Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
2000 טעמכ / 2000 עדמ 

תויח תופטעמ :תרתוכ
.תויח תופטעמ :תרתוכ
.ךבקז ףסוי :רבחמ
:חתפמ תולמ
1 רפסמ ןוילג .היגולונכטו עדמל תע בתכ - 2000 טעמכ :ךותמ
,םר-תעבג ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה :רואל איצומ
02-585708 :סקפ ,02-586490 :ןופלט ,91904 דוקימ

תויח תופטעמ  
יחה ףוג תפטעמ
רועה דיקפת ,לשמל ךכ .וילע הניגמה תפטעמ שי ,םייח לעב וא חמצ לש ,ףוג לכל
רועה .תינוציחה הביבסה ינפמ ותוא דדובלו ףוגה לע ןגהל אוה םייח םירוצי ףטועה
השקונ ןובלחמ היונב ,סימרדיפא ,תינוציחה הבכשה :תוינובלח תובכש יתשמ בכרומ
תולוגס-לעה םיינרקה תרידח ינפמ ןגמה (ןינלמ) רועה ןעבצ תא הליכמו (ןיטרק)
יאת ,םד תורוניצ לש תכרעמ הליכמ ,סימרד ,תימינפה הבכשה .שמשה לש תוקיזמה
הנגה תמקר .תורעש ישרושו העיז תשרפה תוטולב ,םיישוח (םינטלוק) םירוטפצר ,בצע
.ונפוג ךותל םימ תרידח וא םילזונ דוביא תענומה השימגו השיגר הבכש תרצוי וז
םיקיזמו םימזינגרואורקימ תרידחו םיינכמ םיקזנ ינפמ םג תוניגמ רועה תובכש
רועהמ תשרפומה העיזה דויאו תוצונ וא הוורפ ,רעיש :ןוגכ רועה תופסות .םינוש
לע שמשה תלועפ ,ךכל ףסונב .םח םד ילעב םירוצי לצא הרוטרפמטה תוסיו תורשפאמ
ליכמו השיח רבאכ שמשמ רועה .ףוגל ינויחה D ןימטיו תריציל תעייסמ ונרוע
.ץחללו הרוטרפמטל ,באכל ,םיעגמל םישיגרה םירוטפצר

חמצה תפטעמ
םיפוקש םיאת תבכש לש תפטעמ יהוז .יחה לש וזמ הנוש תפטעמב ףוטע חמצה ףוג
חמצה ףוג תא הסכמ וז הבכש .סימרדיפא (היגולואוזה םלועמ חקלנש חנומב) תארקנה
.חמצה ףוג םינפל תינוציחה הביבסה ןיב םיזג ףוליח תרשפאמו ריעצה
(םיצעו םיחיש) םימיוסמ םיחמצב סימרדיפאה תבכש תכפוה חמצה לש ותורגבתה םע
תורידתב םירצונה םינוש םיביכרממ היושע הפילקה .יח וניאש רמוח לש הפילקל
שי ךא ,םעש יאת לש דופיר שי וז הפילקל ץוחמ .עזגה תופלקתהל םימרוגו תמיוסמ
לש תונפדמ בכרומ םעשה .םעש יאתמ ידעלב ןפואב היונבה הבע הפילקב םיפוטעש םיצע
םיתמ םיאת תונפד .חמצה ףוג לא םינוש םיקיזמו םימ תסינכ םיענומה םיתמ םיאת
הביבסהמ דודיבה תא ץעל םינקמ רשא (ןירבוס) יתוועשו ינמוש רמוח םיליכמ הלא
יתיישעתה םעשה תא .םיקובקבל םיקקפ תנכהל םעשה שמשמ עודמ רורב ןאכמ .תינוציחה
ןופצבו הפוריא םורדב םייוצמ םעש יצע .םינש עברא דע שולש לכ ץעהמ םיקיפמ
טלובה םעשה ןולא ץע תא תוארל רשפא לארשי הווקמב ינטובה ןגב) .הקירפא
.(ותביבסב

