Read the page with Kolan Pause Stop Read the links with Kolan Read the whole page with Kolan Help /kolan/images/spacer.gif icon
  פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולוקאו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואלילג 

שם המאמר: מות החום ולידת החיים םייחה תדילו םוחה תומ :רמאמה םש


םייחה תדילו םוחה תומ :רמאמה םש
בד-ןב באוי :רמאמה רבחמ
.םוח יחנומ תועצמאב ןמזה גשומ תא תראתמה תילקיסיפ הרות :רמאמה אשונ
הקיסיפ :חתפמ תולימ
היגולוקאלו עדמל ילארשיה ןיזגמה - ואילילג :ךותמ
.1995 ראורבפ/ראוני ,8 ןוילג

תיבבו םיעדמה לש היפוסוליפלו הירוטסיהל ןוכמב הצרמ בד-ןב באוי ר"ד :תורעה
.ביבא-לת תטיסרבינוא לש ךוניחל רפסה  
םייחה תדילו םוחה תומ

בד-ןב באוי :תאמ


ןמזה גשומ .הכרד יפ לע תחא לכ ,ןמזה תא תוגיצמ תונוש תוילקיסיפ תורות
לש ןמזה גשומ .רבעל המוד דיתעהו ,שארמ יופצ לוכה :אופקו יטטס הקינכמה לש
אוה םלוא ,רבעה ןמ הנוש ולש דיתעהו ,ימניד אוה תמדוקה האמה לש םוחה תרות
םיגשומ ועיפוה תונורחאה םינשב םלוא .ונויליכ לא לגלגתמו ךלוהה םלוע ראתמ
לכ ץק לא םוקיה תעונת ךותמ אקווד ,דציכ ןיבהל ילוא םירשפאמה ,םישדח
.םייחו תובכרומ ,רדס וכותב םירצונ ,םיכילהתה


רפסב .הקיסיפ וזיא ,ןבומכ ,יולת ?"םלועה ץק" תא תבייחמ הקיסיפה םאה
;"שדחה רדסה") "La Nouvelle Alliance" - םינש המכ ינפל תפרצב םסרופש בושח
ןי'זוגירפ היליא םינעוט ("Order out of Chaos" תארקנ תילגנאה הסרגה
רשפא תוילקיסיפה תוירואיתה ןיבש (Stengers) רגנטס לבזיאו (Prigogine)
לש תוירואית .תווהתה לש תוירואיתו היווה לש תוירואית :םיגוס ינשב ןיחבהל
לש "יחצנה שיה" ומכ ,הנתשמ יתלבו אופק םלוע תנומת תוגיצמה ולא ןה היווה
ראותמ םלועה ,תווהתה לש תוירואיתב ,ןתמועל .סדינמרפ םודקה ינוויה ףוסוליפה
,רחא ינווי ףוסוליפ ,סוטילקרה לש רהנה ומכ ,יוניש לש תדמתמ המירזב ןותנכ
.עגר לכב םינתשמ דחאכ םדאהו רהנהש םושמ םיימעפ רהנב לובטל רשפא יא יכ ןעטש

.ץקה תלאשל םג הרושק תוירואיתה יגוס ינש ןיב רגנטסו ןי'זוגירפ לש הנחבהה  
:ותאירבל תועמשמ ןיאש יפכ קוידב ,"םלועה ץק"ל םוקמ ןיא היווה לש תוירואיתב
ירה ,םוקיה לש סרהו האירב ללכב שי םאו ,חצנ דע חצנמ - היהיו הווה היהש המ
םלוא .ול ימינפ ילקיסיפ חרכה ךותמ םיעבונ םניאו "ץוחבמ" וילע םיפכנ םהש
אל יכ םא) ןכתיי ךכיפלו ,והנשמל המוד וניא דחא עגר ,תווהתה לש תוירואיתב
עגר לא ומצע-ולש הקימנידה ךותמ ברקתמו ךלוה םיפלחתמה םיעגרה ףצרש (יחרכה
.דוע ןיא וירחאש דחא

