Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

14 רפסמ ןוילג - 2000 טעמכ

םילמשחמ םייח :רמאמה םש
ןמליה רטיפ 'פורפ :רבחמה
הליש הדרו :םוגרת
,1997 ביבא ,14 תרבוח ,2000 טעמכ :ךותמ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה - םיעדמה תארוהל זכרמה תאצוהב
ש"ע עדמה ןואיזומ לש יעדמה להנמהו גולויבוריונ ,ןמליה רטיפ 'פורפ :הרעה
.םילשורי דליפמולב
ונתרכה תא דימ םידבאמ ונייה ,ונפוגב למשחה תא "תובכל" ןתינ היה ול
תוומ םויכ םירידגמ תובר תונידמ לש םיקוחב ,ןכאו .תוקד המכ רחאל םיתמו
תויחל םילוכי ונניא עודמ .תילמשח-תיחומ תוליעפ רתאל ןתינ אל ובש בצמכ
תאו וניתובשחמ תא םייקל ידכ למשחה םרזב עבטה "רחב" עודמ ?למשחה םרז ילב
יכ עדנ ,היראב ןיחבנש ידכ למשח םרזל םיקוקז ונא עודמ ?ונבל תומיעפ
?ץורנו םיילגרה ירירש תא ליעפנ ,וינפמ חורבל ונילע


אלפומה למשחה

:םימעט המכמ וניתובשחמ תאו ונתוא םייקל םיאתמ למשחה

;רמוח לכב םייוצמ ותוא םיביכרמה םינורטקלאה *
;תולקב ולש גותימה תא תונשלו וטיסהל ןתינ *
;תולקב ותובכלו וליעפהל ןתינ *
.םוקמל םוקממ תולקב טשפתמ אוה *

תותוא תרבעהל ןכו ,ודוביעלו (חומב) עדימ תרבעהל תוצוחנה תונוכתה ןה הלא
(רוע ,הפ ,ףא ,םיינזוא ,םייניע) ונפוגבש השיחה ירביאמ
.םירירשה לא חומהמו חומה לא
המצע ןיבל הניב תרשקתמ ונלש םיבצעה תכרעמ הבש הפשה ,רוציקב
.תילמשח הפש איה - םירירשה תכרעמ ןיבל הניבו ,(םיבצע ,הרדשה טוח ,חומ)
,םהב םיטשפתמה םיילמשח תותוא תועצמאב םילעופ םמצע םירירשה ,ןכ לע רתי
.הניקתהו הבוצקה ותוליעפ תא םייקמה ,ילמשח "בל בצוק" יוצמ בלבו

לא תותוא םיריבעמו (םיבשוח) עדימ םידבעמ ונא ,השעמל ,ךיא ןכ םאו
,ןתינש המכ דע תישחומ הרוצב םירבדה לע בושחל הסננ ?םהמו ונירירש
תוליעפל רשקב רקיעב ,ונל םיעודי םניא ןיידע םיבר םירבדש ךכב בשחתהב
ובש עגרל דעו רעיב הירא םיאור ונאש עגרהמ רבועש ךילהתה רחא בוקענ ;חומה
אל ,תומדל יתנווכ) רואמ היושעה ,היראה לש ותומד .ונממ םיחרוב ונא
.ןיעה לגלג תיתחתב בצע יאת תבכש איהש ,ןיעבש תיתשרה לע תלפונ ,(היראל
לש םכרואל םירבעומ הלאו ,םיילמשח תותואל םגרותמ תיתשרה לע לפונה רואה
תותואה םהבש םיכילהת םישחרתמ חומב .חומבש הייארה זכרמ לא םיבצעה
םיליחתמ ונא התע קרש םיכרדב) םידבועמ ,הזל הז םיוושומ ,םיגווסמ
.הירא וניארש םיניבמ ונא ךילהתה לש ופוסבש ךכל םיאיבמו ,(ןניבהל

,עבצ ,הרוצ ומכ םיאשונב ,וננורכזב רובצה עדימה םע הריהמ תוצעייתה רחאל
חומה תעכ .וניארש היראהמ חורבל יוצרש הטלחהל ונחומ עיגמ ,דועו הנכס
עיגמ תואהו ,םיילגרבו הרדשה דומעבש םיבצעה תועצמאב םיילמשח תותוא חלוש
םימרוגו ילמשח ןפואב םירירשה ךרד םיטשפתמ תותואה .םיילגרה ירירש לא
היראהמ חורבל קיפסהל (םיווקמ ונא ךכ) ונל רשפאמש ןמזב ,םתוצווכתהל
.וניארש

לודג קחרמל,ריהמ תותיא

םיילמשח תותוא תוריהמב חולשל םיניינועמ ונא רשאכ ,היגולונכטה םלועב
למשח ךילומה רמוח איה תשוחנ .תשוחנ יטוחב םישמתשמ ונא ,לודג קחרמל
.קצומ בצמב תוכתמ תויוצמ אל םייח םירוצי לש םפוגב ךא .רתויב ליעי ןפואב
.וירוציב תכתמ יטוח בלשל "חילצה" אל ,הארנה יפכ ,עבטה

