Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

13 רפסמ ןוילג - 2000 טעמכ

תוומהו םייחה תופילק - הציבה :רמאמה םש
רפופ האל :רבחמ
תונוש :חתפמ תולימ
1997. ףרוח ,13 תרבוח ,2000 טעמכ :ךותמ
.תיביטרוקד תונמאל הצרמ - רפופ האל :הרעה

איהשכ ,תויממע תויונמואלו תונומאל רוקמ הציבה השמיש אנד תמדקמ דוע
למסכ הציבב הנומאה .עבטהו םדאה ייחב תוומהו םייחה תוירוזחמל תרבחתמ
לש םליצב יחה ,םדאה לש תלהובמהו הטושפה ותייאר ךרדב הרוקמ תוומלו םייחל
םדא ותוא .םייגאמ תוחוכ עבטל סחיימו ,ןבאהו ץעה ,שמשה ,חורה ,םימה
ומייקתה תאז םעו ,האירבה ומכ םיטשפומ םיגשומ ולכשב גישה אל ןומדק
תנמוטה ,הקלח ,תלגועמ הפילק התואב האירבה יכילהת ,הנפ רשא לכב ,וביבס
הארנש ףוג יכ ,ההומתה הדבועה .הציבה - םישדח םייחו דוס ,תוירותסמ הבוחב
םייחהו םוקיה ,םלועה יכ ,ןויערה תא הדילוה ,םייח דילומ םייח רסח הרואכל
,"התמ אלו היח אל איהו בנז וא שאר וא םיילגר הל ןיא" .הציבב םרוקמ -
םירשקתמה םילאוטיר וחתפתה תובר תויוברתב .לארשי-ץראב םיברעה הילע ורמא
.השק הציב םילכוא ידוהיה הלימה-תירב סקטב .הציבב םרוקמש התימו הדלוהל
ידכ - הפולק .חלמ ילבו הפולק ,השק הציב לוכאל םיגהונ לבאה ימי תעבשב
הליכאהש שיגדהל ידכ - חלמ ילבו ;ןתבערכ הארייו הפלקל ךרטצי אל לבאהש
התימל רכז" ,הלוגע איהש ןוויכ ?הציב המלו .האנה םשל אלו עיבשהל ידכ האב
םישנאל לגלגתמ לבאה ךכ ,הלוגע הציבהש ומכ ."םלועב רזוחה לגלג איהש
.םודיו דדוב לבאה בשוי ךכ - הפ תרסח הציבהש ומכ .םינוש