רומיש לש הקיסיפ - הקינכמ

,ןוטוינ לש הקינכמה איה העובק היווה לש רתויב תינייפואה הירואיתה
.ברעמה תוברתב תיעדמה םלועה תפקשה ןוחצינ תא רשפא 17-ה האמה ףוסב החותיפש
ותרותל ןתינש שוריפה ןיבל ומצע ןוטוינ לש ויתופקשה ןיב ןאכ לידבהל שי םלוא
יתלב םלוע הגיצמ ולש הירואיתהש ךכל עדומ היה אל ומצע ןוטוינ .רתוי רחואמ
העונתה תרות יפ לע ,םנמא .הילכבו תווהתהב ןימאהל רתוי הטנ אוהו ,הנתשמ
לע בושו בוש רוזחל בייח שמשה ביבס ולולסמב גחה דדוב תכל בכוכ ,ולש הדיבכהו
רפסמ שי שמשה תכרעמב ךא .יתימא יוניש ןיא וזכ העונתבו ,תיחצנ הספילא התוא
,הז לש ותעונת לע הז םיעיפשמו הז תא הז םיכשומ םלוכש ,תכל יבכוכ לש בר
ןהיתואצות תא ךירעהל ול ורשפא אל ןוטוינ לש ותושרל ודמעש םייטמתמה םילכהו
יבכוכ לש תוידדהה םהיתועפשהש אופא רבס אוה .ולאה ןילמוגה תועפשה לכ לש
רדוסמה הנבמה תא שבשל רבד לש ופוסבו ,םהילולסממ םתוא טיסהל תולולע תכלה
תורשפאמ ענמיהל ידכ .היביכרמ ןיב תושגנתהל םורגל ףאו שמשה תכרעמ לש תיסחי
חינה אוה ,ץראה רודכ ינפ לע םייחה רובע "םלועה ץק" תויהל הלולעש ,וז
ןוטוינ .םהיתוליסמל םימשה יפוג תא ריזחמו וידי השעמב םעפ ידמ ברעתמ ארובהש
,תורדרדיהו יוניש הב שיש ,תמלשומ אל תכרעמכ ילקיסיפה םלועה תא אופא האר
.ןמז ךרואל ןיקת בצמב ראשיהל הל רשפאמ לאה לש ודסח קרשו

תא רשקש ,ןוטוינל העירפה אל תילקיסיפה תואיצמב לאה לש תירשפא תוברעתה
ןתריקחל תובר םינש דחיי ףאו םייתד םיגשומ תכרעמב ולש תינכמה הירואיתה
דירפטוג םלוא .ןנחוי ןוזחבו לאינד רפסב "םלועה ץק" תואובנ לש ןשוריפלו
.הז ןויער לע גלגל ,ולש לודגה התגולפה-רב ,(Leibniz) ץינבייל ןופ םלהליו
ידמ וידי השעמ תא ןנווכלו רוזחל שיש ,לשוכ ןעשל לשמנ ןוטוינ לש לאה ,ודידל
היווהה תא ץינבייל אופא ףידעה ,תחשנו ךלוה ורדסש ,הנתשמ םלוע םוקמב .םעפ
טראקד הנר רבכ .םיילקיסיפה רומישה יקוח לש םמויקב תאטבתמה ,תיחצנה
המ רתוי וא תוחפ איהש ,"העונתה תומכ" רומיש לע רביד וינפל (Descartes)
הלוכי העונתה .תוריהמה לופכ רמוחה תומכ רמולכ ,"ענת" םשב םויכ םיארוק ונאש
.העובק תראשנ תיללכה התומכ םלוא ,תושגנתה תועצמאב רחאל דחא ףוגמ רובעל
ונא םויכו ,"חוכ" םשב ול ארקש לדוג רומיש לע רבדל ףידעה ,ודצמ ,ץינבייל
העונת לש "יח חוכ"מ לשמל ,הרוצ ףילחהל יושע הז לדוג ,"תינכמ היגרנא" םינכמ
היגרנא") חוכ-הדשב ףוג לש ומוקימב רושקה ,"תמ חוכ"ל ("תיטניק היגרנא")
לש םמויק ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .הנתשמ הניא תיללכה ותומכ םלוא ,("תילאיצנטופ
ץק" לש ןויערל דגונמ ךכיפלו ,יסיסב תונתשה רסוח לע דיעמ רומישה יקוח
וא "העונת" ומכ םילדג לש העובק תומכ לע םירמוש הקיסיפה יקוח םא :"םלועה
.םתליזא ותביסש ,"םלוע ץק"מ םינגומ ונא תוחפל זא ,"חוכ"

