סוטפילקא לש םינש האמ :רמאמה םש


סוטפילקא לש םינש האמ :רמאמה םש
םייח-רודמ לאיחי :רמאמה רבחמ
:רמאמה אשונ
:חתפמ תולימ
5 ז"כ ,1985 טסוגוא-ילוי ,ה"משת לולא-זומת ,"ץראו עבט" :ךותמ
.ץראו עבט תכרעמ ,עבטה תנגהל הרבחה תאצוהב
:תורעה רתויב ץופנה ץעהמ םלעתהל לוכי וניא היבחרמבו ץראה ישיבכב עסונה
.הרדח תייריעב םילויט ץעויו יתביבס ךוניח זכר אוה בתוכה
והז .םיחותפה םיחטשבו ףוחה רושימב דחוימבו ,םיבשוימה םירוזאב
.הצרא ותיילעל ואלמ הנש האמש ,סוטפילקאה

הבחר הכ הצופתל הז ץע איבה המ םמצע תא םילאוש ףונהו עבטה יבבוח
הניש ךיא ?הקוחרה הילרטסואמ ואצומש הז רז ץע לש ותחלצה דוס המו
?ץראב ויתודלות ןהמו ,תיסחי הרצק הפוקת ךות ונצרא ףונ תא

תינמז-וב םיבלשמה ,רתויב םיניינעמ םיקפוא ונינפב חתופ וז היגוסב ןויע
.ץראב ושחרתהש םייגולוקאה םייונישה םע תונויצה תודלות תא

תרימש עובשב הנשה קוסעל הרחבש ,"עבטה תנגהל הרבחה" התשע הפי
דקומ שמשל לוכי סוטפילקאה .הנכסב ףונ ירתאכ םיחותפה םיחטשב עבטה
.ףוחה רושימב םויכ רתויב טלובהו ץופנה ץעה ותויהב ,הז אשונל בושח

ןורשה תא םישבוכ םיסוטפילקאה

ינולא וב וחמצש ,םסרופמה "ןורשה רעי" רבעב ערתשה ןורשה רוזאב
דחוימבו ,תוכשוממה הבוזעה תופוקתב םלוא ,םיבורחו תולא ,רובת
לכל וטשפתה םהימימ ,ןורשב םילחנה יקיפא ומתסנ ,תינבלצה הפוקתהמ
.םיבחרנ הציב יחטש ורציו רבע

ןמ וגוסנ םה ,עקרקב הריתי תוחל םילבוס םניא רובתה ןולא יצעש ןוויכ
.תולודג רעי תוחרק ורצונ ךכו ,םיפצומה םיחטשה

תיטירבה תחלשמה לש התודעמ םידמל ונא םיאצמנ ,ליעל רומאה תורמל
ןיידע ןורשה יכ הנייצשו 1875 תנשב םוקמב התיהש ,(P.E.F) י"א תריקחל
רעי" עגפנ ןכמ רחאלש םינשה האמ ךשמב םלוא .םימישרמ תורעי הטוע
ואבש םידוונהו ץראה ישבוכ .וירדעו םדאה ידי-לע רתויב תושק "ןורשה
ףנע לכו ,הריעז היישעתלו םומיחל םיצעה יעזג תא ותרכ םהיתובקעב
.הקדה המהבה ידי-לע לכאנ שדחתמו בלבלמ

הנשמו ,םימנוד יפלא לע עטינש ,סוטפילקאה ןורשב עיפומ הז עוער ףונב
תובשייתהל למס סוטפילקאב ואר םיברעה ףאש ןיינעמ .ףונה ינפ תא
.{1}םידוהיה ץע - "דוהי לא ר'גס" םשב והוניכו תידוהיה

ץראב סוטפילקאה תודלות

םינושארה םיליתשה .1883 תנש תישארב ץראל ואבוה םינושארה םיערזה
100 ינפל ,רמולכ) 1884 תנש תישארב לארשי-הוקמ לש ינטובה ןגב ועטינ
רוקמה סוטפילקא ,םיסוטפילקא ינימ ינש לש םיערז הלא ויה .(הנש
,סיזנלודלמק סוטפילקא יעדמה ומשש ,ןושארה ."סולובולג" סוטפילקאו
,דניקלב לארשי וילע בתכ .ץראב רתויב ץופנה ןימה םויכ אוהו בטיה טלקנ
:1889 תנשב רביח ותוא "וננמז לש לארשי ץרא" ורפסב ,ו"ליב ידסייממ

