ללח ,1997 ויתס ,16 'סמ תרבוח

סומע תרושקתה ןייוול

דלפנזור רוצימע
לולסמב .םישדח םינייוול 30-כ ללחל םירגושמ הנש ידמ .תונורחאה םינשב דואמ חתפתה תרושקתה ינייוול ףנע
םהיניבו ,םלועה ירוזא בורל תרושקת יתוריש םיקפסמה ,םינייוול 200-מ הלעמל םויכ םילעופ ירנויצטסואיגה
תרושקת תורבח ,תונוש תונידמב תרושקת ידרשמ םה םינייוולה ילעב .סומע - ילארשיה תרושקתה ןייוול
.(Intelsat תמגודכ) תולודג תוינייוול תוכרעמ יליעפמ וא תרושקת יליעפמ ,תוירוביצו תויטרפ


לולסמה
אוה הז לולסמ .(Geosynchronous Orbit - GEO) ירנויצטסואיגה לולסמב ללחב םימקוממ תרושקתה ינייוול
ץראה-רודכ זכרממ מ"ק 42,000-כ ולש סוידרהש ,הוושמה רושימב ,ץראה-רודכ ביבס ילגעמ לולסמ
ןמזל ההזה ,תועש 24 לש (אלמ בוביס) רוזחמ ןמזב ןייפואמ הז לולסמ .(ץראה-רודכ ינפמ מ"ק 36,000 וא)
הדוקנ יבגל תדמועכ תיארנ ירנויצטסואיגה לולסמה לע תאצמנה הדוקנ לכ ,רמולכ .ץראה-רודכ לש רוזחמה
לולסמב םקוממה ןייוולמ תרושקת ריבעהל תרשפאמ וז הנוכת .לולסמה לש ומש ןאכמו ,ץראה-רודכ ינפ לע
.ץראה-רודכ ינפ לע םירדגומ םירוזאל הז

תכרעמה

:םיירקיע םיביכרמ השולשמ תבכרומ תינייוול תרושקת תכרעמ
.ירנויצטסואיגה לולסמב םקוממה ,רתוי וא ,דחא ןייוול *
.לולסמב םתמישמ ךלהמב (םינייוולה וא) ןייוולה לועפתל עקרק תנחת *
תותואה תטילקל down-link תונחתו ןייוולל תותואה תאלעהל up-link תונחת :תויעקרק תרושקת תונחת *
.םישמתשמל ןייוולהמ םידרויה

:תוכרעמ יתש ללוכ תרושקתה ןייוול
תוכרעמה-תתמ תבכרומהו לולסמב תכרעמכ דקפתל ןייוולל תרשפאמה ,(spacecraft bus) תינייוול המרופטלפ *
תכרעמ ,למשחה תקפסא תכרעמ ,בצמה תרקב תכרעמ ,תימרת הרקב תכרעמ ,ןייוולה הנבמ :ןהש ,תוירקיעה
תא דבעמו ןייוולה לע טלושה ,יזכרמ בשחמ תועצמאב ןייוולה לוהינ) הירטמלטהו דוקיפה תכרעמו הענהה
.(םינותנה
ירוזאל הצרא םריזחמו up-link -ה תונחתמ תותואה תא טלוקה ,(communication payload) תרושקתה דעטמ *
םהש ,(transponders) םיבישמה תכרעממ בכרומ תרושקתה דעטמ .ץראה-רודכ ינפ לע םירדגומ תוריש
םתוא םיריבעמו םתוא םיריבגמ ,םהירדת תא םינשמ ,הלועה קרועהמ תותואה תא םיטלוקה םיטנמלאה
.דרויה קרועל

