פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
שמשה םע תונבל :רמאמה םש
(ןייטשפא-ןיול) ןליא ילאו בומימחר הירא :רמאמה רבחמ
יאנתל םינינבו םיתב תמאתה םשל תישמש תולכירדאב שומיש :רמאמה אשונ
.חטשהו םילקאה
/תולכירדא .ימוקמה םילקאל םינבמ תמאתה /היגולורואטמ :חתפמ תולימ
.שמשה תיגרנא /הקיסיפ .תישמש תולכירדא
4 רפסמ ח"כ ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה
,יקניסלהב תולכירדאל הטלוקפה רגוב ,(A. Rahamimoff) בומימחר הירא
דמע .םילשוריב לאלצבבו ב"הראב דרורהב ,הפיחב ןוינכטב דמיל .דנלניפ
םינשב ,רקוב-הדשב רבדימה-רקחל ןוכמב תירבדימ תולכירדאל הדיחיה שארב
דרשימ לעכב ,םויכ .תולכירדא תויורחתב םיסרפ רפסימב הכז .1980-1977
.םירע-יוניבו ילכירדא ןונכיתל

הרוטקטיכראל הטלוקפה רגוב I ,(E. Elan ; ןייטשפא-ןיול) ןליא ילא
-רקחל ןוכמב תירבדימ תולכירדאל הדיחיה רבח היה .ןוינכטב םירע יוניבו
.םילשוריב לכירדא םויכ .1983-1978 םינשב רבדימה
166-175 'מע 4 'סמ תרבוחב םישרת האר *        
שמשה םע תונבל                          

ונל העיצמ ,ףרוחב רוריק יתבכו ץיקב םינשביככ ויהי וניתבש םוקמב
חטשה יאנתל המיאתמה הינבב םתיעב לצו רוא (תירלוס) תישמשה תולכירדאה
.םילקאהו

הכפהמל איבה ,70-ה תונש תליחתב ללוחתה רשא ,ימלועה היגרנאה רבשמ  
יבאשמ יכ ןונכיתב תחוורה השיגה התיה ,הז רבשמל דע .תילכירדאה הבישחב
בור וננכות וז השיג ךמס-לעו החינז םתולעו םילבגומ-יתלב םה היגרנאה
םהיתוריק רשא םידרשימ ינינב .םילקאה ינותנמ תומלעתה ךות ,םינינבה
תיתוכאלמ הרואתו ריוא-גוזימ ינקתימ לע ןיטולחל טעמכ וססבתה תיכוכז
.הנשה-תונוע לכב ,םויה-תועש לכ ךשמב ,ללכ-ךרדב ,ולעפ הלא םינקתימו
ילבמ ,חורה ינוויכ לכל ירטמיס ןפואב תורידה ונפוה םירוגמ-ינינבב
יאנת תא רפשל םילוכי רשא ,םינוויכה םתואל הרורב תופידע עבקיתש
תא ביח היגרנאה רבשמ .רוריקב ןהו םומיחב ןה - היגרנאב ךוסחלו תוחונה
םודיקל איבה רבדהו הינבהו ןונכתה תונורקע לולכימ תא ךירעהל םיננכתמה
.(תירלוס) תישמשה תולכירדאה
,םינויה ועדי םדק-ימיב רבכ .השדח העפות הנניא תישמשה תולכירדאה  
,תורחא תובר תויוברת ינבו םינאידניאה ,םיסרפה ,םיטבנה ,םיאמורה
רופישל ,תיברמ הרוצב ,לצוני ףרוחבו ץיקב שמשה לולסמש ןפואב תונבל
לע תססובמה ,תיתרוסמה הינבה .רוריקבו םומיחב ןוכסיחלו רוידה תוחונ
.תישמשה תולכירדאה תא חתפלו ללכשל העדי ,תוסנתהו תוננובתה לש תורוד

תישמש הינבב ךרוצה
,ואיבה םילוז היגרנא תורוקמ חותיפו תיגולונכטה תומדקתהה דועב  
ירה ,םייעבטה היגרנאה תורוקמו םילכירדאה ןיב קתנל ,םינורחאה תורודב
לש תינוציח הקפסהב רידה לש תטלחומה תולתה תשוחתו היגרנאה רבשמ
תולכירדאב םישדח תונורתיפ רחא שופיחל ,ןורחאה רושעב ,ומרג היגרנא
תצורמב וחכשנ רשא םיירוטסיה -םייתרוסמ תונורתיפ לש קימעמ דומיל רחאו
.םינשה
סומלא-סולב רקחמה תודבעממ (Douglas Balcomb) במוקלב סלגד 'פורפ  
,"ןונכיתה לע םילקאה תעפשה" אשונב יעדמ סנכב ,רבכמ אל חויד ,ב"הרא
הינבבו ןונכיתב המוצע הפונת לע ,לארשיב הנורחאה הנשב םיקתה רשא
םיתב 10-מ תוחפ ב"הראב ויה םיעבישה תונש תליחתב םא :ב"הראב תישמש
,תונוש תורוצב ,םימשימ םיתב 160,000-מ תוחפ אל םויכ ירה ,םיישמש
.שמשה תיגרנא תא תולצנמה הינב-תוטיש
םשל ,םילקאה-יאנתל תינוכיתה הבוגתה יהוז ? תישמשה הינבה יהמ  
.ויריד לש םתוחונ רופישו ןינבב היגרנאב ןוכסיח
רידה הצור ונממ ןוויכל הריד יחתפ תינפהב תאטבתמ תינוכיתה הבוגתה  

לע הנגה ךא ,םירוגמהו הנישה ירדחל - ףרוחב ,לשמל : שמשה תא טולקל
ןוכנ ןוכיתב ,ןכ-לע-רתי .ץיקב התרידח תעינמו הנירקה ינפב םיחתפ םתוא
רוגאל ןתינ - םמצע םיחתפהו הרקתה ,הפצירה ,תוריקה - הרידה תפטעמ לש
ןוזיאל איבת ,הרידה ךותל ,(הלילב) ותטילפש ךכ (ףרוחב) םויה םוח תא
תניצ :ךפוהמב ךא ךילהת ותוא עצבתהל לוכי ץיקב .הלילל םוי ןיב יטגרנא
היהשה יאנת תא רפשתו דרת הנבימה תרוטרפמטו הרידה תא ררקת הלילה
לש ןוכנ רורויאב הנתומ הז ךילהת לש ליעי םושיש ןבומ .םויב הרידב
תא םג אלא שמשה לולסמ תא קר-אל ןובשחב איבמ ישמש ןוכית ןכלו הרידה
אוה (םיחתפה ללוכ) הנבימה-תפטעמ לש ינדפק דודיב םג .תוחורה ינוויכ
.ישמש ןוכיתב דרפנ-יתלכ ביכרמ
הרישי-יתלב הנירק ,תוחל - םינושה םילקאה יביכרמ חותינ ,תאזמ הרתי  
תושירד םיחל םירוזאב .ןוכנ ישמש ןוכית חותיפב םיינויח - דועו
םילדבה םנשי לארשיב .םיחיחצ םירוזאב רשאמ ןיטולחל תונוש רורויאה
םילקאה ףוחה-תלפשב ;םינושה ץראה יקלח ןיב רתויב םייתועמשמ םיימילקא
הנוש בוש ובש ,רהה רוזיאב רשאמ ןיטולחל הנוש אוה ןכלו חלו גזוממ
.בגנה-תמר וא ןדריה-תעקב רוזיאמ םילקאה
תינוטקטיכראה הרוצה ,תורחא םילימב ,וא תינוכיתה הבוגתהש ןכל ןבומ  
.ץראה לש םינוש םירוזאב ןיטולחל הנוש היהת ישמשה תיבה לש
םג אוה ךא ,דדובה תיבה לש הרוצה תעיבק לע עיפשי ישמשה ןוכיתה  
ןיב םיחפנהו םיקחרמה םג .בושיה וא הנוכשה תרוצ לש בוציעה לע עיפשי
.םינוב ובש רוזיאה לש םידחוימה םילקאה יאנתל םאתהב ועבקיי םינינבה
תא חורי רורויאב ךרוצה ,ףוחה תלפשב לשמל ,ההובג תוחלה םהב םירוזאב  
ישרפה םילודג םהב םירוזאב .תורידב שלופמה רורויאה תא לידגיו םינינבה
בוציעה ,הקזח הנירקהו ףרוחהו ץיקה ןיבו הלילהו םויה ןיב תורוטרפמטה
ידוביא תא םצמצל ידכ ,םינינבה ןיב םיחורימה תא ןיטקהל ףאשי יתנוכשה
.הנירקל הפישחה תאו םוחה
ימוחת לכב תינוכיתה הבישחה תא ,אופיא ,הנשמ תישמשה תולכירדאה  
ויביכרמ לע ,דדובה ןינבה ןבומכו םינינבה תוצובק ,הנוכשה - הינבה
.ויטרפו
(יויספ) ליבס ןוכית ןיב םיניחבמ םיישמש םינבימ לש תולכירדאב  
התריגא ,תיעבטה היגרנאה לע ססובמ ןושארה .(יויטקא) ליעפ ןוכיתל
בלשמ ינשהש דועב ,תופסונ תויגרנאב עויס אלל ,הנבימה ךותב הלוצינו
תועצמאב - שמשה תיגרנא לש לוצינה ךילהתב עויסל ,תופסונ תויגרנא
ןוכית אוה ולא תושיג יתש בלשמה ןוכית .ב"ויכו תובאשמ ,םיררואמ
.ברועמ

