פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
לכל יעדמ ןותיע - עדמ 
הקיתעה תעב ליטסכטה תיישעת ראפ ,ןמגראהו תלכתה :רמאמה םש

הקיתעה תעב ליטסכטה תיישעת ראפ ,ןמגראהו תלכתה :רמאמה םש
ןמרדייז לארשיו רינפש דוהא :רמאמה רבחמ
םתקפה דוס - םייארקמה ןמגראהו תלכתה :רמאמה אשונ
היגולואיכרא :חתפמ תולימ
.1982 ילוי ,4 רפסמ תרבוח ו"כ ךרכ ,לכל יעדמ ןותיע - "עדמ" ךותמ
.היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו דסומ תאצוה
:תורעה

היגולויבב א"ת תטיסרבינוא רגוב אוה (Ehud Spanier) רינפש דוהא *
תימי היגולויבב רוטקוד ראוח לביק .היגולואוזב המעטמ ךמסומו
היה .ימאימ תטיסרבינואב םיה יעדמב םיכמסומל ס"היבמ היפרגונאיקואו
הטיסרבינואה לש ץינייטש ץנייה ש"ע תימי היגולויבל הדבעמב רקחמ-תימע
גוחב הצרמו םי-ידומילל זכרמב רקוח אוה םויכ .תליאב תירבעה
.הפיח תטיסרבינואב תוימי תויצזיליויצל

תטיסרבינוא רגוב אוה (Israel I. Ziderman) ןמרדייז 'א לארשי *
הימיכויבל רוטקודו ךמסומ םיראת לביקו ,היגולויסיפב ןודנול
ישומיש עדמל ס"היבב תיליטסכט הימיכל הצרמכ ןהיכ .תירבעה הטיסרבינואב
הדבעמה שארו ריכב רקוח תעכו תירבעה הטיסרבינואה לש היגולונכטו
.םילשוריב םיביסל ילארשיה ןוכמב םייעבט םירמילופ לש הימיכל

.264 תרבוח ,184-187 םידומעב 1-6 תונומת האר *

.טסקטה ףוסב םיחנומ ןולימ האר *
הקיתעה תעב ליטסכטה תיישעת ראפ ,ןמגראהו תלכתה          
ןמרדייז לארשיו רינפש דוהא תאמ                  

ונכשש םימע תלכלכ לש ךוותה ידומעמ דחא התיה ליטסכטה יעבצ תיישעת  
.ימלסומה שוביכה דעו םיקינפה ימימ ןוכיתה-םיה לש יחרזמה ןגאה יפוחל
."ינש תעלותו ןמגראו תלכת" םיעבצ השולש םירכזנ ארקמב םיבר תומוקמב
הנוהכה ידגבלו ןכשימה תועיריל ושמיש עובצ רמצ לש הלא םיגוס השולש
.לארשי םעב תיציצ תוצמ םויקל שמיש תלכת-ליתפ ,ןכ-לע-רתי .םהיגוסל
היה ןמגראהו תלכתה רוקמ וליאו לימרכה תמינכמ קפוה ינש עבצה  
יתרבח דמעמל למס התיה ןמגראהו תלכתה ידגב תשיבל .םיימי תונוזלחמ
ונייטצה הלא םיעבצש ינפמ ,דחי-םג ירכנהו ידוהיה ,קיתעה םלועה תוברתב
ןמגראה לש דחא םרגוליק - רתויב רקי היה םריחמ .םייפויבו םתוביציב
רידסה םרוציי תקספה םע ,תורודה ךשמב .בהז ג"ק 10-20-ל ךרע-הוש היה
לש קיודמה יוהיזה :םתקפה לש םיירקיעה םיטרפה וחכתשנ ,הלא םיעבצ לש
םינושה םיעבצה וקפוה ובש ךילהתה ;םהמ וקפוה םיעבצהש תונוזלחה ינימ
ןמגראהו תלכתה לש םינווגה וליפא ומלענ ;םהב םיביס תעיבצ ךרדו
.םיירוקמה