לבא ,ןוטוינ לש הקינכמה לע הססבתה 19-ה האמה תישאר לש תיעדמה םלועה-תנומת
שומיש ךות .ץינביילו טראקד לש םהיתופקשה יפ לע ,רקיעב ,התוא השריפ
-הד ןומיסרייפ זיקרמה חילצה ,ותפוקת ינבל םיריבס וארנש םייטמיתמ םיבוריקב
לש תוידדהה םהיתועפשה ,ןוטוינ לש הקינכמה תרגסמבש תוארהל (Laplace) סאלפל
לש ונונווכב ךרוצ אופא ןיא .ךוראה חווטב לטבתהל תוטונ הז לע הז תכלה יבכוכ
תכרעמב לאה לש ומוקמ לע לאשש ןואילופנל תונעל היה לוכי סאלפלו ,םוקיה ןועש
."וזה הרעשהל יתקקזנ אל ,ינודא" :תמסרופמה הבושתה תא ולש תינוטוינה םלועה
ענ היקלחמ דחא לכש ,תבכרומו הלודג הנוכמל סאלפל לש םלועה המוד ,םיהולא אלל
ולאה הקינכמה יקוח ,תוארהל חילצה אוהש יפכו .ןוטוינ לש הקינכמה יקוח יפ לע
תא תעדוי התייהש תינוימד תיטנגיליטניא תושי :ןיטולחל םייטסינימרטד םה
ןפואב הלוכי התייה ,םיוסמ עגרב םוקיב םיקיקלחה לכ לש םתוריהמו םמוקמ
לצא .רבעב וא דיתעב רחא עגר לכב תויוריהמהו תומוקמה תא םכותמ בשחל ינורקע
דיתעב שחרתיש המ לכ :דיתעהו הווהה ,רבעה ןיב יתוהמ לדבה אופא ןיא סאלפל
לכב שרופמ אל ןפואב רבכ ןופצ היהו ,הווהה בצמ ךותמ יעמשמ-דח יוזיחל ןתינ
םג םלוא .יתימא יוניש םוש הב ןיאש ,תיחצנ היווה לש הקיסיפ יהוז .רבעה יבצמ
ןמז לש תלבגומ אל הדימ הב שיש ירה ,ףלוחה ןמזל תועמשמ ןיא וזה הקיסיפב םא
םיקיקלחה לכ בצמ תא םיראתמה ,העונתה תואוושמ לש םייטמתמה תונורתפה .ךשמנ
אצמנ םוקיה ןיא עגר םושבו ,הז תא הז םיבקועה םיבצמ דועו דוע םינתונ ,םוקיב
תא בירחהל לאה לש ותנווכב שי םא ,ךכיפל .ןורחא בצמכ ותוהזל רשפאש בצמב
תא ענמתש תינוציח תוברעתה לש ךרדב תאז תושעל בייח אוהש ירה ,םלועה
ךותמ אל "םלועה ץק" היהי הז .םייטמתמה תונורתפה לש תילקיסיפה םתושממתה
.הל דוגינב אלא ,הקיסיפה

יוניש לש הקיסיפ - הקימנידומרת

ושוריפ יפ לע ,ןוטוינ לש הקינכמה לש םלשומה יוזיחה תורשפא ,ונרכזהש יפכ
הרושק וז הנוכת .רבעה יבגל םג אלא ,דיתעה יבגל קר אל הפקת ,סאלפל לש
תוראתמ ןה םא .דיתעו רבע ןיב ללכ תולידבמ ןניא הקינכמה תואוושמש ,הדבועב
תא םג תוראתמ ןה זא ,םיחישק םירודכ ינש ןיב תושגנתה ,המגודל ,והשלכ עוריא
ונאש יפכ םלוא .רחואמו םדקומ ןיב םינמזה רדס ףלחתה ובש ,ךופהה עוריאה
רבעה תא :דיתעל רבעה ןיב םירורב םילדבה שי ונלש םלועב ,וננויסינמ םיעדוי
תוערואמה רדס םג .תואדווב םיעדוי ונניא דיתעה תאש דועב ,םירכוז ונא
.דיתעל רבעה ןיב לידבמ ונביבס םיאור ונאש םייגולויבהו םיימיכה ,םייסיפה
ץע היה רעוב םחפ שוג ,הרובש היהתו המלש התייה הפצרב תעגופה ,תיכוכז סוכ
םיעוריאל דוגינב .ןקז היהיו דלי היה ויתונש עצמאב םדאו ,רפא היהיו
םיטושפ םיעצמאב :םיכיפה םניא ולאה םיכילהתה ,ןמזב םיכיפה םהש ,םיינכמה
רוזחל רשפא יאו םחפ ףורשל רשפא ;התוחאל רשפא יא ךא ,סוכ רובשל רשפא
.ריעצהל רשפא יאו ןיקזהל רשפא ,ץע ותושעלו