תיטרקומד תינוי הינב
תעב ונתרכהל הרדח רשא ,םילכתמ תורוקממ היגרנאה תולבגימל תועדומה  
התירכ .םימודקה םינויה לצא רבכ המיקתה ,70-ה תונש לש היגרנאה רבשמ
ירדע י"ע םישדחתמה תורעיה לוסיחו הקסהלו ,הינבל תורעי לש תרבגומ
תוברב .ןוי יבחרב ץעב רומח רוסחמל ס"הנפל 5-ה האמב ואיבה ,םיזיע
םינויה ולחה הבוגתבו ץעב שומישה לע תורומח תולבגימ ולטוה םירעהמ
תילדנ-יתלבה היגרנאה תא בטיה ולצינש ,םירע-יוניבו םיתב-ןוכית חתפל
סטרקוס ויה הקיתעה ןויב "תישמש הרוטקטיכרא"ל םיפיטמה ןיב .שמשה לש
.וטסיראו
"ר" תרוצב םירודס םירדח היה יישע הפוקת התוא לש יסלקה ינויה תיבה  
.ףרוחב תיבה ירדחל םוחו הרואת-רוקמ השמישש ,תימורד רצח ביבס ,"ח" וא
.ץיקה שמש ינפב םהיחתפו םירדחה תוריק תללצהל שמיש הרוקמ רבעמ
דגנכ ןוי ןופצבש (Olynthus) סוטנילוא ינב וממוקתה ס"הנפל 5-ה האמב  
.הנשיה םריע דיל ,הנגה-רב שדח בושי ומיקהו םיאנותאה לש דבכה םלוע
ריעה .ינללוכ ןונכתל סוטנילוא התכז ,הפוקת התואב ןוכיתב לבוקמכ
- חרזמ םורד - ןופצ םינוויכב וזל וז תובצינ םיכרד -תשר לע התנבנ
ינויה (Hippodamus) סומדופיה ,האיצממ םש-לע ,תימדופיה תינכת) ברעמ
הז ןונכיתב .(ס"הנפל תישימחה האמה לש הינשה תיצחמב סוטלימב דלונש
םילקא-תרקב לש יעצמא השמישש ,שמשל הפושח תימורד רצחב תיב לכ הכז
.ריעה לש הפופצה המקירב
תוארל ןתינ הפוקת התוא לש ישמש םירע-יוניבל תרחא תפלאמ המגוד  
לשב .(Priene) הנאירפ ארקנש בושיכ ,הנטקה היסאב תינוי תולחנתהב
רתא םהל שקבל הנשיה הנאירפ יבשות 4000 וצלאנ ,םינשנו םירזוח תונופטש
םיימורדה ויתונורדימב ורחב םה .תירוקמה םריעל ךומס ,בושי תמקהל שדח
.תימדופיהה תשרה לע םיבשותה ורמש הלולתה היפרגופוטבו הלקימ רה לש
לש - ישמשה ןונכיתה ןורקיע םשוי םלוכב רשאכ ,תוגרדמ לע ונבנ םיתבה
דמעמב לדבה אלל ,תאז-לכ .הרוקמ רבעמ תפקומ ,תימורד רצח ביבס םירדח
ןונכיתב םג יטרקומדה ןויוישה ןורקע תרימש ךותו םיבשותה לש ילכלכה
,םימי םתואב ךכ-לכ לבקתה ינויה תיבה לש תימורדה הינפהה ןורקיע .ריעה

ןיפאמ והז..." :יכ עבק (Aeschylus) סוליכסיא ינויה יאזחמה יכ דע
םיתבהמ לידבהל ,'תינרדומ'ו ,'תיתוברת' םירוגמ תרוצ לע דיעמה יעבט
םילמנ ןתואכ ,שמש-ירסח םיתבב םיררוגתמה ,םירברבה ידי-לע ונבינש
."תוכושח תוליחמב תויחה

