Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג 

המחשב שרימה את ג'ון סרל בחדר הסיני וכל השאר ראשה לכו יניסה רדחב לרס ןו'ג תא המידש בשחמה :רמאמה םש

ראשה לכו יניסה רדחב לרס ןו'ג תא המידש בשחמה :רמאמה םש
רבוקר .ש םס :רבחמה םש
1997 ראורבפ /ראוני 20 ואלילג :ךותמ
.הפיח תטיסרבינואב היגולוכיספל הקלחמב רוספורפ אוה רבוקר 'ש םס :הרעה
לש היפוסוליפ ,םיפוצרפ והיז ,םייח ילעב תדימל םה וקוסיע ימוחת
.עדמהו העדותה ,היגולוכיספה


ראשה לכו יניסה רדחב לרס ןו'ג תא המידש בשחמה


היגולוכיספל הקלחמה הנגרא ,תירבעה הטיסרבינואב הנושארה יידומיל תנשב
חוכיווה .עבטה יעדמ לש ךנומב עדמ איה היגולוכיספ םאה הלאשב יבמופ חוכיו
המכ ןיבו ,תיבויח הבושתב קפס ליטהש ,ל"ז ץיבוביל רספורפ ןיב להנתה
תא רכוז יניא .רשכ עדמ ןכא איה היגולוכיספהש טהלב ונעטש םיטנדוטס
רוספורפ לש םויסה טפשמ אוה ינממ חכשנ אלש המ םלוא ,ולוכ חוכיווה
םיגולוכיספהש ןעט ץיבוביל רוספורפ .קזח םשור יילע ריאשהש ,ץיבוביל
ןיא ןפואו םינפ םושב ךא ,םיינישה אפורל ותכילה תא ריבסהל ,ילוא ,םילוכי
תיללכ השגרהב םייתסה ברעה .ולש םיינישה באכ תשוחת תא ריבסהל םילגוסמ םה
יתאציו ,ינממ ץוח ךכ ובשח םלוכ .חוכיווב החצינ היגולוכיספל הקלחמהש
,ץיבוביל רוספורפ לש םיינישה באכ תא שוחל לגוסמ יניאש הרורב העידיב
.הקלחמה אלו קדצש אוה רוספורפה אקוודש הרורב תוחפ אל השגרהבו

שפנו ףוג תייעב

יתקספה אל ,ץיבוביל רוספורפה לש הז םויס טפשמ יב עטינש זאמש איה תמאה
היעבל םיבר ינמ דחא יוטיב אוה הז טפשמש ,רהמ יד יתיליגו וילע בושחל
םילימב .תיזיפוכיספה היעבה וא ,שפנו ףוג תייעב איהו תרכומו הקומע ,הבחר
תוישפנ תועפות - השגרה וא הבשחמ דציכ הלאשב תיצמתמ וז היעב ,תוטושפ
לע תועיפשמ - בחרמו לקשמ לש תויזיפ תוירוגטקב רואיתל תונתינ ןניאש
םירהל ילש ןוצרה ,לשמל ,דציכ .תויזיפ תוירוגטקב תראותמה ,תישממ תוגהנתה
תא ןיבהל םילגוסמ עדמה ישנא .דיה תעונת םצעב ישממ יוטיב ידיל אב דיה תא
רצונ דציכ םיניבמ םה ןיא םלוא ,דיה תעונת לש יגולויזיפורינה ךילהתה
.ידי תעונת לש יגולויזיפורינה ךילהתה ןיבל ינוצר ןיב הזה אלפומה רשקה
הבוגתה ?באכ תשוחתל תמרוג דיה לע הכמש ,לשמל ,ןיבהל ןתינ דציכ ,ךפההו
תוליעפ ןיב רשקה םלוא ,הנבהל תנתינ דיה לע הכמה לש תיגולויזיפורינה
וזה תיביטקייבוסה העפותה ןיבל ,ונייהד ,באכה תשוחת ןיבל םיבצעה תכרעמ
היעבה תוהמ .ללכו ללכ תנבומ הניא ,הב שוחל לגוסמ דבלב ינא קרש
םייטסינכמ םירבסה תרזעב ןיבהל תלוכיה רסוח ,אופא ,איה תיזיפוכיספה
,תושוחתה לש ןעבט תא ,ונייהד ,שפנה עבט תא ,םיקיודמה םייעדמב םיגוהנה
ןיבל םהיניב רשקה תאו ,דחא לכ לש תיטרפה הרכההו תובשחמה ,תושגרהה
.הדידמלו תיפצתל תונתינה ףוגה לש תויזיפה תויוליעפה

תבשוחה הנוכמה רופיס

תולאשב הדקמתהו תיזיפוכיספה היעבה הדדחתה תונורחאה םינשה םיעבראב
תא ריבסהל החילצמ ותלועפ םאהו ?שונא ןבכ בושחל לגוסמ בשחמה םאה :תואבה
אצוי ,תויבויח ןה הלא תולאשל תובושתה םא ?הבישח תעב םדא חומב הרוקש המ
ירמוח ןורתפ ,ילקיזיפה םלועה יגשומב ץוענה ןורתפ שי תיזיפוכיספה היעבלש
וניא ומצע בשחמהש םושמ ,יטסינכמ ךילהת אלא הניא תישונאה הבשחמהש רמואה
.ההומת תואריהל היושע וזכ תיבויח הבושת ,היינש הבשחמב ,לבא .הנוכמ אלא
בושחל ליחתי תשורח תיבב םירצוימה םיבבשו םירוטסיזנרט לש ףסוא עודמ
בשחמ ,ללכושמה בשחמה םאהו ?בשוח ילש סיכה בשחמ םאה ?םואתפ המ ?ונומכ
,ינומכ חור תולעתהו החמש שיגרהל ללכב לגוסמ ,הדבעמב ילצא יוצמש םויטנפה
?תולקת אלל וילע ץורל הליחתה שדח יוסינל יתבתכש השדחה הנכותה ףוס ףוסשכ

המו ,בשוחה בשחמה תלאשל יעדמהו יגולוכיספה ,יפוסוליפה עקרה ,אופא ,והמ
םימרוג המכ יכ רובס ינא ?וזכ הלאשב םירהרהמ םייניצר םיגוהש ךכל הביסה
ול ארוק ינאש רופיס וידחי םירצוי םהו ,ןאכ םיברועמ םינוש הבשחמ ימוחתמ
."תבשוחה הנוכמה רופיס" םש ב