לש הסימת אוה םייח םירוצי לש םפוגב םייקה רתויב בוטה ילמשחה ךילומה
:היעב שי ךא .למשח הכילומ וזכ הסימת .םימב (םינוי) םינועט םימוטא
ביס לש ותודגנתהמ 10,000 יפ הלודג למשח תכלוהל וזכ הסימת לש התודגנתה
םיבייח - םיבצעה יביס - ונפוגבש "למשחה יטוח" יכ אוה רבדה שוריפ .תשוחנ
םכרד םירבעומה תותואה ,ןכ ומכו ,תשוחנה יטוחמ םיבע רתוי הברה תויהל
תובקעב .םעפ רחא םעפ םתוא םישדחמ ןיא םא םירטמילימ המכ רחאל םיעווג
תויהל בצעה ביס לע ,םינויה תסימת לש תיסחי השלחה תילמשחה תוכילומה
תובכש היונבה תינמוש תפטעמ תועצמאב לבקתמ דודיבה .ותביבסמ בטיה דדובמ
.ןילאימ תפטעמ היורק וז תפטעמ .בצעה ביס תא בטיה תפטועו תוקדו תובר
"םוריע"ה ביסהש ךכל תומרוג ,ןילאימה תפטעמב תועגופה ,תומיוסמ תולחמ)
ןביטס .קתושמ השענ הלוחהו ,םיילמשח תותוא ליבוהל דוע לגוסמ וניא
(.וזכ הלחמב הלוח ,םסרופמה ילגנאה גולומסוקה ,גניקוה

! עבטה לש הקרבה שממ - דואמ הריהמו הליעי ךרדב תישענ תואה תרבעה ,ףוגב
היגרנאהמ זוחא 20 ךרוצ ונחומ) היגרנא לש תומוצע תויומכ שרוד ךילהתה ךא
.(! ונפוג לקשממ םיזוחא ינשכ קר הווהמ ולקשמש יפ-לע-ףא ,ונלש תילובאטמה
ול) היינשה תירישעכ אוה לגרה לא חומהמ עיגהל תואל חקולש ןמזה ,וזמ הרתי
.(! דבלב היינש לש 810^- ב עיגמ היה תואה ,תשוחנ ביסב רבוע תואה היה
ינאש זאמ רבועש ןמזב רבודמ רשאכ ,לשמל ,הגיהנ תעשב יתועמשמ בוכיע והז
תינוכמ ,הז ןמז קרפב .רוצעמה תשווד לע ץחול ינאש ןמזל דעו הנכסב שח
.םירטמ השולשמ רתוי תרבוע ש"מק 100 תוריהמב תעסונה

תותוא תרבעה

תותואה ?םירבעומ םה דציכו בצעה יביס ךרואל םירבועה םיילמשחה תותואה םהמ
גוסמ םלוכ םה "םיפוצפצ"ה) םירצק "םיפוצפצ"מ םייונבה סרומ ינמיס ןיעמ םה
תוחפ ךרוא הזכ ןמיס לכ .(תודוקנו םיווק וב שיש ,סרומב ומכ אלש ,דחא
.היינשה תיפלאמ

םה אלא ,םכרואב הזמ הז םילדבנ םניא ,"הלועפ לאיצנטופ" םייורקה םינמיסה
המו .בשחמב יראניב דוקב 1 וא 0 -ל המודב ,"םולכ אל וא לכה" ינמיס
היה םאה טילחהל רתוי חוטבו לק ,עקר ישער וא תוערפה שי רשאכ ?ךכב ןורתיה
,םינפ לכ לע .ןמיסה לש וכרוא תא וא ותמצוע תא עובקל רשאמ ,אל וא ןמיס
.םבצק וא םינמיסה רפסמ תועצמאב קר דדוקמ תויהל ךירצ עדימהש ךכמ עמתשמ
אוהש) ןמיסה לדוג יפל םג ןמזב-וב עדימה תא ריבעהל תורשפא ןיאש ןוויכ
.ןימא ךא םנמא יטיא עדימה תרבעה בצק ,(עובק

