פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
םדאה תנוזתב היביסו היוסה :רמאמה םש

םדאה תנוזתב היביסו היוסה :רמאמה םש
רדמ הירכזו שימס תימולש :רמאמה רבחמ
.רשבל ףילחתכ תצלמומה ,היוסה לש היניפאמ :רמאמה אשונ
.היוס /ןוזמ :חתפמ תולימ
1 רפסמ ח"כ ךרכ לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה
היגולויבורקימב תכמסומו היגולויבב תרגוב ,(S. Samish) שימס תימולש
הדבעמב תדבוע 1974-מ .(1965) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה םעטמ
ראותל הבסה ידומיל הלחה 1983-ב .צ"לשאר זוחמ ,ח"פוקב תיגולוירטקב
המילשמ התע .תואלקחל הטלוקפב הנוזתה-יעדמל ס"היבב ,תונטאידב רגוב
חרואו הנוכנ הנוזתל הצעומה תרבח .ןלפק ח"יבב תינטאידכ תישעמ תוחמתה
.אירב םייח
ידומיל תא םייס .1943-ב ןמיתכב דלונ (Z. Madar) רדמ הירכז ר"ד
,תואלקחל הטלוקפה ,תירבעה הטיסרבינואכב רוטקודהו ךמסומה ,רגובה
.הימיכויבל הקלחמהו תיבהו הנוזתה יעדמל ס"היב לגס לע הנמנ .תובוחרב
םיביס דחוימבו .םדאה-תנוזת לש היגולויסיפו הימיכוב ,ורקחמ םוחת
.תרכוסה תלחמב הנגה-יעצמאכ
13-14 'מע 1 'סמ תרבוחב םישרת האר *        
םדאה תנוזתב היביסו היוסה                    

ךילהת איה םישדח םילכאמ תסנכהו תישונאה תוברתב יסיסב ביכרמ אוה ןוזמ
היביסל ,תובורמ תויתנוזתה היתולעמש ,היוסה יבגל םג ךכ : ךשמתמו יטיא
.יחה ןמ ןובלחל תוכיא לעב ףילחתכ תצלמומ איהו תיבויח העפשה
לש תרבוג הכירצ לע ונעיש ,םילוזו םיבוט ןוזמ תורוקמ רחא שופיחה  
תונורחאה םינשה תורשעב קר איבה ,תכלוהו הברתמה תימלועה היסולכואה
.היוסב תרבגומ תונינעתהל
יעדמה םשה ךא ,תונוש תוצראב הנוש המש .היסא חרזמב היוסה לש התדלומ  
יתנש -דח חמצ איה היוסה .(Glycine max) סכמ ןיצילג - דחא ראשנ
םיימילקא םירוזאב התוא םילדגמ .בר לופיט שרוד וניאש ,תוינטקה תחפשממ
םינושה ,םינז 300-מ הלעמל םיעודי .םיגזוממל דע םייפורטמ ,םינוש
םימאתומ םה .דועו לודיגה ךשמ ,ימיכה םבכרה ,םעבצ ,םילופה תרוצב
,םירצימ םיבוהצה היוסה-ילופמ .םינוש םישומישלו םינוש לודיג יאנתל
ןמש - םירוחשהמו ,םיטבנ - םיקוריהמ ,(ופוט) הניבגו בלח ,ללכ-ךרדב
.היוס-בטורו
ןוזמכ ןה היוסה לש התובישחב ,םינש יפלא ינפל רבכ ,וריכה םיניסה  
םע ולכאנש םירצומל היוסה-ילופ תא ודביע םה .יופיר תונוכת תלעבכ ןהו
ימואל ןוזמכ לבוקמו היוס לש הסיסת רצומ אוהש ,וזימה ןוגכ ,זרוא
ןיסמ .יברעמה םלועב םג לבוקמה הסיסת רצומ אוה ףא ,היוסה-בטור .ןיסב
,היזנודניא ,ןפי ןללכבו תורחא היסא תוצראל היוסה לודיג טשפתה
.דועו ודוה ,האירוק
ושדקוה ,יברעמה םלועב שדח יתנוזת רוקמכ היוסה תא רידחהל ידכ  
הנכהל םילק םירצומ תריצילו יתנוזתה הכרע תקידבל םיבר םיבאשמ ב"הראב
םיריבס םיריחמב וקוושיו ,םייתרוסמה תונוזמב ובלתשיש ךיחל םיברעו
רבעש היוסה ןובלחש אצמנ םייתנוזת םירקחמב ,ןכאו .שפנ-לכל םיושו
םידלי ,תוקונית תנזהל םיאתמה ,הובג יתנוזת ךרע לעב אוה ,םיאתמ לופיט
.םירגבתמו
ראשנש חמקה .הישעתלו העיבצל שמישש ןמש היוס-ילופמ וקיפה הליחתב  
ולחה םישולשה תונשב .ןושידלו רקב תלכאהל לצונ ,ןמשה יוצימ רחאל
-חמק ףדמה לע ועיפוה הנש םירשע ךות .םדא לכאמל היוסה-ןמשב שמתשהל
,תונוש תורוצב וקוושש ,דדובמ היוס-ןובלחו היוס -ןובלח יזיכרת ,היוס
.םירחא םימקרימב וא הקבאכ םא
ב"הרא ןה ,הישעתל רקיעב ,םויכ היוס-ילופ לש תולודגה תוינרציה  
-ילעב תסבאהל ןובלחב םירישע תורוקמ לש הכירצה תא תוקפסמ רשא ,ליזרבו
.םדא-ינב לכאמל אוה לודיגה רקיע ןיסב .רקבו םיריזח ,תופוע ומכ םייח
תורחא תוינטקל האושהב היוס-ילופ לש יתנוזתה בכרהה : 1 הלבט
(םייהנגוג 'ק יפל ,םרג 100-ב)