רפסה-תיב דסיימ ,רטנ לרק ידוהיה ןקסעה ידי לע י"אל אבוה סוטפילקאה"
."לארשי -הוקמ" יאלקחה

:ץראל סוטפילקאה יערז תא רטנ לרק איבה עודמ קמנמ םג דניקלב

םהב רשא תומוקמה םתוא אירבהל ,רומאל ,תוציב שביל הלוגסה הז ץעל"
ץע .ץעה לש ריהמה ולודיגב היולת תאזה הלוגסה .תוציבה תחדק הטלש
דחא רטמ לש טוחו ,רטמ םירשע לש הבוג דע עיגהל לוכי םינש שש לש
."השבימו תוביטרה תא עקרקה ןמ באוש אוה הז ללגב .ונפיקי

ותמוקבו רשיה ועזגב ןייטצמ ץעהש ירחאו" :דניקלב ףיסומ ןכ ומכ
םילכל םיצוחנה םיצעה תאו ןיינבה יצע תא ץראל תתל אוה לוכי ,הפוקזה
.{1}"ץראב םירסחה

ידי-לע הפוקת התואב ואבוה ,"סולובולג סוטפילקא" ,ינשה ןימה לש ויערז
םיערזה תא הליבחב לביקש ,םילשוריב רגש דרופאטס םשב ידוהי הרומ
רובע רטנ לרקל וריבעהו ,הילרטסוא דיל יא ,הינמסטבש ןוטוק .ב.י ודידימ
ומכ םיצופנ םניא ןכלו ,הפי וטלקנ אל הלא םיצע .לארשי-הוקמ תלתשמ
תלעב רוקמה תייומד הטילבה םוש לע ךכ ארקנ) "רוקמה סוטפילקא"
.(ןצינה תא הסכמה עיבגה

ונא םיאצומ תונושארה ןורשה תובשומב סוטפילקאה תצפהל רחא קומינ
:"הרדח" - יקסנלימס השמ לש ורפסב

הרדח הבשומה לש התרועל ןויצ-יבבוח וררועתה (1892) ג"נרת תנשב"
הבשומה לא אב יאסידואה דעוה םעטמ .המדב תססובתמה הריעצה
לש תובוחרה ידיצב םיסוטפילקא לש תועיטנ עוטנל ןמרזייק םונורגאה
.םוקמה תא םיאירבמ סוטפילקאה יצע יכ ורמא :םישרגמה לעו הבשומה
ידי תא הקיסעה הדובעה ,הרדח ינב לש םהידי תצקמב קזיח הזה השעמה
תדובעב תוחמתהל וליחתה זאמו ,תירמח הרזעל םג םהל יהתו םירכיאה
.{4}"םיסוטפילקא לש תולתשמ

ונתוא םיאיבמ {11}םימי םתואמ הבשומה יכמסמב ןויעו הלא תואבומ
ןומיסל אלא ,תוציב שובייל ועטינ אל הרדחב םינושארה םיצעהש הנקסמל
םיצעש ונימאה ןכ-ומכ .םישרגמו םיחטש לע תולעב תנגפהלו תולובג
תא םיעדוי ונא םויכ) תחדקה תא איבמה ערה ריוואה תא םיאירבמ
םיארקנ םה ןכלו ,םינושה םימוהיזהמ ריוואה רוהיטל םיצעה לש םתמורת
.("תוקורי תואיר"

םילחנתמל ,רעי יצע תעיטנבש יתלעותהו יתרוסמה לוקישה םג ןאכ לעפ
.תרעוימה היסורמ ועיגהש

?תוציב םיסוטפילקאה ושביי םאה

שוביי ןיבל םיסוטפילקאה ןיבש רשקה לע ונידיב שיש ןושארה םוסרפה
תנש - 1891) א"נרת ירשתב אציש ,"רואה" ןותיעה ןמ וניה הרדחב תוציבה
:(הרדח דוסיי

