ביבא-לתמ תויגולואוז תוטוז :רפסמ ןוסלדנמ 'פורפ :רמאמה םש


ביבא-לתמ תויגולואוז תוטוז :רפסמ ןוסלדנמ 'פורפ :רמאמה םש
:רמאמה רבחמ
.ביבא-לתב ויהש רבה תויח :רמאמה אשונ
:חתפמ תולימ
1 ז"כ ,1984 רבמצד-רבמבונ ,ה"משת תבט-ןוושח ,"ץראו עבט" :ךותמ
.ץראו עבט תכרעמ ,עבטה תנגהל הרבחה תאצוהב
.ח בקעיל רפוסש יפכ :תורעה ,ביבא-לת תטיסרבינואבש ורדחב חונינ ילומ בשייתמ ןוסלדנמ 'פורפ
ינימ לכל רפסלו רוזחל בהוא אוה .וילע בוט ובל .ויפב היובכה ותרטקמ
תונמדזה וז התיה .לארשי-ץראב ותייהש תישארמ םירופיס "םיקינדונ"
םועטל ןהו ויתונורכיזמ עומשל ןה ,ביבא-לת ריעל הנש 75 ,ירובע תדחוימ
.ביבא-לת לש יתישארבה החוחינמ

יכ תרפיס הב ,םיסרודה תופועה לע ןויע םויב תאשנש האצרה םעפ יתעמש
האור אוה המו ,הינאהמ דרוי ,ןילרבמ ריעצ טנדוטס עיגמ 1933 תנשב
םיזב ויה םוקמ לכב ,ןכא .ביבא-לת ריעה ךותב ,םהינימל םיזב - םימשב
.םימודא םיזבו םייוצמ

?זא לש ביבא-לת התיה ךיאו
תישונא הניחבמ ךא ,םויה ומכ תחתופמ התיה אלש יאדווב תינוריע הניחבמ
. . .םיענ רתוי הברה היה -

םש היהו ,וניזאקה די-לע ,ביבא-לת לש םיה ףוחל רקובב תכלל יתייה גהונ
םשל ואב תבשב ;חלודבכ םילולצ ויה םימהו ,ךולכל םוש היה אל ,יקנ
,ןבל לוח ,ןויקינ הזיאו .קיר טעמכ היה ףוחה עובשה ךשמב לבא ,םישנא
האוושהב ןבומכ תאז .ךולכל הז המ ועדי אל ללכב .םילולצו םילוחכ םימ
.םויהל

?תעגה םהב םינושארה םימיב תיפצ םייח-ילעב וליאב
;תולוחב תוינונש ספות יתייה ,הדוהי-ןב בוחר אוה וישכעש בוחרב ,הארת
םהיניבו םיברקע םג יתאצמ ;תוינומישי ,לשמל ,אצומ יתייה םינבא תחת
הדוהי-ןב בוחר םויכ אוהש חטשב היה הז לכ ;ברקע לש שדח ןימ ףא
ליבוהש שיבכ הזיא היה ;יקנ לוח יחטש היה לכה .ול םיכומסה תובוחרהו
םעפ לכ יכ ,לוחב םיסוכמ ויה ולש םילודג םיקלח לבא ,ןוקריה דע טעמכ
ךרעב העיגה ביבא-לת .שיבכל רבעמש תונוידהמ לוח הריבעמ התיה חורה
המייתסה תאזבו ,םידדוב םיתב המכ ויה ךשמהב .יברגומ דע ,וניזאקה דע
.ביבא-לת