        לזרב   ןדיס   ןמוש   ןובלח  היגרנא   תוינטקה
        (ג"מ)   (ג"מ)   (םרג)   (םרג) (תוירולק)            
         8.0    230   18.1   34.5    420  היוס-ילופ
         5.5    57    1.0   23.8    332    הנופא
         2.0    70   44.2   26.9    585   םינטוב
         7.1    130    4.7   20.5    350    סומוח
         7.0    59    1.0   25.0    332    םישדע
         7.0    140    1.5   21.5    329   תיעועש
      אל תוממחפ  ןיצאינ ןיולפוביר  ןימאית   ןטורק   תוינטקה
       תונימז   (ג"מ)   (ג"מ)   (ג"מ) םרגורקימ            
         5.0    2.2   0.35   1.05    90  היוס ילופ
         11    3.1   0.28   0.77    255    הנופא
         3.4   17.6   0.13   0.90     0   םינטוב
         4.5    1.6   0.16   0.40    63    סומוח
         3.7    2.2   0.25   0.48    90    םישדע
         4.6    2.2   0.22   0.54     0   תיעועש
תלוכתב רתויב הרישע היוסה תוינטקה ןיבמ יכ םידמל ונא הלבטה ןמ  
.עפשב הב םייוצמה ,םירחא ןוזמ-תובאל ףסונ ,הבש לזרבהו ןדיסה ,ןובלחה
רובעל היוסה-ילופ לעש םילופיט המכ שי ,הזה עפשב שמתשהל ידכ ךא
.הליחת

םיבכעמ תקחרה
לשבל וא ףלקל ,תורשל שי םיבר תוקריש וניתובא ודמל תורודה ךשמב  
ןוזמבו ליאוה ,ילוח תמירגל ששח אלל לכאהל ולכויש ידכ ,תונוש תוטישב
תועפשה תולעב תוימיכ תובוכרת לש בחר ןוגמ שי םיכרוצ ונאש יחמצה
תויגולויבה תויוליעפהמו םירמוחהמ המכ רוקסנ ןלהל .תונוש תויגולויסיפ
םאיבהל ידכ ,םהילע רבגתהל םיכרדו םיימלוגה היוסה ילופב תואצמנה
.םדאל קיזמ-יתלבו ליעי שומישל

םימיזנא םיבכעמה םינובלח םיליכמ היוס ילופ : ןיספירט-יבכעמ םינובלח
ינש - ןיספירטומיכו ןיספירט ןוגכ ,(םייטילואטורפ) ןובלח-יקרפמ
.םדאה ללוכ ,םייח-ילעבב םינובלחה לוכיע ךילהתל םיבושחה םימיזנא
,תיעועשו הנופא תמגוד - תורחא תוינטקב םג שי ,ןיספירט-יבכעמ םינובלח
תמגוד- םיינלוסה תחפשממ תוקריבו ,הרועשו הטיח תמגוד - םיינגדב
.םיליצחו המדא-יחופת
,ןיספירט-יככעמ דגנ לופיט ורבע אלש ,םיימלוג היוס-ילופ תליכא  
םתשרפהלו בלבלב םיטילואטורפה םימיזנאה לכ לש םתריציב הילעל תמרוג
םינובלחו בלבלה לש הלדגה הלח ךשמתמ יוריגהשכ .ןוירסירתה לא תרבגומה
היוס-ינובלחמ תונוזינה ,תוריעצ תויחב .האוצב םידבוא שירפמ אוהש
לש עורג לוכיע בקע םג ,הארנכ .תאז .הלידגב בוכיע םג לח ,םיימלוג
.(היצרוטנד) םוחב יוניש ורבע אלש םינובלחה
םוח אוה ןיספירט-יבכעמ לש םתוליעפ תעינמל רתויב ץלמומה לופיטה  
רועישו םומיחה ךשמ ןיב הרורב המאתה שי .(םידאב וא םימב לושיב) בוטר
תא דירומ ,תולעמ 100-ב תוקד 20 ןב םומיח .היוסה-ןובלח לש תוליעיה
קר תראשנ ,רמולכ ,םומיחה ינפלש וזמ 10%-כל דע ןיספירטה-יבכעמ תוליעפ
אצמנ .(*2 הנומת) לפכומ ןובלחה תוליעי רועישש דועב .תוליעפהמ תירישע
לש הלדגה עונמל ידכ ןיספירטה-יבכעמ תוליעפ לש אלמ קוליסב ךרוצ ןיאש
33- 13 וליכהש םירצומב םישדוח הרשעכ ךשמב הלכאה .תודלוחב בלבלה
.בלבלה תלדגהל המרג אל ,םיבכעמה תוליעפמ םיזוחא