אמור ירישעל שמש-ירדח
לש םתמורת ;ינויה םירעה יוניב לש םיניפאמה רסח ימורה םירעה-יוניב  
.תישמש הקיחתבו תוקינכט חותיפב רקיעב תאטבתמ םיאמורה
וז הדבוע .םמילקאב םינושו םילודג םיחטש לע הטלש תימורה הירפמיאה  
,(Vitruvius) סויוורטיו .םינושה םירוזאל הנוש ילכירדא יוטיב הביח
הרוטקטיכראה לע םירפסה תרשע לעב ,ס"הנפל הנושארה האמה ןמ לכירדאה
םיתב םירומא םהב םימילקאלו תוצראל ונביל םישל ונילע הליחת" : בתכ
םירצמל םיאתהל יושע דחא תיב .ןוכנ היהי וננונכתש תנמ-לע ,תונביהל
תונידמלו תוצראל ,האלה-ןכו אמורל םיאתי הנוש ןונכית ...דרפסל רחאו
לולסמ תחת תורישי יוצמ ץראהמ קלחש ינפמ תאזו .םינוש םיניפאמ תולעב
...םירחאה ינש ןיב עצמאב יוצמ ישילשה דועב ,ונממ קחורמ רחאהו שמשה
."םימילקא לש ןוגימל םיאתהל ביח םירוגמ ןונכיתש רורב
.םינויה לצא רשאמ רתוי דוע הלודג התיה הקיתעה אמורב היגרנאה תכירצ  
תואצחרמ תקסהל ןכו תוניפסו םיתב תינבל ,הישעתל ץעל בר שוקיב היה
ירישע לש קנעה תוליוח וממוח הריפסל הנושארה האמב .םירישעה תוליוחו
.סרח תרנצב םח ריוא תמרזה לע וססבתהש ,תיזכרמ הקסה תוכרעמב אמור
ץע ק"מ 1000- 750 ידכל עיגהל הלכי תאזכ הליוחב הקסהל ץעה תכירצ
.הנשב
הריפסל הנושארה האמב רבכו הרהמ-דע ולדלדינ םיימוקמה ץעה תורוקמ  
תיעיברה האמב .זקוק ומכ ,םיקוחר תורוקממ ץע אביל םיאמורה וצלאנ
,תוינוא לש יצ םיקה אמורב ןוטלשה יכ-דע קלדב רוסחמה רימחה הריפסל
.ץע איבהל ידכ הקירפא-ןופצו תפרצל וגילפהש
תא ואיבה אבוימה ץעה לש תוהובגה תויולעהו ימוקמ ץעב רומחה רוסחמה  
לידבהל .םינויה שומישב ויהש םיילכירדא תונורקע ץומיאל םיאמורה
דמעמ לדבה אלל םיחרזא לש םתלחנ התיהש ,תינויה תישמשה תולכירדאהמ
,םירישעה תוליוחב רקיעב תימורה תולכירדאב שמשה לוצינ אטבתמ ,ילכלכ
.רוביצ-ינינבבו תואצחרמב
-ברו רישעה רפוסה היה תישמשה תולכירדאה לש םיבהלנה םיכמותה דחא  
ךותמ .הריפסל הינשה האמב יחש ,(Pliny the Young) ריעצה ינילפ העפשהה
יתש םומיחל שמשה תא ינילפ לצינ הביבסה -רומישו תונכסח לש םיעינמ
סונימקוילה םשב הניכ וילע םיבוהאה םירדחה דחא תא ;ויתוליוח
ןבאב וא תיכוכזב גגוזמ רדח היה הז .שמש-רונת ושוריפש (Hellocaminus)
לש םיגגוזמה םיחתפה .הדועסו הבסה רדחכ בור-יפ-לע שמישש ,הקימ
.שמשה תועצמאב רדחה תא םמחלו הממחה אצות תא לצנל ורשפיא סונימקוילהה
.תונוש תורטמל שמשה תנירק לוצינל תובר תויורשפא חתפ גוגיזב שומישה  
ירישע ידיב ,םיגגוזמ םיחטש לוצינ לע ריבכמל תויודע תומיק ראשה-ןיב
.ףרוח-ילודיגל ,היטילשו אמור
ןמזה םע וכפה - בהא ריעצה ינילפש שמש-ירדח םתוא - ינימקוילהה  
םילכירדאה .אמור לש ץחרמה יתבבו םירישעה תוליוחב ץופנ ןיפאמל
סוידלפו (Paventinus) סוניטנופ ,הריפסל היעיברה האמה לש םיליבומה
ןוכסיח-תוטישל תוצלמה וללכש ,הינפ-תויחנה ובתכ ,(Palladius)
הנירקה תטילקל ,םוח-תרגוא הפציר תינבל הטיש לע וצילמה ךכ .היגרנאב
-ירדחב ץופנה שומישה .ליעל ורכזוהש שמש-ירדח םתואב התריגאלו תישמשה
.םיתב-ילעב םתוא לש שמשה-תויוכז תרימשל סחיב תויטפשמ תויעב הלעה שמש
ושיגהש םיתב-ילעב תבוטל קספ (Ulpian) ןאיפלוא םשב הינשה האמכ טפוש
6-ה האמב .םינכש ידי-לע םהלש ינימקוילהב שמשה תרתסה דגנ תועיבת
והשלכ ףוג םא" :ינאיניטסויה דוקב ןאיפלוא לש ותקיספ הבלוש הריפסל
וב םוקמב לצ ליטמ אוהש חכומו סונימקוילההמ שמש לזוג אוהש ךכ בצומ
."סונימקוילהה לש שמשה תוכז לש הרפה םושמ ךכב שי ,תיחרכה שמשה

ינאידניאה ולבאופה
ועדי ימורו ןוימ םירטמוליק יפלא קחרמבו רתוי רחואמ םינש תואמ המכ  
תא בטיה לצנל ,תירבה-תוצרא ברעמ-םורדבש ,ולבאופה ינב ,םינאידניאה
אב רבדה .תונושה הנשה תונועב תימילקא תוחונ תריציל םהיבושי ןוכית
.םימסרופמ ולבאופ ירתא השולשב יוטיב ידיל
,Long House Pueblo - Mesa Verde) : הדרו הסמב ךוראה תיבה (א)
.ודרולוק תנידמ לש תיחרזמ םורדה הניפב תאצמנ הדרו הסמ .(Colorado
םימ .החפיצ סיסב לע לוח-ןבא יונב םקיפאש םייקוצמ םילחנב ץורח רוזיאה
וצרפו הרידח -יתלבה החפיצה תבכישל ועיגה לוחה-ןבא ךרד ולחליחש
-תורעמ ורצי עקרקה-תולופמו םימה לש הפיחסה ךילהת .םילחנה תונורדימל

ובשיתה ,תוינוחטב תוביסמ הארנכ ,רוזיאה יבשות .עלס-יפחמ תחת קנע
-שגרד תחת הנבנ ךוראה תיבה .עבק-ינבימ םהב ונב ןמזה םעו עלסה-יפחמב
הרעמה) שמשה תנירק לש יעבט הרקב-יעצמא אוהש ימורד ןורדימב ,הזכ עלס
.('מ 60 החתיפב ההבוגו 'מ 40 קמועב ,'מ 150 ךרואב איה תיבה הנבנ הב
.הרעמה-בג יפלכ הלועה הפופצ המקיר ולבאופה ינב ונב עלסה הפחמ תחת
הכומנה שמשה תנירק לש יברמ לוצינ הרשפיא ,רהס לש תינכתב ,וז הינב
,הקזחה שמשה-תנירק ינפמ םינבימה לע ןגמ עלסה-שגרד דועב ,ףרוחב
.ץיקה תנועב הובגה הלולסמב
אצמנ הז בושי - (Acoma Pueblo, New Mexico) - ולבאופ המוקא (ב)
ןיפואמ רוזיאה .'מ 1500 הבוגב ירבדימ רוזיאב ,וקיסקמ-וינ ןופצב
100-כ אשינה ,ןחלוש-רה יבג-לע הנבנ בושיה .רק ףרוחבו שביו םח ץיקב
הנושארל ראותו הנש 1000-מ הלעמל ךשמב בשוימ םוקמה .הביבסה לעמ 'מ
,(Francisco Coronado) ודנורוק וקסיסנרפ לש ותחלשמ ידיב םיבותכב
.1540 תנשב
םידרפומה םינינב לש ,תוליבקמ טעמכ ,תורוש שולש יונב ולבאופ המוקא  
.םיפתושמ םינולמג ילעב םיתב רפסימ םיללוכ םינינבה ישוג .םירבעמב
.םורדל ןופצמ גרודמה ,יניפוא ךתח טלוב םלוכב םלוא םיהז םניא םינינבה
םינולמגה תפישח תא ןיטקמ ברעמ-חרזמ ריצב תורושב םינינבה ןוגריא  
רשפאמ םינינבה לש גרודמה הנבימה .הרישי הנירקל םייברעמהו םייחרזמה
-תויוכז תא םידבכמ םינינבה ןיב םיקחרמהו ,ףרוחב הבר הנירקל הפישח
םייקפוא םירושימ םנמא ףשוח גרודמה ךתחה .םהירוחאמש םיתבה לש שמשה
,תרזופמ תיתמוק-דח הינב לש תויורשפאל האושהב םלוא ,ץיקה שמשל םיבר
ןינבה ,םורד וניאש םינוויכה דחאל גרודמ שוג וא ,גרודמ-יתלב יונב שוג
.היגרנאה רומיש תניחבמ יבטימ ןורתיפ אוה המוקאב
- (Pueblo Bonito Chaco Canyon, New Mexico) - וטינוב ולפאופ (ג)
רוזיאב ,ב"הרא וקיסכמ-וינ ברעמ-ןופצב תואצמנ וטינוב ולבאופ תוברוח
םידיעמ םייגולואיכרא םיאצמימ .םיה-ינפ -לעמ 'מ 1600 לש הבוגב ירבדימ
רוזיאב היסולכואה .הנש 12,000 ינפל דוע הז רוזיאב היסולכוא םויק לע
הנבנ הריפסל תירישעה האמה תליחתב םלואו חטשב תורזופמ תותקבב הרג
תיתשק הסריג וא ,הדרו הסמב ךוראה תיבה תא ותרוצב ריכזמה ץבקימ םוקמב
ברעמ-ןופצ חרזמ -םורד היה תשקה לש הירטמיסה-ריצ .ולבאופ המוקא לש
ועיגה 11-ה האמה עצמאב .חרזמ-םורדל הפושחה ותיזחב הנפ ץבקימהו
לעב שדח בושי ןשיה וטינוב ולבאופ ביבס ונבש םישדח םיבשות רוזיאל
.םורדל הנופ ותיזח רשא תילגעמ-יצח הרוצ
הדרו הסמב ךוראה תיבב ואצמנש םיניפאמ וכותב בלשמ וטינוב ולבאופ  
םינינבה גוריד ,םורדל הפושחה תיזחה תינפה :ולבאופ המוקאב םייוצמהו
תובוחרב תמחותמה םינבימ תצובק) ןנבימה םוטיק ןכו המינפ ףקהה ןמ
,תונושה תונועב הנירקה לש תמכחותמ הרקב רשפאמ ,ויתוצקב (םיליבשבו
.יטגרנא ןוזיאל ףאושה ימילקא דוקפיתב אטבתמה רבד

