ריהזמה ןומעפה אוה םויאו בוצע :רמאמה םש


ריהזמה ןומעפה אוה םויאו בוצע :רמאמה םש
םוטציו ילא :רמאמה רבחמ
.םילשוריב םיערוצמהו תערצה :רמאמה אשונ
.םילשוריב םיערוצמ -םילשורי /הירוטסיה .תערצ /האופר :חתפמ תולימ
2 ג"ל תרבוח ,1991 ראוני ,א"נשת טבש "ץראו עבט" ךותמ
.ץראו עבט תכרעמ ,עבטה תנגהל הרבחה :תאצוהב :תורעה
-ץרא תודלותב "ןפוד יאצוי םיעוריא" לש קיתו רקוח - םוטציו 'א ר"ד
.לארשי
.םילשוריב םיערוצמהו תערצה .(1988) ילא ,םוטציו :ךותמ דבוע רמאמה
הרבחה ,ןור הרופיצו םיוברברול םהרבא :וכרע .םירמאמ טקל םילשורי
.םילשורי ףינס - עבטה תנגהל
.תבחרומ תורפס תמישר םש ואר ריהזמה ןומעפה אוה םויאו בוצע                  

,תינורכ תקבדימ הלחמ יהוז .םייפורטה םירוזאב הצופנ הלחמ איה תערצה  
.תוירירלו רועל תרבוע םשמו ,םייפקיהה םיבצעב הנושארבו שארב תעגופה
ידי-לע הנושארל ההוז רשא ,הרפל םוירטקבוקימ קדייח אוה הלחמה םרוג
.1873-ב ןסנה יגברונה רקוחה
לש הרואית ןיא יכ ,םירובס םויה םירקוחה בור .ארקמב תרכזומ תערצה  
תערצה ינמיסמ דחא אל ףאש ןוויכמ ,ןסנה תלחמל םיאתמ ארקמב תערצה
וניא - גלשכ הנבל החירפו היחמ ,תאש ,תרהב ומכ - ארקמב םינמנה
וליאו ,הפירח הלחמ הניה ארקמב תראותמה הלחמה .ןסנה תלחמל ינייפוא
.תינורכ הלחמ הניה ןסנה תלחמ
,וז הלחמל םיינייפואה םינמיסל םירוכזא םיבותכב ןיא ,תאז תמועל  
ןדבוא ,ןורוויע ,"הירא ינפ"ל דע וחפנתהש תומוקמב רועב תובעתה :ומכ
תוצק תרישנ - םלוכמ השקה ןמיסל דעו ,תודירצ ,קותיש ,השוחתה רשוכ
.םטוחה תרישנ וא םיילגרהו םיידיה
הלמה תא ומגרת םש .םיעבשה םוגרתמ עבונ ןסנה תלחמכ תערצה לש היוהיז  
םימוגרתלו הטגלוול ךכ-רחא רבעוהש ,תינוויב "הרפל" חנומל "תערצ"
ומכ ,רוע תשקשק םע תולחמל ןווכמ היה ירוקמה חנומה .ארקמה לש םירחא
.וז הלחמ לש רואית לכ ןיא תימורה-תינוויה תורפסבו ןוויב .סיזאירוספ
םייברעה האופרה יבתכ לש םהימגרתמ ידי-לע ,םייניבה -ימיב התשענ תועטה
.ןסנה תלחמכ ונל תרכומה הלחמל "הרפל" םשב וארקשכ ,תיניטלל
.קוחרה חרזמהמ הארנכ ,ןוכיתה םיה יפוחלו הפוריאל העיגה הלחמה  
םיגולואיכרא לש תצרמנה םתוליעפ תורמלו ,יביסנטניאה רקחמה תורמל
תוימומ יתש התיה רבכמ אל דע תענכשמה תירמוחה תודעה ,םיגולופורתנאו
םירצמב ואצמנש ,הריפסל 500 תנשמ ,תערצ יעוגנ םיטפוק םירטפנ לש
םג ,םויה העודיה תערצל רתויב המודקה תיגולואיכראה תודעה .הנוילעה
ס"הנפל 200 תנשמ תורבק-תיבב .ירצמה רבדמבש רבדמ-הוונמ ,םירצממ איה
.תערצ תובקע םלוכבו ,יזקווק עזגמ םירכז העברא לש םידירש ולגתנ
רוזא בלב ,םימודא הלעמב 1985 -ב התשענש הריפחב הלפנ השיערמ העתפה  
לע תשלוחה ,החוטש העבג שארב ןכוש רזנמה .סויריטרמ רזנמב ,שדח םירוגמ
,םירתא ינשב ,רזנמה לולכמ ךותב .םילשוריל וחירי ןיבש תישארה ךרדה
הרעמב - ינשהו ,הייסנכה לש הרובקה םלואב - דחא ;הרובק תומוקמ ולגתנ
.ינופצה ףגאב