-לת לש הרולפהו הנואפה לש בצמב הגיסנ הלחה יתמ
?ריעה לש החותיפ בקע ,ביבא
רתוי תמקה םע ,ךפיהל ;ןוכנ אלש טעמכ השעמל הז ביבא-לתב ,הארת
רפסמל הנווכה לבא ,םירופיצה רפסמ לדגו ךלה ,תוקשומ תוניג רתויו
.רצי םדאהש םישדחה םיאנתב תויחל ולגתסהש םירופיצ ינימ לש םצמוצמ
.תולצוצ ועיפוה דימ ,הניג ושע ;ונבש שדח תיב לכ הספת ,לשמל ,תלצוצה
םיזגרי ,םינוקרי , תויחוח הברה ,םילובלובה םג ועיפוה תולצוצה רחאל
,ידוהיה בושייל ולגתסהש ,םיטעמה םינימה םתוא ינב לש םרפסמ ,ךכ .'וכו
ךכ-לכ תולגתסמ ןניאש םירופיצה רפסמ אוה דריו ךלהש המ .לדגו ךלה
םיחטשל םיקוקזה ,םינוורכה ,המגודל ;תולוחל וגוסנ ולא - םדא-ינבל
.תולוחה תא וסלכאש ,םילחוז לש םיברה םינימה ומלענ ןכ-ומכ .םיחותפ
תיממשו תיקיזה ,ןודרחה :םתביבסלו םדאה-ינבל ולגתסה םינימ השולש קר
התיה אל ,ץראב ,הפ .םיסרוד תופוע הז אוצמל יתמהדנש המ .םיתבה
הז .הקירמא ןופצבו הפוריאב ומכ ,םיסרודה תופועה תא דימשהל תרוסמ
ןופצב ,םשו ,הצרא יתילעש ינפל דוע םיסרוד תופוע יתבהא .ןמואי אל
אב ינאש יתבשח .םינגומ ויה אל זאש תורמל ,םינימ הברה שי ,הינמרג
.םיסרוד תופוע םיאלמ ויה הימשש ץרא יתיארו יתאב הנהו ,הממש ץראל

?ביבא-לתב תוארל תלוכי המ
האלמ התיה ביבא-לת דיל הלבזמ לכ ,לשמל ,ףרוחב לבא .םיזב - ביבא-לתב
תופועה ויה תוידה זאו ,רקב תויפנאו םימגא יפחש תולבזמב שי םויכ .תויד
םיברוע .םימחר ביבא-לת די-לעש תולבזמב ויה ץיקב .ףרוחב תולבזמה לש
.םיבר אל ךא ,הנשה לכ ךשמב תוארל היה רשפא םירוחש

?םירוחש םיברוע
יקוצב ,לשמל .םיה ףוח די-לעש רכרוכה יקוצ לע ונניק םירוחש םיברוע ,ןכ
.התיה אל דוע זאש ,םי-תבב רכרוכה

?ונניא ןבומכ הז םויכ
םיברוע לש םינק ויה ,רכרוכה יקוצ לע ,ףוחה ךרואל ,זא .אלש יאדווב
ןה ;ןנקל וליחתה תורוחש תויד םג .הזמ הז םירטמוליק ינש קחרמב םירוחש
היה הז ,הנש התיה .המורד םדקתהו ךלה ןוניקהו ,ץראה ןופצב זא ונניק
וליחתה זאו .לארשי-הוקמב תורוחש תויד לש ןוניק היהש ,1952 תליחתב
ידי-לע םיסרודה לכ תדמשהל ומרגש ,תוננכותמה ,תולודגה תולערהה
.םוילתה-תרפוג תועצמאב תינשמ הלערה

?םימודא םיזב םג ביבא-לתב ויה
ויה .יוצמה זבהמ ץופנ רתוי ,ץראב ץופנ יכה סרודה היה םודא זב ,ללכב .ןכ
-30כ ורגד וכע לש רצבמב ,לשמל ;םהלש תובשומ שממ ויהש תומוקמ
,םיתבה לע ןכ םג ורגד םה ביבא-לתב ;הזל הז םיבורק יד ,רתוי וא תוגוז
.המודכו תומוחב