הפוריאבו קוחרה חרזמב ןונכית
ומשוי - ןוכיתה-םיה ןגאמ םירטמוליק יפלא קחרמב - הקיתעה ןיסב  
תבצינה תשרה הטלש םירעה יוניבב .הקיתעה ןוי לש הלאל םימוד תונורקע
.יסלקה ינויה תיבל םנונכיתב ומד םיתבהו תוירקיעה םימשה-תוחור ןוויכב
תונורקע .ישמב וא זרוא-רינב וסוכו םורדל ונפוה םילודגה םיתבה יחתפ
האמב ואבוה ,םינש לש תובר תואמ תופיצרב ןיסב ומיקתהש ,ישמשה ןוכיתה
.ןויל םג הריפסל תיעיבשה
,תימורה הירפמיאה לופנמ הנש ףלא ךשמב ,םייניבה-ימי לש הפוריאב  
וטסירא ,סטרקוס לש םייסלקה םיבתכהו תישמשה תולכירדאה תונורקע וחכשנ
,ןוכיתה-םיה ןגא ביבס ,תיממעה הינבב קר .שומיש אלל ורתונ סויוורטיוו
,תופיצרב תימורדה רצחה המיקתה ךכ .תונורקעהמ קלח םוטיל םישנא וכישמה
.ינוכית-םיה תיבה לש ירקיע ןיפאמכ ,םויה-דע
לא רפכה ןמ תינומה הריגהל המרגש ,הפוריאב תיתלשעתה הכפהמה תובקעב  
רואה תורסח ,תופופצה תונוכשה .םעה-יטושפ לש רוידה בצמ רדרדיה ,ריעה
האבש תיתרבחה הסיסתה .תונוש תופגמ תוחתפתהל חונ עצמ ויה ,ריואהו
םישדוחמ תונורקע םושייו דומיל לש ךילהת הזרז ,הז דורי בצמ תובקעב
(Tony Garnier) הינרג ינוט יתפרצה לכירדאה .םינינבו םירע ןונכיתב
לע תססובמה ,םיבשות ףלא השימחו םישולש תב תיתישעת ריע 1917-ב ןנכית
.ינויה םירעה יוניב תונורקע
עגפ אל תיב םושו םורדל םילעופה יתב לכ ונפוה ,הינרג לש ותינכתב  
.רחא תיב לש שמשה תויוכזב
תונויסנ ושענ ,םלועה תומחלמ יתש ןיב ,היונידנקס תוצראבו הינמרגב  
ףא-לע ,הלא תונויסנ .ימילקא ןונכית תונורקע יפ-לע תונוכש תינבל םיבר
.הינשה םלועה תמחלמ רחאל קלדה יריחמ תדירי םע וקספ ,םיחלצומ ויהש
הקירמאב שמש-יתב
'גרו'ג י"ע םישולשה-תונשב ב"הראב הלח םיישמש םיתב ןוכיתב תושדחתה  
םיחתפ םע םיתב ונכית קפ םיחאה .(George & William Peck) קפ םיליוו
לופכ גוגיזב שומיש ךות ,ףרוחה תנירק תטילקל ,םילודג םיימורד
הלא םיתב לש יטגרנאה דוקפיתה .םורדב םיחתפה לעמ תועובק תוללצהבו
תונולחה ךרד םוח-ידוביאבו ןינבה ירמוחב הובג םוח לוביק רדעהב הקל
.םילודגה
סטסו'צסמ לש יגולונכטה ןוכמהמ םירקוח רפסימ ונב 30-ה תונש ףוסב  
.שמשה תיגרנא תטילקל גגה לע שמש-יטלוק לצינש ,תיב ,ןוטסובב (M.l.T.)
היה הז .הלילה תועשל םוחה תריגאל שמיש תיבה ףתרמב לודג םימ-לכימ
תיב M.I.T ירקוח ונב םיעבראה-תונש ףוסב .ןושארה "ליעפה" ישמשה תיבה
-טלוק" ףוגכ ,גגוזמ חטשימ ירחאמ רוחש םיעובצ םימ ילכמ לצינש ,ינש
שדוחמ ןינע ."םיליבס" םיישמש םיתב לש שדח רוד למיס הז תיב ."רגוא
: במורט סכילפ סדנהמה י"ע ,םישישה תונשב ,תפרצכ לחה םיישמש םיתבב
טולי-ו (Howard Hay) יה דרווה י"ע ב"הראב ליבקמבו (Felix Trombe)
(Odiello) ולידואב תוכרעמ יתש חתיפ במורט סכילפ .(Yellot)
רגוא-טלוק" ריק תכרעמ איה "במורט ריק" םשב העודי תחאה .םיאנריפבש
טלוק" איה הינשה תכרעמה .םוח תכלוה ןורקע לע לעופה "יויסמ
יה .םוח תעסה ןורקע לע לעופו ,בטיה דדובמ לק ריק יושעה "ינופיסומרת
דודיב םע ,חפ גג לע םימ-יקש לש השיפתה תא וחתיפ ,הנוזיראב ,טולי-ו
תולכירדאבש ןיצל יוארה ןמ .ץיקב רוריקו ףרוחב םומיח לש תכרעמכ ,דינ
םהינוכיתב וסחיתהש םילכירדא ויה ,םירשעה תונש זאמ ,תינרדומה
Frank) טיר דיול קנרפ תא תונמל ןתינ הלא ןיב .םיימילקאה תונורקעל
ןיקסרא ףלר ,יניפה (Alvar Aalto) וטלאא רולא ,ב"הראב (Lloyd Wright
תובר ןכיתש (Richard Kaufman) ןמפואק דרכירו ילגנאה (Ralph Erskin)
.לארשי-ץראב
הצואת ישמשה ןוכיתה אשונ רבצ ,היגרנאה רבשמ תובקעב ,70-ה תונשב  
,ליבס ישמש ןוכיתב םינוש תונורקע םיבלשמה ,םיתב-יפלא-תורשע .הבר
.ב"הראבו הפוריא ברעמב ונבנ