םיערוצמה םיריזנה
,הייסנכה תפצרבו ,סולואפ רזנמה יבא לש תבותכ התלגתנ הרובקה רתאב  
הרשע וב ואצמנ .רבק אצמנ ,הריפסל 492 ,ךיראת ןיוצמ וילעש םוקמב
הנושארה םעפב - התלעה םידלשה תקידב .תחא השאו םירבג העשת ,םידלש
תערצה ינמיס .תפחש םג ילואו ,תערצ ינמיס - הלוכ היסאבו לארשי -ץראב
ידירש ולגתנ הרעמב םג .םינפה תומצעבו םיידיב ,םיילגרה תופכב ויה
,םירקוחה תרעשה יפל ,םיערוצמה .תערצ ינמיס םהבו ,םירגובמ לש םידלש
.רזנמ ישאר ףאו הבושח הדמע ילעב םיריזנ ויה
תובקעב .הרופה רהסה רוזא לכב רתויב המודקה התיה תערצל וז תודע  
יפסוא םהבש םייטנזיבה םירזנמב - רקס - הייסנכה רושיאב ךרענ הז אצממ
ןנחוי רזנמב ףתושמ רבקב :ףסונ אצממ אצמנ הלאה םיפסואהמ קלחבו ,םידלש
"14 ןמחפ" תקידבב .םידלש 34 וקדבנו ואצמנ ,ןדריל ךומס ,ליבטמה
ורמשנ ,םיימילקאה םיאנתה לשב .הריפסל 600 תוביבסל םתוא וכראית
יגולופורתנא חותינב .םהיכירכתו םהידגב םג ךכו ,ןיוצמ בצמב םידלשה

םג ואצמנ הלאכ םיאצממ ידירש .תפחשל םגו תערצל תודע הז ףסואב התלגתנ
.םיכומסה הדוהי רבדמ ירזנמב
הדוהי רבדמ ירזנמב םידלשב תפחשהו תערצה תוחיכש ןיב ,המאתה רסוח  
הלאשה תא הלעמ ,לארשיב םירתאה ראשב אצממה רדעה ןיבו תיטנזיבה הפוקתב
הלא ויה םאה ?רבדמה לא ושרוגש ,םיערוצמ תבשומב ןאכ רבודמ םאה -
הבושתל ילוא וכזי ,תורחא תובר דועו ,הלא תולאש ?תורחא תוצראמ םילוח
.הדוהי רבדמ ירזנמב םירקחמו תופסונ תוריפח תועצמאב -