דימתמה יונישה תאו וזה תוכיפהה יא תא תראתמה תווהתה לש תילקיסיפ הירואית


רקח ךותמ 19-ה האמב החתפתהש ,הקימנידומרתה איה ונביבס םלועב םיאור ונאש
ינש רשאכ .ךיפה אל ךילהתל תקהבומ המגוד ןכא איה םוחה תמירז .םוחה תועפות
ןמ דימת םוחה םרוז ,הז םע הז עגמב םיאצמנ םהלש הרוטרפמטב םילדבנה םיפוג
דועב ררקתמו אופא ךלוה םחה ףוגה .ךפהל אל םלועלו ,רקה ףוגה לא םחה ףוגה
הזכ ךילהתל םידע ונא .הרוטרפמט התואל םיעיגמ םהינשש דע ,םמחתמ רקה ףוגהש
םרזמ קתונש םח רונת ךותל האופק הגוע סינכנ םא ,המגודל .תובורק םיתעל
םהינש ועיגי םיוסמ ןמז רחאלו ,הגועה לא רונתה ןמ םוח םורזי יזא ,למשחה
ובש ,ךופהה ךילהתה תא .המח היהת הגועהו טעמ ררקתי רונתה :הרוטרפמט התואל
איה רתוי רחואמו הרוטרפמט התואב אצמנה רונת ךותל המח הגוע םיסינכמ ונא
הזכ "ירשפא-אל" ךילהת :םעפ ףא תאז תמועל םיאור ונניא ,האופק ונממ תאצוי
,רונתהמ טעמ הרק רבכ הגועהש תעב רונתה לא הגועהמ םוח תמירז בייחמ היה
רמול רשפא ,רתוי םייללכ םיחנומב .םח ףוגל רק ףוגמ םרוז ונניא םוחהו
:רשפאה לככ ההובג תודיחאל עיגהל תפאוש הגועהו רונתה לש תילקיסיפה תכרעמהש
לש בצמל העיגמ איה תונוש תורוטרפמטב םה התוא םיביכרמה םיפוגה ינש ובש בצממ
לש בצמל העיגמ הנניא איה הדיחא הרוטרפמט לש בצממש דועב ,הדיחא הרוטרפמט
ןיב רורב לדבה הקימנידומרתב אופא שי ,הקינכמב ומכ אלש .תונוש תורוטרפמט
.דיחא רתוי דיתעהו ,הווההמ דיחא תוחפ אוה רבעה :דיתעל רבעה

קוח אוה הלש ןושארה קוחה :היווה לש ביכרמ הקימנידומרתב שי ,קויד רתיל
םלוא .תועיבקה ןורקע תא שיגדמ םיינכמה רומישה יקוחל המודבש ,היגרנאה רומיש
תמירז ןוויכ לש ןמזב תוכיפהה יא תא ראתמה ,ינש קוח םג שי הקימנידומרתל
לדוג יחנומב חסונמ הקימנידומרתה לש ינשה קוחה .םימוד םיכילהת לשו םוחה
תודיחאה תדימכ ותוא רידגהל רשפא סג ןפואבשו ,היפורטנא ארקנה בושח ילקיסיפ
רבד םושש תכרעמ רמולכ ,הרוגס תכרעמבש עבוק הזה קוחה .תילקיסיפ תכרעמ לש
קוחה .הלועו תכלוה תיללכה היפורטנאה תומכ ,הנממ אצוי וא הילא סנכנ ונניא
תכלוה תודיחא םהבש םיכיפה אל םיכילהת אופא ראתמ הקימנידומרתה לש ינשה
תובברעתה ,רונת ךותב הגוע לש התוממחתה לשמל ומכ ,תורוגס תוכרעמב תררתשמו
לכב .ולוכ לכמה חפנ לא לכמ לש תחא הניפמ זג לש ותוטשפתה וא ,בלחב הפק לש
היפורטנא לש בצמל הכומנ היפורטנא לש בצממ תרבוע תכרעמה ,ולאה םירקמה
התומכ םא םג :יוניש ינפמ םלועה תא אופא חיטבמ ונניא היגרנאה רומיש .ההובג
לש תודיחאה תדימש ירה ,העובק תראשנ הרוגס תכרעמ לש היגרנאה לש תיללכה
.ךיפה-אל ןפואב תונתשהל הלוכי תכרעמה ךותב הרוזיפ

ךישמהל הלוכי הנניא רונתהו הגועה ומכ הרוגס תכרעמ לש היפורטנאה םלוא
,הלש תיברמה היפורטנאה בצמל תכרעמה העיגמ םיוסמ עגרב .לובג אלל תולעלו
הפקה ,הרוטרפמט התואב םיאצמנ רונתהו הגועה :תמלשומ תודיחא לש בצמל רמולכ
הזכ בצממ .הדיחא תופיפצב לכמה לכ תא אלממ זגהו ,בלחב ןיטולחל בברועמ
הכרעב רבכ תאצמנ איהש םושמ ,תולעלו ךישמהל דוע הלוכי הנניא היפורטנאה
הלוכי הנניא היפורטנאהש עבוק הקימנידומרתה לש ינשה קוחה ,ינש דצמ .יברמה
הכרעב העובק תכרעמה לש היפורטנאה אופיא ראשית ךליאו ןאכמ .תדרלו רוזחל
היפורטנא לש הז בצמ תונכל רשפא .וקספיי םיימנידומרתה םיכילהתהו ,יברמה
הנניא איה וילא העיגמ תכרעמהש עגרמש םושמ ,ימנידומרת לקשמ יוויש םשב תיברמ
תכרעמה תולובגש ןוויכמו .יוניש אלל וב תראשנ איהו ,ונממ תאצל דוע הלוכי
תניחבמ תוחפלש ירה ,הכותב אצמנש המ לכ לש "םלועה תולובג" םה הרוגסה
יברמה הכרע לש לקשמ-יוויש בצמל היפורטנאה לש התעגה ,םיימנידומרתה םיכילהתה
תכרעמה לש "םלועה ץק" לוכיבכ ,םהשלכ םייוניש דוע םישחרתמ אל ובש בצמ אוה
.וזה