הבחרהכ רואיתל רבד לש ופוסב תנתינ עבטה יעדמב תוחתפתהה םא ,תישאר
תיזיפוכיספה היעבה ןורתפ ירה ,םלועה תא תיטסינכמה ונתנבה לש הקמעהכו
העבט תא ןיבהל ךרדהש ןאכמ אצוי .וז הנבה לש תפסונ תוחתפתהב אצמהל יושע
יגולויזיפורינה רקחמב תוחתפתהה םע אצמית תוגהנתהל הירשקו העדותה לש
ןנורתפ תא הנאצמת תוישוקה לכש אלפנ הז היהי אל םאה .חומה לש ימיכהו
?עבטה יעדמ לש תחא תיגשומ תרגסמב

הנבהל תנתינה ,תיגולויב תכרעמ לאכ םדאה ףוג לא סחייתמ עדמה ,תינש
סחייתהל ןיא םאה .םיירמוח םיעצמא תרזעב לופיטלו םייטסינכמ םירבסה תרזעב
תיגולויב הנוכמ לש תוליעפכ התוארלו ,תישונאה הבשחמה לא םג םיחנומ םתואב
?חומ םשב תארקנה

םיכמתנה ,םיבר םירקוח םילאוש ,הבשחמה תא ןייפאמש ירקיעה רבדה והמ
,תויצלופינמ אלא הניא הבשחמה :םיבישמו ,םיבשחמהו הקיטנרביקה יגשומב
,םתקיחמ ,םתקתעה ,לשמל ,ומכ ,םיילמרופ םילמס לע חומה השועש םילועפת
הז המכ הלאשה תא לאוש ינא רשאכ ,המגודל .הז םע הז םתאוושהו םנוגרא
רוביח תלועפ השעש רחאל - עברא - בישמ יחומש רורב יד ,םייתש דועו םייתש
אל םאה ,תסנכה היוצמ ןכיה לאוש ינאשכו .םימיאתמה םיירפסמה םילמסה לש
הלועפ התשענ חומבש רחאל תאז ,םילשוריב :הבושתה תא לבקאש רורב
לש הריבה ריע תאו תסנכה תא םיגציימה םילמסב הרושקה ,תמיוסמ תיביטינגוק
?לארשי

,םילמס תלעפתמה תכרעמ איה תישונאה הבשחמהש ,בושחל ינויגה םא ,תישילש
קוידב אוה השוע בשחמהש המש םושמ ,בשוח בשחמהש עיצהל ןתינש ירה
בשחמה תנכותש יפכ קוידב חומה לא תסחייתמ העדותה .םילמס לע תויצלופינמ
ידי לע תלעפותמה הנכות תקזחב אלא הניא ,אופא ,העדותה .הרמוחל תסחייתמ
הנכות התואש ומכו .הרמוחה ידי לע תלעפותמ בשחמה תנכותש יפכ קוידב ,חומה
בושיח ירישכמ לעו תונוש תורמוח לע ,םינוש םיבשחמ לע ץורל תלגוסמ
םיבכרומה תוחומב ששמתהל חומבש הנכותה היושע ךכ ,םינוש םירמוחמ םייושעה
תכרעמ אלא וניא ,תינורקע ,ונל רכומה חומה .םינוש םירמוחמ
.תובר ינימ תחא תיגולויזיפורינ
תכרוע ,םינוש םיטלק ילמס ןפואב תגציימה תכרעמ איה הבשחמה םא ,תיעיבר
הבשחמה םא ,תורחא םילימב ,םימיוסמ םיטלפ הקיפמו םילמס לע תויצלופינמ
םיללכ יפל טלפל טלק ןיב תויצקנופ בשחל תלגוסמה תיבושיח תכרעמ אלא הניא
ןורכיזב ,המיאתמ תכבוסמ הנכותב ןחינה בשחמש תוארהל ןתינ זא ,םימיוסמ
וילע תססובמ תישונאה הבשחמהש בושיח לכ ךורעל לגוסמ היהי ,בר ןמזבו קנע
גהנתהל לגוסמ הז בשחמ םנמאש היארהו .שונא ןבמ היופצה הבוגת לכב ביגהלו
1.{} גנירוט ןחבמ תא רובעי הז בשחמש איה ,שונא ןבכ תיתבשחמ

םע םכלש ןופלטב רשקתהל הסנמו ,םידאמהמ רוצי ץרפתמ םכרדחלש םכמצעל וראת
ןיא ןיידע ,ינודא ,סעכב ול וריעת םא .תכלה בכוכ לע הדבל הראשנש ותשא
הרכהב ןחינ םידאמה שיאש ,רתיה ןיב ,םיחינמ ואצמית ,םידאמל ינופלט רשק
טובור אוה םידאמה שיא ילוא ?וז החנה תמאל ןתינ דציכ םלוא .םכלשל המודה
?המיאתמה הבוגתב ,םכומכ קוידב ,ןותנ בצמ לכל ביגמ ךא ,הרכה-רסח ,םלשומ
.םתוגהנתהב תוננובתה ךמס לע תועדומ שי םירחאלש םידמל ונאש ,ןעט גנירוט
איה ל"נה ונתחנה תא תמאל הדיחיה ךרדהש ,םירחא םיבר םג ומכ ,רובס אוה
םיגהנתמ םה םא :ונתוגהנתהל םידאמה ישנא לש םתוגהנתה תאוושה תועצמאב
,וז הסיפת סיסב לע .ונל שיש ומכ הרכה םהל שיש רבד לש ושוריפ ,ונומנ
.גנירוט ןחבמ הנבנ

בשחמ רחאהו םדא דחאה ,םירוצי ינשל תינופלט רשקתהל םכמ םישקבמש חיננ
תובושתל םאתהב הנוכמה ימו םדאה ימ טילחהל םכילעש חיננ .אילפהל םכחותמ
םילגוסמ םכניא רבד לש ופוסב םאש ,ןעט גנירוט .םכיתולאשל םינתונ םהש
הרכה סחייל הקדצה םכדיב ןיאש ירה ,הנוכמ ימו םדא אוה םיינשהמ ימ טילחהל
ןבכ םייתבשחמ םיבושיח ךורעל לגוסמה ,ונלש בשחמה .בשחמל אלו םדאל אקווד
,תיתרכה תוגהנתה לעבכ בשחיהלו גנירוט ןחבמ תא רובעל ,אופא ,יושע ,שונא
,תישונאה הבישחל המיאתמה הנכותה תא ואצמ אל ןיידע םירקוחהש ףאו .תישונא
אצמיתשכלו ,הגשה רבו ירשפא רבדה ינורקע ןפואבש הלא םירקוח םינעוט
ההזה תיתבישח תוגהנתה הז בשחמ הלגי ,בשחמה תרמוח לע ץורתו הנכותה
.התומת ןבכ בשוחה בשחמל בשחייו ,תישונאה הבישחל