םימחולה םיערוצמה רדסמ
אוה ,טרפב םילשוריבו ללכב לארשי-ץראב ,םיערוצמה תודלותב קתרמ קרפ  
לש ולרוג .הלחמ רשאמ רתוי תערצה התיה וז הפוקתב .םייניבה-ימיב
אלא ,םיענמנ-יתלב ויה תוומו םירוסיש םושמ קר אל - דירחמ היה ערוצמה
ןותנו תמכ בושח םצעב היהו ,הרבחל ץוחמ לא אצוה ערוצמהש םושמ םג
.הידסחלו הרבחה ימחרל
-מ לחה .הרבחהמ דרפומ היה ,אוה ערוצמ ןכא יכ עבקנש רחאל ,ערוצמה  
.הרובקה סקטל דאמ המדש ,דחוימ סקטב הוולמ הרבחהמ הדירפה התיה ,1179
לכ ינבל ףתושמ היה הז לרוג .ושוכר לע רתוולו ותחפשממ שורפל וילע היה
העפותה העיגה 13-ה האמב .טושפה רכיאל דעו םיליצאבש דבכנהמ ,תודמעמה
.תובר םירעב ומקוה הלחמב לופיטל םידחוימ תודסומו ,הפיגמ לש םידממל
.הפוריא יבחרב הלאכ תודסומ 19,000-כ ויה הלחמה אישבש ,םיכירעמ
דע ראותש המל ללכה ןמ אצוי םידקת וויה תינבלצה הרבחהו לארשי-ץרא  
תא ראתמ - תינבלצה הכלממה לש קיתעה הקוחה רפס - "ךלמה רפס" .הכ
הבש ,הפוריאל דוגינב .תערצב ולחש אבצ ישנא לשו םיליצא לש םדמעמ
:ירוקמ ןורתפ לארשי-ץראב ואצמ ,ערוצמה לש םיסכנהו תויוכזה וללשנ
היה ותליחתמ דוגיאה .רזל ןס רדסמ ,םיערוצמ םיריבא לש דחוימ רדסמ
.םינמרא םיריזנ ידי-לע הארנכ להונו ,םיערוצמבו םילוחב לופיטל דסומ
תברקב) םילשורי לש תינופצה המוחב "םיערוצמה-תיב" היה יזכרמה דסומה
-תיבל .רזל ןס שפשפ זאמ ארקנש שפשפל ךומסב ,(ונימי לש שדחה רעשה
דסומה לש רטסיגמ הנומ ,(1142) רזנמו הליפת תיב ופסונ םיערוצמה
.תוריבו ןולקשא ,הירבט רוזאב םיקחורמ םיחטש ונתינו (1155)
םישנאמו םיערוצממ בכרומ היהש ,ךכב ןפוד-אצוי היה רזל ןס רדסמ  
דמע ושארב - רומאכו ,םייאבצו םייתד םידיקפת ואלימ רשא ,םיאירב
ריתה רויפיפאה .1253-מ תודעמ םיעדוי ונא תאז .ערוצמ היהש רטסיגמ
םיחאה .תומייק תוביסנ ףוריצ לשב ,ערוצמ אל רטסיגמ תונמל דחוימ ןפואב
תוברקב - םירלטפסוההו םירלפמטה םיריבאה םע דחי - קלח וחקל םיערוצמה
.הלא תוברקב ודחכנ טעמכו ,םייאבצה
התיה התריבש ,היינשה םינבלצה תכלממ ןמזב םג ךשמנ הז רדסמ לש ומויק  
תענצומ תחא די ,ערוצמ הארנ הבש ,תמתוח - דחוימ למס היה רדסמל .וכע -
רוביצה תא ריהזהל םידעוימה ,תולקמ תליבחו ןשער ןיעכ הקיזחמ היינשהו
.ברקתמ ערוצמ יכ
לש ברועמ רדסמו ,םייאבצ םידיקפת אלמל וכישמהש םיערוצמ םיריבא  
.13-12 תואמב הפוריאב ערו חא היה אל וז העפותל - םיאירבו םיערוצמ
הנתינ אל םוקמ םושבו ,ערוצמ היהש רדסמ שאר היה אל הפוריאב םוקמ םושב
.םייתכלממ םידיקפת אלמל ךישמהל ערוצמל תושר

ערוצמה ךלמה
תכלממב וז הנימב הדיחיו תדחוימ תוחתפתה ריבסהל ןתינ ,אופא ,דציכ  
רחש תימלוש ר"ד .ימלסומה םלועב וניא העפותה לש הרוקמש רורב ?םינבלצה
הלוצאה לש דחוימה יפואהו הנבמהו םימחולב ךשמתמ רוסחמש ,הרעשה הלעמ
דגנ תקסופ-יתלבה התמחלמב ,םינבלצה תכלממ .ךכל ומרגש םה ,תינבלצה
,דיינ הפקתה אבצו חיינ הנגה אבצ :לופכ יאבצ ךרעמ הקיזחה ,םימלסומה
ונממ קיפהל היה רשפא - םחליהל לגוסמ ערוצמה םחולה היה דוע לכ ,ןכלו
.תלעות
תערצהש ,העידיה עקר לע רתוי דוע תדתוימ ערוצמל תדחוימה תוסחייתהה  
םירמכה יפב תפומו למס השמישו ,םיאטח לע שנועכ הפוריאב הספתנ
ללגב ןכוסמכ ספתנש קר אל - ערוצמה .תינחור תונוונתהל םיפושיבהו
.תינחור הניחבמ םג אמט היה אוה אלא ,תוקבדיהל תורשפאה
תינבלצה םילשורי תכלממבש ,הדבועה התוינוציקב תטלוב ,הלא לכ עקר לע  
החתפתה ותלחמ .ערוצמ (1173-1184) יעיברה ןיוודלב - םיכלמה דחא היה
אלו ,יאבצה וא ילאוטקלטניאה ורשוכב ללכ העגפ אל ךא ,ותוריעצב דוע
רטפנ אוה .םיבר תוברקב ףתתשה אוהו ,ותוגיהנמ לעו ובל ץמוא לע הביעה
.ותרתכה רחאל הנש 11 ,24 ליגב
תובקעב ,הארנכ ,המלענו ,13 -ה האמב אישל העיגה הפוריאב תערצה תלחמ  
עגפיהל םינושארהש ןוויכמ ,14-ה האמב (רבדה) "רוחשה תוומה"ו תופיגמה
.הכומנה תינוסיחה תודגנתהה ילעב םילוחה ויה