יליכמ םינובלח) םיניאטורפוקילגה תצובקמ םירמוח הלא : םיניניטולגמה
םימורקכ םיעגופ םג םה .תומודא םד-תוירודכ תתמצהל םימרוגה ,(1) (רכוס
ןלצא שיו תודלוח לש יעמב הגיפסה תמגפנ ךכיפלו םייעמה תיריר יאת לש
2600 ךותמ בוריקב םיחמצ 800-ב ואצמנ םיניניטולגמה .הלידגב רוגיפ
'או קריב 'י .תונוש תומרב םייוצמ םה היוס לש םינוש םינזב .וקדבנש
-הנטק תימלוגה היוסה לש ךומנה יתנוזתה ךרעל םתמורתש ואצמ רלטרג
.םומיחב תולקב םיסרהנ םיניניטולגמה .תיסחי
ןגרלאל םישיגרה םישנאב קר יוטיבל האב ןוזמ לש תויגרלא : תויגרלא
םינוש םיחוויד שי .רתי-תושיגרל םהל םרוגה והשלכ רמוחל רמולכ ,םיוסמ
איה היוסהש ,איה םויכ תחוורה העדה .היוסה לש תוינגרלאה תדימ יבגל
תורחא תוינטקל רשאמ היוסל םישיגר םישנא תוחפש הז ןבומב ,תינגרלא-תת
תוקונית 1750-ב (A. Halpern) ןרפלה 'א השעש רקחמב .הרפ כלחל וא
,םישדוח השיש ליג דעו הדילמ ,הרפ-בלח וא םא-בלח ,היוס-בלחב ונזוהש
םיגרלא ויהש 1.8% תמועל .היוס-בלחל תיגרלא הבוגת וחתיפ 0.52% קר
.הרפ-בלחל

תטולבב תקפז תריציל םרוגה ,ינגורטיוג רמוח םג יוצמ היוסב :תקפז
לש תיסחי-תולודג תויומכ םילכואה ,תוקונית לצא תטלוב וז העפות .סירתה
.םיד ולשוב אלש ,היוס-ילופ

(םירכוס לש תורצק תורשרש) םירכוסוגילוא םיליכמ היוס-ילופ : םיזג
-אפלא רדעה ללגב םדא-ינב י"ע םילכענ םניאש ,הסויכטסו הסוניפר ןוגכ
יעמב םהלש םיקדיחה תיסולכואש םישנאב .םדאה לש קדה-יעמב הסדיזוטקלג
תויומכ הנחתפתת ,ל"נה םירכוסה תא קרפל םילוכיה םיקדיח תללוכ סגה
םהמ וקחרוהש היוס-ירצומ .ןמימו ינצמח-וד ןמחפ םיזגה לש תולודג
םיקרפמ ,היוסה-בלח תישעתב .םיזג תורצויהל םימרוג םניא .ןללה םירכוסה
קפומה ,הסדיזוטקלג-אפלא םיזנאה תועצמאב וללה םירכוסוגילואה תא
הסוניפר םיקרפמה םיקדיח םיאשונ םניאש םישנא .סוליגרפסא שבועהמ
הטבנה .םיזגה תיעבמ ולבסי אל םהלש םיעמה-יקדיח תיסולכואב הסויכטסו
הטבנהב ךא ,הלא םירכוס לש יקלח קוריפל םנמא תמרוג היוס-ילופ לש
תודיחי לש תוכורא תורשרש ילעב םירכוס) םירחא םירכוס-בר םג םיקרפתמ
,םימב תוקד 20 לש לושיב .םיזג ורצוייו םיקדיחל בוט ןוזמ ווהיש (רכוס
היוסה-ילופבש ןובלחה ללכמ ןובלח 1%-ו םירכוסוגילואהמ 33% קיחרמ
2.6%-ו םירכוסוגילואהמ 59% קיחרמ ,םימב תוקד 60 לש לושיב .םישביה
.ןובלחהמ
ץחל-ריסב תוקד 30-20 ךשמב היוס-ילופ לושיב תועצמאבש ירה םכסנ םא  
-יבכעמ םינובלחה תוליעפ לע םירבגתמ ,תועש 12 -18 םימב ורשוהש רחאל
תומכ תא םיניטקמו ,םיניניטולגמהה לש תילילשה העפשהה לע ,ןיספירט
,לושיבל היתש-תדוס ףיסוהל ץלמומ אל .םיזגל םורגל םילולעש םירכוסה
תוינטק םגש רוכזל שי .םייקנ םימב לושיבמ רתוי לודג ןובלחה דוביא ןכש
תויגולויב תועפותל םורגל תולוכי ,תולודג תויומכב תולכאנה ,תוטבנומ
תוינטק לוכאל הברמש ימל ,ןכל .ליעל ורכזוהש םירמוחה לע הבוגתכ
.ל"נה תויוליעפה תא ןהמ קיחרהל ידכ ,הליחת ןתוא םמחל ץלמומ ,תוטבנומ