שדחמ יוליג - ןמגרא

H. Lacaze) היתוד זאקאל יתפרצה גולואוזה גילפה 1858 תנש ץיקב  
עתפל .רוזיאב יחה רקחל הקרונימ ינוכית-םיה יאה ילמנמ דחאמ (Duthiers
המב ותצלוח לע םיבהבהצ םיוק טטרשמ ותריס תא טווינש גידהש ןיחבה
תישענ העיבצהש ןיחבה גידל יתפרצה ןעדמה ברקתהשכ .חל ץע סיפככ הארנש
תא דימ ההיז גולואוזה .הקסור התייכנוקש תימי הכיכר לש "ץימ"ב השעמל
ותעתפהל .םינומגראה תחפשמל תב (1 הנומת) הפ-תמודא תינמגראכ ןוזליחה
ריבסה גידה .ריהב םדמדא עבצכ ,תוקד רפסימ רחאל בהבהצה עבצה הלגתה
היתוד-זאקאל .שמשה ינרקל ותפישח ירחא ,ונויסנ יפ לע לח עבצה יונישש
-ידכ-ךותו שמשה תעפשהב ללוחתה עבצה יוניש ,ןכאו ,ומצעב דימ תאז הסינ
ביתנב יוצמ אוהש רעיש ןעדמה .םושה חירל המוד ,החוד חיר ררחוש ךכ
רזחשיש דע טוקשל אל טילחהו קיתעה ןמגראה עבצ לש שדחמ-ויוליגל ןוכנה
התואל קר העודי התיהו םלועהמ טעמכ הדבא הטישה .ותקפהל האלמה ךרדה תא
ןמגראה עבצב תוסגה םהיתנותוכ גירא תא ועבצש ,םיינע םיגיד לש הצובק
,היהו םימוד םיניממו תינמגרא תונוזלחמ קיתעה םלועב קפוהש ,ירוקמה
.דבלב םידבוכמלו םירישעל רומש ,לשמל םיאמורה ימיב
לואפ לש ותילגת התיה ןמגראה לש ימיכה הנבימה רקחב הנפימ-תדוקנ  
הנבימ תא ההיז הז ןעדמ .1909 תנשב ,הניומ (P. Friedlander) רדנלדירפ
תינאגרוא תבוכרתכ םיצוק-דח ןומגרא ןוזליחהמ קפומה ןמגראה ןעביצ
רוציקבו ,םורב ימוטא ינש םירושק הילאש וגידניאה ןעביצ תדורפל המודה
ןינעהו ,תירוטסיהה םתובישח לכ לע .(2 הנומת) "וגידניא-ומורב" -
ינפמ ,םהילגמ ימיב רבכ ,ילכלכ ךרע םהל היה אל ,הלא םיאצמימב יעדמה
.חמוצהו יחה רוקממ ולאל ףדעומ ףילחת ויה םייטתניס םיעבוצש
רבדימבש ,(Palmyra) רומדת ריעב ורפחנש םירבקב ואצמנש ,תומילג יעטק  
וליגש ,הז אצמימ לש תימיכ הקידב .םדמדא-לוגס עבצב םיעובצ ויה ,ירוסה
ההיזש וגידניא-ומורב אוה עבוצה ןכאש העיבצה ,הנש 1700-כב ךרעוה
דילש הנומקש לתב וכרענש ,תויגולואיכרא תוריפחב .ותעשב רדנלדירפ
קזחוה ובש ילכמ קלח ויה יאדול בורקש ,םיקיתע םיסרח ירבש ואצמנ ,הפיח
התואכ ההוז ,הלא םיסרחב קבדש ,לוגסה עבוצה .ןמגראה קיתעה עבוצה
תאיצמ םוקמש ,הרעשהה תא .יחה ןוזליחה תשרפהבש וגידניא-ומורב תבוכרת
תויכנוק לש קיתע רובצמ לש אצמימ קזחמ ,העיבצה תישעתל רתא היה םירבשה
יכ תורשפא ללכמ איצוהל ןיא יכ םא .לתה תברקב םינומגראה תחפשממ
.הילטיאו ןוי ,היכרות יפוחב ונימי דע גוהנכ ,ןוזמל ושמיש תויכנוקה

