Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

ידממ-תלתה בשחמה ןדיעב תוכסמ בוציע - םינפה לע הכסמ :תרתוכ
 
 
ידממ-תלתה בשחמה ןדיעב תוכסמ בוציע - םינפה לע הכסמ :תרתוכ
היגולונכטו עדמל תע בתכ ,םייפלא טעמכ :ךותמ
יזרט ירזע :תאמ
,םר-תעבג ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה :רואל איצומ
.02-585708 :סקפ ,02-586708 - ןופלט ,91904 דוקימ  

:אשונ

ידממ-תלתה בשחמה ןדיעב תוכסמ בוציע - םינפה לע הכסמ

יזרט ירזע
 

:עודיו טושפ ,הלילצל וא כ"בא יכרוצל םא ,ןמימ תכסמ לש ירקיעה הדיקפת  
רשפאלו ,םתוא םיבבוסה - םימה וא - ריוואה ןיבל הפהו ףאה ןיב דירפהל  
וא ,חופמו עסמ וא ,ןנסמ ךרד עיגמה ריווא - לולצ ריווא לש קר המישנ  
לכ ךכב ןיא ,הרואכל .םינפה תא םוטאל שי ךכ םשל .ריווא ןולב ךותמ  
- הנתשמו בכרומ ידממ-תלת ראתימ םה םדאה ינפש ןוויכ ,השעמל ךא ;ישוק  
רשפא-יאש רחאמ :ןכ לע רתי .תיארנ איהש יפכמ רתוי הברה תכבוסמ המישמה  
רחאמו ,תילאודיווידניא המאתה םדא לכ לש יינפל םיאתתש הכסמ רצייל  
םנימב ,םליגב הזמ הז םינושה ,דואמ םיבר םישנאל םיאתהל הכירצ הכסמהש  
הכסמ בוציע ,תאז לכבו .תירשפא -יתלב תיארנ המישמה - םהינפ הנבמבו  
.הטושפ הניא יכ םא ,תירשפא הלועפ איה  

רקס תכירע אוה ךכל םינושארה םיבלשה דחא ?הכסמ ןונכתל םישגינ ךיא  
:רקסה תרטמ .(הדימ - metron ;םדא - anthropos :תינווימ) ירטמופורתנא  
שמתשהל םירומאה םישנאה ללכ לש םינפ תודימ לש םינותנ רגאמ ןיכהל  
ןיבש םחתימה ;שארה ףקיה :ןה הכסמ בוציעל תושורדה תודימהמ קלח .הכסמב  
.רטנסל דוקדוקה ןיב קחרמהו ראווצה ףקיה ;םינפה בחור ;רטנסל ףאה רשג  
םידדומו ,היסולכואה לש גציימ םגדימכ ורחבנש ,םישנא תואמ המכ םיקדוב  
םיריבעמ םינותנה תא .הלודג הגוחמו הדידמ טרס תרזעב םהינפ תודימ תא  
ןתינ םינותנה רגאמ ךותמ .יטסיטטס םוכיס םתוא םכסמ בשחמהו ,בשחמל  
.ןונכתה ךרוצל ול םיקוקזש ןותנ לכ תולדל  
תידמימ תלת םיגצומ בשחמה י"ע וקרסנש םינפה  
אוה (17 דע 8 ליגב) לארשיב רעונה-ינב לש עצוממה םינפה בחור :המגודל  
.מ"ס 9.8 - ילמינימה בחורהו ,מ"ס 14.6 אוה ילמיסקמה בחורה ,מ"ס 11.6  
?עצוממה בחורה יפל הניכהל שי םאה :הלאשה ינפב בצעמה בצינ ןאכו  
תדיממ הלודג הכסמה היהת םא .אוה ןכ אל ךא ,ינויגה עמשנ רבדה ,הרואכל  
הנטק הכסמה היהת םא ,ךדיאמ ;וינפ תא הכסמה םוטאת אל - הב שמתשמה  
הברהב הנטק היהת םאו ,בטיה וינפ תא הכסמה םוטאת - שמתשמה תדיממ טעמב  
םיאתתש הכסמ רצייל ידכש ןאכמ .ול קיצהלו וינפ לע ץוחלל הלולע איה -  
רבדו - וא ,תילמינימל הבורקה הדימב רוחבל שי ,םישמתשמ לש בר רפסמל  
.םינוש םילדגב תוכסמ המכ רצייל - הברהב ףידע הז  

בלש םגו .רצומל - םינותנה ףסוא תא םגרתל :אוה הכסמ ןונכתב אבה בלשה  
הדימה ,לשמל ,שארל עבוכ םיאתהל םיאב ונאשכ .ללכו ללכ טושפ וניא הז  
איבהל ונילע הכסמ ןונכת תעב ךא .שארה ףקיה לש איה ונל הצוחנה הדיחיה  
וק רייצל וסנ ,המגדה םשל קר .םינותנו תודימ לש המוצע תומכ ןובשחב  
רבוע ,ןיעה תבוראל דרוי ,יחלה ךרד רבוע ,רטנסה זכרמב ליחתמה ינוימד  
םיפוגל םגרתל ךירצ םינפה ראתימ תא .רטנסל הרזח דרויו םייניעה ןיב  
.הכסמה תא םיקצוי ןהבש תוינבתה תא רצייל ידכ ,םיקיודמ םיירטמואיג  
לכ תא קיודמב תראתמה םיטוטרש תרדיסל קוקז ןרציה ,הכסמה רוציי םשל  
.קלח לכ תורידגמה תודימ תואמלו רצומה יטרפ  

