פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
הימיכה ירומל ןולעה 

לארשיב סדייאה :רמאמה םש

1993 ,ד"נשת ירשת ,55 'סמ הרבחו היגולונכט ,הימיכ תועידי :ךותמ
רלדנמ הנפד :תכרוע
תונוש :אשונ


לארשיב סדייאה                          

דיקפת הז קלחל .לארשיב סדייאה תלחמ תא ראתנו ףיסונ הז קלח םוכיסל
.ץראב הלחמל תוסחייתהב תיכוניח הרטמו רפסה יתב ךותב הרבסהב בושח
.(תכרועה)

לכב ישילשה םוקמב תאצמנ לארשי :ימלועה תואירבה ןוגרא לש םיהדמ ןותנ
,ןוגראה ינותנ יפ לע .םיחוודמה סדייאה ילוח רפסמ תניחבמ היסא תשבי
סדייא ילוח רתוי לארשיב שי ,תונושה תושביב סדייאה בצמ תא םימכסמש
ילוח רפסמ םע הנידמה .רופגניסב וא םיניפיליפב ,ודוהב ,ןיסב רשאמ
דנליאת העיפומ הירחא ,(םילוח 473) ןפי איה היסאב רתויב לודגה סדייאה
ודוה תאצמנ יעיברה םוקמב .(םילוח 169) לארשי - ךכ-רחאו (םילוח 179)
.(71) םיניפיליפה - ישימחבו (102)
סדייאה בצמ .סדייא ילוח תוחפ ומשרנ היסא תשביב תונידמה 38 רתי לכב
21 - ןדרי ;םילוח 29 - ןונבל :ןלהלדכ אוה לארשיל תובורקה תונידמב
סדייא ילוח 69 - היכרות ;44 - ןאריא ;7 - קאריע ;17 - הירוס ;םילוח
.םימושר
הנידמ לכב םיאשנה רפסמ לע חוודל גהונ וניא ימלועה תואירבה ןוגרא
לע דימת אלו ,תוכרעה לע םיססבתמ הלא םינותנ יכ הדבועה לשב רקיעב
.תואירבה תויושר לש רדוסמ חוויד

לארשיל היפויתאמ םילוע ברקב סדייאה ףיגנ תואשנ

קלופו ינויצע ,רגניטאב ,ןמגרב :היתימע םע דחיב ,תרופ-ןב הנדע ר"ד
לש תואשנה רועש לע ךמסומ ןפואב הנושארל וחוויד ,הפיחב ם"במר ח"יבמ
םילוע 650 לש םימד וקדב םירקוחה .היפויתא ילוע ברקב סדייאה ףגנ
ןיב ץראל ועיגהש םילוע 5200 דוע לשו 1990-ל 1984 ןיב ולעש היפויתאמ
.1992 ראוניל 1990 ילוי
ינפל ץראל ולעש םילוע ברקב סדייאה ףיגנ לש םיאשנ ואצמנ אל :תואצותה
118 ואצמנ "המלש עצבמב"ב ולעש היפויתאמ םילועה 5200 ןיבמ .1990 ילוי
60 :םה הלא םיאשנ .הקדבנש היסולכואה ןמ ווחא 2.3 םיווהמש ,םיאשנ
תואשונ תוהמאל ודלונש םידולי - רתיהו (38) םישנ 44 (54) םירבג  
.ףיגנ
B גוסמ תימוהיז תבהצ ףיגנב הקבדהל תויודע םג ולגתה םיאשנה ברקב
.(76)  
ועיגהש ,היפויתאמ םירגוב םילוע ברקב תואשנה רועש יכ םימכסמ םירקוחה
,ןורחאה ןמזב הערא - עבקנ - הקבדהה .2.3אוה 1990 ילוי רחאל ץראל  
םיאשנ ואצמנ אל המלש עצבמל םדוק העיגהש היפויתא ילוע תיסולכואב ןכש
.סדייאה ףיגנ לש

םילשוריב םד ימרות ברקב סדייאה ףיגנ תואשנ רועש

ימע ר"ד ,םרכ-ןיע הסדה ח"יבמ ןייעמ המלש ר"דו ינמ הגנ ר"ד םירקוחה
:ויתורטמש רקחמ לע םיחוודמ םהיתימעו תואירבה דרשממ רבוסנו
םד ימרות ברקב סדייא לש תואשנה ירועש ןיב תוושהל .1
.א"דמ לש יזכרמה םדה קנב ינותנ לומ םילשוריב
םיברעל סידוהי ןיב סדייא לש תואשנה ירועש תא תוושהל .2
.םד ימרות
הלאכל םד חוטבל םד ימרות ןיב תואשנה ירועש תא תוושהל .3
.החפשמ בורקל םימרותה
תיבב ומרתנש םדה תונמ לכ לש סדייאל הקידבה תואצות וקדבנ הז רקחמב
.1990 -ל 1986 םינשה ןיב םרכ-ןיע הסדה םילוחה