תלכתה תמולעת

ירה ,ןמגראה תוהזל סחיב ,םירקוחה לכ לע תמכסומה ,הנבהל דוגינב  
תורודב תקולחמל רכ שמיש אשונהו בר לופריע היה היוהיזו תלכתל עגונב
תיגוסב ונדש ,םיינבר םיגוחב דחוימב ובר תועידה יקוליח .םינורחאה
.המויק העשוה זאמ םינש ףלאמ רתוי רחאל ,תיציצב תלכתה תוצמ שודיח
יוצמה ןוזליח לש םיוסמ ןימ שפחל התיה תלכתה תיעב רקחל תחא השיג  
ויה תוכירצ שקובמה ןימה תונוכת .לארשי-ץרא לש םייברעמה היפוח ימימב
דומלתה ירבדש אוה ישוקה .תלכתה ןוזלח לש ידומלתה רואיתל םיאתהל
וז השיג לש קהבומ גיצנ .ךמסומו דחא שוריפ םהל ןיאו םימותס הז ןיינעב
,הז אשונב וירקחמ .ל"צז גוצרה יולה קחצי ברה י"אל ישארה ברה היה
אשונל ותמורת תובישח ללגב .ומסרופ םרט ,האמה לש ינשה רושעב וכרענש
ברה לש הז ורקחמ תא רואל איצוהל הרטמב תיעדמ תכרעמ הנורחאב המקוה
.חונמה גוצרה
ידכב םיימי םירוצי לש תושרפה תועצמאב רמצ עובצל וסינ םירחא םירקוח  
תא תררועמ וז השיג .םתשיפת יפל ,תירוקמה תלכתה ןוגל המודה עבצ לבקל
העידי ונל ןיא רשאכ ,שקובמה עבוצל יחה ןמ רוקמ שפחל רשפא דציכ הלאשה
תכסמ ילבב דומלתב םנמא .קיתעה עבצה לש ירוקמה ןוגה יבגל הנמיהמ
המוד תלכתש ינפמ ןינועבצה לכמ תלכת הנתשנ המ" :רמאנ ט"פ ףד ןילוח
תא הרואכל רידגמה טוטיצ ,"ריפס ןבאל המוד עיקרו עיקרל המוד םיו םיל
עיקרהו םיה לש םעבצ ןיא יכ ללכ תקיודמ הרדגה וז ןיא ךא .תלכתה ןוג
.'וכו םויב העשה ,ריואה גזמ יאנתל םאתהב םינתשמ םג םהו הזל הז םיווש
רנייל ךונח ןושרג ברה ןיזדארמ ר"ומדאה טקנ וז השיגל תטלוב המגוד  
,הרואכל ,קפוהש לוחכ עבצב רמצ יליתפ עבצ אוה הנש האמכ ינפל .ל"צז
וניא הז עבצ ימיכה ובכרהבש ררבתה םלוכ תעתפהל .ןונוידה - ימי רוצימ
ןכוהש ,םיינרדומה םייטתניסה םינעביצה ןושאר - "יסורפ לוחכ" אלא
ברה לש ותטישבש ררבתה .(תרגסמב טורפ האר) 1704-ב הינמרגב הנושארל
ותוא תריציל חרכהב םיאיבמ ויהש םיימיכ םיכילהתו תובוכרת וללכנ רנייל
.ןונוידה תשרפה אקוד ואלו ,ינקנח רמוח לכ תוחכונב לוחכ עבצ
לע לבקתמ ןורתיפ תעצהל תישילש הטיש האיבה ,הלא תושיג יתש תמועל  
.תקולחמב תויונשה תולאשה לש תעדה

