םירתא רומיש אשונב םירמאמ תמישר
ןוסלטייפ ןרע / 31 א.מ.תב היילעה תטילקו םיחותפ םיחטש רומיש
םירתאו עבט תורומש ,םיימואל םינג קוח
למרכה חותיפו םוקישל תיעוצקמה הדעוה לש תוצלמההו םינוידה םוכיס
םירתאו םינבמ ,ףונ ,עבט רומיש - הביבסה תוכיאל 16-ה יתנשה ח"ודה