םיגרוסל ץוחמ :רמאמה םש


םיגרוסל ץוחמ :רמאמה םש
ריבד ןרע :רמאמה רבחמ
לארשיב רב יכות - הררדה :רמאמה אשונ
:חתפמ תולימ
5 ז"כ ,1985 טסוגוא-ילוי ,ה"משת לולא-זומת ,"ץראו עבט" :ךותמ
.ץראו עבט תכרעמ ,עבטה תנגהל הרבחה תאצוהב
:תורעה ןוכית רפס-תיבב יתשגהש רמגה תדובע ךותמ םיחוקל רמאמב םיטרפה
.תרבד דוהאו זפ יזע ר"ד ידי-לע התחנוה הדובעה .1984 ראוניב ,יעלק
היצמרופניא יל וקפיסש ,םיבר עבט-ישנאב יתרזענ הדובעה ךלהמב
,ירוהל תדחוימ הדות .םלוכל הנותנ יתדות .חטשב תויפצתב םג יל ועייסשו
.הדובעה ךרוא לכל יל ועייסש

אובמ

יתקסע םרט דוע ינוימד תא הביהלה ארפ-ייכות םיטטושמ ץראבש הדבועה
הרימז לש התנמזהל תובהלתהב יתינענ ,ךכיפל .םירופיצה אשונב תוניצרב
רמשמב ,1981 ראוניב דחא םיירהצ-רחא תוררד ןקב המע תופצל ןזור
זאמ .לשכנ ןוניקהש ררבתה ופוסבו ,ףרוחה לכ ךשמב הפצנ ןקה .העבשה
.ץראב תוררדה תמולעת תא ףושחל ןוצרה יב ראשנ

יל וצעיו תוררדה רחא בקעמה תא םיבר וניכ - "חוטב ןולשיכ" ,"שואי"
תונש תישארב ,ןתעפוה זאמ - אלפ לכ ןיאו ;ןהב קוסיעמ ידי ריסהל
ופצנ םידחא םינק .םילזוג ובש ןק ףא אצמנ אל 1983 ביבא דעו ,םישישה
לשכנ םלוכב ךא ,הילצרהבו לארשי הווקמב ,העבשה רמשמב רידס חרואב
רוקמו ,ללכו ללכ ץראב תוננקמ ןניא תוררדהש עובקל ורהימש ויה .ןוניקה
תלבלבמ היצמרופניא ךכל ומרת .(1978 ,ןוסח) תוברת יטילפב ןלוכ
םיפושח ןיידע םהישארו םהינפ ,ןקה תא םבזועב ,םילזוגה" ןוגכ ,תורפסב
-4.4.83ב ,תאז לכב .םינקה תאיצמב םיישקו ,(1975 ,"רבה תויח") "תוצונמ
וז התיה .ןכמ רחאל םימי 5 ןקהמ חרפש לזוג ץיצה ונממש ,ןק הלגתנ
.ףיקמ בקעמל תניוצמ קוניז-תדוקנ

?הררדה איה ימ

,תוררדה תחפשמ-תתלו תחפשמלו םייכותה תרדסל תב איה הררדה
םידחוימ םייכותה .םלועב םייפורטה םירוזאה לכב הצופנה החפשמ
תינרשב ןושלבו תודיינ ויתותסל יתשש לקנואמ רוקמב - תודחא תונוכתב
.םילועמ םיניערג יחצפמל םתוא תוכפוה הלא תונוכת .השימגו

יתשש ךכב ,םיצע לע הביצי הדימעל תמאתומ םיאכתה לש םלגר ףכ
.הרוחא םייתשו המידק תונפומ תועבצא

,מ"ס 41 ופוג ךרואש קורי יכות איה (Psittacula krameri) ונלש הררדה
.זיקרוט עבצב תויזכרמה ויתוצונו גרודמ בנזה ;מ"ס 23 וכרואש בנז ללוכ
דורו-רוחש רלוק רכזל וליאו ירמגל קורי אוה םירגבתמהו הבקנה לש םעבצ
תיז-קורי עבצב םינפ תמדקו זיקרוט עבצב ףרועו הפכ ,וראווצ תא ףיקמה
.זע

;ןימה רוקמ הארנכ איה היסא .הקירפאו היסא - תושבי יתשב הצופנ הררדה
ןתצופת .בא'גנופ תוביבסב ,ודוהב רקיעב ,דואמ םש תוצופנ תוררדה
המרוב זכרמ ,ןופצב לאפנ לובג ,ברעמב ןטסינגפאו ןטסיקפ דע תערתשמ
ףוח דע לגנסמ הבחר הרוגחב תוצופנ ןה הקירפאב .םורדב ןוליצו חרזמב
.היפויתא

םתוא ףאש ןכתי .הקיתעה תעהמ דוע תירלופופ דמחמ-רופיצ איה הרדדה
ויה ןכא םא ,תוררד ויה ,אבש תכלמ ןיבל ךלמה המלש ןיב ורחסנש ,םייכות
תפוקתמ לחה ,םוקמ לכמ .תרוסמה תשרודש יפכ ,םיסווט אלו םייכות
ירלופופ רחסנ ףוע הררדה התיה ,ימור ימיב דוחייבו ,לודגה רדנסכלא
.םיטילבתו תודועת םידיעמ ךכ לעו ,הירדנסכלאב תויחה יקושב ץופנה
ועיגה ךכ .תוברת תוטילפל ויהו ןייבשמ תוררד וחרב םיבר תומוקמב
.ןודנולל ףאו ןיס-ודוהל ,הינקבש יבוריינל ,רביזנזל תוררד

תורעי ,םילגנו'ג - םיבר לודיג יתבב ןווגמ תוררדה לש הצופתה חטש
םירהב תואצמנ ןה .ודוהב םיקוושו תומוה םירע בלו םיקראפ ,םירישנ
םילודג םירושימב ,('מ 1700) לובאקבו ('מ 1600) יבוריינב ,םיהובג
.המרובכ תושבי תומרבו