ינוחמצ רשב
,ןובלח לש רתויב ההובגה הלוכתה ילעב םה היוסה-ילופ ,תוינטקה ןיבמ  
-ןובלח לש יתנוזתה וכרע .(ןובלח 48% םיליכמה םינז שי) עצוממב 40%-כ
.היוסה-ינובלח ,ךכיפל .רשב לש הזל הותשמו הובג ,םומיח רחאל ,היוסה
המלשה קפסל םילוכי ,דועו חמק ,ופוט ,היוס-בלח ןוגכ םירצומל םידבועמה
.ןובלחל דיחי רוקמכ שמשל וא ,רתוי-הכומנ תוכיאמ םינובלחל הבוט
ןובלחה תוליעי רועיש תעיבק ,איה ןובלחה ביט תכרעהל תוטישה תחא  
ןובלח לש לקשימ תדיחיל ףוג לקשימ תפסות םיבשחמ וז הטישב .(PER)
,היוס-חמק לש PER ,וז הטיש יפל .םייטרדנטס םיאנתב תודלוח י"ע לכאנש
לש ,האושהל :2.2 - םומיח ירחא היוס-חמק לש :1.3 אוה .םומיח אלל
תוכיא םירשאמה םיאצמימ ומסרופ הנורחאל .2.5 - ןיאזק - בלחה ןובלח
תעיבק תועצמאב תלבקתמה וזמ ,םדאל היוס-ינובלח לש רתוי ההובג תיתנוזת
הצמוחה איהש ,ןינויתמל םדאה לש השירדהו ליאוה תאז .תודלוחב PER
בוט רתוי רדתסמ םדאה .,מולכ ,תודלוחב השירדהמ הנוש .,ליבגמה תינימאה
.הדלוחה רשאמ ,ןינויתמ לש הנטקה תומכה םע
.E.E. Ziegler & S.J) ןומופו רלגיז ידיב ושענש םיבקעמו םירקחמ  
היוס-ןובלח לע ססובמה ןוזמב תוקונית תלכאהש וארה ,תוקוניתב (Fomon
וזל המוד הלידגלו ןקנח תריצאל איבה ,ןינויתמ תינימאה הצמוחב רשעומה
םינימטיוו לזרב ,ןדיס ףיסוהל ץלמומ .בלח אוה ןובלחה רוקמשכ תלבקתמה
.(C ןימטיובו לזרבב לד הרפ-בלח םג) C-ו A
וארה ,רפס-תיב-םורט ליגב ,םידליב (B. Torum) םורוט 'ב לש םירקחמ  
המוד התיה םלוכיע תדימו םיטועפה ידי-לע בטיה ולבקתה היוס-ינובלחש
-לקשימ ג"קל ,היוס-ןובלח לש דחא םרג לש הכירצ .בלחה ןובלח לש הזל
.לודיג יכרצל השירדה לע התנע ,םויל ,ףוג
רוקמכ ותוא וכרצש ,היוסה ןובלחש םירקוח רפסימ ואצמ םירגובמב םג  
םרג 0.6 .תוינימא תוצמוחל תיתנוזתה השירדה לע הנע ,דיחי ןובלח
ןקנח ןזאמ לש תומוד תואצות ןתנ ,םויל ףוג-לקשימ ג"קל היוס-ןובלח
לעבל בשחנ הציב ןובלח ,עודיכ .הציב-ןובלח םרג 0.4-מ ולבקתהש ולאל

הליבגמה תינימאה הצמוחה .ןינייתמ תפסותב .רתויב הובג יתנוזת ךרע
לש תפסות וליאו : היוסה ןובלח תכירצ תא ןיטקהל רשפא ,1.1% דע .היוסב
בושח ,רמולכ .ןקנחה ןזאמ לש רתוי ילילש ךרע הנתנ הקוד ,ןינויתמ 1.6%
םישנאבש ,םירקוחה תנקסמ .תויחרכהה תוינימאה תוצמוחה ןיבש ןוזיאה
בלח ,רשב ןוגכ ,םירחא םינובלח םע דחי ךרצנ היוסה ןובלח רשאכ ,םיאירב
תא רישעהל הקדצה ןיא ,תויתירפג תוינימא תוצמוח םיליכמה ,םיינגד וא
תומכ םיכרוצה ,םילוח םירגובמב וא ,םידליב .ןינויתמב היוסה ןובלח
.תיבויח העפשה תויהל הלוכי ןינויתמ לש הנטק תפסותל ,ןובלח לש תרכגומ
הצמוחב הרישע היוס .םינש-יפלא ינפל רבכ םיניסה תאז וליג השעמל
,זרוא ןוגכ םיינגד .תאז-תמועל .ןינויתמב הלד ךא ,ןיסיל תינימאה
לוצינו המלשה שי ,תינמז-וב ,זרוא םע היוס תליכא י"ע .ןיסילב םיינע
.רתוי דוע הבוט םינובלח תמלשה .תוינימאה תוצמוחה לש רתוי ליעי
תיסחי-לד םושמושה .םושמושמ היושעה הניחט םע היוס בוברע י"ע תלבקתמ
.ןינויתמב רישעו ןיסילב