םוקמ אוה םוקמה .דואמ תוער תועידי ונל ואב הרדח הבשומה תודוא"
תא ךישמהל םיוסמ ךס וביצקיו םינוקה ועדי הזה רבדה תא ,תולודג תוציב
שוביבש רשפאו ,ערה ריואהמ םוקמה תא תוקנלו תולעת ידי לע ,םימה
."...םוקמה אפרי סוטפילקא יצע םש ועטי םאו ,המדאה

תוציבה תא שבייל םילחנתמל חיטבה ,ןיקנח עשוהי ,הרדח תועקרק שכור
חלש תובייחתהל םאתהב .םייאלקח םילודיגל הנשד עקרק הנפתתש ידכ
.הרדח תוציבב לועיתה תודובע תא עצבל רנדייז סדנהמה תא ןיקנח
לחנל "ישרשוב" תציבמ ,מ"ס 40 קמועב הלעת הרפחנ וחוקיפבו ונונכתב
.(הבשומל תיחרזמ-תינופצ) הרדח

,תולעתה תריפחב ותלועפ תא ןיקנח קיספה תיפסכ תוכבתסה תובקעב
תא וקימעה םה .םמצע תוחוכב שובייה תא ךישמהל וטילחה הרדח יבשותו
רסוחו ,(םילעופל רכש) בר ןוממ הלזג הריפחה .ףחסב ומתסנש תולעתה
ילכלכ רודרדב העקש הרדח .הדובעה ךשמה תא רשפיא אל ביצקתה
.יתאורבתו

תרזעל תובר לעפש ,בקעי-ןורכזמ אפורה ,הפי ללה ר"ד היה בצמה ליצמ
ה"נרת ץיקב ,הבשומה לש תיללכה הפסאה הטילחה ותעצה יפל .םיתרדחה
תארבהבו תוציבה שובייב רוזעל דלישטור ןורבה תא שקבל ,(1895)
תוציבה עקרק תא תותימצל הנתמב ול ורסמי הרזעל הרומתכו ,הבשומה
.{3}תושבוימה

שובייל קנארפ ףלא 200 ביצקהו םיתרדחה תרזעל אובל םיכסה ןורבה
תודע .סקר'צ תציבו ישרשובה ,חיטב-תכרב :הרדח לחנל תוכומסה תוציבה
:ינדה רבע תאמ "הרדח" רפסב אצמנ תטרופמ

ינבמ םילעופ הרשע תרזעבו ,א"קיפמ רוטנק .א סדנהמה עיגה הז ךרוצל"
ןומיס רחאל ,1896 - ב"נרת ץיקב .תיפרגופוט הפמ ןיכהל חילצה הבשומה
ינבמ םידבוע המכ תחגשהבו ,םיירצמ םירפח 130 ואבוה ,תולעתה יווק
א"קיפ ידיקפ .'מ 3 בחורבו 'מ 700 ךרואב תישאר הלעת הרפחנ הבשומה
ןכל .בר ןוממ לזג בושש רבד ,לחנהמ תוקחורמה תוציבה תא שביל ףא וסינ
-תורוגחב התשענ העיטנה .םיסוטפילקאה תעיטנל רובעל וטילחה םה
.הדובעה תא שיחהל ידכ םימל וסנכנ ףא םיתיעלו ,הציבה ימ ביבס תורוגח
ירסח םילעופו הרדח ירכיא תא וקיסעה םיליתשה תנכהו העיטנה תולועפ
ישדוחב ואלמתה תועוטנה תוציבה יחטש ,םלוכ תבזכאל .םיבר הסנרפ
אל 'מ 5 לש םישרמ הבוגל ועיגה ףאו הפי וטלקנש םיצעהו ,םימשגה
.{3}"םתמישמב וחילצה

"הרדח רעי"