;(Jenings, 1975) ברע יאה-יצחב תוננקמ תוררד ונרוזאב ופצנ השדחה תעב
.תוננקמ ןה םש םגו (1930 ,ןגיצרהנימ) 1912 -ב תוררד ולגתנ םירצמב
תוטילפ ןה ל"נה תויסולכואה לכ .קריעבו ןריאב תוררד ופצנ ןכ-ומכ
.תוברת

ידי-לע םישישה תונש תישארב ןריאמ תונושארה תוררדה 6 ואבוה ץראל
לצא ,לואש תירקב גוז - ץראב ורזופ ןה .(הירהנמ םירופיצ לדגמ) רוחצ יסוי
.רוחצ יסוי לצא ,הירהנב גוזו הילצרהב גוז ,םירופיצה שיא תרופ ןתיא
וארנ םישישה תונש ףוס דעו ,רצק ןמז ךות וחרב זכרמה רוזאב תוגוזה
,לט תשרוח ןוגכ ,םיקחורמ תומוקממ תויפצת ופסונ ןכו ,םיטרפ -20כ דוזאב
תוניפלו תויח-ינגל תוררד אביל ולחה דבב דב .שרוחה ןיעו לילגה ןתסוב
.ירלופופ ףועל הררדה הכפה םיעבשה תונשב .םיצוביקב יח

.ןד שוגל ביבס רקיעב ,םאתהב הלדג ןתייסולכואו ,וחרב תובר תוררד
,רהה ירוזאב דבלמ ,ץראה לכב ופצנ תונטק תויסולכוא וא תודדוב תוררד
הפיחו לילגה ףוח רושימ ,הלוחה קמע :(םורדל ןופצמ) םיאבה תומוקמב
תיב קמע - והילא הדש ,לאערזי קמע - תדלומ ,רסוניג ,החיטבה ,תיתחת
ןיע ,'גולסע ריב ,עבש ראב ,(םיביא ןוינח) תורדש ,רוכרכ - הנח סדרפ ,ןאש
.תליאו ידג

ןופצ ךרד ,םירצממ םג תוררד ונצראל עיגהל ולכי יטרואית ןפואבש תורמל
שי תאז תמועל .חטשב התכמסא לכ ךכל ןיא ,ברע יאה-יצחמ וא ,יניס
לק ךכיפלו ,רבב ןתאיצמ ןיבל יבשהמ תוררד תחירב ןיב םיכיראת תוכימס
.םיבולכמ החירב אוה ץראב תוררדה רוקמש רעשל

רוקחל תע

תקלחנ וז הייסולכוא .ןד שוג תייסולכואב יתדקמתה םירבדה עבטמ
ןד שוג ןופצב .לארשי הוקמ ביבס - םורדבו ,הילצרה ביבס - ןופצב :םיינשל
;םישישה תונשב תונושארה תוחירבה םע םייקתהל הייסולכואה הלחה
תודחא תוררד לש ןיערגמ הייסולכואה ,הארנה לככ ,החמצ ןד שוג םורדבו
.ביבא-לתב תויחה-ןגמ וחרבש

,דחא הצופת חטש והז םויכו ,הדמתהב תבחרתמו הלדג ןד שוג תייסולכוא
והירמש רפכמ ערתשמ חטשה .תוררד -150כ ובו ,ר"מק -360כ וחטשש
דעו חרזמב (100 הבוג וק) תועבגה תולגרממ ,םורדב תובוחר דעו ןופצב
ריבכ ובאו ,ןד שוג ןופצב הפיח ךרד) ברעמב םיל תיחרזמ ר"מק -2כ
.(ומורדב

תמרב ,הילצרהב ,והירמש רפכב עבק ךרד תוררד תוארנ ןד שוג ןופצב
,םיטרפ 20 דע לש תוקהלב תוררד םש ופצנ .םייתמרבו ןורשה דוהב ,ןורשה
רמשמב תוררד תוארנ ןד שוג םורדב .םילשוכ ןוניק תונויסינ ופצנ ןכו
.לארשי הוקמב רקיעבו ריבכ ובאב ,ינריס רצנב ,העבשה

רוזאב .לארשי הוקמב יתזכרתהו תימורדה הייסולכואב יתדקמתה יתדובעב
רכזב תרבד דוהא הפצ -1976ב רבכ .םינשה ךשמב םידחא םינק ופצנ הז
תא תוהזל דציכ תרבד דוהא עדי אל זא .בנז-ירצק םיטרפ ינש ליכאמה
.וב יד ןיאש הז ןמיסב קפתסהו םיריעצה

רומאכש ןוניק ,העבשה רמשמב ןק הפצנ (-1981ב) ןכמ רחאל תודחא םינש
ןקה .לארשי הוקמב ןק הפצנ הנש התואב .בזענו ער חיר ףידה ןקה .לשכנ
וארשמ .הררד ידי-לע ספתנו בש רתוי רחואמ הנשו ,םותסו קיר אצמנו ץרפנ
4 וב ולגתנ םעפהו ותוא וצרפ ,תינשב בזענ ןקהש לארשי הוקמ ידימלת
החירפה בלשב םילזוג ובש ןק אוצמל רתונ התע .ןובקיר בצמב םילזוג
.ץראב הררדה תוברתה תא חיכוהל ידכ ,ןקהמ

ץיצמה ריעצ (5.4.83) הפצנ וב ,לארשי הוקמב ןקה הלגתה 4.4.83 -ב ,ןכאו
-ףוסו ,תרבד דוהא תרזעב ההוז לזוגה .םירגוב ינש ידי-לע לכאומהו ןקה ןמ
-ה ןיב בוט לזמב ןקהמ חרפ לזוגה .ריעצ לש םייאדו םינמיס ונידיב ויה ףוס
.עבטב הררד לש לזוג לודיג ץראב הנושארל חכוה ךכבו ,10.4 -ל 8.4