ם ל ו ע ת ר צ ו י כ ה צ י ב ה

.חמצ וא םייח-לעב חתפתמ ונממש יבקנ ןימ אתכ הציבה תרדגומ תיעדמה תורפסב
תא הציבב תוארל ,יעדמ-םורט םלועב ,תובר תורבח האיבמ וזה האלפומה העפותה
והותה תא וירחאל איבמה ,האירבבש טקשה תא תלמסמ איה התרוצב .םלועה תרצוי
,םלועה תויה ינפל םייק היהש תולובג רסח ינומדק םיל רבחתמה ,והובו
עיפומ גשומכ "םייח םימ" .םיישונאה םייחה רוקמ - השא םחר יומדכ ןייפואמה
התיהו םימה לע הפצש הציב לע תורפסמ תוידוה תודגא .השדחה תירבבו ך"נתב
הקולופופ טבש ישנא .ןוזמהו םדאה ,השביה ,לאה - לכה רוקמ(populuca)
עלסב התארו לחנהמ םימ בואשל הכלהש הרקע השא לע םירפסמ וקיסקמב םייחה
דלי הנממ עקב םימי העבש רובעכ .הציבה תא השמ הלעב .הציב תופקתשה הילעמ
יכ ,ול וגעל םישנא ךא חתפתהו לדג דליה .סריתה חמק ומכ בוהז ורעשש ןטק
לש 12 -ה האמהמ םיריש תפוסא העודי ,ודוהב .םימהמ התשמנש הנטק הציבמ עקב
הרדמוס ררושמה(Somadera) הוויש רצי דציכ רפסמ אוה םהבו (Shiva) תא
אצי הנממו ,הציב הרצונ הפיטהמ .יאמק םימ רגאמל הלפנש םד תפיטמ םלועה
השורופ(Purusha) ,םלועה וארבנ הציבה יקלח ינשמו ,הנוילעה המשנה -
ינפל 1085 דע -1580מ) השדחה הכלממה תפוקתב ,םירצמב .המדאהו םימשה
.הציבב םרוקמו םלועה תאירבב םיקסועה םיבר םיסותימ ורצונ ,(הריפסה
טות לאה ינהוכל םיסחיימ (הקיתעה םירצמ ירקוח) םיגולוטפיגאהש סוריפפב
(Thot) - ןלגמ) לגמכ ףופכ רוקמ לעבו הציב ףוג תומדב עיפומה ,חריה-לא
Ibis), תחתמ הלודגו םימשב הלודג ,המדאה רוקמ ,םימ לש הציב ,וא" :רמאנ
רחא סוריפפב ."הוולשהמ ךתארקל אב ינא .םימהמ ךתארקל אב ינא .םלועה
הר שמשה-לאל סחייתמה(Re) ונתארקל אבה ,םימורמב אצמנה ,התא" :בתכנ
ומכ - איה ףאש ,שמשה תא גציימ לוגעה בוהצה ןומלחה ."השודקה הציבהמ
םומח לע .םייח-ילעבו שונא תויומד ודלונ המוחמש םייחה רוקמו למס - הציבה
(Khmum), לש ץוב ןפוחמ הציבכ םלועה תרוצ תא בציעש רפוסמ ,האירבה לא
הציבב קיהבמ ינא" :הציבה תרכזומ םיתמה רפסב .ולש םירדקה לגלג לע סולינה
רמאנ ,םיה דרוי לע ןגהל ודעונש ,"םסקה תוליפת"ב ."הארנ-יתלב םלועב
ינא ,המדאהמ הדרפוה רשא ,םימה תציב ,וא" :רמולו ודיב הציב קיזחהל וילעש
."םיהמ ךלומ אב

לספה רצי 1920 תנשב .הירוטסיהה לכ ךרואל ךשמנ םלוע תרצויכ הציבה יומיד
יזוקנרב ןיטנטסנוק(Brancusi) ןבאמ היושע הציב תומדב "םלועה תליחת" תא
המותכ הציבכ הארנה הרענ לש (ןוילעה ףוגה גלפ) וסרוט רצי 1923 -ב .שיש
ותוא 27.( 'מע ,13 'סמ 2000 טעמכ ,1 הנומת 'ר) הפוגב תועקבתה ימינ תלעב
רמוחה םעפהש אלא ,1924 תנשמ הריציב ןמאה לצא רזוח ,"םלועה תליחת" ,אשונ
ךא הב םיפקתשמה תוארמה לכ תא הכותל תגפוסה ,תקהוב תשטולמ הזנורב אוה
27.( 'מע ,13 'סמ 2000 טעמכ ,2 הנומת 'ר) הדוס לע תרמוש

ב ק ו ל י ס ו ה ב ה א ה ת ר ז ח ה , ת ו ע ר ת ו ח ו ר ש ו ר י ג
ה ד י ג

תוחוכ החוד ,הבהא תדדועמ ,תולחמ תאפרמכ הציבל םיסחוימ םייגאמ תוחוכ
לואש בתכ ,"הנותחל תונכהב תלחתמ (הנומתה) הינומתה" .םידש תשרגמו םיער
ןועט סקט ותוא ,הנותחה 1921.-ב "הקלא לש התנותח" הילידיאב יקסבוחינרשט
תבייחמ ,םייחה תוירוזחמ תא ךישמהל הרטמב םדא-ינב ינש רבחמה ,בכרומו
ןמז תא יקסבוחינרשט ראתמ הנותחה עסמב .םיער תוחוכ ינפמ רמשמה לע הדימע
תועוטה תומשנהו םידשה הב העשה ,םייברע ןיב תעש התיה העשה..." :עסמה
ערה-ויע תקחרה לש םיגהנמ וחתפתה תודעה לכב ...."ןתנש תא תומנ ןיידע
הרטמב תינלוק הקיסומ תעמשהו םיציב תריבש ידי-לע תוערה תוחורה שוריגו
עבטה תוחוכ תא םיעיבשמה ,םישחל הציבה לע םיבתכנ הבהאה קוזיחל .ןחירבהל
הרוחש תלוגנרת תציב חק..." :הלוחל ילופירטמ אפרמה רמוא לשמל ךכ .םידשהו
;ןשעהו שאה לצא רנה רואל ,הנבלה שודיחב וא ,הגונ תלשממ תעשב הילע בותכו
םהו תאזה הציבה לע םיבותכה תומשה ,םכתא ינא עיבשמ :בותכתש המ הזו
דסחו ןח אצמי ךכ םידשה ךלמ יניעב ןח אצמו ךלמה רצאשלב ינפל םישמשמ
...."ינולפ תב תינולפ יניעב