רוגישה
רגשמה ידי-לע עצובמ ןושארה בלשה :םיבלש ינשב עצובמ ירנויצטסואיגה לולסמב ומוקימו ןייוולה רוגיש
סנכומ אוה םשמו ,רבעמ לולסמל ןייוולה תא קירזמה ,(proton, long march, atlas, delta, ariane :תמגודכ)
1,600-כ לש תוריהמ תפסות ול הנקמ רשאו ןייוולב בכרומה ,ישאר עונמ לש תולעפה רפסמ ידי-לע לולסמל
םואית רחאל ןתינ רושיאה .לולסמב ול תרשואמה הנחתל עסומ ןייוולה ,GEO -ל ותסנכה רחאל .היינשל 'מ
."לולסמה תלעב" תימואלניבה תושרה תוסחב םיכומס םינייוול םע תרושקתה ירדת

תונורתיה
?תויעקרקה תרושקתה תותשרל האוושהב ,תרושקתה ינייוול לש תונורתיה םהמ
.ההובג םירודיש תוכיאב ,םינושו םיבחר םהלש יוסיכה יחטש *
.התוחפ עקרק תויתשתב העקשהה *
.תרושקתה יתוריש תקפסאב דימ ליחתהל ןתינ GEO -ב םקוממ ןייוולהש רחאל *
תועצמאב תודוקנל תודוקנ ןיב וא ,תורישה חטשב תוללכומה תודוקנל (ןייוול) הדוקנמ אוה תורישה *
.(point(s) to multi-points communication) ןייוולה
םייגולורואטמ םיאנת ,היפרגופוט .תורישה חטשב תולכומה תודוקנה לכב הווש םירודישה תוכיא *
.הטילקה תוכיא לע םיעיפשמ םניא המודכו
.ספא איה תוריש תפסות לש תילושה תולעה - תרושקתה דעטמב תלצונמ אל הלוכת תמייק דוע לכ *
תרושקתה ןייוול ,(אבצל םיצקומ עקרקה ירדת בור הבש ,לארשי תמגודכ) םירדת ןהב םירסחש תונידמב *
.עקרקה ירדת ימוחתב םניא םיינייוולה תרושקתה ירדתש ןוויכ ,ןיוצמ ןורתפ אוה

םישומיש
?תרושקתה ינייוול לש םיינרדומה םישומישה םהמ
(Direct-To-Home םיפוצה יתבל תורישי רדשל לוכי ןייוולה :םיסוחד םייתרפס וא/ו םייגולנא היזיוולט ירודיש *
,םילבכב תויזיוולט יזכרמל ;תוחפו מ"ס 60 רטוקב תויתיב הטילק תונטנאב םיטלקנ םירודישהו ,(DTH
.היזיוולט יצורע לש הטילק יזכרמלו
.(High Definition TV - HDTV) ההובג תוכיאב היזיוולט *
תורבח יפינס רוביח רשפאמה ,(Very Small Aparature Terminals) VSAT לע תוססובמה תויטרפ תותשר *
.דועו ואידיו ינויד ,הינופלט ,םינותנ יתוריש קפסל ידכ תיטרפ תשרב ('וכו ראוד ,םיקנב)
,יארשא יסיטרכ רושיאל ,םילוח-יתב ןיב םייאופר םיקית תרבעהל ,קוחרמ הדימלל םג תושמשמ VSAT תוכרעמ *
.המודכו םימ תורוקמ רוטינל
.תיעקרק תיתשתב ךרוצ אלל םירעה יזכרמל רפס ירוזא רוביח *
.םיישאר הינופלט יקרועל יוביג *