םילזוג 11 -ב םילפוטמה םיפסונ תוגוז 4 דוע ולגתנ ביבא ותוא ךשמהב
לארשי הוקמב ולגתנש םינמיסה תרזעב) ןוניקב ולשכנש תוגוז םג ולגתנו
.(הילצרהב םג ריעצ ההוז

תיבב הררדה תא רוקחלו ךישמהל יתובהלתה תא וררוע הלא תואצות
ילדגממו תורפסה ןמ רמוח יתפסא ,תויפצת 60 יתכרע .שדחה הלודיג
-160כ ולבקתנ ובש עבט ישנא 300 ןיב רקס יתכרעו ץראב דמחמ-ירופיצ
ונילא ועיגה ןכיהמ :תוידוסיה תולאשה לע תונעל הרטמב תאז לכ ;תובושת
המ ,תונוזינ ןה הממ ,לודיגה תיבב תובלתשמ ןה דציכ ?דציכו ,תוררדה
תוררדה ןיב יתרבחה רשקה המ ,ץראב ןתוברתהו ןתוחתפתה תא ליבגמ
אלו םינק וצרפנ אל הדובעה ךרוצל ?ןהלש ןוניקה ילגרה םהמו תונושה
.םירופיצ ונמוס

תואצות

תוסנכתמו החירזה ינפל תוקד -10כ םוק תומיכשמ תוררדה :םויה רדס
-רחאו רקובה תועשב ןתוליעפ רקיע .העיקשה רחאל תוקד -10כ הנילל
וז החונמ תכשמתמ םימח םימיב .תוררדה תוחנ םויה עצמאב .םיירהצה
ןבג לע ןשאר תא תוחינמ ןהשכ תוררד ופצנ זאו ,תודחא תועש ךרואל
.תונשיו

תעבו הפועת תעב תוחיווצ רקיעב ,תולוק ןווגמ תועימשמ תוררדה :תולוק
תועימשמ ןה וידחי תולהקתמ תודחא תוררדשכ .ןוזמ יזוכיר ביבס הדימע
.םיטופטפ ןיעמו תוקירח ,תוקירש םג תוחיווצל ףסונ

הברהב השלח הבבי יהוז .ןוזמ ושקבב ריעצה תבבי אוה ףסונ ינייפוא לוק
.דואמ הכוראו החיווצה ןמ

.םינצינמ טעמו םיערזמ ,תוריפמ רקיעב תונוזינו תוינוחמצ תוררדה :ןוזמ
הב עייתסהלו רוקמל לגרה תא ברקל תלוכי ,תוררדל הז ללכבו ,םייכותל
ןוזיאל היינשה לגרה תשמשמ הז בצמב .הליכאל םישק ןוזמ יחתנ תליכאל
רקיעב תשמשמ וז הקינכט ."תזחוא לגרב הליכא" תארקנ וז הליכא .ףוגה
ןפואב דומעל םישקתמ םינושארה םהישדוחב םיריעצ ןכש ,םירגובה תא
וז הליכא תקינכטש קיסהל אופא ןתינ .תופוכת םידעומו תחא לגר לע ביצי
.ןויסינו דומיל ,תונמוימ תשרוד

.ךלשומו וקלחב קר לכאנ בר ןוזמ .ןתליכאב זובזב תוגהונ ללככ תוררדה
.רתויב יולג ןפואב ללכ ךרדב תעצבתמו הבר תונתבערב תנייטצמ ןתליכא

השעמל .רתויב תנווגמ לארשי הוקמב תוררדה לש ןהיתונוזמ יגוס תמישר
םירזהו ונרוזאב רבב םייוצמה תוריפ ןה :ןתברקב ןימז ירפ לכ תולכוא ןה
םירכומה תוריפ ןהו ,שורב ילבורטצאו ףזיש תוריפ ,ןולא יטולב ןוגכ ,ןהל
.הטיש ילימרתו תכרדזא ,ידוה םסיס ןוגכ ,ןאצומ ירוזאמ ןהל

תולכוא תוררדה .וז המישרמ דקפנ וניא םייאלקח םילובי לש םמוקמ םג
םירמת ,תובאיוג ,ץע יתות ,םינושה םתלשבה יבלשב ןאקפ יזוגא תונתבערב
העפות - םיצעה תופילקמ תויזזח תודרגמ תוררדה וארנ ןכ-ומכ .רדה-ירפו
.ןפוגב םילרנימה קשמ תרשעהל ןהל תשמשמש ןכתייש העיתפמ

תוריפ וא ,לגרב םזחואל ןתינ אלש ,רדה-ירפכו הבאיוגכ ,םילודג תוריפ
תוריפ .ץעה לע םדועב םילכאנ ,היות ילבורטצאכ ,ץעל הקזוחב םירבוחמה
.ןהידי-לע םילכאנ ,וביבסו ינטובה ןגב םינימזה ,םיפסונ םיבר

דומלל ןתינ וב ןויעמ .ידמל ןווגמ יתנש לגעמ תונוזמה לכ םיווהמ דחי
אל השעמלו ,הנשב הנוע םושב לארשי הוקמב ןוזמ תויעב ןיא הררדלש
רבד - ןימז ןווגמה הנוזמ .ץראב בושי םוקמ םושב ןוזמ תייעב הל היופצ
הניא ,לשמל ,םירהב ןתואיצמ יא .הובגה ןתודרשיה רשוכ לע עיבצמה
לכמ .העודי-יתלב תרחא הביסב אלא ,יהשלכ ןוזמ תייעבב יתעדל הצוענ
םש ויה יכו םילשורי ןוגכ םייררה תומוקמל ועיגה תוררדש ריבס ,םוקמ
רוקמ והזש ןכתייו רבב םש ומלקאתה אל תוררדה ךא ,םיבולכמ תוחירב
.המגודל ,ידג-ןיעב תוררדה