?רעי אוה "הרדח רעי" םאה

התשענ ומשל אל םיסוטפילקאה תעיטנ"ש ןוויכ ,רעי וניא יכ םינעוטה שי
ףסוי תאמ לארשיב רועיהו רעיה רפס האר) "...תוציב שובי םשל םא יכ
םניה ץראה רועיי לש המגמב ועטינש םיצע קר ,וז הנעטל םאתהב .(ץיו
תורמל ,ץראב ןושארה רעיה תא "ןמש-ןב רעי"ב םיאור ךכ םינעוטה .רעי
רחאל הנש -12כ ,1908 תנשב קר הנכוה הז רעי רובע הלתשמהש הדבועה
םיתיזכ ,ירפ יצע ןמש-ןב רעיב ועטינש ףא-לעו ,הרדח רעי תעיטנ
.קרס יצע אלו ,םידקשכו

ידעיב ןייעמה םלוא ,תוציבה שוביי םשל ותישארב עטינ הרדח רעי ,ןכא
תרשכה .א - רועיה ףגא ,ל"קקה ימוסרפב םיעיפומש יפכ ,ץראב רועייה
היישעתל ץע תקפסא .ג ;ףחס תעינמו תוציב שובי .ב ;םיקורי םיחטש
םידעי לע הנוע הרדח רעיב םיסוטפילקאה תעיטנש אצמי - {1}תואלקחלו
"הרדח רעי" םירכזומ אל בושייה תודלות ירפסבש ,הימתמ ןכ לע .הלא
םינושאר תורעיכ ול םימודה תורעיהו ותחלצה דוסו סוטפילקאה יפוא
.ץראב םידוהיה ידי-לע ועטינש

תורעיב רתויב ץופנה ץעל בשחנ ,םינימ -600כ הנומה ,סוטפילקא גוס
-%18כ ינפ לע ערתשמ אוה .{7}םילעה יבחר םיצעה ןיבמ ,םלועה
לודגה ץעה םג וניה "רוקמה סוטפילקא" .ץראב םירעוימה םיחטשהמ
הז ןימ יכ ףא .'מ -2ל לעמ ועזג רטוקו 'מ -40ל עיגמ והבוג ;ץראב רתויב
הפי ולגתסהש םיסוטפילקא לש םינזו םינימ םימייק ,םיחל תועקרק בבוח
.{5}הצחמל רבדמ יאנתב ,בגנב םייחל םג

הטיבנ אוצמל רתויב השק ןכלו ,ץראב םלקואש ץע וניה סוטפילקאה
םיערז לש תיעבט תושדחתה אצמנ םשו הפ .תורדשבו תורעיב תיעבט
.הרדח םורדב רשא םולשבא-ןג תעבגבו הרדח רעיב ,וטבנש

םיארנו ,הטמ יפלכ הייטנב ,הנימב תדחוימ הרוצב םיחמוצ סוטפילקאה ילע
םיפנעה יבג לעש םילעה תרוצ ןיב לדבה שי .ץעה יפנע לע םייולתכ
םיבחר םינושארה .רגובמ ףנע לע םיחתפתמה םילעה תרוצ ןיבל םיריעצה
תא ןיטקהל ידכ .{2}רתוי םיינדלגו דואמ םיכראומ םינורחאה וליאו םיכרו
וילוש דימתש ךכ ,ותחונת תא הלעה הנשמ הרישיה שמשה תנירק תעיגפ
וז הנוכת) םימח םירוזאב חומצל ול תרשפאמ וז הנוכת .שמשל םינפומ
המל דוגינב ,רתי-יודיא עונמלו םימה קשמ לע רומשל ץעה רשוכ לע הארמ
עקרק שבייל ךכו ,םתודאל ,םימ הברה תותשל רומאה ץעמ תופצל רשפאש
.(תיתציב

תאזו ,ףרוחה ישדוחב עזגה תופלקתה איה סוטפילקאל תינייפוא הנוכת
םינווג וז הפוקתב לבקמ עזגה .הריהמה ותחימצמ האצותב הארנכ
םינז ץראב ורצונש ואצמ רועייה ףגא ירקוח .רעיה תא םיפיימה םיביהרמ
,םילעה יעבצב בר ןוויג םייק ןכלו ,תונורחאה םינשה תאמ ךשמב םינוש
.{10}החירפה ידעומבו םתרוצב

הווהמה הנוכת ,םילעה ילכוא תא םיחודה םיירתא םינמש םיליכמ םילעה
.רתי-תייער תמייק וב רוזאב חמוצל ןורתי