הלחממ רתוי הארנכ תערצה התיה ,ןכמ רחאל םגו ,םייניבה-ימיב הפוריאב  
יפוא םיבר הל וסחיי ,תודימ תתחשהלו אטחל הרושק התויהב םג ,ןכלו .תחא
תערצה ילוח לש םנורטפ .תבגע ןיבל הניב ולבלב ךשמהב .ןימ תלחמ לש
תונמאב םגו ,תבגעה ילוח לש ןורטפה תויהל רבע ,בויא ,םייניבה-ימיב
לכוי םויה ארוקה .תבגעה ילוחל - תערצב םילוחה לש יתרוסמה רואיתה רבע
בושחי םא קר ,םייניבה-ימיב תערצב תולחל היה ארונ המכ דע ,ומצעל ראתל
הניחבמ תערצה לש תינרדומ הליבקמ איהש ,סדייאה תלחמ לש המגודה לע
.תיתוברת-תיתרבח
,םירקוחה תעדל .םילשוריב םיערוצמה תא וראית םירקוחהו לגרה ילוע  
רומחה האורבתה בצמ לע לכמ רתוי העיבצה םיערוצמ תנוכש לש התואיצמ
ןויצ רעש דיל" :םיערוצמה רפכ תא 1838-ב ראית ןוסניבור .19-ה האמב
םינתחתמ ,דחיב םירג וללה ,םיערוצמ ןהב םירגש תוחנזומ תותקב המכ ןנשי
םירחא םיעסונ ."רתויב טעומ םיבשותה ראש םע םעגמו ,םמצע ןיבל םהיניב
דומצ רפכה" יכ הארנ .ריעב רתויב םיטלובה םינצבקה םה יכ םירפסמ
ריעה תמוחל וליבוה ןהיתותלדש תותקב 10-12 ןויצ רעש דיל ריעה תומוחל
תא והשמב הריכזמה ,תערצה תסיפת תטלוב םיראותמה םירבדב ."בוחרל אלו
תא ;םמצע ןיבל םניב םינתחתמה םידדובמ :תימייניב-ימיה תוסחייתהה
.'וכו הרבחהמ םידונמ ,םהיאצאצל םישירומ הלחמה