?לארשיב המו
תיגרנאב שומישה םוחתב םלועב הליבומכ לארשי תבשחנ םינש ךשמבש תורמל
לוצינל םיחמומה ילודגמ המכ הב םייוצמש תורמלו ,םימ םומיחל שמשה
הפונת ןאכ תוארל וניכז אל (רובת יבצ ,ינועבג ךורב) ,שמשה תיגרנא
םיעבשה-תונשב .ישמשה ןוכיתה תונורקע יפ-לע הינבו ןוכית לש הלודג
.םיליעפ םיישמש םיתב רפסימ לארשיב ונבנ
ובלישש ,םיליבס םיישמש םיתב רפסימ ונבנ םינומשה-תונש תליחתב  
דרשמ תומתרהב הנתינ תפסונ הפונת .םייאדכו םיליעיכ וחכוה רשא תונורקע
י"ע ןכו המגדהל םיישמש םיתב רפסימ דוסביס י"ע אשונה דודיעל היגרנאה
ךשמהב) .ןומר-הפצמב ישמש ןוכית תונורקע בלשמה ןנבימ ןוכיתל תורחתה
.(רמאמה ירבחמ םיברועמ ויה םהב ,םיישמש םיטקיורפ השולש וראותי

הנוע לכל ןוכית
הנשה תונועב שמשה לולסמ לש הקימעמ הרכה לע ססבתהל ביח ישמש ןוכית  
םורדה-קפוא לעמ ךומנ תרבוע ,חרזמל תימורד תחרוז שמשה ףרוחב .תונושה
חרזמל תינופצ שמשה תחרוז ,ץיקב תאז-תמועל .ברעמל תימורד תעקושו
ילולסמב הז ינוש .םורדה קפואל לעמ הובג הלולסמו ברעמל תינופצ תעקושו
.תונועה עבראב םינוש םיחטשימ לע תלפונה הנירקה תומכ לע עיפשמ שמשה
הנגהו ,תשרדנ הנירקהשכ ,ףרוחב שמשה תיגרנא לש ליעי לוצינ רשפאמ אוה
.ץיקב היוצר-יתלב הנירק ינפב הליעי
םיחטשימ לע תרבגומ הרישי הנירקל םרוג ץיקב שמשה לש הובגה לולסמה  
.וז הנועב הנירקה ברימ תא םילבקמ םיתבה תוגגש אצוי ךכ .םייקפוא
לולסמה בקע ,ץיקב הבר הרישי הנירקל ןה ףא תוכוז ברעמו חרזמ תותיזח
תיזח .ולא תותיזח לומ התיהש תעב קפואה לעמ ההבוגו שמשה לש ךוראה
לש החוטשה העיגפה תיוז לשב ,הנירק טעמ ץיקב תלבקמ ,תאז-תמועל ,םורד
וזל המוד המרב הנירק ץיקב תלבקמ םורד תיזח) וז הנועב שמשה ינרק
דע החירזמ תנרקומ םורד תיזח ,ףרוחב ,תאז תמועל .(ןופצ תיזח תלבקמש
חרזמ תותיזחו גגה וליאו הרישי הנירק לכ תלבקמ הניא ןופצ תיזח .העיקש
.תיסחי-תוכומנ הנירק תויומכל תוכוז ברעמו
תונועב שמשה לולסמ לש וללה םיניפאמב בשחתהל ביח ישמש ןוכית  
,ףרוחב שמשה תנירק תטילקל תויוצרה תותיזחה לש ןתפישח רשפאל ,תונושה
.ץיקב ,היוצר-יתלב ,הבר הנירק טולקל תולולעה תותיזחל הנגה ןתמ ךות
רקובמ לוצינל תונורתיפ תאיצמב ךרוצ שי ,שמשה ילולסמ תרכהל ףסונ  
ןיב המאתה ללכ-ךרדב ןיאו ליאוה .ףרוחב תטלקנה הנירק לש ליעיו
חיטבהל ךרוצ שי ,תשרדנ איה וב דעומה ןיבל שמשה תיגרנא לש התונימז

ןוכיתש תנמ-לע .השורד איה ןהב תותיעל תטלקנה היגרנאה תריגאל םיעצמא
-ירטשימ :ןוגכ ,םירחא םילקא ימרוגב םג בשחתהל שי ,םלש היהי ישמש
תא םיעבוק הלא םימרוג .תיסחי תוחל יאנתו תורוטרפמט-ישרפה ,תוחור
עיסל םייושע םג םה .הלוצינ תוליעי תאו שמשה תיגרנאב ךרוצה תדימ
.תיבה יריד לש תוחונה יאנת תרקבב

תוכרעמ יגוס
,םינינב יגוס ינשב ןיחבהל ןתינ ,םומיחל שמשה תיגרנא לוצינ תניחבמ
תסרפתמ תוליעפה םהב הלאכו דבלב םויה תועשב תעצבתמ תוליעפה םהב הלאכ
תא טולקל ,תיסחי-תולקב ,ןתינ ,הנושארה הצובקב .הממיה לכ ינפ לע
הצובקב .תטלקנה היגרנאה ןמ דימ תונהילו תוליעפה תועשב שמשה-תנירק
היגרנאה תא רוגאל שי אלא ,שמשה תנירק תא טולקל קיפסמ הז ןיא הינשה
תביח הז גוסמ תישמש תכרעמ לכ .רתויב תשרדנ איה וב דעומב הלצנלו
.רוזיפו רורחיש (3) ;הריגא (2) ;הטילק (1) : םיביכרמ השולש לולכל
וא ילזונ ךות םיליכמה םיטלוק תועצמאב תישענ הנירקה תטילק ןהב תוכרעמ
,הנבימה יקלח ראשל ורוזיפו ורורחיש ,רגאמל םוחה תלבוה רשאו יזג
,הריגאה ןהב תוכרעמ .תוליעפ תוכרעמ תוארקנ ,םיינכמ םיעצמאב םיעצבתמ
וא העסה ,הכלוה י"ע םייעבט םיעצמאב לעופל םיאצוי רוזיפהו רורחישה
תמיוסמ הדימ תולצנמה תוכרעמ .תוליבס תוכרעמ תוארקנ ,לג-תכורא הנירק
תוכרעמ תוארקנ ליעל ורכזוהש תולועפהמ קלחל םיינכמ םיעצמא לש
.תוברועמ
תולובגה ושטשטינ םויכ .וללה תוכרעמה ןיב הרורב הנחבה התיה רבעב  
השעמל ףיקמה ,(תויויטרגטניא) תובלושמ תוישמש תוכרעמ לש חנומה לבוקמו
.תוברועמהו תוליבסה תוכרעמה בור תא
.ןינבה ןוכית לע ןהלש הטעמה העפשהב םה תוליעפה תוכרעמה תונורתי  
,הנבימב תובלושמ חרכהב ןניאש ,םיטלוק-תוכרעמב תישענ הטילקהש ינפמ
המודב) םיינכמ םיעצמאב תישענ הנבימב הרוזיפו הריגאל היגרנאה תלבוהו
תוצוענ תוליעפה תוכרעמה תולבגימ .(תוליגר תיזכרמ הקסה תוכרעמל
תוכרעמה תולבגימ .תוהובגה הקזחאה תויולעבו ההובגה תינושארה העקשהב
יוניב תמרב לחה תובשחתה םיכירצמה ,םיינוכית םיצוליאב ןה תוליבסה
תישאר םה תוליבסה תוטישה תונורתי .ומצע ןינבה יטרפל דעו םירעה
,ןינבב םיליבס םיביכרמ בולישל תשרדנה ,רתוי הנטקה תינושארה העקשהב
הניחבמ בטיה ןכותמה תיבל ,יעבט ןפואב ,תוולינה תופסונה תויוכיאבו
.ליבס ישמש ןוכיתב תיסיסב השירד איהש - תימילקא
רתוי םה םיליעפה םיישמשה תונורתיפהש ,רמול ןתינ ,הללכהב  
תורישי םיעבונו רתוי םיימוקמ םיליבסה תונורתיפה וליאו םיילסרוינוא
.רתאה יאנתמ