רובע ולא םילוקיש םשייל (Klausius) סויזואלק ףלודור הסינ 19-ה האמה ףוסב
םושמ ,הרוגס תכרעמכ ומצע םוקיה תא תוארל רשפא ,ןעטש יפכ .ולוכ םוקיה
םג ,ךכיפל .ונממ תאצל וא ץוחבמ וילא סנכיהל לוכי וניא רבד םוש יאדוובש
.יברמה הכרעל עיגתש דע תולעלו ךישמהל תבייח ולוכ םוקיה לש היפורטנאה
ןיב הרוטרפמטה לש תודיחא יאב תאטבתמ ונלש םוקיה לש תיסחי הכומנה היפורטנאה
.ללחה יבחרמב םיענה םייטנגמורטקלאה םילגהו רואה לש הנירקה הדש ןיבל תושמשה
תושמשה ןמ תטלפנה הנירקה תומכ ןכלו ,"רק" אוה ללחהש דועב תומח ןה תושמשה
אופא שי .תושמשב תעגופו ללחהמ העיגמה הנירקה תומכמ הברהב הלודג ללחה לא
םוחה תמירז םלוא .ללחה לא תושמשה ןמ הנירק תרוצב וטנ םוח תמירז ונלש םוקיב
ןמ םוחה תמירזש יפכ קוידב ,ולוכ םוקיה לש היפורטנאה תא הלעמו תכלוה וזה
תושמשה .םהינש לש תיללכה היפורטנאה תא הלעמ הרקה הגועה לא םחה רונתה
ולכי ,רבד לש ופוסב .םמחתמו ךלוה הנירקה הדשש דועב ,תוררקתמו אופיא תוכלוה
הנירקה הדש םע ימנידומרת לקשמ-יוויש לש בצמל ועיגיו ןהלש קלדה תא תושמשה
יברמה הכרעל ולש היפורטנאה עיגת ובש ,םוקיה לש "םוחה תומ" היהי הז ןללחבש
דע דמעמ קיזחהל חילצת ונלש שמשה םא םגו .וקספיי םיימנידומרתה םיכילהתה לכו
רודכ ינפ לעו ,הביבסש ללחהמ רתוי המח דוע היהת אל איה הזכ בצמבש ירה ,זא
.הליל אלו םוי אל דוע ויהי אל ץראה


תוחותפ תוכרעמ לש הקימנידומרת

בושח טביה הצימחמ תורוגס תוכרעמ לש הקימנידומרתהש ןועטל תאז לכב רשפא
הבש ,הילכ לש הקיסיפ אלא ,תווהתה לש הקיסיפ קוידב הנניא וז .םלועה לש
תלוכת ,המגודל .םלועה ןמ םימלענו םיכלוה היצמרופניאו רדס ,תובכרומ
רוזיפ לש תודיחאה יאב הרושק ספדומ ריינ ףד ומכ רדוסמ הנבמ לש היצמרופניאה
לע "לייטל" וידה תולוקלומל חיננ םא .הכומנ היפורטנאב רמולכ ,וילעש וידה
רדסהו הלעת ולש היפורטנאה זא ,סיממ רמוחב ותליבט תועצמאב לשמל ,ריינה
עיגתש דע ריינה ינפ לע רזפתתו ךלת וידהו ,ושטשטיי סופדה ינמיס :םלעיי
יא תיברמ היפורטנא לש הזכ בצמב .דיחא ןפואב תרזופמ איה ובש לקשמ יווישל
ינשה קוחה .המלענ וב הרוצא התייהש היצמרופניאהו ,בותכה תא אורקל דוע רשפא
רצונ הליחתכלמ דציכ ריבסמ ונניא אוה םלוא ,הז ךילהת ראתמ הקימנידומרתה לש
ונביבסש םלועב ףרה-אלל רצונ ןכא הזכ רדסו .סופדה ינמיסב אטבתהש רדסה
םיחמצל םיכפוהו םיטבונ םיערז ,םינבנ םיניינב ,םיבתכנ םירפס :ונכותבו
םג .חומב םירדוסמ םינבמ לע םמתוח תא םיעיבטמ םישוחה ימשרו ,םיחתופמ
,רדס תריצי לש בכרומו ךורא ךילהת איה ונלש הרפסויבב םייחה לש היצולובאה
לכ ןיינמ .רתוי תובכרומו תורדוסמ תורוצל םיחתפתמו םיכלוה םירוציה ובש
לש ינשה קוחה יפ לע ,ובש ,םלועב היצמרופניאו רדס לש וזה תווהתהה
?ררתשהל הכירצ תנחבומ-אלה תודיחאה אקווד התייה ,הקימנידומרתה