הבישחל ינייפואה ילמסה הבישחה ךלה תא תוקחל יושע בשחמה םא ,ףוסבלו
ןאכמ אצויש ירה ,תישונא תיטנגילטניא תוגהנתה םיגדי וז ךרדבו ,תישונאה
חומה ךרוע ויפלש (הקיטקטניסה) ריבחתהמ תעבונ (הקיטנמסה) הבישחה תועמשמש
יעצמא .תצקמב טרפל יאדכ ןאכ .חומבש םייזיפה םילמסה לע תולועפה תא
אוהש ,ריבחתה לע םיססובמ ,ונתובשחמ תא םיעיבמ ונא םתרזעב רשא יוטיבה
ףסוא
לעו ,םינוש םילמס ףרצמ חומה םהיפל רשא ןיטולחל םיילמרופ םיללכ לש
בשוחה בשחמה תנעט .םינושה םהיפוריצלו הלא םילמסל םיסחיימ ונאש תועמשמה
,רמולכ ;ריבחתמ תועמשמ רציל יושע הזכ בשחמש רמואה חוסינל ,אופא ,תנתינ
בשחמהשו ,תועמשמ ילעב םיטפשמ רוציי בשחמ לע ץרש םיילמרופ םיללכ ףסואש
.שונא ינב ,ונומכ קוידב הלא םיטפשמ ןיבי

יניסה רדחל סנכנ לרס ןו'ג

לרס ןו'ג ינקירמאה ףוסוליפה(SEARL) אל ,ילקרבב הינרופילק תטיסרבינואמ
רדחה" םשב ארקנה ,יתבשחמ וסינ איצמהו תבשוחה הנוכמה רופיסמ ענכתשה
התוא לסחמו בשוחה בשחמה תנעט תא ךירפמ הז יוסינש רובס לרס ."יניסה
קפסב הצוענ יניסה רדחה ןועיט תאצמהל תוביסה תחאש יל המדנ .ןיטולחל
דואמ הריווא רצוי הז רופיסש ףא לע .תבשוחה הנוכמה רופיס ונב ריאשמש
ונא ןיא רבד לש ופוסב ,התומת ןבכ בושחל יושע בשחמש תורשפאה יפלכ תדהוא
ןחינ ,החלצהב גנירוט ןחבמ תא רבעש ףא ,הז בשחמש זוחא האמב םיחוטב
,םילותחו םיבלכ ,םיפוקכ םירוציש םיחוטב ונניא םא .שונא ינב תעדותב
םינחינ ןכא ,םיבבשו םירוטסיזנרט הליכמה הספוק רשאמ רתוי ונל םימודה
יא םאה .בשחמל העדות סוחייב קפקפנש יאדווב ,תועדומבו הרכהב ונומכ
ךדיאמו ,תומלשב םדא תוגהנתה הקחמה טובור ןוימדב ראתל ,אסיג דחמ ,רשפא
?העדות רסח אוה הז טובורש ןועטל ,אסיג

,רמולכ) םילמס לעפתי אוה .בשחמה םוקמב ומצע תא דימעהל ,אופא ,עיצה לרס
דחא למס ףילחיו םהיניב הוושי ,הז דצל הז םתוא רדסי ,םתוא קיתעי אוה
ןעטי וז תילמס הלועפ רחאל םא ,התעו .בשחמה תנכות השועש ומכ קוידב (רחאב
היהי אל ,השע ומצע אוהש םיילמסה םיפוריצה תועמשמ תא ןיבמ אוה ןיאש לרס
ילבמ ךא ,הבישחה לש תיריבחתה תוליעפה תא תוקחל לגוסמ בשחמה םנמאש קפס
לעב אוהש ,לרס ירה יכ - וז תוליעפ לע תיתועמשמ העדות לכ ולצא רצוויתש
.השעש תא ןיבמ אל ,ךומכו ינומכ הרכהו העדות

,תילגנא קרו ךא ןיבמה ,לרס :ךכ להנתמ יניסה רדחה לש הבישחה יוסינ ,ןכבו
אצוי ראודל היינש ,סנכנ ראודל תחא :תואספוק יתש ונחלוש לעש רדחל סנכנ
לשמל הנה .תילגנאב עוציב תוארוה לש הרידא תומכ ליכמה דואמ ןמש רפסו
וא) תינבת הז קתפ לע העיפומ םא .סנכנה ראודהמ קתפ חק :תיסופיט הארוה
(תורוצהמ וא) הרוצהמ (תוינבתX, (ולא תוינבת) וז תינבת לע תושעל ךילע
עוציב תובקעב תולבקתמה ,תושדחה תוינבתה תא .תוארוהה יפל תוילמס תולועפ
תא ץק ןיא תונלבסבו תינדי עצבמ לרס .אצויה ראודה תספוקל סנכה ,הלועפה
םינשלב תצובק תבשוי רדחל ץוחמ .תוארוהה רפסל םאתהב ונממ שקבתמה לכ
תובושתל םיכחמו יניס בתכב תולאש סנכנה ראודה תספוקל םיסינכמ םה .תיניס
םינייצמ םה םעפ לכב .אצויה ראודה תספוקב תועיפומהו יניס בתכב תובתכנה
העבשו םימי העבש רחאל הנהו .אל וא תועמשמ תלעב איה הבושתה םא םמצעל
תוינויגה ןה תובושתהש םיניסה םינשלבה םיעבוק השיתמ הדובע לש תוליל
.יטנגילטניא דואמ יניס קפס לכ אלל אוה ןתוא ןתנש ימו תועמשמ תולעבו
אוה יכו השעש תא ןיבמ אוה ןיאש הדעו םע לבק עידומ) רדחהמ לרס אצוי ןאכ
.ןיטולחל ןיבמ וניא התואש תיניסה הפשב תולאש לע ןוכנ הנעש דאמ עתפומ
,תופיה תורוצהש עדי אל ללכב לרסש ,םשורה ןעמל עיצהל רשפא ,ןכ לע רתי
.תיניסה הפשב םילמס ןה ,תולועפ ינימ לכ השע ןהילעש