תרזעב התיה וז ןיעמ המישמ םע תודדומתהל הדיחיה ךרדה ,בשחמה ןדיע דע  
.בשחמה גצב טוטרשה ריינ ףלחוה התע .ןורפיעו ףוקש ריינ ,טוטרש ןחלוש  
םיבשחמה חותיפ םע ,תונורחאה םינשב תשחרתמ תיתימאה ךרדה תצירפ  
םיבכרומ םיחטשמ ילעב םיידממ-תלת םיפוג רוציל ןתינ םתרזעבש ,םייפארגה  
וניא בוש בצעמה .תיברמ השחמהב שמתשמה יניעל םיגצומ םהשכ ,םייפרומאו  
רצומה תא "האור" אוה אלא ,טטרשמ אוהש גצומה האריי דציכ ןיימדל ךירצ  
דימ םגרתימ - עצבמ אוהש יוניש לכו ,ןונכת ידכ ךות בשחמה גצ יבג-לע  
תא ,רמוחה גוס תא תונשל ,דצל דצמ רצומה תא בבוסל לוכי בצעמה .הנומתל  
.תבשחוממ היצמינא רוציל וליפאו ,הרוטסקטה תא ,עבצה  

תא דימ "םגרתל" רשפא ,םייתסה בשחמב ידממ-תלתה בוציעה ךילהתש רחאל  
לע םיטוטרשה תא קיפמה ,(רטולפ) ןיוות תרזעב תאזו ,םיטוטרשל םינותנה  
וילא חולשל ןתינ ,בצעמה לש וזל המוד הנכות ןרציה ידיב םא .ריינ  
.םיטוטרשב ךרוצ ןיאו ,טקסיד  
תשרכ םיגצומ בשחמב וטלקנש יפכ םינפה ינותנ  
קרוס :ותדובעב ול עייסמה ,שידח יעצמא דוע םויכ דמוע בצעמה תושרל  
-תלתה וינפ ראתימ תא בשחמה לא ריבעהל לגוסמה ,ידממ-תלת (רזייטיגיד)  
ןיאש) רזייל ןרק לש תומיגד יפלא-תורשע תרזעב השענ רבדה .םדא לש ידממ  
תראתמ המיגדה .בשחמה גצ לע תומדה תא תורצויה ,(םדאל קיזהל ידכ ןהב  
-תלתה קרוסה .העבצ תא וליפא אלא ,בחרמב הדוקנה לש המוקמ תא קר אל  
לש המאתהה תא קודבל רשפאמ אוהו ,המצוע-בר יפארג בשחמ לא רבחתמ ידממ  
לש הרוציי ינפל דוע ,ומצע בשחמב - קדבנה לש וינפ לא תננכותמה הכסמה  
לגוסמ וניא בשחמה :תוגייתסהב וז הקידבל סחייתהל שי ,תאז םע .הכסמה  
רועה לע ותשוחת ,רמוחה לש ותושימג ןוגכ ,םירטמרפה לכ תא קודבל  
רצומה תרזעב קר קודבל רשפא הלא תא .תקפסמ הכסמהש תישממה המיטאהו  
.רמגומה  

םייוסינה ףקיה תבחר םייוסינ תרדיסב תישענ הכסמה לש תיפוסה התקידב  
,דוקפתה ,ןוניסהו המיטאה תניחבמ הכסמה לש התוליעי תא רידגהל םירזוע  
-וד ןמחפ תורבטצה ,הייארה תוריהב ,הביבסה םע תרושקתה תורשפא ,תוחונה  
,םייוסינה תואצות תא םידבעמש רחאל .םירחא םיבר םירטמרפ דועו ,ינצמח  
.ףסונ ןונכת בבסל רוזחל וא הכסמה תא רשאל םא םיטילחמ  
(1) (2)  

תרבח יע בצועו חתופש ,תוקונית רובע שדחה ןוגימה יעמצא אוה ףטרמשה (1)  
.חופמ י"ע ריווא קפסמו םינפה לכ תא הסכמ אוה .פ"ומ לאלצב  

רשפאמו םינפל דמצנ וניא ,תוליגרה זגה תוכסממ לידבהל .יביטקאה סדרבה (2)  
י"ע חתופ סדרבה .חופמה רצויש ץחל-לע תועצמאב עצבתמ ןוגימה .הלועפ שפוח  
.פ"ומ לאלצב תרבח  
הקלחמב הצרמו ,פ"ומ לאלצב תרבחב יתיישעת בצעמ אוה יזרט ירזע *  
.םילשורי בוציעו תונמאל הימדקא - לאלצבב יתיישעת בוציעל  
 
 

 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