תולחמ תעינמ
לש תוהובג תומרב תורושק ,םיקרוע-תודיתסה ומכ ,תוילילכה םדה תולחמ  
שגדה ךא ,רבכמ-הז העודי ולא תולחמב הטאידה לש התובישח .םדב לורטסלוכ
.יוור-יתלב בר ןמוש לש ותובישחו ןוזמב לורטסלוכהו ןמושה תומכ לע היה
הנורחאב .תוקולח תועדהו םייעמשמ-דח םיאצמימ ןיידע ןיא הז אשונב
לעו םדב לורטסלוכה לע ןוזמב ןובלחה תעפשה תא קודבל ןויערה הלעוה
לורטסלוכ לש ההובג המר אצמ (K. Carroll) לורק 'ק .תילילכה כלה תלחמ
.(בלחה ןובלח) ןיאזק הליכהש הטאידב םישדוח הרשעכ ךשמ ונזוהש תובנראב
,היוס היה ןובלחה רוקמש אלא ,המוד הטאידב ונזוהש תובנראב תאז-תמועל
-באב תודיתסה התלגתה ,תומה רחאלש חותינב .הכומנ המרב ראשנ לורטסלוכה
רתויב הטעומ התיה תודיתסההש דועב ,ןיאזקב ונזוהש תובנרא לש םיקרועה
,םדאל דוגינב ,תובנראה יכ חוכשל ןיא ,םרב .היוס-ןובלחב ונוזינש הלאב
.לורטסלוכ רסחו ןמושב לד יעבטה ןנוזמו ,תוינוחמצ
תמר .תיטסיטטס הניחבמ קהבומ לבא ,לק לדבה אצמנ םדא-ינבב םג  
התיה ,םלצא ןובלחה רוקמ ויה בלחו רשבשכ ,םיאירב םישנאב לורטסלוכה
םילוחב .היוסמ כלחו רשב -ייומד םירישכת וכרצש הלא תמועל רתוי-ההובג
תפלחה ,(הימורטסלוכרפיה) % ג"מ 300 לעמ םדב לורטסלוכה זוכיר םהב
'נ רקוחה .לורטסלוכה תמר תא הדירוה היוס ןובלחב יחה ןמ םינובלח
ג"קל ,היוס ןובלח םרג 0.8 לש הכירצש אצמ (N. Scrimshaw) ואשמירקס
תמר תא יתועמשמ חרואב הדירוה ,םישדוח השולשכ ךשמב ,םויב ףוג-לקשימ
,(LDL) הכומנתופיפצ ילעב םיניאטורפופילהו םירירצילגירטה ,לורטסלוכה
תמרב יוניש היה אל .םדב לורטסלוכ לש םיירקיעה םיאשנה םהש
HDL:LDL סחיה הנתשה ןכלו (HDL) ההובג תופיפצ ילעב םיניאטויפופילה
-ענומ םרוגכ םיבשחנ "םיפופצה" םיניאטורפופילה ,HDL .HDL תבוטל
םטוא לש רתוי ךומנ רועיש ,תוירופה ליגב םישנלש ןיצל ןינעמ .תודיתסה
.רתוי-ההובג ןלצא HDL תמרו םירבג לשמ בלה-רירש
היוסה ןובלח לש תיבויחה העפשהב םידדצמה םירקוחה רפסימכש שיגדהל שי  
לכ ול ןיאש םינעוטה םירקוחה רפסימ ןכ ,םדב לורטסלוכה תמר תדרוה לע
תרבגומ הכירצ ,(בלחה ןובלח) ןיאזק ומכ אלש ,תאז-םע .תאזכ העפשה
.םדב לורטסלוכה תמר תילעל תמרוג הניא היוס-ינובלח לש חווט-תכוראו
-תנמב ןוזמ-יביס לש םתללכה תובישחב הרכהה הרבג תונורחאה םינשב  
.תרכוס ןהיניב .תוילובטמ תולחמ לש בחר חווט דגנ לופיט יעצמאכ ןוזמה
35%-ו ןובלח 50% ליכמו (Sobyt) תיבוס הנוכמה היוס רצומ דבוע הנורחאל
-יביסש אצמנ .תויתרכוס תודלוח םע ונתדבעמב ושענש םירקחמב .םיביס
זרוא-יביסל דוגנב .תויחב הסוקולגל תוליבסה תמוקע תא ורפיש היוסה
תמר תא םג ודירוה הלא םיביס .(*4 הנומת) תירעזמ התיה םתעפשהש ,לשמל
תמגוד תומימחפ םיליכמ היוסה יביס .תויתרכוסה תויחב לורטסלוכה
ןכו ,ההובג תוגימצ ילעבכ םיעודיה ,םינטקלגיבראו םיננמוטקלג ,םיניטקפ
רופישה ןאכמ .יעמה תונפד ךרד הסוקולגה תגיפס בוכיע תלוכי ילעב
.הסוקולגל תוליבסה תמוקעב
הלא םיביסש אצמנ ףא הנורחאל .עבוש תשגרהל םג םימרות היוס-יביס  
ירצות תקחרהל עיסמ הז .לוכיעה-תכרעמ ךרד האוצה רבעמ ןמז תא םירצקמ
.םדב לורטסלוכה תמר לע העפשה שי םהלש ,הרמ יחלמו םינמוש לש קורפ
הוהי ,םהבש ןובלחה תלוכתל ףסונ ,היוסה-יביסב שומישש חינהל ןתינ
.תרכוסה תלחמב לופיטל עיסמ יעצמא