םינדגונ יוליגל ELISA תקידבב וקרסנש ,םד תונמ 39,100 ךותמ :תואצות
.סדייאב תומהוזמכ תודושח תונמ 143 ולגתה ,סדייאה ףיגנל
.סדייא יפיגנ תואשונכ תונמ 6 קר ותמוא - (WB) רתוי תקדקודמ הקידבב
.החפשמ בורקל םד תמורתב עייסל ושקבתנש םישנא י"ע ומרתנ הלא םד תונמ
ןמ השש יפ ההובג התיה רקחמה תונש עבראב סדייא-תואשנ לש תועראה רועש
.א"דמ לש יזכרמה םדה קנבב םשרנש רועשה
הובג םילשוריב היה םיברע םד ימרות ברקב סדייאה ףיגנ לש תואשנה רועש
.םידוהי םד ימרות ברקב רשאמ השלש יפ
החפשמ בורק ןעמל םימרותמ תוחקלנה םד תומורתש איה רקחמה תונקסממ תחא
.םד-חוטב ךרוצל תונתנש תומורתמ תוחוטב תוחפ ןה

ם-יב סדייאה תאפרמל הינפ לע תירוביצ הירטסיה תעפשה

םהיתימעו בהר הילג ר"ד סזומ רימא ר"ד ,ןייעמ המלש ר"ד :םירקוחה
הינפ ןיבל סדייאה אשונב תרושקתב םימוסרפ ןיב רשקה תא קודבל ושקיב
רבמצדל רבמבונ ןיבש הפוקתה תא וקדב םירקוחה .סדייאל תוקידב עוצבל
ןייוצו ןוסנוג קי'גאמ לש והרקמ הלגתנ ,ירוקרמ ידרפ רטפנ :הב 1991
.ןכל םדוק םישדוח השלש לש בצמל וז הפוקת וושה םה .ימלועה סדייאה םוי
לש הילע וז .סדייאל קדבהל םישנא 1006 ואב תרקחנה הפוקתב :תואצותה
תרושקתב םהיתודוא חווידהו ל"נה םיעוראל המדקש הפוקתה תמועל זוחא 368
תרושקתה יחווידב זוחא 364 לש הילע התיה םג הנודנה הפוקתב .תינומהה
.סדייאה תודוא
8.2,םילאוסקסומוה 3.1:ויה םימוסרפה רואל קדבהל םיאבה ןיבמ      
לשב תוקבדהמ וששחש םישנא 22,םילאוסקסורטה תוגוז 4.9,םינמוקרנ    
:ולעה רקחמה תונקסמ ."אושל םיגאוד" 46ו ל"וחב ינימ עגמ    
םינופה רפסמ ןיבל סדייא לע תרושקתב םימוסרפה ןיב רישי רשק שי .1
.קדבהל סדייאה תאפרמל
הירטסה לש תופוקתב קדבהל אובל אלש םיטונ ןוכיסה תוצובקמ םישנא .2
תירוביצ
.ינימ עגמב רובעל לולע סדייא יכ רסמה לש המנפה הלח .3

היפויתא ידוהי ברקב סדייאה ףיגנ לש הטקש תואשנ

ץיאוטנב יבצ 'פורפו רבוסנו ימע ר"ד ,ןהכ-הדוהי רמת ר"ד :םירקוחה
תומייקה תוקידבהש תורשפאה לע םרקחמב םיעיבצמ רמושה-לתמו ןלפק ח"יבמ
.ףיגנה תואשנ לש םירקמה לכ תא ולגי אל סדייאל
12 ברקב סדייאה ףיגנ לש םיאשנ יוהיזל תוקידב יתשב ושמתשה םירקוחה
םיביכרמ תוהזל הרומא - PCR - תחא הקידב .היפויתאמ םילוע לש תוגוז
םיגוס ההזמ - P-BAT - הינשה הקידבה וליאו םדב ףיגנה לש םייטנג
.סדייאה ףיגנל םינדגונ םירצויש ןוסיחה תכרעמב B יאת לש םימייוסמ
וחכוה תוגוז 8 ,וקדבנש היפויתאמ םילוע לש תוגוז 12 ןיבמ :תואצותה
רשאכ ,םלוא .סדייאה ףיגנ תא םיאשונ אלש ימכ הליגרה סדייאה תקידבב
תוגוז הנומש ןיבמ 5 ולגתה - ליעל תוראותמה תוקידבב םירקוחה ושמתשה
.סדייאה ףיגנ לש םיאשנכ (63) הלא  
- ףיגנה תא םיאשונ אלש ימכ הליחתב ונחבואש םידלי 27 ןיבמ םידלי 13
.ףיגנה תא םיאשונ ןכש ימכ השדחה הקידבב ועיפוה
רשא ,"טקשה אשנ"ה תעפותל בל תמושת רתוי תתל שיש איה םירקוחה תונקסמ
רקחמה תצובקב חכוהש יפכ ,םויכ תועצובמה הקירסה תוקידבב הלגתמ אל
.היפויתא ילוע ברקמ הקדבנש