
הדועת תמיתחל שמישש ,רחא רמוח לש וא ןיט לש ןטק שוג ןויצל םג שמשל
ןיט-תוסיפ ןויצל "הלוב" םשה שמשמ תיגולואיכראה תורפסב .תללוגמ
הנשימב .ירוביצ דיקפת לעב לש וא יטרפ םדא לש םתוח ןהב עבטוהש ,תונטק
."תורגיא םתוח" הרדגהב הלוב ןויצל םישמתשמ
,ףלק לע ןומדקה חרזמב תודועתה ובתכנ ,ריינה לש תרחואמה ותעפוהל דע  
,םירמוחה לכ .תואקרטסוא וא תופורצ ןיט-תויחול ,ץע-תויחול ,סוריפפ
קר ורמתשנ ןכלו םילכ םירמוח ויה ,תואקרטסואלו ןיטה-תויחולל טרפ
.םירצמ רקיעבו יניס ,בגנה ,הדוהי-רבדימ ומכ דחוימב םישבי םירוזאב
.טוחב תורושקו תוללוגמ ןתויהב ללכ-ךרדב ורמתשה תובותכה תודועתה
המודב ,תולובב ומתחנ ,םימותח םיזוח ,לשמל ,ומכ ,םיימשיר םיכמסימ
חקול היה הדועתה לעב .הועש-תוסיפב םימתחנה ,ונימיב םיימשיר םיכמסימל
רחאל .עצוממב מ"מ 15-10 ורטוקש חוטשו לגלגס ףוגל ותוא ללוגמ ,ךר ןיט
.ומתוח תא וב עבט ,הדועתה תא ושקש טוחה לע ותוא חינהש
השביתה םייתניבש ,הלובה תא רובשל ךירצ היה הדועתה תא חותפל ידכ  
ךכל המרג ,וילאמ שביתה אלא סרחכ ףרצנ אל ןיטהש הדבועה .התשקתהו
לע תובורק םיתעל השקמה הדבוע ,העיגפו רתויב הכירפ התיה הלובהש
המצע הלובה יוהיז יכ ,ןייצמ הליש 'פורפ .הילעש םתוחה-תעיבט חונעיפ
ןיטה-שוגב ןיחבהל רפוחה חילצמ לזמ ךרדב קר ןכש ,לק וניא תוריפחה תעב
רפעה-ישוגו תונטקה םינבאה ןיבו וניב לידבהלו הרוצה-רסחו ריעזה
.הריפח-ףכ לכב ויניע דגנל םיפלוחה םיריעזה
ןוניס איה םיריעז םיאצמימ לש תוקמחתהה תנכס לע רבגתהל תוטישה תחא  
בצק תא הטיאמ םגש ,הביהלמ אל הכאלמ יהוז .הריפחה ןמ אצומה רפעה
ךשמב י'ג חטש רוזיאב םירדגומ םיחטשמ רפעה ןנוס ןכ-יפ-לע-ףא .הדובעה
ןוניס תעב .תישימחה הריפחה תנוע דע ,אושל הרואכל - הריפח-תונוע עברא
ןוניסב וקסעש םיבדנתמה וניחבה "תולובה-תיב" תפצירמ אצוהש רמוחה
תועיבטש ,הדבועל תודוה םהב ןיחבהל רשפא היה .םיריעזה ןיטה-ישוגב
.תורורב ויה םתוחה
,ןכל-םדוק הריפחה ןמ ולעוהש ,רפעה-ילס .הנבימב הריפחה תא ורצע  
רוזיא קדבנ התע .תופסונ תולוב ולגתנ ,הנהו .קדקודמ ןוניס בוש ורבע
לש תיברעמ-תינופצה הניפב ,תולובה לש ןרוזיפ םוקמ רתואו ומצע הריפחה
תופסונ תולוב ופסאנ .עבורמ רטמכ לש םצמוצמ חטש ינפ-לע ,"תולובה תיב"
ירבחל הבר תושגרתה לש םימיל וכפה הז עטקב הריפחה-ימי תשולשו
.תחלשימה