טרוק תודוסי
יפל .תיתנוזת תובישח םהמ העשתל .טרוק תודוסי 15 םיאצמנ היוס-ילופב  
,ץבאו לזרב ,ןדיס ןוגכ ,םילרנימהמ המכ ,םויכ ונידיב יוצמה עדימה
לש תונימזה ,םרב .תורחא תוינטקב רשאמ רתוי הובג זוחאב היוסב םיאצמנ

.היוסב תיטיפ הצמוח תואצמיה ללגב תמגפנ םדאה ףוגל טרוקה תודוסימ קלח
הצמוח לש תולוקלומ 6 םע לוטיזוניא לש תבוכרת) תיטיפה הצמוחה
םיסיסמ-יתלבל םתוא תכפוהו ץבאו ןדיס תמגוד םילרנימ תרשוק .(תיתחרז
רקיעב חמוצה םלועב הצופנ תיטיפה הצמוחה .לוכיעל םינימז יתלב ךכיפלו
.ןיבוסב - םיניערגה לש תוינוציחה תובכשב תזכורמ איה םהב ,םיינגדב
לש הגיפסה תדימל הבורקו ידמל ההובג היוסה ןובלחמ לזרב לש הגיפסה
וניאו סיסמ אוה לזרבה םע תיטיפ הצמוח לש דימצתהש הארנכ .רירשמ לזרב
.ותונימזב עגופ
הצמוחה תמר תא דירוהל ןתינ ,היוסה-ינובלחב דחוימ לופיט תועצמאב  
תחא .טרוקה תודוסי תניחבמ םג יתנוזתה םכרע תא ביטיהל ךכו תיטיפה
.תכוכרתה לש החרזה ירשק תא קרפמה םיזנא - הסטיפב שומיש איה םיכרדה
,היוס חמק 10% ליכמה קצבל םירמש תפסוה רחאלו .םירמשב יוצמ םיזנאה
יעמב הסטיפ ואצמ יוסינ תויחב .תיטיפה הצמוחה לש אלמ קוריפ שחרתמ
העירפמ תיטיפה הצמוחה .ןידע רורב רבדה ןיא םדאה יבגל ךא ,קדה
ןווגיממ קלח קר איה היוסה םא ךא .היוסבש םילרנימהמ קלח תונימזל
תורענ םע ושעש רקחמב .םירחא תונוזממ םילרנימה לש המלשה שי ,ןוזמה
,ןמוש-לוטנ היוס רישכתב ןטירפתב רשבהמ 30% ופילחה ,תורגבתהה ליגב
. האוצב ץבא ידוביא ןלצא ואצמנ אלו

םינווגמ םירצומ
אוה .םדא לכאמל היוס-ילופמ םיקיפמש ירקיעה רצומה אוה היוס ןמש
,הנירגרמ תישעתל ,היפאל ,ןוגיטל שמשמו םינמשה לכמ רתויב לבוקמה
.םירחא םינמש לע היוסה-ןמש לש ונורתי .םיחרמימו טלס יבטור ,תינוימ
8%-ו תיאלונילה הצמוחה הוהמ ןהמ 52% ובש ןמושה תוצמוח תלוכתב
.תינלונילה
.םדאה ףוגל תויחרכה תויוור-יתלב בר ןמוש תוצמוח יתש שי עודיכ  
הצמוחה :ןוזמה םע ןתוא קפסל שיו ןרציל לוכי וניא ונפוג ,רמולכ
תוימורק הנבימל רקיעב תושורד ולא : תינלינילה הצמוחהו תיאלונילה
םשכ םירמוח תצובקל אצומ-רמוחכ םג תשמשמ תינלונילה הצמוחה .םיאתה
תובושח תויגולויסיפ תויוליעפ םיסחימ הלא םירמוחל .םינידנלגטסורפ
םייוצמ ,םיימוקמ םינומרוהכ םילעופ םה .הבורקה םתביבסב וא םיאתה ךותב
תומכ .תונוש תויגולויסיפ תוכרעמ תוסיוב םיברועמו תומקרה לכב טעמכ
הכירצהמ 1% לש רועישב איה ,ונפוגל תושורדה ,תויחרכהה ןמושה תוצמוח
.וז השירד קפסל םילוכי היוס ןמש םרג השימחו בוריקב תימויה תירולקה