םייוגה קר
תונכשמ" תונוכמ םהיתותקב יכ ,רפסמ 1856-ב ריעב ההשש לקנרפ  
אפור ,ןמיונ ר"ד .םיטעומ םירצונהו םידוהי םהיניב ןיא ,"םיללמואה
,1866 ץרמב ולש ןובשחו-ןידב ,םילשוריב "דלישטור תיב ירשל" םילוח-תיב
םירעב בצמב שרדו רקח ףא אוה ."דחא ידוהי ףא םהב היה אל יכ" דיעה
.לארשי ינבמ דחא ערוצמ אצמנ אל םש ףאו ,לארשי-ץראב תורחא
םיערוצמל דסומ .ריעהמ םיערוצמה תאצוהל תוליעפל איבה רומחה בצמה  
ויח םש" יכ רסומ ןויל לש ךירדמהו ,בויא ריב דיל ,1875-ב הארנכ ,םקוה
רפכמ םדא .םויל םחל ג"ק 43 תונוטלשהמ ולבקו חישה תוסח תחת םיערוצמה
."ריעל תאצל רוסא םהלו ,םימו םחל םוי-םוי םהל איבמ חולישה
-ןופ ינמרגה ליצאהש רחאל קר ןמתסה היעבל ישממ ןורתפ ,םלוא  
רסמו ,םיערוצמה הארמל עזעדזה ,1866 תנשב םילשוריב רקיבש ,קנירבנפק
דיל ,ר"מ 8,700 וחטשש שרגמ ונק המורתב .לודג ףסכ םוכס טבוג ףושיבל
ןלבק .םירדח ינש ןב היה הנבנש תיבה .ריעה ןמ קוחר - אליממ תכירב
.בהז םינוילופנ 1,000 תרומת ,תונלבקב ותוא ומיקה םיברע םילעופו
הנומש ןב יתמוק-דח ןיינבכ קיש דרנוק לכירדאה ידיב תיבה ןנכות ורוקמב
,רובעל הליחתב ובריס ןויצ רעש דילש םיערוצמה .הצחר רדחו חבטמ ,םירדח
ןמ ועתרנו ,םהייח ימי לכל ןיינבב ואלכייש ןויערה ןמ ודחפש ןוויכמ
-תיב .םוקמל רובעל ותואינ תובר תורצפה רחאל קר .ירנויסימה לעפמה
הליהקה רמוכמ תבכרומ התיהש ,תירוביצ הדעו חוקיפב דמעוה הסחמה
.רבזג שמישש ,רגידורפ עודיה יאקנבהמו ינמרגה לוסנוקהמ ,תיטנטסטורפה
.דסומה אפור היה ןילפצ ר"דהו ,ינכט ץעוי שמיש קיש לכירדאה
םהילע ולביק ותשאו אוהש ,הסט ר"ד רנויסימה םילשוריל אבוה 1867-ב  
םינמרגה ונפ ,תדחואמה תופושיבה קוריפ רחאל ,1879-ב .דסומה תא להנל
.ןיינבה לעו דסומה לע תולעבה לבקל השקבב
רומאכ היה .םילוגלג לש הרוש רבע ,20 ןורגא בוחרב אצמנה ,ןיינבה  
ןויסנפכ שמיש שדחה ןיינבל רבע דסומהש רחאלו ,תינמרגה הילוסנוקה שוכר
,םיטסירזלה םיריזנה ידי-לע ןיינבה שכרנ 1904-ב .סמאיליו ןויסנפ -
רפס-תיב םוקמב חתפנ 1906 תנשבו ,םיקנרפ 54,500 ותרומת ומלישש
הסינכה תיזח ;תישילשהו היינשה המוקה ונבנ 1913 תנשב .יגולואית
זכרמב גרודמ ןולמג םע ,ילותקה סנסנר-ואינה תנוכתמב הבצוע תישארה
לספ דמע - תננגוסמ החמוגב - ויתחתמו ,לוגע ןועש עבקנ םש ,גגה הקעמ
.*ריעה תורוק תא םיפקשמ ןיינבה לש וילוגלג .שודק לש
לע טלחוהו ,םילוחה לכ תא ליכהמ רצ ןשיה דסומה יכ ,ררבתה 1870 תנשב  
40-כ ונקנ תינמרגה הבשומל ברעמ-ןופצמ .דדובמ רוזאב ,שדח ןיינב תמקה
ןבא החנוה 1885-ב .תינכת ןיכהל קיש לכירדאה לע לטוהו ,המדא םנוד
,ןיינבה .שדחה םנועמל ורבעוה םילוחהו היינבה המייתסנ 1887-בו ,הניפה
דחאל בשחנו ,ההובג םינבא תמוח ףקומ ,17 סוכרמ בוחרב םויה אצמנה
.םילשוריב םיפיה םיניינבה

תיתורפסה תערצה
.םיררושמו םירפוס לש םנוימד תא הריג לפאהו םמודה "םיערוצמה-תיב"  
רופיסבו "הריש" רומג אלה ןמורב דחוימ דיקפת ןיינבל דיעוה ןונגע י"ש
אל הריש לש היתובקעש ךכב ,עודיכ ,םייתסמ "הריש" ןמורה ."םלוע דע"
ינפל תובר םינש בתכ ןונגעש ,רחא םויס רפסל שי ,השעמל ,ךא ,ועדונ
המלענ הרישש ,ררבתמ הז קרפב ."ןורחא קרפ" םשב ותוא ריתכהו ותומ