םישדח םיפנע תוריהמב םדגה חימצמ ,יזכרמה עזגה תא םיתרוכש רחאל
תותירכ רחאל ףא םיסוטפילקאה רעי םייקתמ וז הנוכתל תודוה .םייפילח
ףופצ ךבס תויהל לוכי התירכה רחאל חתפתמה ףונה םלוא .תובר תופרשו
תורעיב םיקלח שי .בצעלו ללדל םיבייח םתואש ,םיהובגו םיקד םיעזג לש
.םויה דע םיבולעו םיקד םיעזגה םהבש

תלוכימ ,הריהמה ותושדחתה רשוכמ עבונ ץראב הז ץע לש ותחלצה דוס
םיאנתל םימאתומה םישדח םינז תריצימ ,ולש הבוטה תומלקאתהה
הניחבמ םיעוגפ וא םיחיחצ םירוזאב לודגל "םילגוסמ"ה ףאו םיימוקמה
.םהב לודגל חילצמ וניא רחא רעי ץע םושש ,תיגולוקא

?תוציבב סוטפילקאה חמוצ ךיא

תומכש ,יתנש-בר םימשג ימ הווקמ הניה הציבש הרדגהה תא לבקנ םא
ירה ,ץיקה ישדוחב ןיטולחל םימלענ םניאש ךכ הלודג קיפסמ וב םימה
המדאב חומצל הז יתנש-בר יתשבי חמצ לגוסמ דציכ איה תניינעמ הלאש
םהש ילבמו םישרושה רוזאב ןצמח אלל ,ףרוחה ישדוח בורב תפצומה
?ובקריי

ונא םיאצומ וב ,ינקלוו ןוכממ {5}ןושרק .ר לש ורקחמב תמייק ךכל הבושת
.םישדוח 12 וליפא ףצומ חטשב םייקתהל לגוסמ רוקמה סוטפילקאש
,םיירקיעה םישרושה םיתמ עקרקב ןצמח רסוח לש םיאנתבש ,אצמ רקוחה
ינפל בורק םיבר (םייביטנבדא) םיידדצ םישרוש לש הקזח החימצ הליחתמו
העפות ךא .םיפצומ םיחטשב הז ץע לש ותודימע תא ןיבהל ןתינ הז רקחממ
.(םימב ןצמחה לש יברימה זוכירה רוזאב) םימה
לש תורידא תויומכ תודאלו בושל תלוכיה תא סוטפילקאל הנקמ הניא וז
לגוסמ וניא הז ץעש ,ןאכמ .רתויו םנוד 1500 לש םיחטשב םיווקנה םימ
רתויב בושח ינרעי ביכרמל סוטפילקאה ךפה תאז לכב ךא .הציב שבייל
.{6}ץראב

וישומישו סוטפילקאה תמורת

:םיבר םישומיש ואצמנ סוטפילקאל

ועטינש דודיב תועוצרב ,הבשומה תולובגב - ריווא רהטמכ סוטפילקאה .1
לודיג ובשחנ אל םיסוטפילקאה תוקלח) םיתבה ןיבל תוציבה ןיב תוצצוחכ
.(םויה דע םייק הז בצמ ;תונוטלשל סמב וביוח אל ןכלו ,יאלקח
חמוצה לודג ץעכש רורב ךא ,הציב שבייל לגוסמ וניא - עקרק שביימכ .2
.םיצע אלל עקרקב רשאמ רתוי ריהמ שובייה בצק ,החל עקרקב
תוידיל ,תואלקחל תוכומס תיישעתל תשמשמו השמיש סוטפילקאה תצע .3
ףא םויכו ףרגלטו למשח ידומעל ,תבכר תוליסמל םינדאל ,הדובע ילכל
.םיזגראלו ןג ילספסל
והוסינ רבעבו המישנ יישק דגנ הפורת שמשמ םילעבש ירתאה ןמשה .4
.תחדקה דגנ הפורתכ
תוטשפתה םוסחל תורומאה תועוצרב םיסוטפילקא םיעטונ ל"קקה ינרעי .5
.תורעיב תופרש
ףאו הביאש יעונמ תענהל רקיעבו ,םומיחל הפרש רוקמ הווהמ הצעה .6
ףלא 100 ךותמ יכ הארמ רועיה 'חמ ח"וד) תבכר ירטקל םחפ תיישעתל
יצעמ םניה -%45כ ,ץראב תורעיהמ הנשב םויכ תקפומה ,הצע לש ןוט
.(סוטפילקא
םיקפסמו ץיקה ישדוח בורב םיחרופ סוטפילקאה יחרפ - שבד חמצכ .7
יקיתו) רבה יחרפ תניחבמ הלדה הנועב ,שבדה ירובדל ףוצו הקבא
החירפ לש עפש תענומ םיצעה תתירכש םיננולתמ הרדחב םינרווכה
.{8}(שבדה תריציל הבושחה
רועייל תויורשפאה תא וקדבש םירקחמ וכרענ הנורחאל - בגנה רועיי .8
םיסוטפילקא ינימ 13 ןחבמב ודמע ,רעי יצע ינימ 225 ךותמ .בגנב םיחטש
.{5}רתויב םיחיטבמכ ,הטיש יצע ינימ -2ו