המודקה תלכתה יוהיז

תיכ"נתה הלמב רזוחה שומישה איה המיע דדומתהל שיש הנושארה היעבה  
לשמל ךכ .התמגודכ דוע שיש תינושל היעב וז .תינרדומה תירבעב "תלכת"
אלא ,ונימיב לבוקמה אושיקה קרי וניא ,תורוקמבש "אושיק"הש םירובס
ךשמב ,אופיא ,תונתשהל היושע הלמ לש תקיודמה התועמשמ .ןופפלמה
ץפחה ,ןכל .תוחפל הנש ףלא התאר אל ןיעש ןיגב רבודמשכ דחוימב ,תורודה
סחוימה ןוגהמ םלעתהל ביח תיארקמה תלכתה תלאשב יויטקייבוא ןפואב ןודל
.תלכתל וננושלב םויכ
התיה תירוקמה "תלכתה"ש ןמזב ורבוחש ,ך"נתה לש םיקיתע םימוגרתב  
תינויה הלמב תלכת הלמה המגרות ,םיעבשה םוגרת לשמל ,שומישב ןידע
ינש קיתעה םלועב ויה םצעב .זא עודי עבצ םש תנייצמה ."hyakinthos"
הטונ ונוגש ,יארקמה ןמגראה ,דחאה :רקיה לוגסה עבצה לש םיירקיע םינוג
הנוגש (hyakinthos) תיארקמה תלכתה ,ונירבדל אוהש ,רחאהו ,םדמדאל
םינימהמ הזיא ררבל היה תלכתה יוהיז ךילהתב אבה בלשה .לחלחכל הטונ
.םדק ימיב תלכתה עבצל רוקמה היה םינומגראה תחפשממ תונוזלח לש םיברה
יורקה ,םי-ןוזלח היה ירוקמה תלכתה ןוזלחש ךכ-לע עיבצהש ןושארה  
רדנסכלא ןמגראה רקוח היה (1 הנומת) םיצוק-ההק ןומגרא םויכ
הז יוהיז .ןוכיתה םיה ףוחב ונצראב םג ץופנ הז ןימ .(Dedkind) דניקדד
-ההק ןומגרא תויכנוק לש ןלדוגב תומישרמ תומירע לש ןתואצמיה תא ריבסמ
.(3 הנומת) ןופצמ היתונכשו לארשי יפוח לע םיצוק

תלכתה לש הימיכה

העצובש רוטקוד תדובע (H. Fouquet) הקופ ינמרגה רקוחה םסריפ 1970-ב  
תלכתהש ררבתמ ויאצמימ ךותמ .הינמרגב (H. Bielig) גיליב תכרדהב
,וגידניא דחאה .םינעביצ ינשמ רקיעב תבכרומ םיצוק-ההק ןומגראמ תקפומה
יכ םא - םויה דע שמשמהו םדק-ימימ דוע ,יחמצ רוקממ ,לוחכ עבוצכ עדונש
בושחה ןעביצה .ירלופופה סני'גה דחוימבו םידב תעיבצל - יטתניס רוקממ
אלה ,הלעמל ונרכזהש וגידניא-ומורבל תימיכ הניחבמ ההז תלכתבש ינשה
.ירוקמה ןמגראה אוה
האצותכ םילבקתמה ,םייתוכאלמ םירצות םה הלא םינעביצ רבד-לש-ותימאל  
תונתינה ,עבצ תולוטנ ,רתוי תוטושפ תובוכרת ןיב תוימיכ תובוגתמ
תובוגתל .וללה תונוזלחה לש תוימיז-תתה תוטולבה ןמ םדא ידיב יוצימל
וא ,הטולבב יוצמה ,םיזנא לש הלועפ םהבו םינוש םיבלש ולא תוימיכ
םיצוק-ההק ןומגראמ תלכתה תורצוויה ךילהת .הצמוחב החתרה ,ןיפוליחל
- םינימה ראשב ןמגראה תורצוויה ךילהת תמועל ,תאז .ךשוחב םג שחרתמ
רואל הפישחב השענש ,(1 הנומת) הפ-תמודא תינמגראבו םיצוק-דח ןומגראב
.שמשה
תורישי יעבט ןפואב תולבקתמה תוטושפה תובוכרתהש ןייצל ןיינעמ  
םג תועיפומה ,(2 הנומת) ליספודניא לש תורזגנ ןה ,תימיז-תתה הטולבב
,יעמב םייוצמה םיקדייח ידי-לע ןאפוטפירט קוריפ בקע ,םיקנויה ןתשב
תונוזלחב תועיפומה ולא לש ןדוחיי םלוא .וגידניאה לש יחמצה רוקמבו
.םורבה תוחכונ אוה