המו ?ריעב םירגוד םייוצמ םיזב הברה םויכש הרק המ
?םימודאה םיזבל הרק
זבה רשאמ הרבדה ירמוחמ רתוי הארנכ עגפנ םודאה זבה ,המ-םושמ
ירמגל ומלענ םה ;תששואתמ תצק הייסולכואה וישכע קר .יוצמה
םיליחתמ טאל טאל םה וישכע .םירהב קר וראשנו ץראב םירושימהמ
שי םהינשל .רתוי דימע הארנכ אוה ,רהמ רתוי ששואתה יוצמה זבה .רוזחל
ידכ בושח לודג הייבר לאיצנטופש םיעדוי ונחנאו ,לודג הייבר לאיצנטופ
וליפא הנוש תושיגרהש הארנכ לבא .םילער ינימ לכ דגנ תדוגנת חתפל
- היהש ומכ אל רזח םנמא יוצמה זבה ,הדבוע יכ ,םיבורק ךכ-לכ םינימב
,םויכ איה םייוצמה םיזבה תייסולכואש חינמ ינא .ץופנ יד רבכ אוה לבא
ןיינע הז - רתוי הלדג הניא הייסולכואהש הזו .התיהש הממ תיצחמ ,רמאנ
םהבש ,םיבחרנ םיחטש תספות הייקנה תינרדומה תואלקחה יכ ,ןוזמ לש
.םיזבל םיאתמה ןוזמ טעמ חתפתמ

.ריעב הברה שי ירהו ?םייוצמ םיזב ריעב ,לשמל ,םילכוא המ
ףוסאל היעב םהל ןיא .ריעל ץוחמ לא םיפע םה .ריעב םילכוא אל םה ,אל
.ץוחב ןוזמ

?סוידר הזיאב
ןכ םה ילואש המ .םידחא םירטמוליק ףועל היעב הניא וז זב ליבשב ,הארת
.םירורד סופתל ודמל םיינוריע םיזבש וניאר .םירורד הז - ריעב םילכוא

?םיצינ תויהל ודמל
,זבה ינפמ קיפסמ םידחופ םניא םירורדש ךכ לע ססובמ הזש הארנכו ,ןכ
לע ,לשמל ,עדוי התא .ץנה יבגל םהל שיש דחפה ןונגנמ תא ןיידע םהל ןיא
.התוא םסרפ ךכ-לכ םשל יסויש ,ביבא-לתב 'ל תינכתב תמסרופמה הזבה
תובורק םיתעל שי ,ןבתמה די-לע ,ביבא-לת תטיסרבינואב יגולואוזה ןגב
,דחא םוי זא .ריצחהמ םילפונש םיערזו ןוזמ םש םישפחמש םירורד תוקהל
בל-יתמש אל ךא םירורדה תקהל תא יתיארו הרקמב יתרבע ,הרבעש הנשב
.םיחרוב םניא םירורדהו ,הכומנ הפועתב האב הזב יתיאר םואתפו ,דחוימב
הירפטב הל יולתש האור ינא םואתפו ,םהילעמ הרבע ,םהילעמ הפע איהו
,הדרי ,המ-ןמז רחאל ,הזבהו ,חורבל םירורדה וליחתה זא קר .רורד
ילוא תאזש בשוח ינא ןכל .'ל תינכת ןוויכב הפעו הממורתה ףועל הכישמה
.םירורדב םילזוגה תא הליכאמ איהש ואר יכ ,תמסרופמה הזבה התוא
הפועתב ,ןופצמ האב הזבה .העפותה התוא תא יתיאר םימי המכ רחאל
הממורתה ,דחא המירה .םידחופ םניא םהו - םירורדה לעמ הרבע ,הכומנ
.לולסמה ותואב קוידב ,'ל תינכת ןוויכל הפעו

ןוזמ רתוי קפסמ רורדהש ןבומכ ךא ,םהלש ןוזמהמ קלח קר םה םירורדה
םירורדל טרפ ,ןפוא לכב .םיזבל ןוזמ םישמשמ םה םגש ,םיקרחה רשאמ
.ריעל ץוחמ םנוזמ תא שפחל םהילע