םיצולחל הסנרפ

.םיצולחל הסנרפ רוקמכ ,הבר תובישח ץעל התיה היינשה היילעה תפוקתב
ועיגה ,ץראה תא בשייל הרטמב ,הסנרפו ןוממ ירסח ואבש םיצולחה
םידדובו תוצובק .1920 תנשמ ,תישילשה היילעה תפוקתב םהיפלאב
.הדובע ושפיחו תובשומב ובבותסה

א"קיפ תורעיב םיצעה תתירכב ,רעי תודובעבו תואלקחב וקסע הרדחב
,םיקנעל וכפה -30ה ינב םיצעה .ךדיאמ הבשומה ישרגמב םתריקעבו דחמ
הדובעב קפסהה .םהישרושמ םרקועל םיבייח ויה שרגמב תונבל ידכו
תא לעופל הרשפיא הרומתה .דיחי לעופ רובע םויל דחא ץע היה וז תכרפמ
םיצע 4-3 רוקעל וחילצהש םיסונמו םיקזח םילעופ ףא ויה .לדה ומויק
.םויב

הריקעה תדובע ול הרשפיא דציכ רפיסש ,ל"ז ירפכ .ש היה םהמ דחא
םדיב היה אלש םירכיא ויה תושק םינש ןתואב :הרדחב הלחנ לעב תויהל
,וילע תונבל וא םשרגמ תא רוכמל ידכו ,ףסכב םרכש תא םיצולחל םלשל
שרגמהמ שילשכ לעופה לבקי שרגמה יצע לכ תריקע תרומת - םכסה ושע
ךרוצל ,סדרפב ךרפמ הדובע םוי רחאלש םילעופ ויה ןכאו ;ותולעבל
וכפה םיסוטפילקאה תוכזב .םיצעה תריקע תדובעב וכישמה ,הסנרפ
.{8}םירכיאל םילעופה

הרדח ינב תא ליצהש ץעה

אבצב יתתרש יכרותה רטשמה ןמזבו הנושארה םלועה תמחלמ תונשב"
תבכרה ירטק תקסהל םיצע קפסל יתינמתנ" ,חקור קחצי רפסמ ,"יכרותה
רוטפל תוכמסב ינודיצ ידיקפת יולימ ךרוצל .לזא רשא ןבאה םחפל ףילחתכ
וכרמ .םיצעה ףוסיא םשל יתקסעהש דיקפ וא ןולגע לעופ לכ יאבצ תורשמ
תונוישר) 'תוקיסו'ב דייצל יל רשפא ידמעמ ...םרכ-לותב היה יתוליעפ
יצע תלבוה לש ץורתבו ,ןורמושה תובשומב סויגה בייח תא (אבצהמ רוטפ
םינדא ןכ ומכו סוטפילקא יצע יתלביק ינא ...םרכ-לותל הרדחמ סוטפילקא
לש יאנוכמה ידי-לע הטע-תכרבב תשורחה תיבב ונכוהש תבכרה יספל
."...'םיעטנ תדוגא'