? תונוזלח םידצ דציכ

המכ .םינימ תואמ הנומה םיימי תונוזלח תחפשמ איה םינומגראה תחפשמ  
הז םיקחורמו םינוש תומוקמב םיעבוצ תקפהל ושמיש וז תוכיכר תחפשמ ינבמ
תתה תוטולבב םרוקמש םירמוחמ וקפוה הלאה םיעבוצה לכ .םלועב הזמ
ללח תרקתב יוצמה רביא איה תימיז-תתה הטולבה .תונוזלחה לש תוימיז
לש םייברעמה היפוחב .םיימיז-םדקה תקלחמ-תב ינב תונוזלחה לכב המילגה
ואצמנ םהיתויכנוקש םינומגראה תחפשמ ינב םינימ השולש םיחיכש לארשי
ןושארה .(3 הנומת ,הפמ האר) ןוכיתה םיה ביבס םינוש םירתאב תומרעב
דע יצחו רטמ לש קמועמ ,םידודר םימב חיכשה ,םיצוק-ההק ןומגרא אוה
,סג לוח וא ,יעלס לודיג תיבב יוצמ אוה .תוחפל םירטמ 12 לש קמועל
םיכורא ותיכנוק יצוק - םיצוק-דח ןומגרא - ינשה ןימה .םינבאב הסוכמה
ןימה .םיה יקמעמב ,תיניט וא תיצוב ,הכר עקרקב ןכוש אוה .םידדוחמו
חתפ םינפ לש טלובה םדמדאה עבצב תרכינ ,הפ-תמודא תינמגרא ,ישילשה
.יצחו רטממ תוחפ םקמועש ,םידודר םימב םיעלס לע היוצמ איה .התייכנוק
לע הקלחב תססובמ התיה םדק-ימיב םפוסיא תטישו םיפרוט םה הלא תונוזלח
.םהלש הפירטה תוגהנתה
םינוזינ םה .םיינררב-יתלב םיפרוט םה םינומגראה תחפשמ ינב תונוזלח  
רחא רשב לכמ טעמכו ,םלודיג תיבב תויוצמה ,תונוש תוכיכרמ ללכ-ךרדב
ייוסינ .םירחא םייח-ילעבו םיגד-ירגפ הז ללכב ,תימיה םתביבסב אצמיש
תורמל .קוחרמ םינומגראה תא וילא ךשומ ףרטה חירש ךכ-לע ועיבצה הדבעמ
עיגהל ידכ ,רוח הב בקנלו םפרט תיכנוקב חודקל םילגוסמ הלא תונוזלחש
לא םיברקתמ םה רשאכש וארה תויפצת .תאז םישוע םה ןיא בורל ,רשבה לא
הב םיעגונ םה ,יעלסה עצמל הקזחב תדמצנה ,תיחלצ לשמל ,רחא ןיממ הכיכר
תרשפאמה הבוגת ,הלש הזיחאה ירירש תייפרהב הביגמ תיחלצה .םפוג הצקב
דמצנ ףרוטה ןוזלחה .ונברוק ףוג ךות לא ךראתמה ויפ תא רידחהל ןומגראל
ירירש תייפרה .תורופס תועש ךות ופרט רשב תא ןקורמו הקזחב ונוזמל
תתה הטולבהמ אוה-םג שרפומה ,ימיכ רמוח ידי-לע הארנכ תישענ ףרטנה
.ןומגראה לש תימיז
לש תוחפל דחא ןימ לש דיצל םינומדקה ידיב הלצונ וז הפירט תוגהנתה  