?רב-יקנוי ביבא-לת תובוחרב ויה םאה
םינת תוארל יתלוכי הלילב .םינת תוללי תעמש ביבא-לתב .םינת .יאדווב
דגנ העצובש הלודגה הלערהה דע היה הז ךכ ,בוש .הפשאה יחפב וטטיחש
הנומת וז התיה ןכ ינפל לבא .חמוצה תנגהל ףגאה ידי-לע 1964 תנשב םינת
הזחמ היה הז ,ןכ .הלילב יברגומ די-לע ,לשמל ,םינת ויה .הדמחנ דואמ
ויח םינתה זא .הילגנא ירעב םייח םילעושה ,לשמל ,וישכעש ומכ ,ליגר
.ריעה יוקינל תובר יאדווב ושע םהו ,ביבא-לתב

?םיבלכ םע םינת לש תואלכה ויה
,תידדה המתחה םישוע םא קר תושעל רשפא םיבלכ םע תואלכה ,אל
ומכ אל הז .לעופ אל הז תרחא ;דחיב םיבלכו םינת ירוג םילדגמ רמולכ
.תיובמ באז השעמל אוה בלכהש תויה ,רתוי לק הז םתאש ,םיבאזב

-תויחל תועדומ םינושארה ביבא-לת יבשותל התיה םאה
?רב
ןוכמב ןטק תויח-ןג ביבא-לתב זא םיקהש ,ןילוגרמ עושוהי .אל ללכב
,הצרא יתילעש רחאל םייעובשכ ,םעפ ,ינאו .ןפוד-אצויל בשחנ ,יגולויבה
ןופצ תולוחב יתפסאש תוינונש הבש תנצנצ יתא התיהו ,סובוטואב יתעסנ
הרזחב ,ןוקריה דע עסנש סובוטואב יתעסנ הריעה עיגהל ידכ .ביבא-לת
שרגמ םויכ שי וב םוקמ ,12 יולה הדוהי בוחרב היהש יגולויבה ןוכמל
תנצנצה לע לכתסהו לכתסה אוה .ןקז ידוהי הזיא ונפסא ךרדב זא .היינח
"?הלאה תואטלה םע השוע התא המ ,ריעצ רוחב" :שידיאב יתוא לאשו
הלהנתה ךכ .ןיבהל והשכיא יתלוכי שידיאו ,יתעדי אל דוע זא תירבע
:רמא אוהו ,גולואוז ינאש ול יתרמא .תינמרגב ידצמו שידיאב ודצמ החישה
ךל עיצמ ינא ,ךומכ ןובנ הארנש ריעצ רוחב ליבשב קסע אל הז ,הארת"
ןוישר םהל ןיאו ,הינמרגמ םיאפור הברה ץראל וישכע םילוע .קסע םיקתש
רוכמתו הזה דויצה תא הנקת .םהלש דויצה תא רוכמל םיכירצ םהו ,הדובע
םע קסעתהל ךרטצת אלו הפי חיוורהל לכות ךכו ,םיימוקמה םיאפורל ותוא
.ביבא-לת יבשות לש עבטל השיגה זא התיה וז ,ןכ ."תואטל

היה ץולחה הלא םיאשונב - עבטה לא האיציל ,עבטב תוניינעתהל רשאב
ימ יכ ,טושפ היה אל הז .עבט יאשונב תורפס דואמ טעמ זא התיה .ןילוגרמ
קסע אוה לבא ,חונמה ינורהא לארשי היה הז ץראב גולואוז זא היהש
המכ בתכש ךכל טרפ ,ולש עדיה תא ץיפהל ןויסינ לכ השע אלו ויניינעב
.םירפס