תא ןיבמ וניא רשא ,לרסש אצוי הז יוסינמ ?תוארהל אב הז יתבשחמ יוסינ המ
תורסח תורוצ ולא ןניא תויניסה תוינבתה ויבגלש ,תובושתה תא אלו תולאשה
דחא הפ ועבק םיניסה םינשלבהש ףא ,ונייהד .גנירוט ןחבמ תא רבע ,תועמשמ
תיניסה הפשב תולאשה תא ןיבמה יטנגילטניאו דמולמ יניס אוה רדחבש שיאהש
ףאו תיניס ןיבמ וניא רבד לש ותמאל ,תיניסה הפשב הבר המכוחב ןהילע בישמו
רדחב לרס לש ויתולועפו ליאוהו .ןתנש תובושתהו תולאשה תועמשמ תא אל
ןחינ אוהש ףא לע ,תובושתהו תולאשה תועמשמ תא ןיבהל ול ועייס אל יניסה
תורשפא לכ ןיאו ,תועמשמ רצוי וניא ריבחתהש ןאכמ עבונ ,תישונא העדותב
ןיאו בשוח וניא בשחמה ,רמולכ .םהיפוריצו םילמסה תועמשמ תא ןיבי בשחמהש
. שונא ןבכ העדותב ןחינ אוה

יניסה רדחהמ אצי לרסשכ המקש המוהמה

,םייביטינגוק םיגולוכיספ .יתבר המוהמ המק יניסה רדחהמ לרס אצישכ דימ
םיחלוש םהשכ ,תוזגרנ םירובדכ םזמזל וליחתה בשחמ ינעדמו םיפוסוליפ
תנעט תא לטבל תוסנמה ,תודמולמ תובוגת םיבתוכו ,לאמשלו ןימיל תוציקע
רדחה ןועיטש יל המדנ ,םתוא זיגרה דכ לכ המ ,המוהמה המ לע .יניסה רדחה
,רמולכ ,בשחמה לש הרופטמה היפלש ,הקותמ הילשא ולא םירקוחל סרה יניסה
ינוימדה וקה תחיתמ
ובשחש םושמ םיזגרנ םה .ץפנתהל היושע ,בשחמה ןיבל לכשה ןיב רבחמה
הז ןועיטמ עבונש המו ,העדותה תוהמ תא ריבסהל היהי ןתינ בשחמה תועצמאבש
.אדרג ינכמ רישכמ ,הנוכמ ראשנו היה בשחמהש אוה

יכ ,אצוי הז ןועיט יפל ."תכרעמה" ןועיט טלוב לרס דגנ םינועיטה לכ ןיבמ
דבלב דחא קלח אלא היה אל ,יתבשחמה יוסינב תיעוציב הנכותכ שמיש רשא ,לרס
רפס ,ראודה תובית ,ומצע רדחה תא ,רתיה ןיב ,הללכש תיניסה תכרעמה לכמ
םלוא ,תיניס ןיבה אל םנמא תכרעמהמ קלחכ ,לרס .םיטלפהו םיטלקה ,תוארוהה
רבדה המל .תיניסה הפשב תובושתהו תולאשה תועמשמ תא הניבה התומלשב תכרעמה
לש ותפש) תילגנא ןיבמ וניא ומצע ינפבש את ,לרס לש חומב דדוב אתל ?המוד
הניבמה המלש תכרעמ רצוי לרס לש חומה יאת רתי לכ ףוריצב הז את ךא ;(לרס
תיגולויזיפורינ תכרעמכ לרס לש וחומש דועב ,תורחא םילימב .תילגנא בטיה
המ לע גשומ םוש ול ןיא ,וז תכרעמב והשלכ דדוב את ,תילגנא ןיבמ המלש
ןיבמ וניא - תיניסה תכרעמה - םלשהמ קלחכ ,אופא ,לרס .םיבסנ םירבדה
.הניבמ אקווד תכרעמה ךא ,תיניס
תוניצרב העיצמ הניאש תינורקע הנעט איה "תכרעמה" תנעטש בל םישל שי ןאכ
הנעטה .תיניס ןיבהל םייושע תוארוהה רפסו ראודה תובית ,יניסה רדחהש
רדחה ןועיט .יגולה והנבמ דגנ ,יניסה רדחה ןועיט תופקת םצע דגנ תנווכמ
וניא 'א ,'ב-ו 'א םיקלח תא תללוכה תכרעמ םא ויפלש הנבמה לע ססובמ יניסה
הנוכנ הניא וז הנעט .'ת הנוכתב הנחינ אל הלוכ תכרעמה זא 'ת הנוכתב ןחינ
אוה ןמימ) 'ת הנוכת ילעב תויהל םייושע וידחי 'ב - ו 'א וא 'ב - ש םשמ
.(םימ םירצוי דחיב הלא םיביכרמ ינש ךא ,זג אוה ןצמחו זג

היהי אוהש םוקמב .יניסה רדחה יוסינ לע היצאירו לרס עיצמ וז הפקתה דגנכ
סינכי לרסש איה תאז תושעל ךרדה .ונממ קלח תכרעמה היהת ,תכרעמהמ קלח
ןהל תוצצש תורזומה תוינבתה ,רמולכ) םיטלקה תא ,תוארוהה רפס תא ונורכיזל
יוסינב ןכל םדוק ךרעש תוילמסה תולועפה לכ תא ושארב עצביו (סנכנה ראודב
,התעו .הנממ קלח דוע היהי אלו תכרעמל ומצע לרס ךופהי ךכ .ירוקמה הבישחה
רדחה ןועיט רמשנ ,תיניס ןיבמ וניא ןיידע הז בצמב םגו ליאוה ,לרס ןעוט
הנבה תורצוי ןניא םילמס לע תויריבחת תולועפ ,רמולכ ,ותומלשב יניסה
.ליעפמה לש ושארב תוכרענ תולועפה םא םג ,םהיפוריצו םילמסה לש תיתועמשמ

ןועיטה ,םתעדל ?ךכ הז ןכא םאה ,לרס לש ויבירי הבג םימירמ ?םנמואה
ןועטל ןוכנ הז ןיאש םושמ ,ףקת יתלב ינועיט הנבמ לע ססובמ אוה ףא ןורחאה
'א קלח םג יזא ,'ת הנוכתב הנחינ אל 'ב-ו 'א םיקלח ינש תללוכה תכרעמ םאש
קלח ויפלש בצמ רצוויהל יושע טלחהב .'ת הנוכתב םינחינ םניא 'ב קלח וא
,םינושה םהיפוריצו םייניסה םילמסה תועמשמ תא ןיבי לרס לש וחוממ םיוסמ
קיסהל ,אופא,ןיא .םירומא םירבד המב גשומ ול ןיאש ןועטל ךישממ לרסש ףא
.הלוכ תכרעמה תוגהנתהמ תכרעמה יקלח תוגהנתה לע