בושמ"כ לעופ הלועפה ןונגנמ ?בצעה ביס ךרואל וללה תותואה םירבעומ דציכ
,תיסחי שלח אוה םא םג ,ילמשח תואש עגרבש אוה רבד לש ושוריפ ."יבויח
וכרעל ותוא ריזחמה ךילהת לעפומ ,ביסה ינפ לע תמייוסמ הדוקנל עיגמ
אוהש דע ,וטיאל ךעודו ביסה ךרואל רבעומ הז ילמשח לאיצנטופ .ילמיסקמה
הסדנה"ב ןייפואמ הז הרבגה ךילהת .האבה "רסממה תנחת"ב בוש קזחתמ
םורקב תומקוממה ,תוירלוקלומ "תובאשמ" :ידמל תבכרומו המישרמ "תירלוקלומ
יאתל ץוחמ לא ןרתנ ינוי תופיצרב "תובאוש" ,םינוריינה ,בצעה יאת לש
האוושהב ,ביסה ךותב םינוי לש ךומנ זוכיר לע תורמוש ךכ ידי-לעו ,בצעה
,הבר היגרנא תעקשה ,ןבומכ ,תשרוד הז גוסמ הביאש .ףוגב יאת-ןיבה לזונל
.ףוגה לש םירמוחה ףוליח ןונגנמ תועצמאב תקפוסמ וזו

,בצעה ביס לע "רסממ תנחת"ל עיגמ ךעודש (הלועפ לאיצנטופ) תוא רשאכ
רצק ןמז ךשמל םינוי םיסנכנ ןכרדו ,ביסה ןפודב "תולעת" תוריהמב תוחתפנ
לאיצנטופ ךרעל רוזחל בצעל רשפאמ הז םינוי ףוליח .בצעה ביס ךות לא רתויב
"םינויה תובאשמ" ךכ- רחא .ךילהתה תליחתב היה ובש ילמיסקמה הלועפה
,(הצוחה םינוי תואיצומ) תמדוקה המרל ביסה ךותב םינויה זוכיר תא תוריזחמ
.םתרבעהלו תותוא תטילקל בוש ןכומ בצעה ביסש ךכ

םחונעיפו תותואה דודיק

הצור חומהש לככ :ידמל טושפ אוה םירירש תלעפהל חומה שמתשמ ובש דוקה
תריחב ידי-לע .רתוי הובג בצקב תותוא רגשמ אוה ,רתוי קזח רירשה תא ץווכל
םיבכרה ליעפהל לוכי חומה ,םיאתמה בצקב תותואה רוגישו םימיאתמה םיביסה
תונוש תומצועב וצווכתייש ךכ םהב טולשלו ,ףוגב םירירש לש םינווגמו םינוש
.ךרוצה יפל

םיתיעל :תכרעמה לש תיסחיה התוטשפ תא רתויו רתוי הנורחאל תלצנמ האופרה
:םימייוסמ םירירש םיליעפמה םיבצעה ועגפנ םפוגבש םישנאל עייסל ןתינ
איה הלעפהה םימייוסמ םירקמבו ,םירירשה לא רישי רוביח תודורטקלא םירבחמ
.עגפנש בצעה ירירש תועצמאב
חומל תחלוש ןיעהש דוקה רשפ :המגודל .םישוחב רבודמ רשאכ ידמל הנוש בצמה
ןמ םויב הזה דוקה תא ןיבנו חנעפנ רשאכ םג .ןיטולחל ונל ןבומ וניא ןיידע
םיביכרמה םיביסה ינוילימ לא םייתוכאלמ םירשק רוציל דאמ השק היהי ,םימיה
סרהמ האצותכ הדבא ותייארש ימל הייאר רשוכ ריזחהל ידכ ,יטפואה בצעה תא
תויהל יושע ועגפנש חומ יקלח רוזחיש ,הייאר רזחשל השקש לככ .הזה בצעה
תותוא לבקמ בצע את לכ :דאמ ךבוסמו בכרומ חומה לש "טויח"ה .המכ יפ השק
חומב עודיכו ;חומב םיאת 10,000 -כל תותוא חלושו ,םירחא םיאת 10,000 -כמ
תומדל ,דיתעב והשלכ ןמזב ,לכונ םאה ! םיאת 10,000,000,000 -כ שי םדאה
תא אורקל םכל עיצמ ינא ?ינורטקלא ןפואב ונממ ןטק קלח וא םדאה חומ תא
! וז הלאשל תובושת תולגל ידכ האבה האמב 2000 טעמכ

קשנכ למשח

תורטמל - ןיטולחל תונוש תורטמל למשחב םישמתשמ םימיוסמ םיימי םייח-ילעב
תימימה ותביבס לא חולשל לוכי ,לשמל ,(ודפרוטה גד) ןלמשחה .הפקתהו הנגה
השוחת םדאל םורגל ףאו) ופרט תא קתשל לגוסמה דאמ קזח "הלועפ לאיצנטופ"
םייח-ילעב .וז העפות לע םיטרפ אוצמל ולכות אבה רמאמב .(המיענ אל דאמ
םירוכע וא םיכושח םימ ךותב תולגל ידכ ראנוס ןיעמב םישמתשמ םירחא םיימי
לש םירזחהה תא םיהזמו םיילמשח תותוא םיחלוש םה .םהיפרוט תא וא םפרט תא
ולכות ,"השיח" אשונב קוסעי רשא ,2000 טעמכ לש אבה ןויליגב .הלא תותוא
.הלא םינונגנמ לע םיפסונ םיטרפ אוצמל

 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