קוחה ,ונרכזהש יפכ .הריתס ןאכ ןיאש היה םינש המכ ינפל דע לבוקמה רבסהה
רדס רצונ ןהבש תוכרעמה םלוא .תורוגס תוכרעמל סחייתמ הקימנידומרתה לש ינשה
םיקוקז םיניינבו םירפס .ץוחבמ ןהילא סנכיהל בייח והשמש םושמ ,תורוגתס ןניא
ןצמח ,שמש רוא םיטלוק םייח םירוציו םיחמצ .םתוא הנבי וא בותכיש והשימל
אל איה םג ץראה רודכ ינפ לע םייחה לש היצולובאה ,ןבומכו םתביבסמ ןוזמו
ונניא הזה רבסהה םלוא .שמשהמ היגרנא לש הפוצר הקפסא אלל תירשפא התייה
רבכ ךשמנה ינויצולובא ךילהתבו ,לוכב ונביבס תאצמנ רדסה תווהתה .קפסמ ירמגל
תויגולואיג תופורטסטק ומכ תוערפה לש הרדס תורמל ,הנש דראילימ העבראכ
הירואית ונל היהתש תופצל ילוא רשפא .תוביצי לש הדימ וזיא שי ,חרק תופוקתו
גוסכ ונמלועב רדסה תריצי תא ראתתשו ,תווהתה לש הירואית תמאב היהתש ,תיעדמ
יקוחש ,הנושמ ללכה-ןמ-אצוי ןימכ אלו ,יללכ ןורקיע ךותמ רזגנה חרכה לש
.ותוא םיבייחמ םניא ךא ,ומויק תא םיריתמ הקיסיפה

תויהלמ הקוחר ןיידע איהש םגה ,וזכ הירואית העיפוה ןכא תונורחאה םינשב
לביק הילעש ,לקשמ-יווישמ תוקוחרה תוכרעמ לש הקימנידומרתה יהוז .המלש
הנורחאל ירלופופה םוחתה םע קודה רשק הל שישו ,הימיכל לבונ סרפ ןי'זוגירפ
םרזש ,החותפ תכרעמ איה לקשמ-יווישמ הקוחר תכרעמ .תוימניד תוכרעמב סואכ לש
ןעטש יפכו ;הנממ אצויו הילא סנכנ םיימיכ םיביכרמ לש וא היגרנא לש דימתמ
ןפואב רדס רצוויהל לוכי לקשמ-יווישמ קחרה תאצמנה החותפ תכרעמב ,ןי'זוגירפ
.ינטנופס

ראנב לש םוחה תעסה יאת תעפות איה החותפ תכרעמב רדס לש וזכ תורצוויהל המגוד
היגרנא .הלעמלמ התוא םיררקמו הטמלמ לזונ תבכש םיממחמ ונאש חיננ .(BENARD)
.ןוילעה הדצמ הנממ תאצויו ,ןותחתה הדצמ לזונה תבכש לא אופא תסנכנ םוח לש
שרפה רשאכ רמולכ ,ךומנ אוה לזונה תבכש ךרד היגרנאה תמירז בצק רשאכ
;לזונה ךרד הכלוה תועצמאב םוחה רבוע ,ןטק אוה הידצ ינש ןיב תורוטרפמטה
תורוטרפמטה שרפה רשאכ םלוא .והנשמל המוד הב קלח לכו ,הדיחא איה לזונה תבכש
לש ןוילעה הדצב רקה לזונה :השדח העפות תשחרתמ םיוסמ ךרעמ רתוי לודג אוה
קוחדלו הטמ עונל ףאוש אוה ןכלו ,ויתחתמש םחה לזונהמ רתוי ףופצ אוה הבכשה
עיסהלו הטמו הלעמ עונל אופא םיליחתמ לזונה לש םיקלח .הלעמל םחה לזונה תא
הנניא םוח תעסה לש וז העונת םלוא .ןוילעה דצה לא ןותחתה דצהמ םוחה תא םתא
םיעיפומ ךכו ,םישושמ םיאת ןיעמ םירצוי הטמו הלעמ םיענה םימרזה :הדיחא
.הטמ ענ אוה םהבש תומוקמ ןיבל הלעמ ענ לזונה םהבש תומוקמ ןיב םילדבה
ןפואב תכרעמב ורצונש תורדוסמ תוינבתכ ולאה םיאתה תא תוארל אופא רשפא
תולוכי ולאה תוינבתה .ןכל םדוק הב הררשש תודיחאה תרפהל ומרגו ,ינטנופס
דוע םילידגמ רשאכ :היגרנאה תמירז בצק לש םיוסמ םיכרע םוחתב קר םייקתהל
עונל העסהה יאת םיליחתמ ,לזונה תבכש תוצק ינש ןיב תורוטרפמטה שרפה תא רתוי
תישענ םוחה תמירז .םימלענ םיאתה םיהובג תורוטרפמט ישרפהבו ,יטואכ ןפואב
תבכש יקלח לכ ןהבש ,תולוברעמ ךותב תולוברעמ לש ,םיילטקרפ םינבמ תועצמאב
םיכרעה םוחתב אצמנ היגרנאה תמירז בצק רשאכ םלוא .הזל הז םימוד בוש לזונה
העסהה יאת לש םתעפוה יזא ,ידמ הובג אלו ידמ ךומנ אל רמולכ ,םיאתמה
תעפוה םצעל קר תסחייתמ וזה תויחרכההש בל םישל שי .תיחרכה םירדוסמה
קיודמה יבחרמה רודיסה םלוא ,הרקמ לכב ועיפוי םיאתה :ןהיטרפל אלו ,תוינבתה
,ךכיפל .תודדוב תולוקלומ המכ לש ינושארה ןתעונת בצמב יולת תויהל לוכי םהלש
ותעפוה ,לזונה תולוקלומ לש תוקיודמה ןהיתועונת תא תללוכ הנניאש רואית תמרב
םהשלכ תומוקמבש קר אוה יופצש המו ,היופצ-אל איה םיוסמ םוקמב העסה את לש
.םירדוסמ םיאת ועיפוי לזונה תבכשב