םושמ ,ךכ רובס יניא ?יניסה רדחה יוסינ תא לסחמ הז ןורחא ןועיט םאה
(םלשה תנוכתמ םלשה יביכרמ תונוכת לע קסיהה) ןורחאה ןועיטה לש םושייהש
ובש הרקמב , התומלשב יניסה רדחה תכרעמל ךפוה לרס ובש הרקמב ספות וניא
הז םושיי יפל .תיתעדות ,תיתרכה היווח איה התועמשמו תיניסה הפשה תנבה
וחומב קלח שי ,םהיפורצו םילימה תועמשמ תא ןיבמ וניא לרסש דועבש עבונ
לש וחומב קלח שיש רבדה שוריפ המ לואשלו תושקהל ונילע ןאכ .תיניס ןיבמה
וא ,יניסה ריבחתה יפוריצ תועמשמל עדומ הז קלח םאה ?תיניס ןיבמה לרס
,תינושלה תועמשמל עדומ הז קלח םא ?יניסה ריבחתה תא עצבמ קר קלח ותואש
ישיאה לרס לש תיתרכהה ותייווחמ ,ותעדותמ קלח תויהל תבייח וז תועדומ זא
וללה תויניסה תורוצה המ גשומ ול ןיאש ףקותב ןועטל ךישממ לרס םלוא
,תועדומו הרכה לש היווחב ןתוהמ םצעמ תוכורכ תועמשמו הנבה םאו .תורמוא
תא ןיבהל ילב יניסה ריבחתה תא עצבמ לרס לש וחומב קלח ותואש ךכמ עבונ
.עצבמ ,הזה קלחה ,אוהש םישעמה תועמשמ

תכרעמכ ,ומצע לרס ירהש ,אלש יאדו ?ונתוא עיתפהל הכירצ וז הנקסמ םאה
תא ,ונייהד ,יניסה ריבחתה תא ןניש אוהש ונל עידוה ,המלשה יניסה רדחה
תא ספתש ילבמ ,תיניסה הפשה ריבחת תא הווהמה תוילמרופה תולועפה רפס
ונלוכ ירהש ,ןכש יאדו ?ירשפא הזכ ךילהת םאה .םהיפוריצו םילמסה תועמשמ
.םהל םיעדומ ונא ןיאש םיבושיח ףרה ילב עצבמ ונלש חומהש םיעדוי
דוביע יכילהת" :הלא םיכילהתל םש הנתנ ףא תיביטינגוקה היגולוכיספה
,התע םהל םיעדומ ונא ןיאש קר אל ,הלא םיכילהת ."םייתרכה אל היצמרופניא
!םהל םיעדומ היהנ אל םלועלו ונייה אלש אלא

רדחה לש הבשחמה יוסינ דגנכ ףסונ ןועיט םירקוח המכ ולעה תונורחאה םינשב
דנל'צר'צ לואפו השירטפ םיפוסוליפה .לרס עיצהש יניסה(CHURCHLAND) וססיב
"םינורינ תותשר" ארקנה בשחמ תונכות לש שדח גוס לע םנועיט תא(NEURAL
NETWORKS). "תוירוביח" :םה תיעוצקמה תורפסב םיעיפומה םיפסונ תומש)
(CONNECTIONISM) "רזופמו ליבקמ היצמרופניא דוביע" וא (PDP - PARALELL
DISTRIBUTED PROCESSING). ונל ןיא דנל'צר'צ גוזה תנעט תא ןיבהל ידכ
תנחבנ איה המבו "םינורינ תשר" איה המ ץרמנ רוציקב ריבסהל אלא הרירב
.ונל תרכומה תיסלקה בשחמה תנכותמ

םיללכ יפל היצמרופניא דוביעל תיזכרמ הדיחי תלעב איה תיסלקה הנכותה
הנוש וז הניחבמ .בושיח רחא בושיח ,דעצ רחא דעצ תבשחמ איהו םינותנ
בכרומה ,חומה לש יגולויזיפורינה והנבממ יתוהמ ןפואב תיסלקה הנכותה
,דנל'צר'צ גוזה ינב םינעוט ,ךכ לשב .םינורינ לש תוכבוסמו תויקנע תותשרמ
.ותבשחמ תאו םדאה לש וחומ תוליעפ תא תוקחל לכוי יסלקה בשחמהש יוכיס ןיא
לכוי אל יסלק בשחמש לרס לש ותעדל ,אופא ,םימיכסמ דנל'צר'צ גוזה ינב
יא לשב אלא ,יניסה רדחה ןועיט תונוכנב וענכוש םהש םושמ אל לבא ,בושחל
.תיסלקה הנכותה הנבמל חומה הנבמ ןיבש המאתהה

חומ הנבמ תא הקחמה לדומ תונבל ןויסינ ,ןכ םא ,איה "םינורינה תשר" תנכות
וז תורושקה תודיחי לש תיקנע תשרמ תבכרומ לדומה תנכות .ותוליעפו םדאה
.ליבקמבו ידדה ןפואב וז לע וז תועיפשמ ןה םתרזעבש םיפעוסמ םירוביחב וזל
לש ןתוליעפ בוכיע וא רוריע לש תונוש תומצועב יוטיב ידיל האב וז העפשה
- רוביח לש לודג לקשמו ,"תולקשמ" אוה ולא תומצוע לש ןמש .תשרבש תודיחיה
התוליעפ תא הנשמ תשרה .הדיחיה תוליעפ לש לודג (בוקיע וא) רוריע ותועמשמ
רזוח עגמ ללגב םינתשמ הלא תולקשמשכ ,תולקשמב יוניש תועצמאב תיללכה
התוליעפ .תשרה לש טלפהו טלקה תרזעב רצונה עגמ ,התביבס םע תשרה לש הנשנו
הניב ןילמוגה יסחימ תרכוזו תדמול איהש המ תא תגציימ תשרה לש תיללכה
יוניש ידי לע םדאה תוגהנתה תא ,אופא ,המדמ םינורינה תשר .הביבסה ןיבל
םיאתי טלפה ןיבל תלבקמ תשרהש טלקה ןיב סחיהש ךכ ,הלש תולקשמה סופדב
.םהל ףשחנ אוהש םינושה םייוריגה ןיבל םדאה תובוגת ןיב סחיל יברמ קוידב

לעב בשחמ ףקשמ יניסה רדחה יוסינ דועב יכ םינעוט דנל'צר'צ גוזה ינב
תיזכרמה הדיחיה םוקמב וז הנכותב ומצע תא ביצה לרסש םושמ) תיסלק הנכות
ןכלו ,םינורינה תשר בשחמ תא ףקשמ הז יוסינ ןיא ,(היצמרופניא דוביעל
ךבוסמ םינורינ תשר בשחמש ןאכמו .וילע לח הז הבישח יוסינב ןועיטה ןיא
חומה חילצמ דציכ םיעדוי ונא ןיא ןיידעש ףא ,בושחל ,ינורקע ןפואב ,יושע
.תועמשמ רוציל