בלושמ ןוכית
יוניב תמרב ליחתמ ישמש ןוכית ,םינומדקה םינויהמ םידמל ונאש יפכ
תעינמו שמשה-תויוכז תרימש םג ומכ ,ותינפהו ןינבה םוקימ .םירעה
רחא ןורקיע .בוט ישמש ןוכיתל םימדקומ םיאנת םה ,םינכש י"ע התרתסה
הליעי הטילק ורשפאי וב םידוקפיתה ןוגריאו וידממש ךכ ןונבה ןוכית אוה
תפטעמבש אוה בוט ישמש ןוכיתל רחא יאנת .היוצר וזש העשב הנירק לש
ןיבמ רוחבל אוה אבה דעצה .היגרנא-רומיש לש הריבס המר גשות ןינבה
ןוכיתל רתויב םיאתהל תויושעה ולא תא תויסיסב תוימשמש תוטיש לש רחבימ
.םיוסמה
תפטעמ יחטשימ תולצנמ ,וז הטיש לע תוססובמה תוכרעמ : הרישי הטילק *
םירוגמה יללח ךותל שמשה תנירק תא םירידחמ הלא .םורדל םינופה םיגגוזמ
,תוטשפ : הרישיה הטילקה תונורתי םה םיינש .תורישי םתוא םיממחמו
: הטישה תולבגימ ןה שולש .תטלקנה הנירקה לוצינ לש ההובג תוליעיו
יללחל תורישי תרדוחה הברה הנירקה לשב םיתיעל תמרגנה ,רתי-תוממחתה
גוגיזה יחטשימ לשב ,ףרוחה תולילב םילודג םוח-ידוביא ; םירוגמה
הנירקל םיפיקחה ,הנבימה ךותב רומיג-ירמוחו טוהיר סרה ;םילודגה
:ןוגכ ,םינוכנ ןינב יטרפ תועצמאב הלא תונורסח לע רבגתהל ןתינ .הרישי
.תויתנוע תוללצהו הליל-דודיבב שומיש ,ןינבה תפטעמב םוח תסמ יזוכיר
ללחב הנירקה תטילק לע תססובמ וז הטיש :תודומצ תוממחו שמש-תוספרמ *
,ללחהש ךככ םה הטישה תונורתי .םירוגמ-ללח שמשמ וניאש ,הנבימל ךומסה
תועפותה תומצמטצמ ךכבו םירוגמה יללחמ קותינל ןתינ ,הנירקה תא טלוקה
תולבגימ .הרישיה הטילקה תא םיניפאמה ,םוח -ידוביאו רתי-תוממחתה לש
תרבעהב ישוקה ;שמשה תנירק לוצינ לש רתוי-הכומנה תוליעיה :ןה הטישה
תוממחתה לשב שמשה-תספרימ וא הממחה לוצינב ישוק ;םירוגמה יללחל םוחה
תינבל תשרדנה תפסונה תולעה ;הלילב םילודג םוח-ידוביאו םויה ךשמב רתי
.שמשה תוספרימ וא ,הממחה
תטילק תעצבתמ תונושארה תוטישה יתשב : םירגוא-םיטלוק תפטעמ יביכרמ *

ןאכ .הנבימה תסמ ךותל גפסיהל רומא אולכה םוחהו ללחה ךותל הנירקה
שמשל דעוימה ,ףוקש גוגיז ירוחאמ יויסאמ תפטעמ ביכרמ הנכימב בלושמ
תולעב ןה ולא תוכרעמ : הטישל תונורתי ינש .םוח-רגאמכו טלוק-חטשימכ
;(הלילל םוי ןיב םינטק תורוטרפמט ישרפה) הובג ימרת (היצרניא) דמתה
ךרוצה דעב תענומו יוצרה ןמזב םוחה תעגה החיטבמה ,הסמה ךרד םוח-תכלוה
הסמה תא לרטנל ישוקה :ןה הטישה תולבגימ יתש ; םוחה רוזיפל תוכרעמב
תוממחתהבו ףרוחה תולילב םוח-ידוביאב יוטיב ידיל אבה רבד ,ץוחהמ
תנירק לש הרישי הרידח תענמנ וז הטישב ןכו ;ץיקה ימיב היוצר-יתלב
.ףרוחה ימיב ,םיתיעל ,היוצרה ,שמשה
הצובקב תוללכנה תוכרעמה : םיינופיסומרת םיטלוקכ םיימורד םיחטשימ *
הירוחאמ רשא ,גוגיז תבכיש םיושעה םיימורד םיחטשימ לע תוססובמ וז
תטלקנ גוגיזה תבכיש ךרד תרדוחה הנירקה .דדובמו יויסמ אל טלוק יוצמ
חטשימל גוגיזה תבכיש ןיב אולכה ריואה תא תממחמו ההכה חטשימה י"ע
םוקמ תא .הלעמ-יפלכ תינופיסומרת המירז תרצוי ריואה תוממחתה .טלוקה
רזוח םחה ריואה .הנבימה ךותמ רתוי רק ריוא ספות הלעו םמחתהש ריואה
הטישה ןורתי .םוח-רגאמל וא םירוגמה יללח ךותל רתוי-םיהובג םיחתפ ךרד
רתוי-םינטק םיצוליאב אטבתמה רבד ,םירוגמה יללחמ תכרעמה קותינב אוה
.וב דוקפיתה לע תיסחי-הנטק העפשהבו תיבה ןוכיתב
הטילקה יחטשימ בולישל תשררנה ,תפסונה תולעב אוה ירקיעה הנורסח  
.םיינופיסומרתה

יפ לע ,יאדכ תונושה תובלושמה תוכרעמה לש תודחוימה תונוכתה לשב  
י"ע הטיש לכ לש תונורתיה תא לצנלו הנבימב תחא הטישמ רתוי בלשל ,בור
.ןינבב םיאתמ םוקמב הבוליש
תלבוקמה שמשה תיגרנא תריגא : עקרקב תבלושמ הינב - חוט-תכורא הריגא *
.הלילה תועשל (הבר הנירק שי ןהב) םויה תועשמ איה ,םויה ישמש ןוכיתב
תיגרנא תא רוגאל תונויסנ םישענ ,ץראב ללוכ ,םלועב םינוש תומוקמב
-יפ-לע ,תלצנמ תאזכ חוט-תכורא הריגא .ףרוחה תנועל ץיקה תנועמ שמשה
לע ,המחה הנועב (לזונ וא) ריוא םרזומ םכרדש ,םייעקרק-תת םירגאמ ,בור
םינבימ תינב .הרקה הנועב הרוצאה היגרנאה תא בואשלו בושל תנמ
עקרקה .חוט-תכורא הריגאל הטיש דוע השעמל איה עקרקה ךותב םיבלושמה
קמועב הרוטרפמטה .יפוסניא ימרת דמתה תלעב הסמ איה הנבימה תא הפיקמה
ביבס ןוזיאל תפאוש הנבימה ךותבש וזו הנתשימ הניאש טעמכ עקרקה
תוחונ יאנת רוציל ןתינ ךכ .ץוחה -ריוא לש תיתנשה תעצוממה הרוטרפמטה
תפסות אלל ,עקרקה לש הסאמה םע תפטעמה לש רישי עגמ תועצמאב הנבימב
הזכ גוסל תויניפוא תומגוד םה םיבקיו םיפתרמ ,תורעמ .תינוציח היגרנא
.םינבימ לש