רקיעב ,תואלקחל םרגנה קזנה אוה ןוזמב רושקה לכב ןיינעמהו בושחה
,תינרשב הפילקב ףוטעו קורי ודועב ןהידי-לע לכאנה - ןאקפה יעטמל
םיסדרפל קזנ םרגנ ןכ ומכ .ףיסאה דע םילכאנ םיכרהו םינטקה ויתוריפו
תוקיזמ ןה ;ןאצומ תוצראב םג תוקיזמ תובשחנ תוררדה .תובאיוג יצעלו
.תוינמחו האובת ,המדא יזוגא ,סרית ,תובאיוג ,הפק ילוביל

תושקה תויעבה תחא אוה תואלקחל קזנ ןכש ,וז היגוס לע בכעתהל יוצר
הז קזנ .םייעבט אלו םירז םישלופכ םירדגומה םייח-ילעב ידי-לע תומרגנה
האצותכ רקיעב ,לודיגה תיבב ןוסא-תורה תועיגפ וירחא רורגל לולע
-ילעב לכב םיעגופו ןגרואמ ןפואב םיקיזמב םימחלנה ,םיאלקחה תבוגתמ
םיעיגפה םייחה-ילעב רקיעב םיעגפנ ךכמ האצותכ .לודיגה תיבב םייחה
םירקמב ןכו הילרטסואב תובנרא םע עריא ךכ .רזה שלופה אקווד ואלו
רוזחת אל םלועל תילרטסואה הנאווסהש םירמוא םיחמומ .םירחא םיפסונ
.ךכ לשב םדוקה הבצמל

ןהו ןיפיקעב ןה ,רזה שלופה ידי-לע עגפיהל לוכי יעבטה לודיגה תיב
העיבצמ יתדובע .םהיתוחמוגמ םייח-ילעב תקיחד ידי-לע ,רישי ןפואב
הנכסה לאיצנטופ תא תוארל בושח ךכיפלו ,תוררדה תוברתה לע הנושארל
.הייסולכואה ףקה תא תסוול תוסנל םג ךרוצה תדימבו ןהירחא בוקעל ,ןהב

ןניאשכ .קודה יתרבח הנבמ תומייקמ תוררד :תוררדה לש הרבחה ייח
20 דע תונומה ,תועובק אלו תונטק תוקהלב תואצמנ ןה ןוניקה תנועב
.תונוזינו תוטטושמ ןה הלא תוצובקב .םיטרפ

קוליסב ידדה עויס ךותו הזל הז הבריקב םידחא תוגוז םיננקמ ןוניקה תנועב
תיב-ילותח לש תודרטה םג ופצנ םיתעל .םיברוע רקיעב ,םירז םישלופ
תועייסמ ,תוננקמ ןניאש ,תורז תוררד םגש ןייצל ןיינעמ .םיצע-יזבו
.םישלופה קוליסב םיננקמל

תנועב םג רמשנ םיטטושמה םיטרפה ןיבל םיננקמה תוגוזה ןיב רשקה
תוגוז תוללוכה תויולהקתה תומייקתמ םיירהצ-רחאו רקוב ידמו ,ןוניקה
הנילה זוכירמ רקובב םיאב םיטטושמה םיטרפה .םיטטושמ םיטרפו םיננקמ
איה תולהקתהה .הרזחב וילא תולהקתהה םוקממ םיפע םיירהצה-רחאו
איהו ,לארשי הוקמבש םיסוטפילקאה תשרוחב םידחא םיצע לע ללכ ךרדב
ןתוליעפב תוררדל תובושח הלא תויולהקתה .תובר תוחירצב הוולמ
ןובשח לע תואב ןהש הדבועה תא ריבסהל השק ןכ אל םאש ,תימוימויה
.ןוניקה תולועפ

תאז תורמל .םיילאירוטירט תופוע ןניא תוררדהש הלוע ליעל רומאהמ
תוררד ןיבל םיננקמ תוגוז ןיב ןכו ,םיבורק תוגוז ןיב םידדוב םיכוכיח וארנ
.רתויב םירידנ הלא םיכוכיח ךא ,תורז

תודחא תוחפשמ ינב םיריעצש הרוק ,ןקה ןמ םילזוגה תחירפ רחאל
הזב הז םיככחתמ םיריעצה .םויה תא אתווצב םילבמו דחי םירתסומ
םילכאומ םהו ,תיתחפשמ תוהז ירסח םהש הארנ .וידחי םיפעו תוישפוחב
.םינוש םירגוב ידי-לע

תוררדה תופע ברע ידמ .תיתצובקה הנילה איה תניינעמ תיתרבח תוגהנתה
הוקמל ךומס ,ןולוח בלב םיסוטפילקא תשרוחב תוסנכתמ ןה .הנילה םוקמל
העבשה רמשממ ןכו ,הל ברעממו לארשי הוקממ תוררד תועיגמ .לארשי
תועיגמה .םידדובבו תוקהלב ,העשכ ךשמב הנילל תועיגמ ןה .היתוביבסמו
.הליכאה תכאלמב תוכישממו ביבסמש תוניגב תורזפתמ תונושאר

יתלב תוחיווצ םיוולמ וביבס תויולהקתההו וילא העגהה ,הנילל ףועמה
תוערפה .הנילה יצעב תוסנכתהה רחאל תודחא תוקד קר תוקספנה ,תוקסופ
תורתתסמ ןה זאו ,תוררדה תא "תוציפקמ" םישנא לש וא םיברוע לש תולק
,הנילל הסינכל המודב ,המכשהה .תומר תוחיווצב הילעמ תוגח וא השרוחב
ירוזאל תופפועתהו ביבסמש תוניגב הליכא תללוכו תובר תוחיווצב הוולמ
. המ-ןמז ךשמב ,רזופמב תוליעפה

