םיציב תעיבצ :רמאמה םש

.ר .ת טלודור ,.ר ןייבמ :רמאמה רבחמ
םיציב תעיבצ גהנמ לש םיימיכ םיטקפסא :רמאמה אשונ
ןדיס /םיעבצ /םייוסינ :חתפמ תולימ
.תינרדומה הרבחב הימיכ ןועידי :ךותמ
.םיעדמה תארוהל זכרמה - םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :תאצוה


."תורפסה ןמ" רודמה ךותמ :תורעה


םיציב תעיבצב הימיכ

םיגהנמב בושח דיקפת הל שיו םינוש םימע לש תרוסמל הרושק םיציב לש העיבצ
לש ןווגימ קפסל לוכי םיציב תעיבצב םייטתניס םיעבצב שומישה .םיגחב םילבוקמה
ייחמ םידימלתל םירכומה ,םיאשונה דחאכ שמשל יושעו הדבעמב םייוסינו תויוליעפ
.הימיכה ידומיל תרגסמב רקחנ אוהשכ ,םוי-םויה
התכז ךכ לשבו תושדחתהל למסכ הציבה השמיש תונוש תופוקתבו םינוש םימע לצא
תפוקתב הציבמ עקב םלועהש ונימאה םיסרפה .ביבאה תוגיגחב יזכרמ דיקפתב
לצא .םינוויהו םיאמורה ,םירצמה י"ע הציבל הסחוי המוד תועמשמ .ביבאה
- החימצו ןוירפל למסכ חספה גח ילכאמב יזכרמ ביכרמ הווהמ הציבה םידוהיה
תועמשמ הקפיס םינוש םיעבצב םיציב לש העיבצ .םירצמ תאיציל םירושקה םיגשומ
.םינוש םימע לש תרוסמב תלבוקמ התיהו הציבל תפסונ תילמיס
-ה האמה עצמאב .םיינגרוא תורוקממ ויה םיציב תעיבצב רבעב ושמתשה םהב םיעבצה
םג הישעתה שומישב ויהש םיעבצב שמתשהל ולחה זאמו םייטיתניס םיעבצ וחתופ 19
םיעבצב שומישה תא תוירוביצה תויושרה וליבגה םינש רובעכ .םיציב תעיבצ ךרוצל
תעיבצל םימיאתמה םיעבצ לש המישר המסרופ 1965-בו לכאמ ירבדל םייטיתניס
.םיציב
הנבמה תא ףושחל יושע םיציבה תעיבצב םירושקה הימיכה םוחתמ םיאשונה לש רקחמה
תא ריבסמה לדומ תיינבל וליבוה הזה םוחתב ושענש םייוסינ .הציבה תפילק לש
.הציבה תפילק ןיבו םיעבצה ןיב רצונש רשקה גוס
םייוסינ ושענ ,הציבה י"ע עבצה תטילק לע םיעיפשמה םימרוגה תא קודבל הרטמב
םינוי יזוכיר ,עבצה תטילק לע תונוש קא תוגרדו תוצמוח לש העפשהה תא וקדבש
.'דכו העיבצה ינפל םיציבה תחתרה ,עבצה תסימתב
,אשונה תא םתתיכב גיצהל םילוכי םירומ .ןלהל םיראותמ םייוסינה ןמ קלח
םינוש םיאנתב םיציבה תעיבצ ידכ ךות הציבה תפילק הנבמ תא רוקחל איה ותרטמש
.הציבה תפילק ןיבו םיעבצה ןיבש רשקה גוס תפישחו
םירמוחה תגשהב ישוק ןיאו תוכבוסמ תוכרעמ םישרוד םניא םיראותמה םיוסינה
םידימלתל המיאתמ תוליעפ קפסל הלוכי ושענש םייוסינה לע הרזח .םיצוחנה
.ס"היב תדבעמב


:עבצה תטילק לע pH תגרד לש העפשהה .1
הזכ ןפואב ., NaOH--ו HCl לש תונתשמ תויומכ ופיסוה םודא לכאמ עבצ תסימתל
הגרד לש שרפהב 12 דע 1 -מ הנתשה ןהלש pH-הש עבצ תוסימת לש םימגדמ 12 וניכה
200 לש הרוטרפמטב תוקד 10-ל הציב ולבט םגדמ לכב .םגדמל םגדמ ןיב תחא
רחאל .ינצמח -וד ןמחפ לש תועוב וררחתשה תוכומנ ויה pH-ה תוגרד םהבש םילכב
וחנוה ןהו םימ םע ילכב םימעפ עברא ןתוא ולבט ,עבצה תוסימתמ ואצוה םיציבהש
pH=1 תגרדב קזח םודאמ עבצב יתגרדה יוניש לבקתה .רדחה תרוטרפמטב שובייל
תושק םיציבב ושענש םייוסינב ולבקתה תומוד תואצות .pH=12 תגרדב שלח דורוול
.תולשובמ אל םיציבבו