תויוכז לש תפטעמ
-תונוע לכב שמשה תנירק תא טולקל לגוסמ לודג שרגימ לע דדובה תיבה  
הזל הז םיתבה םיבורק םיפופצ םירוגמ ירוזאב ךא .םויה -תועש לכבו הנשה
ליטמ דחא תיב םהבש םיבצמ ,ללכ -ךרדב ,םירצונ לבוקמ יתנוכש ןונכיתבו
םירומחו םיינוציק םירקמב .ול תינופצ אצמנה ,וירוחאמש תיבה לע לצ
תויהל היושע תוריד-תיב לש עקרק -תמוקב הריד ,תישמש הניחבמ ,רתויב
.ול תימורד אצמנה תורידה תיב י"ע ףרוחה תנוע לכ ךשמב ןיטולחל תרתסומ
,קוידב ,רידגמה ינוריע בוציעב שדחתמ ינוכית ןוירטירק ןה שמשה-תויוכז
לש תותיזחה תוביח םהב רשא הנשה-תונוע תאו םויה-תועשב ןמזה-קרפ תא
תא תוביתכמ שמשה תויוכז .שמשה תנירקל תופושח תויהל ןותנה תיבה
תפטעמה תא - תורחא םילימב וא ,םינבימה תצובק לש תישמשה הירטמואיגה
ךותב תמחותמה - יתמוק-בר תיב וא יטרפ תיב - הינב-תדיחי .תישמשה
.הביבסמ םיתבה לע לצ ליטת אל ,הלש תישמשה תפטעמה
לש םומיחה תושירד ,שמשה לולסמ לש היצקנופ איה תישמשה תפטעמה  
תוריד-תיבב ,לשמל .הנבימב שומישה ןפואו היפרגופוטה יאנת ,הנבימה
- תועש שמחכ ךשמב ףרוחה תנועב שמשה תועצמאב וממחל הצור ןנכתמהש יטרפ
םומיח תפסות אלל ,הממי ךשמכ םח הנבימה תא רומשל תנמ-לע ריבס ןמז קרפ
רתויב רצקה םויה לש שמשה לולסמ עוני 14.30-ו 9.30 תועשה ןיבש ירה -
תולעמ 37 ןיבל 9.30 העשב תולעמ 140 תומיזאכ הבוג-תיוז תולעמ 26 ןיב
ולא תויוז .תולעמ 220 תומיזאב תולעמ 26 בושו תולעמ 180 תומיזאב
הנבימ לע לצ ליטי אל הכותב אצמנה הנבימ לכ רשא ,שמש-תפטעמ הנבתכת
תפטעמה ,ימורד עופישב איה היפרגופוטה םא .ולא תועשב הל הצוחמ אצמנה
.ישמש םומיח תושירד ןתואל ולדגי - םינינבה חפנ םג ךכו - תישמשה
רוזיאל עגונ רחא לוקיש .ןטקת תפטעמה ,םיינופצ םה םיעופישה םא ,ךדיאמ
רתוי-תולודג הנייהת ישמשה םומיחה תושירד רתוי-רק רוזיאב :ימילקאה
הנוש שמש-תפטעמ ביחי רבדה .ישמש םומיח תועש רתויב ךרוצ היהי זאו
תועשו הנבימב שומישה גוס םג .תימילקא הניחבמ רתוי-גזוממ רוזיאב רשאמ

וא םידרשמ-ינבימ : לשמל .תונוש שמש-תויוכז ביתכהל םייושע םומיחה
.םירוגמ -ינבימ רשאמ תונוש שמש-תופטעמל וקקדזי ךוניח-תודסומ

ישמש םירע יוניב
ןיב םיסחיהו דדובה ןינבה ןוכית לע קר-אל העיפשמ תישמשה הבישחה  
תינוריעה תשרב .תינוריעה תובוחרה תכרעמ תיותה לע םג אלא ,םינינבה
-חרזמו םורד-ןופצ ןוויכב םיותומ תובוחרה הב רשא ,תיסופיטה תימדופיהה
וליאו ,םויה תועשמ קלח ךשמב שמשה תנירקל םיפושח ויהי םינושארה ,ברעמ
תיותומ תובוחרה תשר םא .ףרוחה תנוע לכ ךשמב ,םילצומ ויהי םינורחאה
ברעמ-םורד ,חרזמ -םורד ברעמ-ןופצ ריצב וניהד ,ןופצל תולעמ 45-ב
.תנזואמ איה םמצע תובוחרב שמשה -תנירק תקולח ,חרזמ-ןופצו
ןיב רתוי קדוצ ןפואב קלוחמה ,באשמכ שמשה תנירק תשפתנ תאזכ היותהב  
לכ ,תישמשה הנירקה לאיצנטופב םיבשחתמה םיינוריע םיטקיורפב .םיבשותה
םיפושחה םירוזא שי תורכיכב : הז ןוויכב םיבצועמ ןוכיתה יביכרמ
םירבעמ ןהש (תודקרא) תורמקימ םג ןכו ,ץיקב םיללצומו ףרוחב הנירקל
.ב"ויכו רוביצ -ינבימ לש תורצח ,םינינב י"ע םירוקמ
,שמשל םאתומ תויהל לוכי ,היביכרמ לכ-לע ,ריעה הנבימ ,ןכ-יכ הנה  
.היבשות תחורל ,היפרגופוטלו םילקאל

בושיה םוקימ
תא ביתכהל םילוכי םילקאה תושירדל בושיה תמאתהו םיישמש םילוקיש  
החטשש העבג לע ומקמל שיו םנוד 1000 וחטשש בושי ונל ןימדנ .ומוקימ
היהי ףדעומה םוקימה ,בגנה תמרב לשמל ,שביו רירק רוזיאב .םנוד 10,000
ףרוחב ףושח היהי בושיהש ךכ ,העבגה לש םייחרזמ-םורד-םורדה םילופישב
םוקימ ,שביו םח םילקא לעב אוהש ,הברעה רוזיאב .תממחמה שמשה תנירקל
העבגה לש ימצעה לצהש ךכ ,םייחרזמ -ןופצה םילופישב הקוד היהי ףדעומ
םח רוזיאב וליאו .םירהצה תועשמ לחה ,הנירקל בושיה תפישח תא ןיטקי
-ןופצה םילופישב תויהל יושע ףדעומ םוקימ ,יברמ רורויאל קוקזה ,חלו
.הז ןוויכמ תובשנמה תוחורל ףושח היהי בושיהש ךכ ,העבגה לש םייברעמ
,תונורחאה םינשב לארשיב וננכות רשא ,םיטקיורפ השולש וראותי ןלהל    
.ליעל םיראותמה תונורקעה לע םיססובמהו