?םיאבצ ביבא-לת תוביבסב תוארל ולכיה
םה .םוצע היה םהלש החירבה קחרמ .דריו ךלה םיאבצה לש םרפסמ .אל
.דצ - יבצ הארש דחא לכש ינפמ ,רטמוליק לש קחרממ רבכ םדא ינבמ וחרב
.ותוא ומייקיש חקיפ אל דחא ףא ;ריינה לע קר היה ירוטדנמה דיצה קוח
םיאבצה ;םיאבצ ויה אל ,ףוחה תלפש רוזא לכב ,ביבא-לת רוזאב ,אל
.םיטעמ ויה םהו ,הדוהי ירהב ויה רתויב םיבורקה

דופיק קר זא היהש וא יפוריא דופיק ביבא-לתב זא היה
?תולוחה
תומדא לש םירוזאל לבגומ היה יפוריאה דופיקה לבא ,םינימה ינש ויה
לחנ םויכ) הררסומה דיל ,ןוקריה דיל ,לשמל ,ואצמ יפוריא דופיק .תודבכ
.לארשי-הוקמב ומכ ,םיקשומ םירוזאב רקיעב ,(ןולייא

ביבסמ ונבשכ ,ךכ-רחא .תולוחה דופיק קר היה םיה ףוח ךרואלש תולוחב
רדחו יפוריאה דופיקה רתוי הברתה ,'וכו תוקשומ תוניג םע תונוכש רתוי
םשו הפ וישכע םיאצומ עפצה תא .לשמל ,עפצה ומכ ,םיילוח םירוזאל םג
זא יכ .תצצופתמש הייסולכוא יפדוע טושפ הלאש בשוח ינא לבא ,תולוחב
-הוקמב ,לשמל ,םירידנ ויה אל םה לבא ,תולוחב עפצ םעפ ףא יתאצמ אל
ויה אל ,ןולוח ריעה וישכעש המ ,ביבא-לתל םורדמש חטשב לבא .לארשי
תולוחה יחטשל םג ורדח םה .תוקשומה תוניגה לשב ורדח םה .םיעפצ
יבגל םג ןידה ותוא .רבדה ותוא םניא רבכ תיגולוקא הניחבמ השעמלש
םג ואיבה םהילא ,םיקשומ לוח יחטשל סנכנ אוה םג .יפוריאה דופיקה
םהמ םיעדוי ונניא םויה דעו ,תוניג לותשל ולכויש ידכ הדבכ המדא
.םידופיקה ינימ ינש ןיב םיסחיה

ודחפ ?זא ביבא-לתב םישחנ תושכה לש םירקמ הכרה ויה
?םישחנמ
תובקעבש ,הלאכ רבכ ויה םנמא .גורהל ךירצ שחנ לכש זא ורמא ,יאדווב
אוה ,יסרא וניא ,קיזמ וניא ,לשמל ,רוחש שחנש ורמא ןילוגרמ לש ותרות
הניש אל הז בחרה להקל לבא .םירבכע לכוא אוהש תויה ליעומ וליפא
קר ליחתה הזב ,םהילא הרדח אל ןיידע הדש-תייגולויב לש הרותה ;הברה
שחנו ,עבטמ ודחפ ,חרזמה תודע ינב םג ומכ ,הפוריא חרזמ ידוהי .ןילוגרמ
ילילש רבד לכ למיס שחנה זא ,ןכ .שחנ לכ ,גורהל ךירצ ך"נתה יפל
םישחנ יבבוח רעונ-ינבשכ ,םויה ומכ התיה אל םישחנל השיגה .ןכוסמו
.זא היה אל הז .םמצעב םתוא לדגל ףא םינהנ