תוקהלה תולהקתהב יגולוקאה ןורתיה והמ אוצמל םיסנמ םיבר םירקוח
תא ריבסהל םישקתמ יתנגה יעצמא ךכב םיאורה הלא .תיתצובקה הנילבו
ביבס םירופיצ לש תינשער תוזכרתה תררועמש בלה-תמושת תאו שערה
תודרטהמו דיצמ הנילה זוכירב תולבוס תוררדהש איה הדבוע ;םיוסמ רתא
תורבדמ ןה המ לע" :יתרושקת יעצמא הלא תועפותב םיאור םירחא .תובר
.תעדל השק - "?םש

שופיחל יתצובקה יתרבחה הנבמה תא תרשוק תחא תניינעמ הדבוע ,יתעדל
םימייקמה וא הדידנ ךרוצל אלש םיקהלתמה ,םינימה לכש ררבתמ .ןוזמ
הניא חטשב ותצופתש ,בחר חווטב ,יולג ןוזממ םינוזינ ,תיתצובק הניל
:ןוזמ יזוכיר ביבס ,םעפל םעפמ תוחפל ,ץבקתהל םיגהונ םהו ,הדיחא
םא ןוזמ שופיחב הזל הז ועירפי ,המגודל ,דיצב םיקסועה םינימ ,םתמועל
ןיידע - ןוזמה רוזיפ לע עדימ הנילה יזוכירב רבעומ תמאב םאה .וקהלתי
.חכוה אל

םוקמב .הדובעה ךלהמב םישגרמה םירבדה דחא התיה הנילה זוכיר תאיצמ
היה םוקמה .ץראב ץבוקמב הפצנש רתויב ברה רפסמה ,םיטרפ 46 דע וארנ
רורב היה אל תאז תורמל ךא ,תוררד לש תוזכרתה םוקמכ םינש הז עודי
.תאז אדוול ידכ םידחא שופיח יעצבמ ושרדנו ,םש תונל ןהש

ןהינפל םיעיגמ םא ,קיודמב תוררדה תא רופסל ןתינ הנילה זוכיר רוזאב
ךשמב .ןיינעמ ןותנ הלגתנ ולאכ תוריפס -20מ .החונ הדמעב םימקמתמו
תוררדה רפסמב תוינוציק תודונת תולח (ןוניקה תנוע רחאל) ץיקה
ולח ןרפסמב תודיריו תוילע .םיטרפ -46ל 22 ןיב אוהו ,הנילל תוסנכתמה
םע ןטק הנילל םיסנכתמה םיטרפה רפסמש עודי ודוהב .תויקוח לכ אלל
.ומויס םע לדגו - ןוניק ירתא שפחל םיאצוי תוגוזשכ - ןוניקה תליחת

רתא תוררדלש ןכתי .ץיקה תנוע ךשמב תודונתה ופצנ ,ןיוצש יפכ ,ץראב
התלע ןכל ;םינוש םינוויכל םיפעש םיטרפ וארנ אל ךא ,יפולח הניל
.קוחר חווטל תוטטושמ ןה ,ןוניקה תנועב ןניא תוררד רשאכש הרעשהה
ןכו ,(השנמ ימלת ,ןיפירצ ,םישרוח רעי) רוזאה חרזמב תובר תויפצת
תא תקזחמ ,טסוגוא-ילוי םישדוחב םיריעצ לש תימואתפה םתומלעיה
היילע ."תושדחה חטשה תודותע ילגמו םיטטושמ"ה םהש הרעשהה
ןוניקה ירתא ביבס םתוסנכתהו םתרזח לע תזמרמ ויתסב תוררדה רפסמב
.ןומיסו תידוסי הקידב תשרוד םירבדה תחכוה .םייתרוסמה

שדוחב לחה ,רתויב הכורא איה הררדה לש ןוניקה תנוע :הררדה ןוניק
ילוי ףוסב םיריעצה תואמצעל דעו ,ןוניק-םדק תולועפ תושענ וב ,ראוני
ודוה תייסולכוא לש וזל ההז ץראב ןוניקה תפוקת .טסוגוא תליחתבו
.ויתסה ישדוחב תננקמה ,תיאקירפאה הייסולכואבכ אלש ךא ,ןולייצו

תוננקמ ןה ןאצומ תוצראב .םירוחב תננקמ ,םייכותה תיברמכ ,הררדה :ןקה
םירוחב םג תוננקמ ןה ודוהב .Barbets םירקנ ינקב ,םיצעב ,םייעבט םירוחב
םירוח חודקל םג תולגוסמ ןה .םימוה םיקווש בלבו גג תוילעבו רפע ילתב
.הצע יבר םיצעב

אל תויודע ןנשי יכ םא ,םירקנ ינקב קרו ךא תוננקמה תוררד ופצנ ץראב
הרצ הסינכ תליחמ ללוכ רקנה רוח .תוגגב םירוחב ןוניק לע תוקודב
יפלכ תדרויה הבחר הליחמל הליבומה ,מ"ס 5 -כ לש רטוקב תירטמיסו
.(1982 ,ענרב) מ"ס 40 -כ וקמועש רדח תרוצל תבחרתמ היצקבש ,הטמ
לש רטוקל דע הסינכה תליחמ תא דוחייבו ,רקנה רוח תא תוביחרמ תוררדה
.רקנ רוח ןיבל הררד רוח ןיב לקנב ןיחבהל ןתינ הדש יאנתב .מ"ס 10 -כ
רטוקב ןקל הסינכה ביבס תוקלצב עפושמ ,ירטמיס וניאו בחר הררדה רוח
.מ"ס 20-30 לש

תבחרה תעשב םיזתינה םידחא םיביבשב תוסגב הארנכ דפורמ הררדה ןק
ןוניקה ץע לארשי הוקמב .םינווגמ ןוניקה יצע .תודחא תוצונב ןכו ןקה
םינקה הבוג .הינוטגנישוו לקד - הילצרה רוזאבו ,סוטפילקאה אוה ירקיעה
.רטמ 17 -ל 4 ןיב ענ

תומייקמ ןניא ןה ןכאו ,תטלחומ תיארנ םירקנ ינקב תוררדה לש ןתולת
.(רבדמה ירוזא) םירקנ םיננקמ ןיא םהב תומוקמב תועובק תויסולכוא