ימו ימ

הזחאש הזעה הפירשל תודוה בטיה ורמתשנ 41 ,ואצמנש תולובה 51-מ  
התשקה ,תולובה תא הפרצ הפירשה .הלוכ םילשוריב ומכ ,"תולובה תיב"ב
.הזה םויה דע ןתוא הרמיש ךכו ןתוא
עצוממה ןכרוא .עבצאה-ןרופיצ לדוגכ אוה תולגלגסה תולובה לש ןלדוג  
לע .םירטמילימ השיש דע םיינש ןייבועו מ"מ 12-כ ןבחור ,מ"מ 14-כ אוה
תובקע ןכו ,ללוגמה סוריפפה תא רשקש טוחה תובקע ורתונ ןהמ קלח לש בגה
.המתחהה תעב ךרה ןיטה-תסיפ הצחלנ םהילאש ,סוריפפה יביס לש
ילוא םיראתמ םירויצה .בתכ םוש ילב רויצ עיפומ תולוב עברא לע קר  
לש שארו םייפנכ ,הירא לש םיילגרו ףוג תלעב תידגא תצלפימ) ןופירג
.והשלכ תוהולא למס וא חבזימ ןכו (םיסומכ תורצוא לע תרמוש ,רשנ
הליגרה החסונה תא תללוכה ,הטושפ םתוח-תעיבט העיפומ תולובה רתי לע  
הולתנ אל תומשה תואשונ םתוחה-תועיבטל .ויבא םשו םתוחה-לעב םש לש
ייומד םיירטמואיג םימגד וא םירשי םיוקל טרפ ,ףסונ רוטיע וא רויצ
,הליש 'פורפ בתוכ ,וז הדבוע .בתכה תורוש יתש ןיב וקליחש ,םינצינ
בלשל םייניפוא םירטועמ-יתלבה םיירבעה תומתוחה היפלש ,העדה תא תקזחמ
.ןושאר-תיב תפוקת יהלשב ,ירבעה םתוחה תוחתפתהב ןורחאה
:לשמל .אירק םש עיפומ - 47 ךותמ 41-ב - תולובה לש עיוכמה ןבורב  
,רכז נב מלשבטל ,והיחא חרפאל ,נפש נ(ב) והירמגל ,יגלב נב נתנלא(ל)
נב והידגל ,והיעשוה נ ב והינבל ,והיקלח נ ב והירזעל ,נפצ ןב והיטפשל
תניחב .תיבפלאה תויתוא לכ רוריבב תועיפומ תומשה לולכימב .רזע
רקחמה תונקסמ םע דחא-הנקב תולוע ןהש ,הארמ ןתביתכ-ךרדו ןתרוצ
הפוקתמ תומתוחה-בתכ לש (קיתעה בתכה רקח - היפרגואילאפ) יפרגואילפה
האמה לש הינשה תיצחמל קפס-אלל תומתוחה תא ,אופיא ,סחיל שי .וז
.תישישה האמה תישארל וא ס"הנפל תיעיבשה
51 םיעיפומ ,(ןוקיטסמונואה) תומשה לולכימב יכ ,ןייצמ הליש 'פורפ  
לכה-ךסב ,תונוש תולובב םקלחב םירזוחה ,םינב וא תובא לש םיירבע תומש
,לשמל ,"והיקלח ןב והירזעל" :ההז םלוכב החסונה .תומש 82 םירכזנ
,"ןב" הלמה הטמשנ םיתעל .והיקלח לש ונב והירזע לש םתוחה - השוריפש
."והיחא חרפאל"ב ומכ
םימעפ שולש .םימעפ עברא רכזנ אוה .רתויב ץופנה אוה "עמשלא" םשה  
