פרסומות
spacer
לדף הראשי של אתר סנוניתלרשימת כתבי העת ומאגרי המידע בסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
הימיכה ירומל ןולעה 

םיביוא וא םידידי - "םיפיטח"ה תיגולונכט :תיתרבח הלאש :רמאמה םש

1992 ב"נשת 'ב רדא ,50 'סמ הרבחו היגולונכט הימיכ ןועידי :ךותמ
רלדנמ הנפד :תכרועה
תונוש :אשונ


םיביוא וא םידידי - "םיפיטחה" תיגולונכט :תיתרבח הלאש        


וראות םיפיטחה ?םתוא לכוא התא רשאכ םהילע בשוח התא םאה ,םיפיטחה
אוה םיפיטחה קוש תאז תורמל .junk food-כ וא "חונ ןוזמ"כ תובר םימעפ
הלוע םינורחאה םירקסה ךותמ .תיברעמה תוברתב רתויב לודגה םירזגמהמ דחא
םעפ תוחפל םיפיטח תלכוא םינש הרשע שמחל הנומש ןיבש ליג תצובקמ 91ש  
.םויב

,סרית יפיטח ,םהיגוסל םיספי'צ ,םהינימל םיטיוקסיב םיללוכ םיפיטח
תנמ לע ?םהילע תרוקיבה תא םיקידצמ םיפיטחה םאה ןאכמ .'וכו םינטוב
םהמ ןכ ומכ ,םיפיטחה תא םיניכמ דציכ קודבל שי וז הלאש לע תונעל
.םהלש יתנוזתה ךרעה והמ ןכו םהלש םיביכרמה

ידי לע םינכומ םהנימל םיספי'צה .םיכרד ינשמ תחאב םינכומ םיפיטחה בור
הסמהמ 38כ :האצותה .קומע ןמשב תוקד המדא יחופת תועבט לש ןוגיט  
.ןמוש איה ספי'צה לש תללוכה
םינרציה תא האיבה ,ןוגיטה ךילהתמ האצותכ ,םיפיטחב ההובגה ןמושה תלוכת
הכומנ ןמושה תלוכת םהב ,םישדח םירצומ תריציל םיפסונ םיכילהת חותיפל
יחופת תקבא םיללוכה) םישביה םיביכרמה ובברוע ולא םיכילהתב .רתוי
הובג ץחלב ,םימ םע (םעטה ירמוחו לכאמה יעבצ ןכו ,ןלימעו ,חמק ,המדא
התיה לבקתמה רצומה תרוצ .תררוחמ הנוכמ ךרד הרבעוהו הסחדנ הסיעהו
היגרנאה ךופיה התיה הסיחדה לש תפסונ האצות .הנוכמב םירירחה תרוצכ
דירוה הז רוציי ךילהת .רצותה תא הלשיב רשא םוח לש היגרנאל תינכמה
.יתנוזתה וכרע תא הלעהו רצומב םינמושה תומכ תא תרכינ הדימב

הנוזת םצעב יהמ ןוחבל שי םיפיטח לש יתנוזתה ךרעה לע לכתסנש ינפל
איה בלה תולחמ תוחיכש ןהב רשא תויסולכואב וכרענש םירקחמ .תנזואמ
תא לולכל הכירצ וז הנוזת .תנזואמ הנוזת לש השדח הרדגה ורציי ,הכומנ
תוירולקה תכירצמ 10% -כ איה םינובלחה תושירד .ןוזמה יביכרמ לכ
םיכילהתה בורב ברועמ אוה .ףוגה לש ירקיעה קפסה אוה ןובלח .תימויה    
אוה ןכ-ומכ .ףוג תומקר ןקתלו תונבל ירקיעה ודיקפתו ,ףוגב םישחרתמה    
איה םינמושה תכירצ .םינדגונו םימיזנא ,תוינימא תוצמוח תינבב שמשמ    
םלוא ,ףוגל היגרנא םיקפסמ םינמושה .תימויה תוירולקה תכירצמ 10% -כ    
תומכ .ההז הסמ ילעב תומימחפבו םינובלחב שישמ תוירולק םיילפכ םיקפסמ    
םוח תוסיוול ,ףוגב םיינויח םירביא לע הנגהל תיחרכה םינמוש לש תמיוסמ    
.רועה דוקפתו ףוגה    

