Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

םינפ הלמל םינפ המכ
 
היגולונכטו עדמל תע בתכ ,םייפלא טעמכ :ךותמ
רוק םולשבא :תאמ
:אשונ

םינפ הלמל םינפ המכ  
רוק םולשבא  
ףוצרפל םינפ ןיב המ

אובאשכ יל היהי ףוצרפ הזיא ,תילגנאל הרומה לא הככ תגהנתהש ירחא"
ךכל תויודעה תחא קר אוה הזה טפשמה - "!?תיתפרצל הרומה לע ןנולתהל
.יאנג לש תועמשמ ונלצא תאשונ ףוצרפ הלמהש

ףוצרפ םירמוא ,(רשב ילוטנ וא ןח ילוטנ) םילד וינפש ימ לעש הדבועו
-וד םגו !םינפ תרדה םירמוא םינפ לע יכ ענצ ינפ םירמוא ןיאו ענצ
אטבמ םינפ יתשל עמתשמ ,ותמועל .םדא לש ותונגל יוטיב אוה יפוצרפ
לש לדבה קר ?ףוצרפל םינפ ןיב לדבהה המ ,ןכבו .יאנג הב ןיאש הכרעה
ונאש יפכ ,שרוש ירוציע העברא ןיא ללכ ךרדב ,תוירבע םילמב .אצומ תופש
.תינוויה ןמ אובי אוה ףוצרפ ,ןכאו .ףוצרפב םיאצומ

תינוויה הלמה תא וניתובא וטלק ,לארשי-ץראב םינוויה וטלשש הפוקתב
ודוסיב ,לבא .ףוצרפ התוא ואטיבו - prosop(on) - םדאה ינפ תא תנייצמה
הרמש תורודה תצורמבש ןיינעמ .ןובלע םוש תאז הלמ האשנ אל ,רבד לש
ףוצרפ תבכרומה תינוויה הלמה וליאו ,התרקוי לע םינפ תירבעה הלמה
האחמה ,תוגייתסהה ,ךוחיגה לא ,תירבע ירבוד לש םשומישב ,הקחדנ
.לוזלזהו
המדאה ינפו םדאה ינפ

הררופתה תוצעומה-תירבש ינפל םייתנש ,הבקסומב תירבע דמלל יתעסנשכ
,םיסור םיאמדקא ינפב תיליל האצרה הבקסומב יל הנגרוא ,תודרפנ תונידמל
,הבחרהב ךכ לע רפסמ ינא "ןושל ןמז עיגה" שדתה ירפסב .םידוהי םניאש
לש הדוחיי תא תיסור ירבודל גיצהל ילש ןויסינה תא םיגדא ןאכ לבא
.תירבעה
?ןושארה םדא תיסורב ארקנ ךיא :םתוא יתלאש
.םדא !יל ונע
התא תירבעב קר ךא .םדא !ומש הז תופשה לכב !תירבעב ומכ ,יתרמא ,הפי
הלמהש ןאכמ - "בושת רפע לאו התא רפע" תישארב רפסב רמאנ םאש ,ןיבמ
.םדאו המדא .הזה דמצל תועמשמ שי תירבעב קר .המדאב הרוקמ םדא
לש הז קרפ ףוסב ."יעדמה םזיאיתאה תיב" ומשש ןיינבב הכרענ יתאצרה
לבא ,הזכ טפשמ עמשוה םזיאיתאה תיבב םא עדוי ינניא :םהל יתרמא ירבד
ארבנ םלועהש ןמיס ,םדא ארקנ ןושארה םדא םא ,יתובר ,תיסורה יפל םג
...תירבעב

ףיסוהל רשפא ,םינפב םיקסוע ונחנאש רחאמ ,םירקי םיארוק ,וישכעו
שיש ינפל דוע ,םלועה תאירב םעו .המדאל םינפ שיו םדאל םינפ שי :הלבקה
,'ב תישארב) "המדאה ינפ לכ תא הקשהו הלעי דאו" בותכ רבכ ,םדא ינפ
.('ו
תיזחכ םינפה

.המדאב םג ,םדאב םג ,הליחת האור התאש קלחה אופא םה םינפה
לבא ,ןיינבה תיזח לע רבדל גוהנ םויכ םנמא .תיבב םג :ףיסונ וישכעו
"ןינבה ינפ"ו (ד"י ,א"מ לאקזחי) "תיבה ינפ" לע רבדמ לאקזחי איבנה
.('י ,ב"מ לאקזחי)

רבודמ ,םינקה תעבש תרונמ ,(הנידמה למס לע תססונתמה) הרונמה רואיתב
בותכ ןכו .('ב ,'ח רבדמב) הלש תיזחה רמולכ ,"הרונמה ינפ" לע הרותב
.(ז"י ,'ד ארקיו) ןוליווה תיזח תועמשמב "תכורפה ינפ"
ןמזה רושימב םינפה

,המידק םינופה םה םינפה םא .ןויגיהה תניחבמ הימתמ דצ ןאכ שיש הארנ
ינא םא ,הייטנב םגו !םינפל היה ךכש םירמוא ונא רבעב היהש המ לע עודמ
ידכ לבא .הרונמה ינפל דמוע ינאש רמוא ינא ירה .הרונמה ינפ לומ דמוע
!הרוחא טיבהל ךירצ ,הרונמה ינפל היה המ תוארל