חמק ןוגכ םירצומ םיניכמ ,היוסה-ילופמ ןמשה יוצימ רחאל :היוסה ןובלח
70% םיליכמה היוס-ןובלח יזיכרת ,ןובלח 50% תוחפל םיליכמה םיתיתפ וא
וללה םירצומה .ןובלח 90% תוחפל םיליכמה םידדובמ היוס-ינובלחו ןובלח
.תונוש תורוצב ןוזמה תישעתב םישמשמ
,םיגדו רשב-ירצומ תישעתב םה היוסה-ןובלח לש םיירקיעה םישומישה  
הנזה ,תוקוניתל ןוזמ ,רשבל םיפילחת ,בלח-ייומד םירצומ ,הפאמ-ירבד
תומודה תונוכת םידדובמה היוסה-ינובלחל .היוטנ דיה דועו םילוח-יתבב
,רשב-תישעת לש םינוש םירצומב שמשל םילוכי םה ךכ-לשבו ,רשבה-ינובלחל
דע תוליכמ רטרופקנרפ גוסמ תויקינקנ ,לשמל ב"הראב .תויקינקנ תמגוד
.היוס ןובלח 40%

,םינושה םירצומל םיפסומה היוס-ינובלח םע דחי היוס-חמק : הפאמ-ינימ
םימ תחיפסל ,םיבילחת תריציל ,תוגימצל ,ןוזמה יביכרמ תרישקל םימרות
.ןוזמה לש עבצו םעט ,םקרימ תריצילו
היוס-חמק 1%-0.5 לש תומכ ,םחל-תיפאב שמשמ ןמוש ללוכה היוס-חמק  
אוה .רתוי םיכורא (shelf-life) ףדמ-םיקו תוכר םחלל הנקמ הטיח-חמקב
,הטיח-חמקב היוס-חמק 12%-6 לש תומכ .היפא-ירצומב יעבט בצימכ שמשמ םג
הנקמ ,תוגוע תישעתב .ןובלחב רישעה םחל-תיפאב תשמשמ ,הזמ רתוי ףאו
-ןובלח ."יזוגא" םעט םג ול קינעמו קצבל תודחוימ תונוכת היוסה חמק
.תויגועו תוגוע תישעתב בלח-תקבאל ףילחתכ שמשמ היוס

,היוס-ינובלח לע ססובמה ,תוקוניתל ןכומ ןוזמ תישעת :תוקונית ןוזמ
בכרה לעב ,בלח ףילחמ הז רצומ .םישישה-תונש לש רושעה תליחתב החתפתה
,ב"הראב .(בלחה רכוס) הסוטקלל םישיגרה תוקוניתל שורדה ,אלמ ינוזמ
תנזהל שמשמ םג אוה .הנש ידמ ךלוהו בחרתמ ,תוקוניתל הז ןוזמב שומישה
תא םג םירישעמ היוס-ינובלחו היוס-חמק .םיחותינ רחאל הנזהלו םישישק
.הטיח וא זרוא לע תוססובמה ,םידליל תוסיד לש תינובלחה הלוכתה

סיסב לע אלש תופצק תנכהל .הפקב בלח םיפילחמ היוסה-ינובלח :בלח ףילחת
-יתיתפ ןוגכ ,בלח ןהל ףסומש רקובה-תוחוראל םישבי םירצומ תרשעהל ,בלח

םג היוס-ינובלחכ םישמתשמ .זרוא-יצופצפו םינוש הטיח-ירצומ ,סרית
.דלוקושה תישעתב וליפאו ,םילבטימו הניבג-ירצומ ,תנמש ,טרוגוי תישעתב
וא הפמט ,וזימ ןוגכ היוסמ םירצוימה םילכאמ םילבוקמ קוחרה-חרזמב  
.וטאנ
םיברועמ םהשכ סוליגרפסא שבועהו היוס-ילופ לש הסיסת רצומ אוה ,וזימ
לוביתל שמשמה חרמימ לבקתמ ,םישדוח רפסימ לש הסיסת ירחא .זרוא םע
לבקתמה רצומ והז .היסנודניאב רקיעב לבוקמ ,הפמט .תוקריו םיקרמ
ןיעמ תלבקתמ .היוסה ילופ לע (Rhizopus) סופוזירה תירטיפ תחימצמ
רצומ אוה וטאנ .רשב-תצמואכ ןגטלו תוסורפל ךותחל ןתינ התוא ,הגוע
רמוח םירצוי םיקדיחה .(Bacilus) סוליצב יקדיח םע היוס-ילופ לש הסיסת
אוה ףאש ,היוס-בטור .זרוא םע תאז לוכאל גוהנ .םילופה תא הסכמה גימצ
הניבג - ופוט ,היוסה בלח ןכו ,ברעמב םג ץופנו ,היוס לש ססתומ רצומ
היוס-ינובלח םקרימו ,היוסה בלחבש םינובלחה תשרקה ידי-לע תלבקתמה
.ימואלה טירפתב בושח ביכרמ םש םיוהמ וללה םילכאמה לכ .רשב-יומד