:עבצה תסימתל ץמוח תפסות לש העפשה .2
-ו 5,3,1,0 לש תויומכ ופיסוה םודא לכאמ עבצ תסימת לש םימגדימ 5 לש הרדיסל
לככ ההכ היה לבקתהש עבצה .1 רפסמ יוסינב ומכ ולפוט םיציבה .ץמוח לש ל"מ 10
קורי לכאמ עבצ תוסימתב םג תומוד ויה תואצותה .הובג היה ץמוחה זוכירש
.בוהצו

:עבצ לש הנתשמ זוכיר לש העפשהה .3
לכ ,הלבקתהש הרדיסב .םינוש םילוהימב םודא לכאמ עבצ לש תוסימת 12 ונכוה
תסימת ל"מ 80 לכל .םדוקה םגדימה ןמ עבצה לש זוכירה תיצחמ ליכה בקוע םגדימ
לבקתהש םיציבה עבצ .הסימת לכב החנוה תחא הציבו ץמוח ל"מ 10 ופיסוה עבצ
הבש ,הסימתב ההכ םודאמ תויתגרדהב הנתשה עבצה .עבצה זוכירב תולתכ הנתשה
.הלוהמה הסימתב - ריהב דורוול ,רתויב הובגה היה עבצה זוכיר

:העיבצה ינפל ץמוחב הליבט לש העפשהה .4
לע תרכינ העפשה שי הצמוח לש תוחכונלש ררבתה םינושארה םייוסינה ינש ךותמ
,העיבצה ךילהתב הצמוחה דיקפת לע דומלל ידכ .הציבה י"ע תגפסנש עבצה תומכ
וחנוהש םיציב .עבצ תסימתב - ךכ-רחאו תוקד 10 ךשמל pH=3 ץמוחב הציב ולבט
ינפל ץמוחב ולבט אלש ,םיציב וטלקש הדימ התואב עבצ וטלק העיבצה ינפל ץמוחב
.העיבצה

יוסינה ?הציבה תפילק תטלוקש הדימ התואב עבצ טלוק רוהט יתמחפ ןדיס םאה .5
תבכרומ הציבה תפילקש העידי ךותמ עבנ אוהו העיבצה ןונגנמ תא קודבל דעונ
.יתמחפ ןדיסמ הרקיעב
הליכהש ,המודא עבצ תסימתב תוקד 10 ךשמל וחנוה רוהט יתמחפ ןדיס לש תוכיתח
תואצותהו יתמחפה ןדיסה תוכיתח י"ע הטלקנ עבצ לש הריעז תומכ .ץמוח םג
תורצוויה התיה .הציבה תפילקב ולבקתהש הלאמ יטמרד ןפואב תונוש ויה ולבקתהש
תפילקב ושענש םייוסינב הלבקחה אלש העפות ,ינצמח וד ןמחפ לש תועוב לש
.המוד pH תגרדב םיציבה

הציבה לש העיבצב לדבהל יארחאש ,הציבה תפילק ינפ לע והשלכ רמוח שי םאה .6
?יתמחפ ןדיס לש העיבצה ןיבל
,ןובלח לש הקד הבכשב הסוכמ הציבהש עודי תיעדמה תורפסב ומסרופש םירקחמ ךותמ
וחרטמש םדקומ לופיט םיציבל ןתינ הזה יוסינב .הפילקה לע הניגמה ,הלוקיטוק
-ה תגרד ,5 לש זוכירב EDTA תסימת ךותב הציב וחינה .הלוקיטוקה תא קלסל התיה
תא תונידעב ופשפשו הציבה תא ואיצוה תוקד 90 רובעכ .8-ל המאתוה הלש pH
םדקומ לופיט הרבעש הציב .הלוקיטוקה תא ירמגל ריסהל ידכ םימל תחתמ הפילקה
ץמוח םע (ל"מ 80) םודא עבצ תסימת לש תבורעתב וחנוה הלפוט אלש הציבו הזכ
הנממ הרסוהש ,הציבה דועב ההכ םודא עבצב העבצנ הלפוט אלש הציבה .(ל"מ 10)
.דורוול ךפה העבצ - יטמרד ןפואב הנוש התיה ,הלוקיטוקה