גהנמה ,לשמל ,ךכ .דבלב םישנ תופתתשמ םידשה שוריגו הנגהה יסקטמ קלחב
הלכה תחפשמל תחלוש ןתחה תחפשמ .הנותחה תשקב תבש תרחמל וקורמ ידוהי ברקב
הריישב אשינ שגמה .ןפג-רמצב הפוטעה ,הציב וזכרמבו השותכ הניח לש שגמ
למסמ ןבלה העבצו ןוירפ תלמסמה ,הציבה תא תרבוש םישנב הנקזה .הלכה תיבל
סקט רחאל ."ןבל לזמ"ב התוא תכרבמו ,הלכה שאר לע - בוט לזמו רהוט
הלכה .הידיב הציב תזחוא איהשכ שדחה התיבל ותיב תא באה אשונ ןישודיקה
תוקחרומ תונבה ראש לכ .םישדח םייחל למסכ ,תלדה ןתפמ לע הציבה תא תרבוש
תורוחש תודוקנ ועיפוי ךכ בקעו ,ןהיתולמש תא םיתכת הציבהש ששחמ ,סקטה ןמ
,השאה דוגבת תוערה תוחורה שוריגו הבהאה קוזיח לכ ףא לע םאו ...ןהינפ לע
יתש חקי םכחה .םיציבו םינבל תופוע תחנמ ודיבו ידוהיה םכחל הלעב אובי
ןתוא לובטי ןתחהו ,"חילצמ ןטש השעמ" הקורי וידב ןהילע םושרי ,םיציב
דע .םימעפ עבש ,ברעו רקוב םימה ןמ םוגליו דריי עבצהש דע םימ ילכב
...הצרתתש

ת ו ר צ נ ב ה צ י ב ה

םירצונה םיללפתמ ,"וננודא תייחתל תרשקתמה ,הציבה רצוי םיהולא ךרובי"
םויב ושי בלצנ תירצונה תרוסמה יפל .םהיגחבש םודקל בשחנה ,אחספה גחב
םויה ,'א םוי ,ותרובק םוי םג אוהש - ותומל ישילשה םויב הייחתל םקו ישיש
.אחספה תא וב םיגגוחש

.ףרוחה ףוס תא םיציב תורוש תרוטע תומד תלמסמ ,לשמל ,היכ'צבש היברומב
םשב העודי איהsmrt, איה 27.( 'מע ,13 'סמ 2000 טעמכ ,3 הנומת 'ר) תוומ
גח תרומשמ"ב 'א םויל ישיש םוי ןיב הלילה תוצחב אחספה גחב רהנל תקרזנ
"אחספה(Easter Vigil), בולצה לש ותומ לע לבאמ תורצנב רבעמה ןמז אוהש
רחאל תרטועמ אחספ תציב ןתמ - גחה יגהנמ ןיב .הייחתל ובוש לע החמשל
ותייחתל רשאב תירצונה הנומאה ןיב רבחמ גהנמה .ןושאר םויב רקובה תחורא
הציבה תא רטעל לבוקמ .תוירופו תושדחתה ,הייחת תלמסמה ,הציב ןיבל ושי לש
ץע ,םיגד ,םיבלצ ומכ םיירצונ םילמסב וא ,תויחמצ ,תוירטמואיג תורוצב
גהנמו ,דועו (27 'מע ,13 'סמ 2000 טעמכ ,4 הנומת 'ר) םיאבצ ינש ,םייחה
היה .בושחה גחה םויל רשקהב ןתונ אוהש הנתמ רטעל םדאה לש ןוצרב ורוקמ הז
אחספה יציב תא םג .תוכרבו םיטפשמ ,םילימ םיינרוצה םירוטיעל ףיסוהל גוהנ
ירוטיע ועיגה יתונמא אישל .םינוש םירמוחמ םירמוחב רטעלו תושעל םיגהונ
ה'זרבפ תיב תואנדסב ,-19ה האמב םיציבה(Faberge), םיראצה יאטישכת
.םייסורה