ךורא חווטב תואצות
הניחבמ ןהו תיתנוזת הניחבמ ןה ,היוסה יבגל בר עדימ םויכ שי  
ןוזמ ירקוח לש סנכב אבוהש עדימה רואל .ןוזמ-תישעת לש תיגולונכט
היוסה ןובלחל שדקוהו ,ב"הרא ,ודרולוקב םינש שש ינפל םייקתהש ,הנוזתו
רפסה-תיבמ (A.M. Altschul) לושטלא מ"א האירקב אצי ,םדאה תנוזתב
םג םילבוקמה תונוזמה תמישרל היוסה תא סינכהל ,ןוטגנישווב האופרל
אוהו ףסאנש ברה עדימב בושח ביכרמ ןיידע רסח ,םנמא .יברעמה םלועב
לש םיחוויד רבכ שי ךא .היוסה-ןובלחב שומיש לש ךורא חווטב תואצות
תוליבסה תדימ תא וקדבש ושמירקסו (V.R. Young) גנאי ר"ו םירקוחה
ותוא וכרצש םישנאב (םויב םרג 40) דדובמה היוסה ןובלח לש תוטלקיההו
; הניקת התיה לוכיעה-תכרעמ תוליעפ .(םישדוח השיש דע) תכשוממ הפוקתל
תובוגת ולגתה אל .םיזג וא תויוריצע ,םילושליש ,תוליחב ויה אל
תצובקבש הלאמ םינוש ויה אל םיקדבנה םדב םיימיכויבה םידדמהו תויגרלא
.ןובלח רוקמכ כלח-תקבאמ הנוזנש ,תרוקיבה
לעב ינובלח ףילחתכ םיצלמומ ,הכלהכ םידבועמה היוסה ירצומ ךכיפל  
.םדא לכ לש תישיאה הכירצל ,ןוזמה ןוויג םירשפאמו ,הלוזו הבוט תוכיא

לארשיב המו
היוס ירישכת לש הכירצה םנמא .היוס לש הלודג תינכרצ איה לארשי  
,םלוא .וירצומו בלחל םייגרלא תוקונית תנזהב רקיעב םתובישחו ,תלבגומ
,הפסוכה - רתונש המו ,היוס-ילופמ ,רומאכ ,קפומ ץראב ךרצנה ןמשה בור
ונא .תופוע תנזהל לודגה הקלחכ תשמשמ ,ןמשה-רוציי בגא תלבקתמה
אוה ילארשיה רוביצהו .םיציבו תופוע תרוצב היוס-ילופ ,אופיא ,םילכוא
תועמשמה תרבתסמ ןאכמ .םלועב םיציב לש שפנל רתויב םילודגה םינכרצהמ
ךרדה תא רצקל ףידע אל םאה ,םרב .ונלש הנוזתה תכרעמב היוס לש הפיקעה
תורשע שי ?םהירצומבו םמצע היוסה-ילופב םדאה לש רישי שומיש ידי-לע
שומישה לש יתואירבה ךרעל ףסונ .הירצותמו היוסמ ןיכהל ןתינש םימעטמ
ריחממ (20%-כב) : הברהב הלוז היוסה : תילכלכ תובישח םג ךכל שי היוסב
היוסב ולוכ וא וקלח תרמה .ונלש טירפתכ רתויב רקי ביכרמ הווהמש רשב
.תונוזמה לס דדמ תא דירות
תארקל תכרענ ,אירב םייח חרואו הנוכנ הנוזתל תירוביצה הצעומה  
בורקבש תופצל ןתינ .הישומישו היוסה לא רוביצה תועדומ תבחרהל תוליעפ
טירפתב םג דובכ לש םוקמ הל אצמיו ונלש לכואה ןחלוש תא היוסה רישעת
.ילארשיה
ןורש תאמ .םיניאטורפוקילג - "םיקותמ"ה םינובלחה :רמאמה האר (1)
.289-281 'מע ,(1983) 6-ז"כ "עדמ" ,סיל הנלהו
תפסונ האירקל
,תירבעה הטיסרבינואה ,סנגמ תאצוה ,םדאה תנוזת .1981 .ק"י ,םייהנגוג
.םילשורי
Wilcke, H.L.,D.T. Hopkins, D.H. Waggle(Ed.) .1979. Soy Protein
& Human Nutrition. Academic Press
,Loo, T.G. 1975. Small Scale & Home Processing of Soya Beans  
Department of Agricultural Reasearch of The Royal Tropical
lnstitute, Amsterdam
Madar, Z. 1983. Effect of brown rice & soybean dietary fiber on  
the control of glucose & lipid metabolism in diabetic rats


     

 
 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