?העיבצה לע העפשה שי עבצה תסימתב ירולכ ןרתנ לש תוחכונל םאה .7
עבצ תוסימת ונכוה ,ינוי אוה הציבה תפילקל עבצה ויב רשקה םאה קודבל ידכ
תפסות י"ע לבקתה םינויה זוכיר לש ןווגימה .םינוי לש םינתשמ םיזוכיר ןהבש
10-ו לכאמ עבצ ל"מ 80) עבצה תסימתל ירולכ ןרתנ תסימת לש תונתשמ תויומכ לש
י"ע טלקנש עבצה תומכב תיתועמשמ הדירי לע ודיעה ולבקתהש תואצותה .(ץמוח ל"מ
יצמוח pH-ב תוהז ויה תואצותה .הסימתב חלמ לש םיהובג םיזוכירב םיציבה
לוהוכלא וא זורכוס ומכ ,עבצה תוסימתל ופסונש םיינוי אל םיסמומל .ילרטינו
.העיבצה תמצע לע הנטק העפשה החיה ,ןליפורפ-וזיא


העיבצה ןונגנמ

איבהל שי לכאמה יעבצל הציבה תפילק ןיב רשקה תריצי לש ןונגנמה תא ןיבהל ידכ
.לכאמה יעבצ לשו הציבה תפילק לש ימיכה הנבמה תא ןובשחב
לש 95%-מ תבכרומ (ףוע יציבב ושמתשה וראותש םייוסינב) תופוע לש הציבה תפילק
תולוקלומ לש הלילד תשרמו יתמחפ ןדיס לש תוישיבגה תורוצה תחא איהש ,טיצלק
לש קד יופיצ שי הפילקה ינפ לעמ .םהיניב טיצלקה ישיבג תא תורבחמה ןובלח
.ןובלח 90%-כ ליכמ הז רמוח ,הלוקיטוק ארקנה ,רמוח
,לכאמ יכרצל ורשואש FD and C יעבצ תצובקמ םה הלא םייוסינב ושמישש םיעבצה
הימיכ ןועידי) .1 הנומתב תוראותמ הלא םירמוח לש תוחסונה ,הקיטמסוקו תופורת
םינוינאכ םיגהנתמ הלא םירמוח.(4 'מע ,ח"משתה ןוושח ,40 'סמ תינרדומה הרבחב
םירשק רוציל םילגוסמ הלא םירמוח ןכ לע .םיליכמ םהש יתרפגה ןויל תודוה
רשקל המגוד .הציבה לש םינפה חטש לע םירזופמה םינויטק לש תוצובק םע םיינוי
בוהצ לכאמ עבצל דיטפפילופ ןיב רשקה .(5 'מע ,םש) 2 הנומתב תראותמ רצונש
NH3+ תוצובק רתוי ויהש לככ ,ןובלח לש תולוקלומ םג הליכמ הציבה תפילקו תויה
.הטלקנ עבצ לש רתוי הלודג תומכ ,הציבה ינפ לע
.הציבה י"ע הטלקנש עבצה חומכ הנטק תינובלחה הלוקיטוקה הקחרוה ובש יוסינב
.עבצה תטילקב יזכרמ דיקפת שי הציבה ינפ לעש ןובלחלש ךכ לע תועיבצמ תואצותה
ןדיסה תוסיפ תעיבצ ןיב לבקתהש יתוהמה לדבהה אוה עצומה ןונגנמל תפסונ הכימת


.עבצ טלק אל טעמכ ,ןובלח אלל ,יתמחפ ןדיס רשאכ ,הציבה תעיבצ ןיבל יתמחפה
רבסהה .םיציבה י"ע עבצה תטילק תא הבכיע עבצה תסימתל ירולכ ןרתנ לש תפסות
הכישמה תא הניטקמ הסימתב רולכו ןרתנ ינוי לש תוחכונהש ,אוה יוסינה תואצותל
.עבצה תולוקלומ ןיבו הציבה תפילק ןיבש תיטטסורטקלאה
המיאתמ תוליעפ קפסל םייושע םיראותמה םייוסינה לש ןוויגו הבחרה ,םוכיסל
םירמוחהו תוכבוסמ תוכרעמ שרוד וניא העיבצה ךילהת .ס"היב תדבעמב םידימלתל
.די גשיהב םה םיצוחנה
תרכומו ןכתייש הימיכב העפות תידוסי הרוצב רוקחל תונמדזה קינעמ הזה אשונה
.םוי-םויה ייחמ םידימלתל
,תדרוי pH-ה תגרדש לככ ,םהיפל םייוסינה תואצות תא ריבסהל יושע הז ןונגנמ
.NH3+ תוצובק לש רחוי בר רפסמ לבקתמש םושמ רתוי הלודג תטלקנש עבצה תומכ


:רוקמ  

Mebane R.C. and Rubolt T.R.,                                
"Chemistry in the Dyeing of Eggs"                            
Jouranal of Chemical Education                              
April, P.291-293, 1987