סומע תינכות
:תוירקיע תוביס יתשמ תרושקת ינייוול לש ירחסמה םוחתב בלתשהל הטילחה (א"עתה) תיריוואה היישעתה
רצומ וק חתפל - היינשהו ,"קפוא" ינייוול תינכות תחלצה רחאל תונייוולה םוחת תא ביחרהל - הנושארה
.חיטבמ יחרזא/ירחסמ
,רוציי ,חותיפ תללוכ איהו ,תיריוואה היישעתה ןומימב תיקסע תינכותכ 1992 ראוניב הענתוה סומע תינכות
תרכשה ילובקתמ הלא תואצוה ןזאל הרומא איהו ,ןייוולה תלעבל הכפה א"עת .תכרעמה לועפתו חוטיב ,רוגיש
.לולסמב ותוריש תונש ךלהמב ןייוולה יבישמ
ןטק ורוגיש תעב ולקשמ) ןטק ןייוול ותויהב ודוחיי .סומע םינייוולה תחפשמב ןושארה אוה סומע ןייוולה
ןהבש םירוזאלו תונידמל םיינרדומ תרושקת יתוריש קפסל תרשפאמה םיבישמ תלוביק לעב ,(ג"ק 1000-מ
ריחמש םג המ ,םינטק םינייוול ףידעמה רורב חלפ םייק ימלועה קושב .תיסחי תומצמוצמ ןה תושירדה
םירצוימה ,םילודגה תרושקתה ינייוולל האוושהב ךומנ - חוטיבו עקרק תנחת ,לולסמב ןייוול תללוכה ,תכרעמה
.םייפוריאהו םיינקירמאה םינרציה ידיב
םיבישמ העבש ליכמה תרושקת דעטמ לעב אוה .םינש 12 לועפל דעוימ אוהו ,םיריצ השולשב בצוימ ןייוולה
היזיוולט יצורע 100 לעמ וא םייגולנא היזיוולט יצורע 14 לש רודיש רשפאמהו) דחא לכ 72 MHZ לש םיליעפ
קפסל תורשפאמ רודישה תומצוע .הפוריא זכרמו ןוכיתה חרזמה - תוריש יחטש ינש לעבו ,(םיסוחד םייתרפס
םיתבל תורישי היזיוולט ירודיש
.מ"ס 60 רטוקב תויתיב הטילק תונטנא תועצמאב (Direct Broadcasting Services/Direct To Home-DBS/DTH

,תימרת הרקב ,ןייוולה הנבמ :השדחה תינייוולה המרופטלפה חותיפב ועקשוה םיירקיעה חותיפה יצמאמ
ךרעמו ,סטומה בשחמה תכרעמ ,(תיתכרעמ תונשדח הב שיש) ןייוולה לש תיריצ-תלתה בצמה תרקב תכרעמ
שומיש השוע תיעקרקה הנכותהו ,תינרדומ איה סומע לש עקרקה תנחת .ןייוולה לש םיילנויצקנופה םיבולישה
.הב שמתשמה ליעפמל תיתודידיה ,"תונולח"ה תנכותב בחרנ
תלהנימ הרשקתה ,ןושארה תרושקתה ןייוול רוגישבו חותיפב םיינכטהו םייסדנהה םינוכיסה תא ןיטקהל המגמב
,למשחה תוכרעמ תא וקפיס םהו ,תפרצמ Alcatel Espace -ו הינמרגמ Dornier ,םיקיתו םינייוול ינרצי םע תינכותה
לוהינ ,ןייוול תרקב ,תימרת הרקב ,הנבמ -תוכרעמה-תת ,תכרעמה תסדנה ,רומאכ .תרושקתה דעטמו הענהה
ועצוב הלא לכ - לולסמב ולועפתו לולסמל ותסנכה ,ורוגיש ,ןייוולה יבולישל ףסונב ,עקרקה תנחתו ןייוולה
.תיריוואה היישעתה לש תבמ לעפמב
הלבקה תוקידבו "הנחת"ב ותבצהל דע לולסמל הסנכהה יכילהת .1996 יאמב 15-ב החלצהב רגוש ןייוולה
.ילארשיה תרושקתה דרשמ ידיב תיעצבמה ותושימש הרשוא 1996 ילויב 1-ב .1996 ינוי ףוסב ומייתסה לולסמב
דצה לע תודקפתמ עקרקה תנחתו ןייוולה תוכרעמ לכ יכ קופיסב ןייצל ןתינ ,הנושארה הלעפהה תנש רחאל
.תוניוצמ - םירודישה תויוכיאו ,רתויב בוטה
- א"עתה לש ןושאר תרושקת ןייוולכ סומע ןייוולה לועפתבו רוגישב ,חותיפב העקשוהש תיסדנהה תלוכיה
.רתויב בוטה דצה לע החכוה