לזונה תבכש לש החותפה תכרעמה ךרד םיוסמ םייניב בצקב םוחה לש היגרנאה תמירז
םניא ןהיטרפש תורדוסמ תוינבת לש תינטנופסה ןתעפוהל חרכהב אופא תמרוג
תבכשש םושמ ,הקימנידומרתה לש ינשה קוחל הריתס ןאכ ןיא ,רומאכ .שארמ םייופצ
תכרעמ ונמצעל ראתל םילוכי ונא ,תאז תמועל .הרוגס תכרעמ הנניא וזה לזונה
אצמנה רק ףוגו היתחתמ אצמנה םח ףוג םע דחי ,לזונה תבכש תא תללוכה הרוגס
יאת תא רצוי ךכו ,לזונה תבכש ךרד רקה ףוגל םחה ףוגהמ םרוז םוחה .הילעמ
ךלוה רקה ףוגהש דועב ררקתמו ךלוה םחה ףוגה םלוא .ראנב לש םירדוסמה העסהה
עיגת רשאכ .הלועו תכלוה הרוגסה תכרעמה לש תיללכה היפורטנאהש ךכ ,םמחתמו
העסהה יאת ,םוחה תמירז קספית יברמה הכרעל וזה הרוגסה תכרעמה לש היפורטנאה
תינטנופסה הריציהש רמול אופא רשפא .הדיחא היהתו בושת לזונה תבכשו ומלעיי
הדבועב תויולת ,ןמז ךרואל הזה רדסה לש ותרימשו ,החותפה תכרעמב רדס לש
.הלועו תכלוה היפורטנאה הבש ,רתוי הלודג תכרעממ קלח איה וזה תכרעמהש

טלוק ץראה רודכ .לקשמ-יווישמ קחרה תאצמנה החותפ תכרעמ אוה ץראה רודכ םג
הנירקכ ללחה יבחרמ לא טלקש היגרנאה תא טלופו ,שמשהמ תזכורמ רוא תנירק
לזונה תבכשב שחרתמש המל המודב .םימודא-תת םייטנגמורטקלא םילג לש תרזופמ
תמרוג ללחה לא ץראה רודכ ךרד שמשה ןמ היגרנאה תמירז םג ,תממוחמה
דחוימב הקזח שמשה ןמ היגרנאה תטילק ,המגודל .תורדוסמ תוינבת לש ןתורצוויהל
רודכ ינפ לע םינוש תומוקממ המודא-תתה הנירקה תטילפש דועב ,הוושמה וק רוזאב
וקמ םוח לש העסה אופא תשחרתמ ץראה רודכ ינפ לע .רתוי הדיחא איה ץראה
גזמ לש תכרעמ םירצוי ולאה העסהה ימרזו ,הרפסומטאה ךרד םיבטקה לא הוושמה
תומח תותיזח וא ,םיירטמורב םיעקשו תומר ומכ תורדוסמ תוינבת הב שיש ריווא
תטילק תוכזב םירשפאתמ ץראה רודכ ינפ לע םייחה םג ,המוד ןפואב .תורקו
תרוצב רבד לש ופוסב התטילפו ,םיחמצה ילעב שמשה רוא לש תזכורמה היגרנאה
.ללחה לא הרפסומטאה ךרד ,םייחה םירוציה לש םפוגמ םימודא-תת םילג לש הנירק

