Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

םירודכ תזירא לע :רמאמה םשקינזר סכלא :רמאמה רבחמ
םינוש םינבמב םירודכ "תזירא"ל תוירשפא םיכרד :רמאמה אשונ
םירודכ /םוימויב עדמה יקוח :חתפמ תולימ
.היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה
:תורעה
ם י ר ו ד כ   ת ז י ר א   ל ע  
קינזר סכלא :תאמ  
 
םינקריה ,םיאקיסיפה לש םתניחבמ .םיזופתו םיחופתמ תודימריפ םינוב םינקריה
."םירודכ תזירא"ב םיקסוע  

ךכ יבחרמ רודיסב םתוא רדסנ דציכ .םיווש םיסוידר ילעב םיזופת ונל שיש חיננ  
ןבומ .חטשמ לע חיננ הנושארה םיזופתה תצובק תא ?רתויב ןטקה חפנה תא וספתיש  
רודיס - (46 'מע ,5 'סמ "2000 טעמכ") 1 הנומתב גצומה ןפואב םרדסנ אלש  
.ידמ חוורמ הז רודיס ןכש ,חטשמ לע םיזופת לש ףופצ וניאש  

 
3 הנומת 2 הנומת 1 הנומת  
.חטשמ לע םיזופת לש ,ףופצ וניאש ,רודיס.1 : (הלעמלמ טבמ) תונומת  
השיש שי זופת לכל .חטשמ לע םיזופת לש ףופצ רודיס.2  
."רוח" שי םיזופת השולש לכ ןיב .םינכש םיזופת  
.Y גוסמ "םירוח"ו X גוסמ "םירוח" םינמוסמ  
הבכשה .וז יבג לע וז תוחנומה םיזופת תובכש יתש.3  
.םיווקווקמ םיווקב תנמוסמ ,חטשמה לעש ,הנושארה  
םינמוסמה ,X סופיטמ םירוח לעמ היוצמ היינשה הבכשה  
.2 הנומתב  

A) זופת לכל :רתויב ףופצה אוה (םש) 2 הנומתב גצומה רודיסה ,תאז תמועל  
םיגצומ םיזופתה ןיב .(6 דעו 1-מ הנומתב םירפסוממ) םינכש השיש שי (לשמל  
-ו x )y-ב םינמוסמה םירתאבו x-ב םינמוסמה םירתאב :םירתא יגוס ינשב "םירוח"  
.(םלדוגבו םתרוצב םיהז y  

רצונה "רוח" לע חוני וז הבכשב זופת לכש ןבומ ?האבה םיזופתה תבכש יבגל המו  
םיזופתה :ירשפא רודיס הגיצמ (םש) 3 הנומת .הנושארה הבכשב םיזופת השולש ןיב  
,חטשמה לעש הנושארה הבכשה יזופת םה (A זופת תמגוד) אלמ לוגיעב םיריוצמה  
.היינשה הבכשה יזופת םה (B זופת תמגוד) וקווקמ וקב םיריוצמה םיזופתהו  

ףאו ,X-ב 2 הנומתב םינמוסמה "םירוח"ל לעמ םייוצמ היינשה הבכשה יזופת לכ  
לעמ ויה םלוכ ול) .Y-ב 2 הנומתב ןמוסמה "רוח" לעמ יוצמ וניא םהמ דחא  
.(X-ב ןמוסמה "רוח" לעמ היה אל םהמ דחא ףא ,Y-ב םינמוסמה "םירוח"ל  

לעמ םחינהל ןתינ :תויורשפא יתש שי ?תישילשה םיזופתה תבכשל סחיב המו  
סחייתנ .Y-ב םינמוסמה םירוחל לעמ וא X-ב 2 הנומתב םינמוסמה "םירוח"ל  
םירוחל לעמ תישילשה םיזופתה תבכש תא חיננ םא .הנושארה תורשפאל הליחת  
תחנה לע רוזחנ םא .הנושארה הבכשל ההז תישילשה הבכשה היהת ,X-ב םינמוסמה  
םינמסמ B-ו A רשאכ ...ABABAB... ותרוצש יבחרמ הנבמ לבקנ הז ןפואב תובכשה  
,וא ,(םש) 4 הנומתב גצומה יבחרמ הנבמ ןתית וז הזירא תרוצ .תונוש תובכש  
ןכלו (השושמ) תילנוגסקה הרוצ לעב אוה הנבמה .5 הנומתב ,רתוי יטמכס ןפואב  
10hexagonal close" וא ,hcp) "הפופצ תילנוגסקה הזירא" אוה ויוניכ  
.םינכש םיזופת 12 שי זופת לכל ,קודבל ןתינש יפכ .(packing  