,הנשה לכ םיכשמנ גוזה ינב ירשק .םיימגונומ םה םייכותה :ןוניקה תוליעפ
םידקפנ םינקה .ןוניקה תוליעפ הליחתמ יתמ קיודמב עובקל השק ךכיפלו
שדוחמ לחה קר וארנ גוזה ינב ןיב רוזיח תווחמ ךא ,הנשה לכ ךשמב
.רבמבונ

,1981 -ב תוגוודזההו רוזיחה רחא דומצ בקעמ ךרענ העבשה רמשמב
הארנכ תרשמ ךשוממה רשקה .22.2.81 דעו 14.1.81 -מ ,םימי 39 וכראש
הביחרמ דבב דב .ןוניק םוקמ לע הקזח תסיפת ילוא חיכומו גוזה ינב תא
תקולח - התוא ליכאמ רכזהו ,םיילגרהו רוקמה תרזעב ןקה חתפ תא הבקנה
הקהלהמ םידרפנ םג םה טא טא .םילזוגה תחירפ דע תרמשנה םידיקפת
.ץיקה תא וליב התיא

הכילה"ב הבקנל רכזה תוברקתה ללוכה ,רצק רוזיח םדוק תוגוודזהל
,ןוזמ ונורגב הלעמ רכזה .תוצונ קוריסו הזב הז גוזה ינב תוככחתה ,"תיכות
,ףוסבל .הבקנה תא ליכאמ ךכ-רחאו ,הטמו הלעמ ףוגה תכיתמ ידכ ךות
,תוקד 1-4 תכשמנ תוגוודזהה .הילע הלוע אוהו הראווצ תא הכימנמ איה
.תולוק תעמשה אלל תישענו ,תוקד 2-3 ללכ-ךרדב

תפוקת לכ ךרואל הבקנה תא רכזה תלכאה ךרד השעמל אוה רוזיחה טקא
.רבד לכל תישונא הקישנכ תיארנו רוקמל רוקממ תישענ הלכאהה .ןוניקה

םיתיעל קר ןקל סנכנ רכזה .ןקב הנל םג איהו הדיחיה תרגודה איה הבקנה
ןקל רכז סנכנ ופצנש הבקנ לש תוסינכ 60 תמועל) רתויב רצק ןמזלו תורידנ
.ברע תעל הנילל ףע םג אוה ;(דבלב םימעפ 3

יבשב תוררדה תודוא לע עדיה ןמו תורפסה ןמ םה ןקב השענה לע םינותנה
25 -כ תכשמנ הריגדה .הציב תלטומ םיימוי ידמ ,3-6 םיציבה רפסמ .ץראב
תעמ וא הנושארה הציבה תלטה תעמ הליחתמ איה םא רורב אלו ,םימי
תוהשה ךשמ יכ םא ,'ד 15 -כ ללכ ךרדב ןקב ההוש הבקנה .הנורחאה תלטה
,ןוזמ רכזה ףסוא הז ןמז ךשמב .'ד 60 -ל 5 ןיב ענו ילאודיבידניא אוה ןקב
םיתיעלו עובק ףנע לע ללכ ךרדב) הבקנה תא ליכאמו ןקה תביבסל רזוח
.ןקל הבקנה הבש תוקד 5 -כ לש החונמ רחאל .(ןקה תפש לע תוקוחר
.גוזה ינב ןיב רשקה קודיהל הארנכ תושמשמו דואמ תובר תולכאהה

.ןמזה םע םידאמו ךלוהה ,רוויח בוהצ םרוקמ .םימוריע םיעקוב םילזוגה
תועיפומ רשע השימחה םויב .יעישתה םויב קר תוחקפנו תומוצע םהיניע
.תשה רוזא דבלמ ,ףוגה לכ תא תוצונה תוסכמ םישולשה םויבו תוצונה
.ןקה ךותב םתוא הליכאמ הבקנהו ,ןקהמ ןיידע םיציצמ םניא םיריעצה
השענה לע זמרמו ץוחב ףנפנתמ הבנזשכ ,ןקל תסנכנ תיארנ איה תופוכת
.םינפב

6-5 ליגב ול ץוחמ לא םיריעצה תצצה םע שחרתמ ןקה ייחב יטסרד יוניש
לוכי ךכבו ,ותוא םיליכאמש דע בביימ ןקה ןמ ץיצמה לזוג .תועובש
םיחרכומו תוריהזו ץרמ הנשמלםיקוקז ,ןכל ,םירגובה .ןקה תא ריגסהל
הבקנהו םילזוגה תלכאהב ףתוש ךפוה רכזה .ןוזמה תאבה בצק תא ריבגהל
.ןקה תברקב ןולל ראשנ רכזה .ןוזמה תאבהב הפתוש תכפוה

םיניק ןיבל (םילזוג 4-3) תופיפצב םיסלכואמה םינק ןיב יטסרד לדבה ונשי
,תובביהו תופיחדה םג תובר םילזוגה םיבר ובש ןקב .(םילזוג 1-2) םיחוורמ
ןמ קספה אלל טעמכ םיצייצמ םיריעצהו ,םלוכל תוקיפסמ ןניא תולכאהה
םיליעפ םהינשו ןוזמה תאבה בצק תא םיריבגמ םירגובה) ברעה דע רקובה
תולכאהה רפסמ ,םילזוגה לכל הלכאה רוזחמ לכ קיפסמ חוורמ ןקב .(דואמ
.ןוזמ ףוסיאב רקיעב קוסע רכזה רשאכ הבקנה ידי-לע השענ ןרקיעו ,ןטק

בר ןמז םיציצמ םה ףופצ ןקב .םייעובשכ ךשמב ןקהמ םיציצמ םילזוגה
הארנכ הריגדהש דיעמה רבד ,לדוג ילדבה םירכינ םילזוגה ןיב .רתוי
.הנושארה הציבה תלטהמ הליחתמ