תורזומה לבא .ינפלו םינפל םילמה תא חתנל םיסנמשכ ,העתפה ןאכ שי ,ןכא
םנמא ,םינפה ןוויכ לא ,המידק דעוצ התאשכ :המוד דמצ ,חא הל שי תאזה
.םדוקה אוה ,םודקה אוה - םינפל היהש המ לבא ,המידק םינופ םינפה
.םודק - םינפל ;המידק - םינפ :םידמצ ינש לש האוושמ ,ןכבו

,'ג קרפ) הנשמה לש תובא תכסמב לאללהמ ןב היבקע רמא רבכ הז ןוגכ לעו
..."ךלוה התא ןאלו תאב ןיאמ עד" :('א הנשמ
םיבר וא דיחי

ולפנ"ו לבה תא גרהש ,ןיקמ .יוביר םה וינפ - םדא לכ .םינפל דיחי ןיא
תא םירהל" שקיבש ,לידבהל ,רפוסה ארזע דע ('ו ,'ד תישארב) "וינפ
.('ו ,'ט ארזע) "וינפ

לא רבדה ףרטצמ אלא .שונא ןב לכ לש "תויפוצרפ-וד"ל תודע וז ןיא לבא
לבא ,תחא םעפ קר יח םדא :דיחי תרוצ ןהל ןיאש תובושח תויוהמ תרוש
סמיי'ג לוגירה ןכוס לש ורצוי ,גנימלפ ןאי) .םייח - יובירב ארקנ רבדה
.(..."םיימעפ קר יח התא" :תאז הרדיסב רפסל תדחוימ תרתוכ רחב ,דנוב
םגו ,םיאושינ - יובירב ארקנ רבדה ,תחא םעפ קר ןתחתמ התא םא םג
.הנוש רבד אוה ,דיחיב ,שוריג יכ ,םישוריג - יוביר ןושלב איה הדירפה
ןיא :דיחי ןושל םהמ ןיאו םינוקז ןבו םימולע תונש ,םירוענ ימי שיו
...ןוקז ןב אלו ...םולעה תנש אלו ...רוענה םוי

שי ,םינושה ויטביה לע ,והשלכ אשונ לש םינושה וינפ לע םירבדמשכ ,םויכ
דיחי ,הז םוקמב ,םירצויו ,ינוחטב טביה , ילכלכ טביה רמולמ םיענמנה
ןושל תריצי תאזש םירובסה שי .ינוחטבה ןפה , ילכלנה ןפה :םינפ לש
ונולימב הדוהי-ןב רזעילא רבדה תא םשר הנש 75 ינפל רבכ לבא .השדח
ךרעבו ,תורודה לכבש תירבעב ןושל תורוצ דעית אוה .(םיכרכ 17) לודגה
ךותמ - ןמויה לש תירבעב ונמגדהש הארוה התואב - ןפ איבה אוה םינפ
.הילטיאבו דרפסב םייניבה-ימיב ונימכחמו לבב ינואג תובושת
הבקנ וא רכז

.הימחנ רפס לש 'ב קרפמ דמל התא ךכ .םירידא ויה םילשוריל םיעוגעגה
גזומ ,הריבה ןשושב אתסשחתרא ךלמה לש ודוס שיא ,ידוהי ,הימחנ שיאה
בישמ "!?הלוח ךניא התאו - ,םיער ךינפ עודמ" :ההות ךלמהו ,ךלמל ןיי
תתל ענכתשמו ,הימחנל ןיזאמ ךלמה .הברח םילשורי יכ םיער ינפ :הימחנ
:ונמשר ,ונניינעל ,לבא .םילשורי תא תונבלו הצרא תולעל תושר הימחנל
.םיער םוינפ
רשו םיקשמה רש תא לאוש ,םירצמב םירוסאה תיבב ,ףסוי ,ןכ ינפל דועו
תא ול םירפסמ םהו ,('ז ,'מ תישארב) "םויה םיער םכינפ עודמ" :םיחבטה
.םיער םינפ :ונמשר בושו .םהיתומולח

םינפ - בוטל :בושחל םדא לוכי ,"תופי םינפ רבסב" ףוריצה רוגשש ןוויכ
אלא םינפה ינפ הלא אל ,ןכבו ...רכז ןושלב םינפ - ערל ;הבקנ ןושלב
ך"נתה ימיב .רוביד תונפוא לש לדבה ,ונינפל הפשב תופוקת לש לדבה
תירבע ירבוד ,ל"זח ימיב ,ךכ-רחא וליאו ,רכז ןושלב םינפ הלמה החוור
,תויורשפאה יתש תא אופא םיריתמ םויכ .הבקנ ןושלכ םינפ הלמב ושמתשה
,"נ"וז - םינפ" :וב ספדומשכ ,ןולימ לכב זמרנש רבדה אוה .הלבגה אלל
.תוניקת תויורשפאה יתש .הבקנו רכז :רמולכ

תוכזבו .הנשמה ןושל לע ןהו ך"נתה ןושל לע ןה תבצינ םויכ וננושל
.םתוא ארב הבקנו רכז :םינפ הלמל םינפ יתש םויכ שי ,תאז הדבוע


 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