אוהו ,ךכ בשוח וניא לרס ?לרס לש הבשחמה יוסינ תא לסחמ הז ןועיט םאה
,דחא םדא יוצמ ובש ,יניסה רדחה םוקמב .יניסה יוסינל תפטונ היצאירו עיצמ
ינב לש םוצע רפסמ ליכמה קנע ןוידטציא םכל וראת ,םייניס םילמס לעפתמה
ולא םישנא .תיניסב קורי גשומ םהל ןיאו תילגנא קר םיניבמ םלוכש םדא
תולועפה תא קוידב םיעצבמו םינורינה תשרב ןהירשקו תודיחי המאתהב םיגציימ
עצבמ ישונאה ןוידטצאהש איה האצותה .תשרה לדומבש תודיחיה תועצבמש
בשחמ ןיב תידוקפת הניחב לכמ לדבה םוש ןיא .תשרה בשחמל תקיודמ היצלומיס
אוהו םיוסמ םייוריג סופד תשרה בשחמל ןת .ישונאה ןוידטצאה ןיבל תשרה
.ישונאה ןוידטצאה השעי קויד רבד ותוא .םיוסמ טלפ ביגיו הז סופד בשחמי
איה ולש הבושתהו ?תיניס ןיבמ הזה ישונאה ןוידטצא םאה ,לרס לאוש ,התעו
הכירצ וז הנקסמ םאה .בושחל לגוסמ וניא תשרה בשחמ םגש ,ןאכמ .אל ןבומכ
יסלקה) בשחמה יגוס ינשש םושמ ,אלש יאדו .לרס לאוש ?ונתוא עיתפהל
ןה ולא .אל ותו םיילמרופ םיבושיח תועצבמה תונוכמ אלא םניא ,(תשרהו
,אופא ,תורשפא לכ ןיאו ,םייזיפ םילמס לע תוינכמ תולועפ תועצבמה ,תונוכמ
.ןהיפוריצו םילמסה תועמשמ לש העדות ,ונייהד ,תיתרכה היווח הנרוצית ןהש

דרפנב םדא לכ םנמאש םיעיצמ םהו ,ןבומכ ,םיענכתשמ אל דנל'צר'צ גוזה ינב
ןוידטצא ,ותוללכב ישונאה ןוידטצאהש ןכתיי טלחהב םלוא ,תיניס ןיבמ וניא
.תיניס ןיבהלו בושחלו תויתרכה תונוכת רצייל יושע ,חומכ לודגו ךבוסמ
ינולפ לש חומה לבא ,תילגנא ןיבמ וניא ינולפ לש חומב דדוב אתש ומכ קוידב
.תילגנא ספות ותומלשב
ןורחאה ןועיטהש םושמ ,אבה קרפל רובעלו חוכיווה תא קיספהל טילחמ ינא ןאכ
.םדוקמ וב ונדש תכרעמה ןועיטל דואמ המוד יל הארנ דנל'צר'צ גוזה ינב לש

ץיבוביל רוספורפ לש םויסה טפשמל הרזח

רמאמה תרתוכב ףילחהל ךילעש ירה ,בשוח בשחמה םנמאש בשוח ,ארוקה ,התא םא
ןו'ג לע בשחש בשחמה" ךכ רמאמה םש תא אורקלו "בשחש"ב "המידש" הלמה תא
,בשוח בשחמהש ןימאמ ךניא ,ינומכ ,םא םלוא ,"ראשה לכ לעו יניסה רדחב לרס
יניסה רדחב לרס ןו'ג תא המידש בשחמה" :ךכ תרתוכה תא אורקל ךילעש ירה
תנעט תא םיכירפמה םינועיטה לכ ףסוא ותועמשמ "ראשה לכ" רשאכ ,"ראשה לכו
,תוימדהב תקחשמה הנוכמ אלא וניא בשחמהש הנעטב םיכמותהו בשוחה בשחמה
.אדרג רוטלומיסכ אלא דקפתמ וניא בשחמהש ,ונייהד

יניסה רדחהו תבשוחה הנוכמה רופיס תא תוארל ןתינ וז הנורחא הסיפת יפל
לש בר רפסמו ,םדאה לש ותבשחמ תא בשחמה המיד הלחתהב .הימדה יקחשמכ
.ישונא רוציכ בושחל יושע בשחמה םנמאש בר ףקותב ועיצה םיבהלנ םירקוח
ותבשחמ תא המדמה בשחמה לש ויתולועפ תא תומדל לרס ןו'ג טילחה ינשה בלשב
אל ךישמה אוהו,ותעדותב יוניש ורצי אל ולא תולועפש ונל עידוהו םדאה לש
הימדהה קחשמב קחשלו ךישמהל םעט שי םאה לואשל ונילע התעו .תיניס ןיבהל
.יניסה רדחב לרס ןו'ג תא המדיש ,ישילשה בלשב בשחמהמ שקבלו

יושע ,הימדה לש הימדה לש הימדה ,עיצמ ינאש הז שדח הבשחמ יוסינ םאה
וז הימדהש םושמ ,ןכש רובס ינא ?בשוחה בשחמה תדיח ןורתפב ונל רוזעל
קבא תא תרהטמ איה ;בשחמל תיזיפוכיספה הלאשה תא הריזחמ ישילשה רדסהמ
.תוימצע תוריתסל איבמ בשוחה בשחמה ןועיטש הארמו םדוקה קרפב הלעש ברקה