ןורבה לא הרדח הבשומה דעו לש השקבה בתכמ ונדמלי תפסונ הלצה לע
תמחלמ רחאל השקה ילכלכה םבצממ םתוא ליציש שקבמה ,דלישטור
רוקמ ,תא רעיב הבשומה יגיהנמ םיאור 1919 תנשב .הנושארה םלועה
:הריכמו התירכ ןויכז םישקבמו םתלצה

תעטנש הזה רעיה ...הבשומה לע יפויו ןח הרשמ םיסוטפילקאה לש רעיה"
ךתוא ביזכה רעיה םאו ,המויקו התוחתפתהל הבשומה תארבהל הנוכב
- ךתנווכ לש ינשה קלחה ירה ,המלשה הארבהה תא ונל איבה אלו ,ונתואו
.הארבהה םג אובת אלימבו רעיב גישהל רשפא תאז ,הבשומה תוחתפתה
קר וקיפסה וישכע דעו רעיה הא לצנל םיסנמ םירכוח ידיש םינש רשעכ הז
םרג הזמ תוחפ אל ילוא לבא ,המחלמהמ רעיה לבס הברה .ותוא דימשהל
םה יכ ןורבל הרדח ינב םיחיטבמ ךשמהבו ."...תולפטמ םיידיב רסחה
ןויכיז ןורבה םהל ןתי הרומתכו ,םניע-תבב לעכ וילע ורמשיו רעיב ולפטי
.{9}םיצעה תריכמל התירכ

םויה דעו זאמ

1932 תנש דע .ץראב סוטפילקא יצע לש ילכלכו ינרעי זכרמל הכפה הרדח
יצעב עטינש חטשה בור .תורדשו תושרוח ,תורעי םנוד -3,000ל בורק ועטינ
.םירחא םייאלקח םילודיגל םיאתה אל הלא קרס

תוירוזחמב ותרכנ א"קיפל ושוכר םע ורבעו ןורבה תולעבב ויהש תורעיה
תקלחמ םע רועייה ףגא תא דחאל טלחוה 1957 תנשב .שוקיבל םאתהבו
ענמש רבד ,תותירכ רשעמ רתוי ורבע תורעיה .{6}ל"קקה לש רועיה
,השיגה הנוש םויכ .שממ לש ףונ חתפלו יעבט ןפואב חומצל םיצעהמ
.תרבוגו תכלוה ליעפ שפונל זכרמכ רעיה שומישל תועדומהו

הרבחה םע דחי ,ל"קקה .תירחסמה התירכה תא וקיספה הרדח רעיב
ידי-לע קזחותמו לעפומש הדש זכרמ ומיקה ,ךוניחה דרשמו עבטה תנגהל
הרומל תויוליעפו םילויט תרבוח הספדוה הז ךרוצל .הרדח תייריע
.{9}הרדח ףינסבו עבטה תנגהל הרבחב השכורל רשפאש ,ךירדמלו

תורוקמ

.1970 הדסמ תאצוהב ,לארשיב רועיהו רעיה - ףסוי ץיו .1
.ז"טשת ,דבוע םע תאצוהב ,םיחמצ ץומיא - לארשי לדניג .2
.1951 ,הדסמ תאצוהב - היתורוק תונש 60 ,הרדח - ינדה רבע .3
."לימרת" ,ןוחטבה דרשמ תאצוהב ,הרדח - השמ יקסנלימס .4
תיב ,ינקלוו ןוכמ תאצוהב ,לארשיב סוטפילקאה לע רקחמ - .ר ןושרק .5
.1971 ,ןגד
.רועי ,תיאלקח הידפולקיצנא .6
.דבוע םע תאצוהב ,םיחמצה םלוע לכ - לאכימ ירהז .7
תאצוהב ,הרדח ירומל תרבוח - םינושאר ישעמ - לאיחי םייח-רודמ .8
.1983 ,הייריעה
תאצוהב - הדש זכרמ ,"הרדח רעי" - בקעי ררוש ,לאיחי םייח-רודמ .9
.1984 ,עבטה תנגהל הרבחה
,ןורעי תרבוח ,היישעתל ץעה לש תילכלכ הכרעה - דוד-ןב .י ,ןד תור .10
.1979
.1963 ,רפסה םע ,םינושאר יפמ - .ל.י .ןוסרואינש .11