?ולש הנושארה הלעפהה תנשב ןייוולה לצונמ דציכ :םוכיסל
תושרה ירודיש תא ,(3 ץורעו 1 ץורע) רודישה תושר ירודיש תא סומע ריבעמ ולש הנושארה הלעפהה תנש ךלהמב
היזיוולטה יצורעל (Satellite News Gathering) SNG יתורישו םינמדזמ היזיוולט ירודיש קפסמו ,(2 ץורע) היינשה
הטיסרבינואה לש (Remote Education) קוחרמ דומילה ירודיש .(רודיש תודיינ תועצמאב) םירזהו םיילארשיה
תא םיתשרמ יבכמ תואירבה יתוריש :לועפל ולחה ץראב VSAT תותשר םג .סומע תועצמאב םירדושמ החותפה
תורבח בורקה דיתעב הנפרטצת הילאו ,סומע תועצמאב תלעופה תינייוול תשרב ץראב םהלש תחקרמה-יתב לכ
הקיקח יכילהתב לחה תרושקתה דרשמ .לוחכה עובירהו לס-רפוש תותשר ,תופסונ םילוח תופוק :ןוגכ ,תופסונ
היזיוולט יצורע תטילק ורשפאיו 1998 תנש ךלהמב ולעפוי הלא םיתוריש .DBS/DTH יתורישל הלעפה רושיאו
INTERNET יתוריש תקפסא םג רשפאת DBS/DTH יתוריש תלעפה .םילבכל םירבוחמ םניאש םירוזאב םג
.םישמתשמה תחוורל תאז לכ - תרושקת יווקל םיכורא הנתמה ינמז אללו רתוי םיהובג םיבצקב ,ןייוולה תועצמאב
הרבח איה "ללח" .(SPACECOM) תינייוול תרושקתל תרבח - "ללח" תרבח ידיב עצובמ סומע יבישמ קוויש
תצובקו מ"עב תרושקת תותשר תליג תרבח ,תימע ריאמ תצובק םע תופתושב א"עתה ידיב המקוהש ,תיטרפ
.מ"עב רמ 'ח
ורכשוי 1998 תנשבו ,תרושקתה דרשמ לש הקיקחה יכילהת ומייתסי ןכו ,וחילצי קווישה יצמאמ יכ תווקל שי
.האלמ תיקסע החלצהב תיגולונכטה החלצהה הוולת ,זא .םינושה םישמתשמל סומע ןייוול יבישמ לכ

תויאופר תולקת ענומ סומע
לש יזכרמה בשחמה לא ,ןייוולה ךרד ,רודיש תוחלצ תועצמאב םירבוחמ ץראב תחקרמ-יתב תורשעב םיפוסמה
.תחקרמה-תיב ףוסמב ולש יטנגמה סיטרכה תא םיריבעמ ,הפורת שוכרל דמוע חטובמה רשאכ .תואירבה יתוריש
יאופרה וקיתב יוצמה ,חטובמה לש "תופורתה קית" תא קודבל ,תרושקתה ןייוול ךרד ,השקב תחלשנ תאז תובקעב
וא רתי ןונימ לש םירקמב העירתמו ,קיתבש םינותנה םע תשקובמה הפורתה תא הוושמ תכרעמה .יזכרמה בשחמב
חקורה עדוי ,הערתה תלבקתמ םא .לבקמ חטובמהש תונוש תופורתל תיתפורת-ןיב הבוגת ינפמ ששח לש םירקמב
.לפטמה אפורה םע םשרמב בותכה תא קודבל וילעש

תיריוואה היישעתב סומע תינכות להנמ אוה דלפנזור רוצימע