תרטמ םא ?יניסה רדחב לרס ןו'גל היצלומיס ךורעל ידכ תושעל בשחמה ךירצ המ
תושעל שיש לכ זא ,יניסה רדחב השע לרסש המ תא קר תוקחל איה היצלומיסה
שמתשה ובש יניסה ריבחתה לש תוארוהה ץבוק תא תעצבמה הנכות בותכל אוה
תובושתה) םיטלפב (תויניסה תולאשה) םיטלקל בשחמה ביגי הז הרקמב ?לרס
וניא לרסש ןוויכמו .לדבה םוש היהי אל .לרס ןו'ג ומכ קוידב (תויניסה
לרסמ םכח יניסה רדחב לרס תא המדמה בשחמהש ןועטל היהי השק ,תיניס ןיבמ
.תיניס ןיבמ םנמא אוהו
,יניסה רדחב השע לרסש המ תא קר אל תוקחל איה היצלומיסה תרטמ םא םלוא
,רתוי הלודג הנכתל קקדזנ זא ,תילגנאב לרס בשח תע התואבש המ תא םג אלא
הפשה לש ריבחתה יללכ תאו יניסה ריבחתה לש תוארוהה ץבוק תא תללוכה הנכות
טפשמב הצמתמ תילגנאב בשח לרסש המ לכש חיננ הבה תוטשפה םשל .תילגנאה
הזה אכדמה רדחב בשוי ינאש ןימאמ אל ינא" :ףרה ילב רזח וילעש שואייה
המ קורי גשומ יל ןיאש תושפוטמ תולועפ ינימ לכ עצבמו ישפוחה ינוצרמ
לכ תא עצבי יניסה רדחב לרס ןו'ג תא המדמה ,אופא ,בשחמה ".ןתועמשמ
טפשמ תא ףרה ילב סיפדי אוה לרס ומכו ,לרס ומכ יניסה ריבחתה תולועפ
?הז הבשחמ יוסינ תואצותל סחייתהל שי דציכ .לרס לש שואייה
:תויורשפא עברא ונינפל
.(ןיבמ אל-ןיבמ אל) תיניס אלו שואייה טפשמ תא ןיבמ אל בשחמה 1.
.(ןיבמ-ןיבמ אל) תיניס ןיבמ ךא שואייה טפשמ תא ןיבמ אל בשחמה 2.
.(ןיבמ אל-ןיבמ) תיניס ןיבמ אל ךא שואייה טפשמ תא ןיבמ בשחמה 3.
.(ןיבמ-ןיבמ) תיניס ןיבמו שואייה טפשמ תא ןיבמ בשחמה 4.

בשחמהו ליאוה ,היעב לכ תררועמ הניא (ןיבמ אל-ןיבמ אל) הנושארה תורשפאה
תורשפאה .תיניס אלו תילגנא אל - רבד הניבמ אלש הנוכמכ ,םלוגכ ספתנ
תיניס ןיבמ בשחמהש לבקל השק .תינויגה תיארנ אל (ןיבמ-ןיבמ אל) היינשה
אלא הניאש ,ולש הנכותהש רבדה שוריפ ,תיניס ןיבמ בשחמה םא .אל לרסו
דועב ,העדות הרצי ,יניסה ריבחתה יללכ יפל םייניס םילמס לועפת תכרעמ
אל הז .תועמשמ ירסח וראשנ םינושה ןהיפוריצו םייניסה םינמיסה לרס רובעש
,עיגהל בשחמה ףאוש הילאש הרטמה איה תישונאה העדותהש םושמ ,ינויגה עמשנ
.לרסמ םכח בשחמהש אקווד אוה וז תורשפאמ עדונש המו

בשחמהש ןכתיי דציכ .ההומת תיארנ איה ףא (ןיבמ אל-ןיבמ) תישילשה תורשפאה
תולאשה לולכמ תא ןיבמ וניא ךא ,תילגנאה הפשב אטובש שואייה טפשמ תא ןיבמ
הנכותה לועפתש חינהל דאמ ריבס ,תיניסה הפשב ןהיתובושתו תוכובסה
,שואייה טפשמ - תילגנאב דחא טפשמ תספדה ידיל בשחמה תא איבהש ,תילגנאב
דואמ לודג ףסוא םע החלצהב הדדומתהש תיניסה הנכותה לועפת ומכ ךבוסמ וניא
ריבחת תוליעפש הרעשהה הנוכנ םנמא םאו .תיניסה הפשב תובכרומ תולאש לש
לש לועפתש ןכתיי דציכ רורב אל זא ,תועמשמ רוציל היושע דואמ ךבוסמ
,תורחא םילימב .תיניסה הפשה לש הנבה רצי אל ,דואמ ךבוסמה יניסה ריבחתה
אל יניס ריבחת יללכש דועב תועמשמ ורצי ילגנא ריבחת יללכ דציכ ןבומ אל
.תיניסה ןושלה תנבה ידיל ואיבה
,יניסה ריבחתהמ רתוי הברה םיכבוסמ ולועפתו ילגנאה ריבחתהש חיננ םא םג
רבודה גנופ-גניפ רמ תא תחקל אוה תושעל ךירצש המ לכ .ךבסהמ תאצל לכונ אל
,גנופ-גניפ רמש קפס לכ יל ןיא .ילגנאה רדחל ותוא סינכהלו דבלב תיניס
תא תחקל שי ,תינש .רבד ןיבמ אל ינא :תיניסב רמאי ,ילגנאה רדחהמ אצישכל
גנופ-גניפ תא המדיש ותוא תנכתלו יניסה רדחב לרס תא המידש בשחמה ותוא
,התעו .תיניסב שואיה טפשמ תא ףרה ילב ומצעל רמוא הלהשכ ,ילגנאה רדחב
רשפא יא ,גנופ-גניפ שמתשמ הבש תיניסל הנכות התואב שמתשמ בשחמהו ליאוה
,תיניס ןיבמ גנופ-גניפ םא תיניס ןיבמ וניא בשחמהש ןכתיי דציכ ןיבהל
.תינויגה יתלב איה תישילשה תורשפאה ונייהד

םושמ ,תינויגה אל תורשפא וז .(ןיבמ-ןיבמ) תיעיברה תורשפאה ףוסבלו
(אל לרס לבא תיניס ןיבמ בשחמהש ןכתיי אלש) היינשה תורשפאה דגנ הנעטהש
החנהבו .תיניס ןיבמ בשחמה היפלש תיעיברה תורשפאה לש ינשה קלחה לע הלח
תכפוה ,תיניס ןיבמ~ וניא לרס וליפאש תויה תיניס ןיבמ וניא בשחמה םנמאש
הניאש ונאצמ רבכש ,(ןיבמ אל-ןיבמ) תישילשה תורשפאל תיעיברה תורשפאה תא
.בר ןומא תררועמ

תורשפאה איה וז תיעיבר תורשפא ,תבשוחה הנוכמה רופיס יפל ,רבד לש ותמאל
(וז הפש ןיבמ לרס יכ) תילגנא ןיבהל בייח בשחמהש םושמ ןכתיתש הדיחיה
ןאכ םלוא .(וז הפש ןיבמ גנופ-גניפ יכ) תיניס ןיבהל בייח בשחמהש םושמו
ןכתיי דציכ :ןכתית אל וז תיעיבר תורשפא יכ הארמה תימינפ הריתס הלוע
ןכתיי דציכ ?תיניס םג תעב הבו לרס לש שואייה טפשמ תא ןיבמ בשחמהש
ןיבמ בשחמהש
?תילגנא םג תחא הנועבו תעבו גנופ-גניפ לש שואייה טפשמ תא