ויה םיצוקה-ידח םינומגראה ,עבצה תוישעתב םיקוקז ויה םהלש ,םינומגרא
תיעקרקה לע ופרגנו גיד תוריסמ ולטוהש תותשר תועצמאב ףסאהל םילוכי
םימב ,דיב ףוסיאל הנתינ הפ-תמודא תינמגרא .םיקומע םימב תיצובה
םיצוק-ההק ןומגרא .לפש תעב ,טקש םיב ,יעלסה הלודיג תיב לש םידודרה
וז הקינכט התיה ןכא םא םידודר םימב הלילצ ךות וא םדק ימיב ףסאנ
,הנורחאב הרזחושש ,וז הטישב .םירצנ ילסב םתדיכלב וא ,םינומדקל העודי
םינומגראה .ןויתיפכ תורחא תוימי תוכיכר םהבו םירצנ ילס םידירומ ויה
,ובש ןויתיפה תוכיכרלו לסל הקזוחב םידמצנ ,תונויתפה חירל םיכשמנ ויה
.(4 הנומת - רוזחיש האר) םימה ןמ תדוכלמה תאצוה תעב םג
עבוצה תרחא) םייח תונוזלח לש דאמ הבר תומכב ךרוצ היה הרקמ לכב  
םינומדקה ויה אל ליעל תוראותמה תוטישב םישמתשמ ויה םא ףא .(לקלקתמ
ויה ,אופיא ,דציכ .דחא םויב תונוזלח לש הלודג הכ תומכ דוצל םילגוסמ
םיאצמימ לש יגולויב רבסה ? םהיתוישעתל ירט רמוח יד םירבוצ
ןיב ואצמנ תויגולואיכרא תוריפחב .וז היגוס רותפל יושע םייגולואיכרא
םיבוקנ ויהש הלאכ םג םינומגראה תחפשמ ינב תונוזלחה לש תויכנוק
.עבטב םינומגרא תויכנוקב םיאצומ ןיאש טעמכ הלאכ םיבקנ .(5 הנומת)
םיאנתב ,םי-ימב רפסימ תועובש הלא תונוזלח םיקזחומ רשאכש ,ררבתה
ןיא ןאכ .הז תא הז ףורטל םיליחתמ םה ,ןוזמ-תקפסא אלל ,םייתוכאלמ
ימיכה רמוחה ינפב הארנכ םידימע םה ,תלעופ הריגסה-ירירש תייפרה תטיש
.םנימ-ינב תויכנוקב םיחדוק םה זאו ,םדי לע שרפומה םירירשה-הפרמ
שחרתהל הלוכיש ,תוילבינק תעפות לע ,אופיא ,םידיעמ תויכנוקב םיבקנ
לש תואיצמ .םייתוכאלמ םיאנתב - רמולכ ,טלחומ ןוזמ-רסוח יאנתב קר
ךכל תודע איה תויגולואיכרא תוריפחב תובוקנ םינומגרא תויכנוק
,םייתוכאלמ םינקתימב ודצש םייחה םינומגראה תא קיזחהל וגהנ םינומדקהש
דע ,םי-ימב םילובט תשר-ילסב וא ףוח-יעלסב תובוצח תוכירבב לשמל
.םהלש עבצה תוישעתל תקפסמ תומכ הרבטצהש
ףוסיאל רתויב המיאתמה הנועה יתמ - איה ףוסיאב הרושקה תרחא הלאש  
? תונוזלחה