אתה תפטעמ
ןיב םיניחבמ .םיאת תוארקנה תוריעז הנבמ תודיחימ םייונב םייגולויבה םירוציה
לעבו רתוי חתופמ את ןיבל ,(יטוירקורפ את) יניערג-םדק ארקנה קדייח לש את
תלוכתל ףסונב ,םיטוירקואא םיאת לצא .(יטוירקואא את) יזכרמ ןיערגו םינורבא
םייח ילעב לש םיאת ןיבל םייחמצ םיאת ןיב םיפסונ םילדבה םימייק ,אתה ןכות
םייחה וק תא םחותה לובגה איה (המלומסלפ) הנרבממה וא אתה תימורק .(םיילמינא)
תפסונ הבכש תמייק םיחמצ לשו םיקדייח לש םיאתב .וידחי אתה יקלח לכ תא קיזחמהו
וניאש קלח והז .ץוח יפלכ הנרבממה ךותמ שרפומ ןפודה .אתה ןפוד ,אתה לע הניגמה
ןפודה .אתה לש יחה קלחה לע תרמושו הניגמה תפסונ תפטעמו יאת דלש הווהמה יח
cellulose - תיאת ומכ) םיפסונ םירמוחו םירכוס יביכרממ יושע םיחמצב
םיגהונ .ןינגיל תארקנה החישק תבוכרת ידי לע תקזוחמ תיאתה הבכשה .(היתורזגנו
םיגירס וכותב ליכמה (תיאתל ליבקמה) ןוטבמ יונבה הנבמל ןפודה קזוח תא תוושהל
.(ןינגילל ליבקמה) לזרב לש
תימורק תא תוארל רשפא יא השעמל) הנרבממה הנבמ יבגל תוקולח תועדה ויה רבעב
הנומתה ינורטקלאה פוקסורקימב םגו ,םיריעזה הידממ תאפמ רואה פוקוסורקימב אתה
לש ספיספ ןיעכב תוכורעש תודיחימ תבכרומ הנרבממהש םכסומ םויכ .(הרורב הניא
וז תובצינ הלא תובכש .(םידיפיל) תוינמוש תובכש יתש ךותב "םילובט"ה םינובלח
.(רויא האר) אתל רקובמ ןפואב םירמוח לש רבעמ תרשפאמה תדחוימ הרוצב וז לומ

תרבעהל םישמשמה םידיפילה תולוקלומ ןיב םירזופמ םינובלחה .תימורקה הנבמ
.םיפסונ םידיקפתלו םירמוח


תויח תופטעמ לש תודחוימ תונוכת
יאנת לכ םויק תא םירשפאמו אתה םינפ תא םימחות ,(םייק אוה םא) ןפודהו הנרבממה
את) את םימש םא .ותרוצ תא תעבוקו אתה תולובג תא תמחות תימורקה .וכותב םייחה
חלמ ,רכוס לש) תזכורמ הסימת ךותל (רחא םזינגרואורקימ לכ וא ,קדייח ,םודא םד
(םיחמצה לש תילולחהמ וא המסלפוטיצהמ) אתה םינפ ךותמ םימ םיאצוי (המודכו
אתה חפנ םצמטצמ אתה ךותמ םילזונה תאיצימ האצותכ .תינוציחה הסימתה תא םילהומו
יאנתב ותוא תמייקמו ,םצמטצה וחפנש ,אתה תוביצי לע תרמוש אתה תימורק .דואמ
ימושיי שומיש םג הל שיו (plasmolysis) הזילומסלפ תארקנ וז העפות .הלא הקע
םירמשמ רשאכ תכשוממ הפוקת דמעמ םיקיזחמ םינוש תוקריו תוריפ :ןוזמ רומישב
.(םישובכ םינופפלמ ומכ) חלמ תסימתב וא רכוס לש פוריס ךותב םתוא
ךות לא םירדוחה (תוירטפ וא םיקדייח) םימזינגרואורקימהש ךכב תרבסומ העפותה
הזילומסלפ םירבוע (תוריפה וא תוקריה םג םיאצמנ םהבש) חלמה וא רכוסה תסימת
םיקדייחה יאת תימורק .םפוג ךותמ םילזונ ודביאש ללגב דקפתל םילגוסמ םניאו
הביבסה ךותב םיליעפ םניא םהש תורמל) םיאתה לש םתוינויח לע תרמוש תוירטפהו
תמועל .הבוטל הנתשת תינוציחה םתביבס רשאכ "ררועתהל" םהל תרשפאמו (תניועה
דע אתה תא םיחפנמו המינפ םימה םירדוח ,הלוהמ הסימתב את םימש רשאכ ,תאז
אתה תימורק םינפ תלוכת לע םיניגמ קדייחה וא חמצה יאת תונפד .יברמה ולדוגל
גימצל תאז תוושהל רשפא .םימ יפדוע לש רתי תרידח םיענומו םילזונ תסינכ ינפמ
תימינפ לש יוצרה ץחלה לע רמושה ,(אתה ןפודל ליבקמה) תינוכמה וא םיינפואה
.(התלוכת לכו אתה תימורקל הליבקמ תימינפה) לגלגה