,ללחהו ץראה רודכ ,שמשה תא תללוכה ,תכרעמה לש היפורטנאה ,םדוק ונרכזהש יפכ
תוינבת תורצוויהל וזה היפורטנאה תיילע האיבמ םייתניב םלוא ;הלועו תכלוה
לש העסהה יאת תמגודב ומכ .ץראה רודכ ינפ לע םייחו ריווא גזמ לש תורדוסמ
תמירז בצקש ,הדבועב איה םג היולת ולאה תורדוסמה תוינבתה תריצי ,ראנב
ידמ הרק הנניא ונלש שמשהש ךכב רמולכ ,םיוסמ םיכרע םוחת ךותב אצמנ היגרנאה
המגודב ומכ :היופצ-אל איה תמיוסמ תינבת לש התעפוה ,בושו .ידמ המח וא
תפוס לש התוחתפתהל םורגל לוכי רפרפ יפנכ קשמ ,סואכ לש רקחמה םוחתמ העודיה
ןימ לש ותעפוהל איבהל הלוכי תחא א"נד תלוקלומ לש תדדוב היצטומו ,םימער
םצע תא הארנכ םיבייחמ ץראה רודכ ינפ לע םיררושה םיאנתה םלוא .שדח יגולויב
םירוצי לש םתוחתפתה ךילהת תא וא ,םעפל םעפמ םימער תופוס לש ןתושחרתה
רודכ ינפ לע םייחה תדילש רמול אופא רשפא .רתוי םיטושפ םירוצי ךותמ םיבכרומ
.שמשה תכרעמ לש יטיאה םוחה תומ ךותמ תעבונ ץראה


?ךשמיהל םייחה םילוכי יתמ דע

םייחהש ירה ,ףקת אוה םוקיה לש "םוחה תומ" רבדב סויזואלק לש ונועיט םא
דוע לכ קר תוירשפא ןה רדס לש תורמתשהו הריצי .תינמז העפות םה םוקיב
"םלועה ץק" םג הז היהי יברמה הכרעל עיגת וזשכו ,הלוע םוקיה לש היפורטנאה
.רדסהו תווהתהה לש

לש ינשה קוחה לש ותלוחת תא סויזואלק לש ותבחרהש ,ןועטל ילוא רשפא ךא
םוש ,הרוגס תכרעמל המודב ,םנמא .תימיטיגל הנניא ולוכ םוקיל הקימנידומרתה
ונקסה ןתוגהנתהמש ,עבטב תוכרעמה םלוא .ונממ אצוי וא םוקיל סנכנ ונניא רבד
.יפוסניא תויהל לוכי םוקיהש דועב ,תויפוס תוכרעמ ןה ,הקימנידומרתה יקוח תא

ןפואב ,תוביתמו םימוטאמ בכרומה ,יפוסניא םוקי לש לדומ לע המגודל בושחנ
ךכ ,"1 לדוג" ותוא הנכנש ,םיוסמ לדוגב תובית ךותב םיאצמנ םימוטאה :אבה
תולודג תובית ךותב תואצמנ 1 לדוגב תוביתה .םהלש יפוס רפסמ שי הבית לכבש
לדוגב תובית לש יפוס רפסמ שי 2 לדוגב הבית לכבש דכ ,("2 לדוג") רתוי דוע
.האלה ןכו ,3 לדוגב תובית ךותב תואצמנ 2 לדוגב תוביתה .1

הכומנ היפורטנא לש בצמב תאצמנ תוביתה לש המר לכ ,םיוסמ עגרבש תעכ חיננ
לש רוזיפהו ,1 לדוגב תוביתה ךותב םימוטאה לש רוזיפהש רמולכ ,יברמה הכרעמ
םילדגה יסחיש םג חיננ .דיחא וניא ,N+1 לדוגב תוביתה ךותב N לדוגב תוביתה
בצמל יליחתה בצמהמ ,N+1 לדוגב תוביתה תועיגמ ובש ןמזהש ,ולאכ םה תוביתה לש
,ןוילימ רמאנ ,םיוסמ רפסמ יפ לודג רמוח לש דיחא רוזיפ לש לקשמה-יוויש
ונניא קיודמה רפסמה ;הזכ לקשמ יווישל N לדוגב תוביתה תועיגמ ובש ןמזהמ
לדוג לש המר לכ ,ונלש תוביתה תכרעמב .1-מ לודג היהיש יאנתב ,ונניינעל בושח
תומר ףוסניא שיש ןוויכמ םלוא .יפוס ןמז ךות לקשמ-יוויש לש בצמל העיגמ
םוקי רובע תוחפלש ,ןאכמ .לקשמ יווישל םלועל עיגמ ונניא ולוכ םוקיה ,ולאכ
סויזואלק לש ונועיט ןיא ,הילעמש וזל המוד לדוג תמר לכ ובש ,הזכ "ילטקרפ"
ךישמהל הלוכי איהו ,והשלכ יברמ ךרעל עגר םושב העיגמ הנניא היפורטנאה :ףקת
.ץק ןיאל תולעלו
 

הרזח

(םישדח תונוילג) ואלילג רתאל | שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומע ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