תונוזלחה תוחיכש

תוחנמ ,ילבב) "םיל המוד ופוג" תלכתה ןוזלחש רמאנ םיידוהי תורוקמב  
לש קיודמה יגולויבה ויפואל רשאב תויהתל םרג הז רואת ,('א 'מע ד"מ ףד
ינב תונוזלח לש םעבצ לבא ,הנווכה קוידב עבצ הזיאל רורב אל .ןוזליחה
לעש תיגולויבה הדימצב ,בורל ,יולתו ןווגמ םינומגראה תחפשמ
.לוחכו לוגס לש םינוש םינוג םהל קינעהל היושע הדימצה .םהיתויכנוק
תונוזלח עבטל רשאב ,רתוי דוע תובר תויהתל םרגש ,יגולויבה רואיתה
הלוע" ןוזליחהש רמאנ וניתורוקמב .םתוחיכש יבגל אוה ,ןמגראהו תלכתה
(ל"נכ ,תוחנמ) "הנש םיעבש"ל תחא ("ץראה ןמ" רחא םוקמבו) "םיה ןמ
יחוורב תונוזלחה תעפוהל הנווכה ןיאש ןבומ .("םינש עבש" הסריג שיו)
הנשה תומי לכ ויטקלמל ןימז היה אל ןוזליחהש רורב ךא ,םילודג הכ ןמז
תונוזלח תאש ,ויבתכב סוינילפ ןייצמ ךכל המודב .תלבגומ הפוקתב קר אלא
ימימ-תת רקחמ ךרענ .ביבאב םדקומ וא ץיקה ףוס רחאל קר טקלל שי ןמגראה
םאה רמולכ ,תיפרגונאיקוא הביס הלא םירואיתלו תוצלמהל םאה קודבל ידכ
רבסה םג ךכל שיש וא ,תיסחי טקש םיה הב הנועב קר םינימז תונוזלחה
.יגולויב
םיה ימ תרוטרפמטל ךופה סחיב איה ןותנ חטשב תונוזלחה תוחיכשש ררבתה  
םירפחתמ םבור יכ ,ירעזימ אוה חטשה ינפ לע םרפסימ ץיקבו (6 הנומת)
הנועב קר םילודג םירפסימב ףוסיאל םינימז םינומגראה ,רמולכ ,עקרקב
אל ,ןוכיתה-םיה חרזמב ,ףרוחב םיה בצמ .הלבגה התיה הפ םג ךא .הרקה
,ביבאה תישארבו ויתסה תליחתב קר .ןמגראו תלכת תונוזלח ףוסיא רשפיא
,םיה-עקרק ינפ לע םייוצמ תונוזלחהו ,ונרוזאב טקש םיה ןהבש תופוקת
תיפרגונאיקוא-תיגולואוזה הקידבה .םהמ תולודג תויומכ ףוסאל ןתינ
רואתה תא ראבל םג היושעו סוינילפ לש ותצלמה תא אופיא הריבסמ
"עבש" לכ (רפחתמ אוה הבש) "ץראה ןמ" אצויה ןוזליח לש וניתורוקמב
"םינש עבש" יוטיבל דומלתה שוריפ תמגודכ - םישדוח הארנכ - ןמז תודיחי
.('ב 'מע ד"ל ףד הטוס תכסמב)
לע ושקיה ,לוכל םיעודי ויה אלש ,העיבצה יטרפו תונוזלחה ףוסיא יישק  
םינוש תונויסנ ושענו ,םיאמורה ידיב י"א שוביכ רחאל תירוקמ תלכת תנכה
.הפייזל

רבח-לחנ תורעמ יאצמימ

ליתפ לש םכחותמו ץופנ ףויז ינפמ רודה ימכח וריהזה הנשימה ימיב  
אלק" דומלתה ןושלב ארקנ ףויזה .תלכתה תווצמ םויק ךרוצל שרדנש תלכתה
עבצ תנייצמה Kelainon תינויה הלמהו הז יוטיב ןיב רשק ןכתי) ."ןליא
ןתינ אלו רמצה תעיבצב וגידניא יחמצה עבוצב ושמתשה םינפייזה .(רוחש
ןמ הזיאו ןוזליחה ןמ עבצנ ליתפ הזיא עובקלו ןיחבהל ,םימי םתואב ,היה
שומישה לספנו דבלב ןוזליחה ןמ אובת הרשכ תלכתש העבק הכלהה .חמצה
ךכל הרואכל זמר יחמצה וגידניאל תלכתה ןיב ןוימדב וארש שי .ןליא אלקב
םלוא ,ההכ-לוחכ אוהש ,וגידניאה ןוגכ היה יארקמה "תלכתה" לש ןוגהש
.(הריפסה ירחא 135 תנש) אבכוכ-רב ימימ תילגת י"ע הרערוע וז הרעשה
לאגי 'פורפ תושארב ,תויגולואיכרא תוריפח וכרענ הנש םירשעכ ינפל  
.יאמורה שבוכב לארשי ידרומ םתעשב ורתתסה ןהב ,רבח לחנ תורעמב ןידי
ימלג רמצ לש םיביס תועקפ ויה ,םוקמב ולגתנש ,םינינעמה םיאצמימה ןיב
לוחכ - םינעביצ ינשב התשענ העיבצה יכ חכוה תימיכ הקידבב .לוגס עובצ
.ינשה תעלות לש ןעביצה רוכזכ אוהש ,לימרכ רחאהו וגידניא דחאה .םודאו
הילאמ תשקבתמ ,ןליא אלקב ןאכ רבודמש ,ןידי לש ותעיבק לע ךמתסהב
לוגס היה םעבצ ,ןוזליחה ןמ תלכתה ןהו ,ןליא אלק יוקיחה ןהש ,הנקסמה
דואמ דע רבדה אילפמ .רוהטה וגידניאה עבצ לשכ ,ההכ-לוחכ אלו
ינש תמגודכ ,םיעבוצ ינשמ שורדה ןוגה תא גישהל וליכשה םינפייזהש
דוס תא ,ןבומכ ,תעדל ילבמ ,תיחימאה תלכתה תא םיביכרמה םינעביצה
אלש" :שרדמה ירבדב תשרופמ החכוה ךכל האצמנ .תלכתה לש ימיכה בכרהה
ילע עידומ ימו תלכתל םימוד םהו ןליא אלקו םינועבצ ןתונ ינא ירה רמאי
.(א"מ ,ו"ט רבדמב ,ירפס)