םיערוצמ-תיבב תאצמנ איהו ,תערצה תלחמ הב התלגתנש םושמ התרידמ
ותשא תיב תא בזע טסרברהש ,אופא ,רפוסמ ןורחאה קרפב .םילשוריב
םש תוהשלו הילא ףרטצהל ,םיערוצמה -תיבב הריש תוחאה לא ךלהו ותחפשמו
תרובק - לודגה ורקחמ לע טסרברה דרפנמ דבוע ,עודיכ .וימי ףוס דע
אוהש קוח ,ןישוריג רוסיאל יטנזיבה קוחב לקתנו ,ןויטנזיבב םיינעה
םירשפאמ םירבד העברא קר ,הז קוח יפ-לע ;ירוסה ואיל רסיקה לש ושודיח
לעבהש - איהו ,תחא תורשפא לע קר ונל רפסמ ןונגע הנהו .שרגתהל השאל
תא וריתי ,תערצב רוביגה הלחי םא :רורב זמרה ןכאו .תערצב הלוח
ףרטצמ אוהשכ ,ףוסבל הרוקש יפכ - הריש םע דחאתהל לכוי אוהו ויאושינ
.םיערוצמה-תיבב הילא
- םירפסה תונחב דרפנמ טסרברה לש ורואיתב םג רזוח תערצה ביטומ  
תונחה .(הרישל ותקושתל ףסונב) טסרברה לש תיביססבואה היינשה ותקושת
ול הארמ םירכומה דחא ."דיתע" םירפסה תונח וב תאצמנ םויהש םוקמב איה
תאצל הצורו ערב שח אוה ףודפד ירחא .תונחל התע הז עיגהש ,רידנ ףסוא
סנכנ אל ללכ-ךרדבש רדח ,תונמאה ירפס רדחל סנכנ אוה םייתניב .רצחה לא
רפס אצומ אוה עתפל הנהו ,םירפס תונקל יותיפב דומעי אל אמש דחפמ וילא
ריהזהל ,ןומעפב שיקמו ריע ירעש ינפל דמוע ערוצמ תנומת ובו - םירויצ
תיב בור תא תערצה הלכאש םיניעה ןה תובוצעו תומויא" :ונממ וקחרתיש
הזחאש דיה ןהמ המויאו הבוצע ,תויחל תושקבמו תויח ןה ןיידעו ןתציבר
ןומעפה הנממ םויאו בוצע .הנקת הל ןיאש תראממ תערצ איה הלוכא ,ןומעפב
."ערוצמה ןמ קיחרהל תוירבה תא ריהזמו שיקמש
ךרעש ,ינדפק שופיח ןכש ,ןונגע לש ונוימד ירפ הארנכ איה וז הנומת  
הררוע ,ןקוש לש ותעדל .הרתאל חילצה אל ,םיחמומ תרזעב ןקוש םושרג
ינפוג ןווינ קר אל - הב האר אוה :תולגתה לש הנומת טסרברהב הנומתה
,רציה ילבכמ ,ףוגה ילבכמ שפנה תוררחתשה לש תרחא תועמשמ םג אלא ,ארונ
וניא ,תואיצמה םלועל לובכה ,ינשוחה םדאהש תמא תוארל תורשפא - ןכלו
.הילא עיגהל לגוסמ םיקלחה תא וסרהש ,םיכרות םיניצק וב וררוגתה הנושארה םלועה תמחלמב*
םלועה תמחלמ םותב .ןוילעה וקלחב דגסמ וניקתהו ,הנבמה לש םיימינפה
,םיטסירזלה וילא ורזח ךכ-רחא ,יטירבה הקפסאה ליח תא שמיש הנושארה
תיב יחרזמה ףגאה היה ובש ,םירוגמ תיבל והושעו ןיינבה תא וצפישש
אוה רחא קלח ,יטסירזלה רדסמה תא םויה תרשמ ןיינבהמ קלח .ןטק הליפת
תונוילעה תומוקב תובשוי 1948 זאמ .ינקינימודה רדסמה לש "והיעשי תיב"
םילוחל םיערוצמ-תיב ותוא ,דחא ןיינבב .םידוהי לש תוחפשמ המכ
רדסמל ינמרג ןויסנפ ךפה ,םירצונ םירנויסימ ידי-לע םקוהש ,םימלסומ
ירצונ הליפת תיבכ ,ילגנא ןסחמכ ,דגסמכ םייקתה ךשמהבו ,יטסירזל
לש התייחהמ ילמס והשמ .תונוש תותד ינבל םירוגמ תיבכ - ףוסבלו
.םילשורי +
             
 
+