ז ר ב פ ת י ב ב - תי ב ו צ י ע הי ז ט נ פ ל ר ו ק מ כ ה צ י ב ה
ה '

ןקרי ןבא ,הניסרחמ תויושע םיציב הפוריא ירישע ןיב וחוור -19ה האמב
םייסורה םיראצה יאטישכת ,ה'זרבפ לראק רטיפ .תיכוכזו ליימא ,(דיי'ג)
התוא ךפהו יממעה הרשקהמ הציבה תא עיקפה ,ינשה יאלוקינו ישילשה רדנסכלא
וירושיכ תאו תיתונמאה ותוינואג תא שמימ הבש ,תיבוציע היזטנפל רוקמל
'ר) 1917 דע -1884מ ,הנש 33 הכשמנ ה'זרבפ לש םיציבה תריצי .םייגולונכטה
םיבצעמה דחא ,םואבנריב האוסנרפ 27.( 'מע ,13 'סמ 2000 טעמכ ,5 הנומת
תישפוח די לביק ה'זרבפ" :היישעה ךילהתמ קלח ראית ,ה'זרבפ תיבב םינושארה
תועצמאב החפשמה ייחמ םיעוריאל תועמשמ תתל וניסינ .הציבה בוציעב
.העתפה הנומט התיה הציב לכ ךותב .םירוסא ויה םייטילופ םיאשונ .םיציבה
התיהו אחספה גח ירחא דימ הלחה איה .הנשכ הכראו תכבוסמ התיה הדובעה
."ןכמ רחאל הנש הנכומ

וזו ,עבטה תוירוזחמ תא םג תלמסמ ,םדאה ייח תוירוזחמ תא תלמסמה ,הציבה
תנשב ןימזהש ,בונמור תיב ןוטלשל הנש 300 לבוי תציבב יוטיב ידיל האב
היזרת המלא התיה תבצעמה .הנבורדפ הירמ ומא רובע ינשה יאלוקינ 1913
היה ,ףרוחה תציב המשש ,הציבה הבוג .םורטסמלוה טרבלא - עצבמה .יליפ
היושע םהמש םירמוחה 27.( 'מע ,13 'סמ 2000 טעמכ ,6 הנומת 'ר) מ"ס 10.2
ןבל ץרווקמ ופלוג םיחרפה :םימולהיו םוניטלפ ,לטסירק תיכוכז סיסב :הציבה
הלסלסב וחנוהו טירפנ ןבאמ ופלוג םילעה ;קורי טנרג םזכרמבו בהז יפנע םע
,הציבה .םימולהיו םוניטלפמ התשענ הלסלסה .בהז יפנעמ יושעה בחטב הרטועש
דעבמ םיארנ ביבאה יחרפ .ביבאל ףרוחמ רבעמה תא תלמסמ ,ילסרבינוא למסכ
לירפאב -13מ ה'זרבפ תיב לש תונובשחה רפסב .גלש יתיתפכ תפלוגמה תיכוכזל
- "ראצה דובכ ותלעמ דוה" ידי-לע םולשתל םוכסהו םירמוחה טוריפ אצמנ 1913
השישב ,1994 תנשב ,ס'יטסירכ לש תיבמופ הריכמב הרכמנ הציבה .לבור 24600,
איה םויכ ה'זרבפ לש אחספה גח יציב לש ןתובישח ! יטרפ ןפסאל רלוד ןוילימ
םיירוקמ תונויער לעב יאטישכת הבש ,המייתסהש הפוקתל דועית ןתויהב
.תנדועמ תונמא תריציל יממע טירפ ךופהל עדי ההובג תיגולונכט תלוכיו

 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