םיימעפ םירכזנ תומשה רתי .רכזו והיעשוה ,יגלב ,והירזע תומשה םירכזנ
;"והי-"ב םימיתסמ (תומשה ללכמ זוחא 50) תומש 41 .דבלב תחא םעפ וא
30 ;"-לא"ב םיליחתמ תומש הנומש ;"-והי" תויתואב םיליחתמ תומש השולש
.ןפצ ,רכז ,רזע ןוגכ םיליגר תומש םה (תומשה ללכמ זוחא 39) תומש
תמויסה ילעב תומש לש םירצוקמ תומש םה הלא יכ ,חינמ הליש 'פורפ
תובותכבו תומתוחב םיחיכש וידג ,ויבא ,וירמש ומכ תומש יכ-ףא ,"וי-"
תכלמממ םג ילואו (ס"הנפל תינימשהו תיעישתה תואמה) לארשי-תכלמממ
וכיראתב רושק "וי-" תמויסה רדעה יכ ,תואדוב קיסמ הליש 'פורפ .הדוהי
.לולכימה לש רחואמה
.ילארשי וניאש תומש ביכרמ םוש אצמנ אל דוד-ריעמ תולובה לולכימב  
םיבכרומה ,םיאלמ תומש 45 ,תומשה יפוריצ לש ברה םרפסימ ףא-לע ,הנהו
,תובותכב הליבקמ םוש הלא תומשל האצמנ אל - באה םשמו ןבה םשמ
.תואמל עיגמ ןרפסימש ,לארשי-ץראב ולגתנש תומתוחבו תולובב ,תועיבטב
,םילשורימ םתוחב האלמ הליבקמ שי ,והיקלח ןב והירזע ,דחא םשל קר
.דגיבא ןמחנ 'פורפ ידיב םסרופש
ןב והירמג :ארקמב תרכזנה תומד םע םש דוע תוהזל הסנמ הליש 'פורפ  
ההיזו ירבעה בתכה רקחב תובר קסעש ,דגיבא 'פורפ תובקעב ךלוה אוה .ןפש
.ארקימב תורכזנה תויומד םע ,םתוחו תולוב יתש לע ועבטנש תומש השולש
:ו"ל והימרי) ךלמה ןב לאמחרי םה דגיבא 'פורפ ההיזש תומשה תשולש
ויחא ,והירנ ןב והירשו ('ד :ו"ל והימרי) רפוסה והירנ ןב ךורב ,(ו"כ
הרובחל ףרצמ הליש 'פורפ .(ט"נ :א"נ והימרי) רפוסה והירנ ןב ךורב לש
.ו"ל קרפ והימריב םימעפ שולש רכזנה ,ןפש ןב והירמג תא
רדגומ אוה .והישאי ןב םיקיוהי ךלמה לש ונמז-ןב היה ןפש ןב והירמג  
והירמג לש ויוהיז םא .רכזומ והיכימ ונב םג .ךלמה-רצחב רשו רפוסכ
ונב ,ךלמה רצחב םיליעפ ויהש םירפוסה דחא ונינפל יזא ,ןוכנ ןפש נ(ב)
18 .(ס"הנפל 622) והישאי לש ונוטלשל 18-ה הנשב רפוס היהש ,ןפש לש
רפוסה םילעופ ,(ס"הנפל 604) םיקיוהיל תישימחה הנשב ,ןכמ-רחאל הנש
דיעמ רפוסה ןפש ןב והירמג לש ותובישח לע .והיכימ ונבו ןפש ןב והירמג
והימרי) "שדחה 'ה תיב ירעש חתפ ןוילעה רצח" :ותכשיל םוקמ קפס אלל
.(םש) והימרי תרגיא תא רפוסה והירנ ןב ךורב ארק ובש םוקמה ,('י :ו"ל