 
6 הנומת 5 הנומת 4 הנומת  
...ABABAB... תובכש רודיסמ רצונה ,hcp סופיטהמ יבחרמ הנבמ .4: תונומת  
.4 הנומתבש הנבמה לש יטמכס רויצ .5  
םיאלמ םילוגיעב תריוצמ ,חטשמה לעש ,הנושארה .םיזופת תובכש שולש .6  
- תישילשהו (B) םיסג םיווקוויק ילעב םילוגיעב - היינשה . (A)  
תישילשה הבכשה יזופת . (C) םינידע םיווקוויק ילעב םילוגיעב  
.Y -ב 2 רויצב םינמוסמה םירתאל לעמ םיחנומ  

םינמוסמה "םירוח"ל לעמ תישילשה הבכשה יזופת תא חינהל ,איה היינשה תורשפאה  
B הבכשל סחיב ןה תזזומ (C) תישילשה הבכשה היהת ,הז הרקמב .y-ב 2 הנומתב  
לבקנ ,הז ןפואב תובכשה תא חיננו בושנ םא .(םש ,6 הנומת) A הבכשל סחיב ןהו  
רתוי יטמכס ןפואב גצומ אוהו (םש ,7 הנומת) ...ABCABC... ותרוצש יבחרמ הנבמ  
"הפופצ תיתייבוק הזירא" הנוכמ אוה ןכלו ,הייבוק תרוצ הנבמל .8 הנומתב  
שי הייבוקב הניפ לכבש םיאור 8 הנומתב .(cubic close packing וא ,ccp)  
יתייבוק הנבמ" םשב םג וז הזירא הנוכמ ןכל .האפ לכ לש הזכרמב ןכו ,זופת  
,ןאכ םג ,hcp-ה הרקמב ומכ ("face centred cubic" וא fcc) "םינפ זכורמ  
.םינכש 12 שי זופת לכ דיל  

 
8 הנומת 7 הנומת  
...ABCABCABC... תובכשה רודיסמ רצונה ,(fcc וא) ccp סופיטהמ יבחרמ הנבמ .7  
.7 הנומתבש הנבמה לש יטמכס רויצ .8  

,םיפסונ םינבמ ונכתיי .הפופצ הזירא ינבמ םה וראותש םייבחרמה םינבמה ינש  
.תופופצ תוזירא םה ןיא ךא ,10-ו 9 הנומתב םיגצומה ,לשמל םייתייבוק  

10 הנומת 9 הנומת
.זופת שי היבוקב דוקדוק לכב .ףופצ וניאש יתייבוק הנבמ .9  
.הזכרמב ןכו ,זופת הייבוקב דוקדוק לכב ,ףופצ וניאש ,ףסונ יתייבוק הנבמ .10  

םירחא םימצעל וא םיזופתל קר םיסחייתמ םניא ליעל ונראיתש הזיראה ינפוא  
הזירא ינפואב הבחרהב קסעש יעדמה םוחתה ,תירוטסיה הייארב .םהל םימודה  
םישיבג תונוכתב קסוע הז עדמ .םישיבגה עדמ - היפרגולטסירק ארקנ תיבחרמ  
.םהלש יבחרמה ימוטאה הנבמבו  

הז םיחנומה םירודככ םיגהנתמ שיבגבש םימוטאה ,יבחרמה רודיסה תניחבמ ,השעמל  
איה :ךכל האלפומ המגוד איה (50 'מע ,5 'סמ "2000 טעמכ") 11 הנומת .הז דצב  
רוהנימ פוקסורקימ"ב הפצנש יפכ ,(ןוקיליס) ןרוצ שיבג לש םינפ חטש הגיצמ  
'מע ,1994 ,"2000 טעמכ" לש "םינפ" ןויליגב רפוג ןנור לש ורמאמ האר) "קרוס  
הגיצמ הנומתה ,השעמל .דחא ןרוצ םוטא תגציימ הנומתבש תישושבג לכ .(23  
.חטשמה תרוצ תא הוותמה ,(םינורטקלא) םיילילש םיילמשח םינעטמ תוגלפתה  
 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