ןה תומימחפה .תימויה תוירולקה תכירצמ 80% -כ הווהמ תומימחפה תכירצ
תוליעפל ןכו ףוגה לש הקוזחתו הלידגל ונלש ירקיעה היגרנאה רוקמ
םיביכרמ .תוריפבו םינגדב ,תוקריב םירכוסכ תויוצמ תומימחפה .תימויה
ףוליח תא םירידסמ םינמטיוה .םילרנימו םינימטיו :םה קוקז ףוגהש םיפסונ
םילרנימ .היגרנאל םינמושו תומימחפ תכיפהב םיעייסמו ףוגב םירמוחה
ןמ תושרפה ,םימ ןוזיא ומכ םירמוח ףוליח יכילהתל םה ףא םיינויח
,ןדיס ,ןגלשא ,ןרתנ םיללוכ םילרנימ .םירירשו םיבצע תובוגתו תוטולבה
.'וכו לזרב

.םימ םה ול קוקז ףוגהש רתויב יחרכהו ףסונ ביכרמ

לכ תא םיליכמ םיפיטח םנמא .םיפיטחה לש יתנוזתה ךרעה והמ קודבנ תעכ
םינמטיוהמ קלח ךא ,םיבכרומ םה םהמ םלגה ירמוחב םיאצמנה םינמטיוה
,ןובלח 3% ןיב הליכמ ףיטח לט הליבח עצוממב .רוצייה ךילהתב םיסרהנ
.םינמוש 32% ןיבו םינמימחפ 40% ןיב

םה ןיא םלוא והשלכ יתנוזת ךרע ילעב םה םיפיטחש הארנ ןיע תיארמל
ומכ םיביכרמ המכ .ךירצ ףוגהש םיביכרמה תא תנזואמ הרוצב םיקפסמ
.ידמל הכומנ המרב םיפיטחב םיאצמנ םיביסו םינימטיו ,םילרנימ ,םינובלח
הנוזתל םהלש המורתה ןמושמ עבונ םהלש ירולקה ךרעה בורו רחאמ ךכל ףסונב
.הקיזמנ םיחמומה י"ע תכרעומ ונלש


םיינישו םיפיטח

?םייניש תויעב ןיבו םיפיטח ןיב רשקה והמ
.םיינישה תששע תריצי ןיבל םירכוס ןיב רשקה תא וארה םיבר םירקחמ
תושקה תומקרה סרהל תמרוגה הפה ללח לש תקבדמ תימוהיז הלחמ איה תששעה
תוליעפ ,הפב םיקדייח לש תיגולויב תוליעפמ האצותכ תמרגנ תששעה .ןשה לש
עצמ הווהמ זורכוסה - לכאמה רכוס .םירכוס תוחכונב רקיעב תרשפאתמה
םיטושפ םיביכרמל זורכוסה קוריפ ךלהמב .תששעה יקדייח רובע ילאידיא
םירמוחה רוצייל םיקדייחה ידי לע תלצונמ רשא היגרנא תררחתשמ ,רתוי
לע רכינ ןפואב עיפשמ םדא לש ונוזמ בכרה ןאכמ .ןשה תא םיפיקתמה
.תששעה תלחממ עגפהל וייוכיס

.רתוי םינטק תששעב העיגפ לש םייוכיסה ןכ םירכוס תוחפ ליכמ ןוזמהש לככ
לכואהש לככ .לכואה לש תוילקיסיפה תונוכתה יפל םג תעבקנ תששעה תמר
שי ןכ לעו ,םיינישה ינפ לעו םיצירחב רתוי בר ןמז ראשנ אוה רתוי קיבד
ךותמ .רתוי הבר םיינישה לע העפשהה ךכ :םתלועפל רתוי בר ןמז םיקדייחל
שומישהש ,הלוע םיפיטחה לש םייתנוזתה םיביכרמהו יתנוזתה ךרעה תניחב
םירכוס לש ההובגה הלוכתה .תששעה תוחתפתהל םרות תהובג תורידתב םיפיטחב
םרות םרוגל םיפיטחה תא תכפוה םיינישה לא םהלש תוקיבדה ןכו םינמושו
.ןשב תששע תוחתפתהל


.ונייחבו ונתיבב םנורסח תמועל םיפיטחה תונורתי תא ונלקש ונא השעמל
,םיאמיכ :םיחמומה ןיב תיללכה השוחתה לבא ונתיאמ דחא לכ לש איה הריחבה
לש האצות םה תורחא תובר "תואצמה" ומכ םיפיטחהש ,איה םירחאו םיאקטטאיד
.תושדח םייח יכרד םע ינרדומ םלוע

הנכוהש דומילה תייגוסב רזעהל ןתינ םיפסונ םיטבה תלבקלו אשונה תבחרהל
."הרבחו היגולונכט ,הימיכ" תינכותה תרגסמב

תורוקמ

Lee, M., "Snack Foods - Friend or Foe?", Education in Chemistry,
Sept 1991, p. 2
תארוהל זכרמה ,"היתש ימ תרלפה - תינרדומה הרבחב הימיכ" ,.י םורגלימ
.ז"משת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה םיעדמה