םושיי תארקל

.תיציצב רמצ יליתפ תעיבצל ,תלכתה תישעת תא שדחל תורשפאה תלקשנ  
תא רוציל הרטמב ,םימדקתמ םיבלשל הלא םימיב סנכנ רמצה תעיבצ רקחמ
בר שוקיב יופצ .ירחסמ הדימ-הנקב תלכתה תעיבצל תיגולונכטה תיתשתה
.לבת יווצק לכמ תווצמ-ירמוש םידוהי ברקב הז רקי רצומל

םיחנומ

-שארה תקלחממ תימי הכיכר - (Sepia Officinalis) םיחקורה-ןונויד
םימ תנכוש ;ויד-תטולבו דיצ-תועורז רשע תלעבו ינוציח דלש תרסח םיילגר
.םיגזוממה םירוזאה יפוח דיל ,םידודר
שוג לעמ רועה קלח ןיב חוורה :תוכיכרב - (mantle cavity) המילגה ללח
תעבטה יפ םיחתפנ וילאו המישנה ירביא םיעובק וב .ףוגהו םייברקה
.השרפהה ירביאו
-לוחכ ןוג לעב ,יטחניס טנמגיפ ןעביצ - (prussian blue) יסורפ לוחכ
.דינאיצ לש לזרב חלמ :ימיכה ובכרה .ההכ
.ועבצ תא ליטסכטל הקינעמה ,תינועבצ תימיכ תבוכרת - ןעביצ
.ליטסכט תעיבצל שמשמה רמוח - (dye) עבוצ
לארשי ווטצנ םתואש ,דחי-םירושק ,םילופכ םיטוח 4 לש תכרעמ - תיציצ
.תילטה תופנכ עבראב םישל
עצמ לא םידמצנה םינטק םירוצי - (biological fouling) תיגולויב הדימצ
.םי-יטולבו םיגופס ,תוצא םללכב ;םיב ,יח וא םמוד ,השק
.תונוזלחה תקלחמב הלודגה הקלחמה-תב - (Prosobranchia) םיימיז-םדק

תפסונ האירל

דסומ ,310-305 'מע ,'ב קלח ,ארקמה תוצראב יחה .1956 'ש ,רמייהנדוב
.קילאיב
.ד"לקת-ל"קת ,ו"ט ךרכ ,"ןוזלח" םיכרעה .1976 ,תידומלת הידפולקיצנא
.םילשורי ,גוצרה ברה די .ו"לש-ל"ש ,'ב ךרכ "הנוהכ ידגב"ו

Baker J.T. 1974 Tyrian purple: an ancient dye, a modern problem,  
Endeavour 32, 11-l7
Spanier, E. 1981. Behavioral ecology of the marine snail  
Trunculariopsis (Murex) trunculus In: Developments in arid zone
ecology and environmental quality Proceedings of an International
Meeting, 12th scientific conference of the Israel Ecological
Society at the Hebrew University of Jerusalem, Israel May 12-l3
1981. (Ed. H. Shuval) Balaban ISS. Phil. 65-70
Zidernan I. I. 1981. Blue thread of the tzitzit: was the ancient
dye a Prussian blue or Tyrian purple ? Journal of the Society of
Dyers and Colourists 97, 362-364


     

 


 

הרזח

תעה בתכב שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל


בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמל ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