םה .דוע וילא םירזוח םניאו תועובש 8 ליגב ןקה ןמ םיחרופ םילזוגה
ךרדה .םתולגל ןתינ אלו (בלוד וא סוקיפ) םילע בחר ץעב םירתסומ
.ריעצל ריעצמ רבועה ,ליכאמה רגובה רחא בוקעל איה םרתאל הדיחיה
,רגובה תעגה חכונל םיבביימו םהמ הפוצמכ תורגב םילגמ םניא םיריעצה
םה ,לברוסמו דבכ םפועמ .םילגתמו וירחא םיפדור םה ףע אוה רשאכו
- המיענ אל העתפה םהל הכחמ ןאכ .ץעל םירזוחו רגובה תא םיגישמ םניא
םהש דע ,בצייתהל ןויסינב םיפרפרמו םידעומ םה בושו בוש .התיחנה
.םילעה תנשוש ךותב םימלענו םיחילצמ ףוסבל

יהוז .תודחא תוקדל ףשחיהל םיריעצה םיקיפסמ הסחמב שדחמ ומלענש דע
זב וליפא םתוא דוצל לוכי זא ןכש ,םהייחב הדיחיה תיטירקה הפוקתה
.לארשי הוקמ רוזאב יעבט ביוא םוש םהל ןיא רתוי רחואמ .םיצע

רחאל םייעובש .יולגב םיריעצה רבכ םיארנ םתחירפל ינשה עובשב
םה ;םהיתועונתב םילברוסמ ןיידע ךא ,ישפוח ןפואב םיפפועמ םה החירפה
הרוצב םינצינו םילע םיסגונ םיארנו לגרה תרזעב לוכאל םילגוסמ םניא
םתברקב תוהשל הברמ ןיידע רכזה .ןוזמה בור תא םיקרוי םדועב ,תימתס
.ירקיעה לפטמה אוה וז הפוקתב .םליכאהלו

,תואמצעל טא טא םירבוע םה םתחירפל יעיברהו ישילשה תועובשב
.הליכאה תקינכט תא םידמול םהו רתוי ןמוימ ךפוה םפועמ

םילכאומו הנילה זוכירל םיפע ,םייאמצע םה ןקה ןמ וחרפש רחאל שדוחכ
תוצונ .םירגובה לצא תוצונה ףוליח ליחתמ וז הפוקתב .תוקוחר םיתעל קר
רכזה יעבצ .הגרדהב תופלחתמ תוצונה ראשו ,תורשונ תוכוראה בנזה
םיריעצל .םיינשמה ןימה יעבצ תא לבקל םיליחתמ םיריעצ םירכזו ,םיהוד
ףוליח םייתסמ רבוטקוא ףוס דע .יקלח ףוליח םיתעל שי הנש התוא ינב
.ןד שוגב תוררדה לכ לצא תוצונה

היה תוררד יריעצ לש רתוי םדקומ יוליג ענמ הארנכש המ :םיריעצה ינמיס
םיקורי םהינש - הבקנל המוד ריעצה .םיינייפואה םהינמיס לע עדימ רדעה
תפקומ ןיעה הבקנה לצא :םידחא םינמיסב הנממ לדבנ אוה ךא - םידיחא
ריעצה לצא .המותכ (סיריא) תיתשקב ףקומו ההכ ןושיאהו הדורו תעבטב
תסלה הבקנה לש הרוקמב .הרצ הקורי תעבט תפקומו הלוכ ההכ ןיעה
הנותחתה תסלהו ,הרוחש איהש היצקב ןשה דבלמ ,המודא הנוילעה
.םודא רוקמה לכ ריעצה לצא .הרוחש

ןכש ,קיפסמ וניא הז ןמיס ךא ,רצק ובנזו רתוי ןידע ריעצה לש יוצינה
לצא בנזה תרישנו תוצונה ףוליח תלחתה רחאל םיחרופ םיבר םיריעצ
האצותכ הארנכ ,ןוניקה ןמזב ןבנז תא תודבאמ תובר תובקנ ,תינש ;םירגובה
םג ןתינ םהיפל .םיבושחה םה רוקמבו ןיעב םינמיסה ,ךכיפל .ותריבשמ
שדוח רחאל הגרדהב םלענ ןיעב ןמיסה .ריעצה לש וליג תא עובקל
דח ןפואבו תוימואתפב יד םלענ רוקמב ןמיסה וליאו ,ןקהמ החירפהמ
.ןקהמ החירפהמ םישדוח השולש רחאל

הארמ ,1983 ביבאב ,לארשי הוקמב ןוניקה תואצות םוכיס :ןוניק תויעב
השולש ופצנ לוכה-ךסב .ללכ םילזוג וחרפ אל םינקה תיצחממ רתוי ךותמש
-5מ םילזוג 12 :אצמנ אל םנקש םילזוג םע תוחפשמ יתשו םיחלצומ םינק
ןכתייש זמרמ ,רבעה תונולשכ תפסותב ,ןוניקב החלצהה רסוח .תוחפשמ
התיה םיחלצומ םינקמש הדבועה .הררדה יכרוצל םיאתמ וניא ןוניקה רוחש
.וז הרעשה תקזחמ קר - החפשמל םילזוג 2-3 - טלחהב הריבס החלצה

רקנ ירוחב ןוניקה תויעב לע .רקנ ירוחב ,רכזוה רבכש יפכ ,תוננקמ תוררדה
רוסחמו תוחל ףדוע לש תויעב םהב שי .(1982 ,ענרב) בר עדימ יוצמ
ימי רפסמ תלדגהבו םוי 11 -ל הריגדה ימי רוציקב תאז רתופ רקנה .ןצמחב
הנכובכ םירוהה םישמשמ םילזוגב לופיטה ןמזב .ןקב םילזוגב לופיטה
.ןקה רורוואל