יוסינה תא לטבל ,בשוחה בשחמה תנעטב םינימאמה הלא םייושע ,יל המדנ ,ןאכ
ןועטלו ,העדות תרסח הנוכמ קר אוה בשחמהש ,ויתונקסמ תאו יתעצהש יתבשחמה
- תכבוסמו תבכרומה הנכתל תיסחי תוטושפ תונכתב לפטמ ,לרס תובקעב ,ינאש
רבד לש ופוסב תכבוסמ דואמ הנכת לש לועפת ,םתעדל .תישונאה הבישחה תנכת
םושמ ,החונ אל השגרהב תאטבתמ וז הנעטל ילש הבוגתה .תועדומו הנבות רוציי
תגרד יהמ רורב אל ,תישאר .הנומא לש הרהצה רשאמ רתוי אל איה וז הנעטש
תונכותה לע רמול ןתינש המ לכ .הנבות לש הריצי תרשפאמה ,הנכת לש ךוביסה
תחא אל ףאש אוה ,הלדגו הכלה ןהלש ךוביסה תדימש תונכות ,הכ דע ונתכנש
ןפואבש הארנכ ,תינשו .תישונא העדות לש זמר לש ץמש וליפא הגיצה אל ןהמ
ךרטצת וזכ הנכתש םושמ םדאה תבשחמכ תכבוסמ הנכת תונבל רשפא היהי אל ישעמ
םירשק לש תירשפא יתלב תומכו חומב םינורינ לש תספתנ יתלב תומכ גצייל
.םמצע ןיבל םינורינה ןיבש םידדה

ינויצולובאה רופיסה

תונוכמש תיללכה הנעטב םיכמותה ,ליעל ואבוהש םירחאו הלא םילוקיש
םשארבו םירקוח רפסמ האיבה ,העדות רוציל תולגוסמ ןניא םילמס תולעפתמה
,רמולכ ,העדותל חומה ןיבש הזה אלפומה רשקל רחא רבסה עיצהל ומצע לרס
יפל ."ינויצולובאה רופיסה" םשב הז רבסהל ארוק ינא .תיזיפוכיספה היעבל
םיכילהתמו םירדגומ םייגולוינ םירמוחמ בכרומה ,ונלש חומה קר הז רופיס
ךילהת תובקעב חתפתהש ונימב דחוימ הנבמ ול שיש ,םינחבומ םייגולויזיפורינ
רוציל תלוכיב ןחינ הז חומ קר ,םינש ינוילימ תורשע ךשמנש ינויצולובא
.םדאה ינב ונל תורכומ ןהש יפכ תויתועמשמו תועדומ ,תויתרכה ,העדות
םיכילהתו םיבצמ תועצמאב תרצונה תיגולויב העפות איה ,אופא ,העדות
םושמ ,תבשוחה הנוכמה רופיסל דגונמ ,תוארל ןתינש יפכ ,הז רופיס .םייחומ
הנוכמה רופיסש דועב ,הנכותה ןיבל הרמוחה ןיב יתוהמ רשק לע ססובמ אוהש
ךכב אטבתמה רשק רסוח ,הרמוחה ןיבל הנכותה ןיב רשק רסוח לע ססובמ תבשוחה
תנעט תא קזחמ ,ןכ םא ,לרס .תונושו תובר תורמוח לע ץורל תלגוסמ הנכותש
לגוסמ ונחומ קרש הרעשהה תרזעב ,(בושחל לגוסמ אל בשחמהש) יניסה-רדחה
היושעה הנוכמ םתסש רורב ,העדות קיפמ םדאה חומ קר םאו .העדות רוציל
.ןכ תושעל תלגוסמ הניא םיילמרופ םייזיפ םילמס תלעפתמה םיבבש לש ףסואמ

םצעב איהש ךרדה ףוס ,בושחל לגוסמ בשחמ םאה חוכיווב ךרדה ףוסל ונעגה ןאכ
גיצה התואש תיזיפוכיספה הלאשה ןורתפל הליבומה תמלענה ךרדה תליחת
הזה אלפומה רשקה תא ןיבהל ןתינ דציכ :תובר הכ םינש יפל ץיבוביל רוספורפ
הלא ןיב חוכיווה תא תוארל ןתינ וז תואר תדוקנמ ?העדותל חומה ןיבש
,בושחל לגוסמ אל בשחמש םיבשוחש הלא ןיבל בושחל יושע בשחמש םיבשוחש
חתפל ונילעש הירואתה יהמ ,רמולכ ,רבסהה עבט והמ הלאשה תודוא לע חוכיווכ
חותיפש םינעוט ,ויתובקעב ינאו ,לרס .חומל הסחיו העדותה תא ןיבהל ידכ
איבת אל ,בשחמה חותיפ ידיל האיבהש תיטסינכמה תרגסמה לע תססובמה ,הירואת
השיג ,העדותל בשחמה תשיג םוקמב עיצמ לרס .תישונאה הרכהה תנבה ידיל
השיג ,עבטה יעדמ לש םיגשומה םלוע םע דחא הנקב הלוע איה ךאש ,תיביטנרטלא
ןחינ ישונאה חומהש תיללכה הנעטב תיצמתמהו תינויצולובאה הירואתב תנגועמה
וז הלחתה תדוקנ ךותמ תאצל ונילע דציכ איה הלאשה .העדות רוציל תלוכיב
תועפותה ףסוא תצקמ תא תוחפל ריבסת רשא ,העדות לש הירואת חתפל ידכ
הלאש איה וז ?תויזיפוכיספה תועפותה םשב ול םיארוק ונחנאש ,הזה אלפומה
.העצבל אב הז רמאמ ןיאש תרחא הרפוא יהוזש איה תמאהו ,תכבוסמו השק

:הרעה

גנירוט ןלא {1}(Turing) יעדמ חותיפל תובר םרתש יטירב יאקיטמתמ היה
יהמ תולאשל הנועה ןחבמ חתיפו ,תיתוכאלמה היצנגילטניאהו בשחמה
.יטנגילטניא רוצי ההזנ דצכו היצנגילטניא

:תפסונ האירקל

Paul M. Churchland and Patricia Smith Churchland. 1990.() Could a
machine think? Scientific American,2631.- ,262

Sam S. Rakover. 1990.() Metapsychology: Missing links in behavior
mind and science. New-York Paragon/SoLomon.

John, R. Searle (1990) Is the brain's mind a computer program?
Scientific American,2025.- ,262
 

הרזח

(םישדח תונוילג) ואלילג רתאל | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