? והירמג תכשיל ? ירוביצ ןויכרא

אצמנש תומשה-לולכיממ םיינכטה םינותנה חותינ יכ ,בתוכ הליש 'פורפ  
םירחאה םילולכימה ןמ ולעוהש ,םימילשמ םינותנ םע םתאושהו דוד-ריעב
תביתכ ךילהת תא ,תואדו לש הבר הדימב ,רזחשל םירשפאמ ,ואצמנש
תא הליש 'פורפ הלעמ רוזחישה יפ-לע .ןנוסחיאו ןתמיתח ,תודועתה
,"תולובה תיב"ב ואצמנ ןהלש תולובהש ,תומותחה תודועתה יכ ,הרעשהה
הריתי .ןאכ וראותש תדחוימה הרוצה תולעב תורידקה יתשב תרמשמל וקזחוה
ומויקל תודע שמשל תולוכי תורידקה ירבש ןיב תורוזפ ויהש תולובה ,תאזמ
,ההז חסונ לעב קתעה היה ןהל ,תומותח ריק-תודועת קיזחהש ,ןויכרא לש
.יולג ראשנש
רפסימ יפ-לע ןויכראב ויהש תודועתה רפסימ תא דומאל תורשפא ןיא  
ולכי תחא הדועת תמיתחל יכ ,חינהל ןתינ םירחא םיאצמימ ךמס-לע .תולובה
יכ ,חינהל ןתינ ונינפלש תולובה לעש תומשה-לולכיממ .תולוב רפסימ שמשל
םתסה ןמ םירזוח ויה זא ןכש ,יתחפשמ ןויכרא היה אל ,היה םא ,ןויכראה
.םינוש םיפוריצב ולו ,םידחא תומש
,הזב-הז םירושק םניאש ,םיברה תומשה יכ ,חינהל ןכומ הליש 'פורפ  
ןב והירמג רפוסה לש ומש תעפוה .ןויכראה לש ירוביצה ויפוא לע םיעיבצמ
ריעה שארב ,"תולובה תיב" לש ומוקמ םג .וז הרבס ,ותעדל ,תקזחמ ןפש
םוקמ ,דוד-ריע לש "לפועה" - הנוילעה ריעה לא רבעמה-חטשב ,הנותחתה
הכשיל לע ,ותכרעהל ,זמרמ - להנימהו ןוטלשה ינבימו ריעה תדוצמ
.רפוסה ןפש ןב והירמג לש ותכשילל המודב ,יהשלוכ תירוביצ
תיב"ב אצמימה ןיב האלמ המאתה שיש ,ררבתנ יכ ,הליש 'פורפ בתוכ דוע  
ףוסב ריעה תבכיש ,וז הבכישב םירחא םינבימב אצמימה ןיבו "תולובה
אוה .(ס"הנפל 586 תנשב) םילבבה ידי-לע ןיטולחל הסרהנש דע ,הימי
יטרפ לע תוססובמה ,ריעה ןברוחל תויגולואיכראה תויודעה :םכסמ
ןהו ,םיירוטסיהה תורוקמב בטיה תונגועמ ,םינטקה םיצפחה לעו תולכירדאה
:ה"כ 'ב םיכלמ) ארקימב םילשורי לש הנברוח רואית םע דחא-הנקב תולוע
הושמ "תולובה תיב"' :תושגרתה לש המינב הליש 'פורפ ףיסומו .('י-'ח
לש הפוס רופיסל ךפונ ףיסומו ירמוחה יגולואיכראה אצמימל ישונא דממ
ורצחב לעפש ,רפוסה ןפש ןב והירמג לש םתוחה תעיבט וב הפשחנ ןכש ,ריעה
ריכזמש םירחא םישיא םע דחי ,ןברוחה ינפל הנש הרשע-הנומש םיקיוהי לש
ןב לאמחריו ויחא והירנ ןב והירש ,רפוסה והירנ ןב ךורב :והימרי
."ךלמה+-

     

 

+-

 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