םינשה ןיב הנבנ ,רקוב-הדשב ,רבדימה רקחל ןוכמב :המדא-ינבלמ תיב *
םומיחל תוליבס תוישמש תוטיש רפסימ לצנמה ,ינויסנ תיב 1982 - 1980
הדיחיהו תירבדימ תולכירדאל הדיחיה לש ףתושמ טקיורפ אוה תיבה)
.(בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא לש רבדימה-רקחל ןוכמב םיירלוס םיבושיחל
אוה ,לארשיב וגוסמ םיתבה ינושארמ ותויה דבלמ ,הז תיב לש ודוחיי
,תימוקמ המדא ינבל לש תובכש יתשמ םייונב ויתוריק .ולש הינבה רמוחב
תיבב .םיבוט דודיב-תמרו ימרמ דמתה תיבל מינקמ הלא ; שמשב ושבויש
תוכרעמהמ םייתש .ףרוחב םומיחל תוליבס תוישמש תוכרעמ שולש תובלושמ
ריק לש ןורקיע לע תישילשה וליאו הרישיה הטילקה ןורקיע לע תוססובמ
תורשפאמה תוליבס רורויא-תוכרעמ יתש ,תיבב תובלושמ ןכ .רגוא-טלוק
,adobe) המדאה-תיב .ץיקה תולילב הנבימה רוריקל הלילה תניצ תא לצנל
חיכוהו םייתנש הזמ יעדמ בקעמב אצמנ (שמשב תושבוימה המדא-ינבלל יוניכ
ןוכית תונורקעב בשחתמ וניאש תיב תמועל ,80%-ל לעמ לש היגרנאב ןוכסיח
.הליגר הינבב לבוקמל לעמ תיבב עקשוהש ילבמ תאז-לכ .םיישמש
,תישמש םירוגמ-תנוכש הננכות ןומר הפצמב : תננכותמ םירוגמ תנוכש *
םיקחרמהו םינינבה תינפה ,םוקימה ,הב םייתנוכשה יוניבה יביכרמ לכש
םידעוימ ,דודיבהו הינבה ירמוח ןכו םנוויכו םיחתפה לדוג ,םהיניב
םיה-ינפ לעמ 'מ 850 אצמנ רתאה .םיבשותה תחור תא רפשלו היגרנאב ךוסחל
אוה ץיקה ,ךדיאמ ; תולעמ 6-כ איה תעצוממה תירעזמה ףרוחה תרוטרפמטו
-דח םיתבו םי'גטוק ,תומוק 3-2 ינב םיתב ללוכ טקיורפה .ידמל םח
הנבימה לע לצ ליטי אל הנבימ םושש ךכ ,הנכות ולש שמשה-תפטעמו םייתמוק
.וירוחאמ אצמנש
םילקאה יאנתל םאתהב ובשוח ףרוחל תישמשה הקסהה תומכו שמשה-תויוז  
.שמשה תנירק י"ע וסוכי ףרוחב םומיחה תואצוהמ 80%-ש ןפואב ,םוקמב
הלא - ףרוחב ןהו ץיקב ןה ,הרוטרפמטה תוסיוב ועיסי םיינינב רזע-יעצמא
.'וכו הנירקה תיחדל םיריהב םיעבצ ,תוללצה ,דודיב-יסירת םיללוכ
ץיקב םילקאה יאנת תא רפשל תנמ לע תישמש היחמצ םג הבלוש טקיורפב
תנירק תא ומלביש ידכ ,טקיורפה ברעמב םילותש דע-יקורי םיצע .ףרוחבו
רודחת שמש תנירקש ךכ ,תורידה םורדב - םירישנ םיצע ; ץיקב צ"החא
.לצ םיליטמו םירבעמה לע םירקמ םיספטמו ; ץיקב םלבית ךא ףרוחב תורידל
יוניבה דרשמ תמזויב ,םילכירדא תורחתב ןושאר סרפב הכזש טקיורפ)
אוה .םיטקטיכראהו םירנ'גניאה תדוגאו תיתשחהו היגרנאה דרשמ ,ןוכישהו
ןייטשרכליז ןרהאו בומימחר המלס םע ףותישב בומימחר הירא י"ע ןנכות

אולימ ר"ד ,ימילקא ץעוי ןכו אגרש ןרע ,רייד ןי'גו יתורוד תופתתשהבו
(.ןמפוה
- םירוגמ-ינבימל קר אל המיאתמ תישמשה הינבה :םיע"נדגל הכרדה זכרמ *
הכרדה-זכרמ ןנכות רקוב-הדשב .רוביצ-תודסומל םג אלא - תונוכשו םידדוב
הירא - ןוכית) םיישמשה ןוכיתה תונורקע רחא בקוע רשא םיע"נדגל
הדיחיהמ ,רבוג דוד 'רדו ןמייפ דוד 'פורפ - םיירלוס םיצעוי .בומימחר
הנבימה לש תינופצה תיזחה .(רבדימה-רקחל ןוכמב םיירלוס םיבושיחל
וליאו - המדא-תללוסב תמרעומ הקלחבו הרופח הקלחב - עקרקב תבלושמ
ועצובש םייטגרנאה םיבושיחה .הנירקה ןוויכל הלוכ הפושח תימורדה תיזחה
וא ףרוחב יתועמשמ םומיחל השעמל קקדזי אל הנבימהש םיארמ ןוכיתה ךרוצל
תא ונתמי גגה לע דודיבהו הנבימה תא הפיקמש עקרקה .ץיקב רוריקל
הנבימה קמועל םומיח וקפסי םיימורד םינוילע תונולח ,םילקאה תועפשה
ץיקב הנירקה רקיע תא הנתמת תימורדה תיזחב (תולוגרפ) תוגרושמ תוככסו
.הז ןוויכמ

דיתעל טבמ
בורק .םיישמש םיטקיורפ רתויו רתוי הארנ בורקה דיתעבש חינהל ריבס
םיכתח :םיביכרמ רפסימב בחרתת תישמשה תינוכיתה הבישחהש יאדול
תמצמטצמ תולתו יעבט רוא לש רתוי-בר לוצינ ורשפאי םינבימ לש םיינשדח
ולקי התרמהו היגרנאה תריגא לש םימכחותמ תונורתיפ ;תיתוכאלמ הרואתב
(םייאטלוו-וטופ) שמש-יאת ; ףרוחבו ץיקב םינבימב םילקאה יאנת לע
םיינוריע םיטקיורפ ; הרואתל למשחל התוא ורימיו שמשה תיגרנא תא וטלקי
ןוכיתה השעמל .םיבשותה לש שמשה-תויוכז דוביכ לע רתויו רתוי וססבתי
:תישמש "הרוצ-ילוגליג" לש ךילהת רובעי הנובמה הביבסה לש ינוטקטיכראה
תולכירדאל רבדה ךילוי ,םוקמל םוקממ םינוש םילקאה-יאנתו ליאוה
.םיאצמנ םה וב םוקמה לש דרפנ יתלב קלח םהש םירע-יוניבלו
ןבומ .םתביבסב םיטקיורפה "תושרתשה" לש ךילהת זרזת תישמשה הבישחה  
הלכלכל ןהו טרפל ןה ,תכל-תקיחרמ תילכלכ תובישח שי הז ךילהתלש וילאמ
.תימואלה
תפסונ האירקל
Buti K. and J. Perlin, 1980. A Golden Thread- 2500 Years of Solar
Architecture and Technology, Van Nostrand Reinhold Co N.Y
Knowles Ralph L., 1981. Sun Rhythm Form,
The M.I.T. Press
Givoni B. 198l. Integrated-Passive Systems ,for Heating of
Buildings by Solar Energy ,Architectural Science Review
Winter S. and Associates Inc. 1983. The Passive Solar
Construction Handbook .Rodale Press, Emmaus Penn+-

     

 

+-

 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