.הלש םינושה םידיקפתה תא תוגציימ תויומדה .אתה תכלממ" לובג - תימורקה

םי תוצא .ינררב ןפואב םינוש םירמוח אתה ךותל סינכהל תלגוסמ םג הנרבממה
זוכירב םתוא תונסחאמו ,ןגלשא וא דוי ומכ תודוסי םהיאת לא תוסינכמ תומיוסמ
קיפמו וז הנוכת לצנמ םדאה .ןתוא םיבבוסה םימב ךומנה םזוכירל סחיב דואמ הובג
לש ינררבה ןונגנמל םינוש םירבסה םימייק .ויכרצל םיינויחה תודוסי תוצאהמ
עצבל ידכב (ATP) היגרנא תעקשהב ךרוצ שי םימעפל .וכותמו אתה לא םירמוחה תרבעה
תא שירפהל תעייסמ םג הנרבממה .היזופידה ילפמל דוגינב אתה ךותל הרבעהה תא
,הזוטיצוסקא) תינוציחה הביבסל תיאתה תלוספה תא וא םירמוחה יפדוע
.(exocytosis
שי תימורקה ינובלחל .םיאת ןיבש "תידדהה תורכיה"ל הרושק תפסונ הבושח הנוכת
םיאת לש תורכיהה תא תורשפאמ הלא תופסות .תומימחפמו םירכוסמ תויושעה תופסות
תרותב ,הז אשונב םיקסוע םיבר םירקחמ .םיבורק םיאת ןיב םירשק םויקו םינכש
.הלש דוקפתהו הנרבממה "ינפ" לש בכרהבו יאתה ןוסיחה

תיטויבמיסודנאה הירואתה יפל יטוירקואאה אתה תוחתפתה


םינורבאה תופטעמ
םיקדייח לש ץבוקכ ןערוגמה אתה תא םיאור ,הזויבמיסודנא תארקנה הירואתה ידיסח
וידחי םויכ םייחו יאקדנופה את ךותל ינויצולובאה רבעב ורדח רשא םיישפוח
תוירטקב) תוילוחכ תוצא ,םה םירובס ,ךכ .םינורבא לש הרוצב האלמ הינומרהב
םינדיעה תצורמב וכפהו ןומדקה אתל וסנכנ (Cyanobacteria - תוילוחכ
,הירדנוכוטימל וחתפתהו יאקדנופל ורדח םייבוריא םיקדייח .תודיטסלפורולכל
אתה תא םיעינמה םינוטושל וכפהו ןומדקה אתה ףוגל "וקבדנ" םיינולילס םיקדייח
.ללכושמה
הלופכ ןורבא תפטעמ שי יטוירקואאה אתה ךותב םיאצמנה םינורבאה ןמ םידחאל
תבכשב םיאור הזויבמיסה ינעדמ .(הדיטסלפורולכל וא ןוירדנוכוטימל ומכ לשמל)
תפטעמה תא .שלופה קדייחה את לש תימורקה תויראש תא ןורבאה לש תימינפה הנרבממה
תא טלק רשא יאקדנופה את תימורק לש הדלותכ םישרפמ םה ןורבאה לש תינוציחה
תיירואתב םיכמותה םינעדמ ."אתה תכלממ יבשות"ל וכפהו תאצל ובריסש "םירייד"ה
הלופכה הנרבממה ,םתעדל .ךכ םירובס םניא יטוירקואאה אתה לש הרישיה תוחתפתהה
רבע רשא ,ירוקמה יטוירקורפה אתה ךותמ הרישי תוחתפתהמ תעבונ םינורבאה לש
.ללכושמה יטוירקואאה אתה רבע לא תויצטומ רפסמ היצולובאה ךלהמב

יטוירקואאה אתה לש הרישי תוחתפתה

הטיסרבינואה לש ל"וח ידימלתל רפס תיבב ריכב הצרמ אוה ךבקז ףסוי ר"ד *
.םילשוריב תירבעה

 

הרזח

שופיח | תכרעמל ובתכ | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו 2000 עדמ ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