תושמשמ ןה ןיא ךכל ףסונו ,םימי 25-22 תורגוד ,תאז תמועל ,תוררדה
.בר ןמז ץוחב החנ איה םימעפלו ןקב הבקנה ההוש םימעפל .הליעי הנכובכ
וזו ,ןקה ןמ םיריעצה לש תשלשלה תא םיאיצומ םניא םייכות ,ןכ-לע-רתי
םייכות .ןקב ןצמחה תומכ תא רתוי דוע הניטקמו NH4 הינומא תררחשמ
םימאתומ םהש ןכתי ךא ,םהלשמ תומאתה םע ,םייסופיט םירוח יננקמ םה
.ונרוזאבש הצעה-ישק ןוניקה יצעל אלו הצע-יכר םייפורט ןוניק יצעל

ינפל ,םהייחל ןושארה שדוחב םיריעצה תא הארנכ תדקופ ןצמחה תייעב
םילזוג 4 וחרפ ונממ דיחיה ןקה .םמצעב ןקה חתפל ספטל םילגוסמ םהש
תא תקזחמה הדבוע - רתוי בוט רורוואל הכזו וכרוא לכל קודס היה
רקנ ירוח יד ואצמיי רשאכש ןכתי ,ךכיפל .ןצמחה תייעב רבדב הרעשהה
תיסחיה החלצהה .רתוי הלודג ןוניקה תחלצה היהת םיקודסו םינשי
תרצונ וזכ תיתשתש ילוא תזמרמ לארשי הוקמב 84/83 םינשב ההובגה
.וניניע דגנל שממ

יכות - ףסונ ןיממ יכות לש ותעפוה התיה ןוניקה תפוקתל ןיינעמ חפסנ
,רצרצק ובנז ךא ,מ"ס 23 וכרואש יכות והז .(Poicephalus senegalus) ילגנס
שרג ,הררד תבקנ יכותה ול ץמיא הנשה .1976 תנשמ לארשי הוקמב רכומה
.תוקירשו הפונח תועונת ןווגמב הבל תא שובכל הסינו הגוז ןב תא הארנכ
הררדה תבקנל רמש ,תומרה ויתוחיווצב ףרה אלל ןקה תא ריגסה אוה
ךא .השידא ...איהו .םוקמ לכל הירחא ףדרו יאנת לכב םינומא
,תוכישנבו תוטירשב ,םעז-תמחב ותוא הפקת - ןקה חתפל ברק "ןפצוח"השכ
.ולשב אוה - ליעוה אלל ךא
.
שפחל ידכ ץוחב תוהשלו המצעב ןקב לפטל הסונא התיה הבקנהש תורמל
ןקה ץרפנ הז בלשבש לבח המ .לזוג ןקה ןמ ץיצה ,שלופה ינפמ ןגהלו ןוזמ
ןכש ,לזוגה לש ויבא רזוח היה ילוא ןכ אל םאש ,םיחחרפ ידי-לע דדשנו
,םוקמ לכמ .רזה יכותה ידי-לע שרוגש רכזה עיפוה םינורחאה ןוניקה ימיב
.ןפועמב תוררדה תא קיבדהל אושל הסנמו לארשי הוקמב בבותסמ יכותה
.ןפצוחו ןחווצ ,ןטק - ח"צק יוניכל הכז ףוסבל

םוכיס

םיביוא ןהל ןיא .תוטשפתמו תוברתמ ןד שוג רוזאב תוררדהש רורב םויכ
ףאו םירקנ ירוחב שומיש תושוע ,לודיגה תיבב תובלתשמ ןה .םייעבט
םירורד וארנ ךכ .ולא םירוחב שמתשהל םיצורה םירחא תופוע תוקחוד
ןהש ןכתי .ןוניקה תנוע םייתסהב וספת ותוא ,הררד ןקמ םישרוגמה םיבר
םעו ,םינולא יטולב ןוגכ ,ןוזמ תורוקמ לע םירקנו םינברוע םע םג תורחתמ
הוקמב תאז לכב ךא .ןוניקה תנוע ךשמב םיינלוק תוברק תוכרוע ןה םיברוע
.םינברועו םיברוע ,םירקנ עפש לארשי

,שאר דבוכב סחייתהל שי וילאש ,תואלקחל םרגנה קזנה אוה ןכוסמ רתוי
ןתוינוגסס לשב .עבטה תרימשב - תוררדה תוררועמש תפסונ היעב ןכו
םיליעפ םינק השולש .םדא-ינב ידי-לע הדרטהל הרטמ תווהמ ןה הברה
תדימל רשק לכ ילב .הנילה זוכירב ודוצינ תוררדו , 1983/4 ךלהמב וצרפנ
תושר םמצעל םילטונ םישנאש ךכל הקדצה לכ ןיא ,תומרוג ןהש קזנה
,הרעשה תקזחב ןיידע אוה הררדה ןמ יופצה קזנה .רב תייחב עוגפל
הישעמבו האצומ תוצראמ תועודיה תודבועב ,םימוד םירקמב תכמתנה
ףוסאלו רוקחל ךישמהל ךרוצ שי ךכיפל .הנטק ןיידע התייסולכואשכ ,םויכ
.םיעובקו םימיאתמ תונורתפ ךכל אוצמל ידכ ,הז ןימ לע םיטרפ

רבד-ףוס

תואצות .תורפצה םוחתב תוליעפמ קלחכ יתכרע תוררדה לע הדובעה תא
לע תעדל ידכ .ותרימש ןיבל עבטה רקחמ ןיב רשקה תא תוחיכומ הדובעה
אלמ הבורקה ונתביבסב עבטה .םדקומ רקחמב םיבייח רומשל המ
תפונת .ןיעל הארנש הממ הברהב טושפ רבדהו ,רקחמו בקעמ תויורשפא
תרשפאמ םירופיצ לע עדימה יזכרמ תמקהו תונורחאה םינשב תורפצה
ץמאמ והז דחכנו ךלוהה ונלשכ עבטב .הז םוחתב המיאתמ הכרדה תלבק
.יאדכו יחרכה