רידנ היה הז .לותח וא בלכ וקיזחה ישוקב ,תויח ולדיג אל זא םידוהי ,ללכב
הפוריא ירע תובוחרב ומכ ,ביבא-לת תובוחרבש ,םויה ומכ אל הז .דואמ
םירקמב קר ,םיבלכ טעמכ ויה אל .בלכ לש "הקק" לע ךרוד התא ,תורחא
-30ה תונשב ,זא .זוב לש סחי היה בלכל ידוהיה לש סחיהו ,םידדוב
,רייטש ומש ,הירטסואמ ידוהי הנה אב ,-40ה תונש תליחתב וא ,תורחואמה
תאצמנ ןיידע ,יל המדנ ,וישכע דעש ,הנושארה יונה-יגד תונח תא חתפש
תא סינכהש ןושארה היה אוה .ןשיה הייריעה-תיב דיל ,קורב יבצ בוחרב
,הבושח תיכוניח הלועפ השע אוה זאו ,יונ-ירופיצו םינוירווקא לש ןיינעה
.המודכו יונ-ירופיצ ,יונ-יגד לדגל םישנא המכ וליחתה תאז תובקעב יכ
םינושארה םינוירווקאה תא םיקהש ,ןילוגרממ ועפשוה םג הבר הדימב
-רחא .ץראב יונ-ירופיצו יונ-יגד לדיגש ןושארה היה רייטש ךא .ביבא-לתב
.טשפתהל ליחתה רבכ הז ךכ

,קרמנדב בר םדוקמ היהש ,חונמה ןייטשנרוש ברה םג ביבא-לתב היה
תויחל תונח - רייטש ינפל דועש בשוח ינא ,םצעב - חתפו הצרא הלעש
אוה זאו ,ול ךלה אל קסעה ךא .תויח ינימ לכ ,םירצממ הנק ןתואש ,דמחמ
יכ ,תוירא ירוג גוז םירצממ הנתמב לביק אוה .ןוקריה בוחרב תויח-ןג חתפ
םע תושעל המ םיעדוי אלש ,הברה ךכ-לכ םיברתמ תויח-ינגב תוירא ירה
םתוא קיזחה אוה .םילודג יד רבכ ויה םהו ,םתוא לדיג אוה .םיפדועה
;ןכוסמ תצק רבכ השענ הז ףוסבלו ,םירתלואמ םיבולכב

ךכו ,תויח-ןג םיקהל הטילחה ביבא-לת תייריע זא .םילודג רבכ ויה תויראה
-ןג להנמ היה ןייטשנרוש ברה רשאכ ,ל"קק תורדש תניפב תויחה-ןג םקוה
םשל ופסונו וכלה טאל טאלו ,םיפוק תצק ,תויראה םש ויה .ןושארה תויחה
.ביבא-לתב תויחה-ןג םקוה ךכ .תויח

?טעמ יסקרק ?תויחה-ןגל םיגולואוזה םחי היה המ
,םילשוריב םייתנש יתייה ינא .םילשוריב ירה זא ויה םיגולואוזה ,הארת
היה תויחה-ןגל זא םהלש סחיה .ישילשהו ינשה ראותה תא םש יתישעו
יכ ,יבויח היה ןילוגרמ לש יגוגדפ-יגולויבה ןוכמל סחיה .דואמ גייתסמ
ויהש ,םיטנדוטס םג ויה .רקחמו הארוה לש רתוי תיניצר השיג ואר הזב
אל תויחה-ןגבש ,ץראה תויח תא תוארל ידכ יגוגדפ-יגולויבה ןוכמל םיאב
.םיפוקו תוירא ןוגכ ,"תומישרמ" תויח וקיזחה םש יכ ,ןתוא םילדגמ ויה
המכ ךשמב זא םירייסמ ויה .םיטנדוטס תתיכ םע אב היה חונמה סאה ר"ד
לש הנואפב ,תויח אלמו יקנ זא היהש ,ביבא-לת לש םיה ףוחב םימי
תויחמ תוארל ןילוגרמ לש יגוגדפ-יגולויבה ןוכמל םג וכלה זאו ,תולוחה
..עבטב ,הביבסב ואר אל ןתואש ,ץראה

תוארל ןתינ אלש םיה ףוח לע תוארל זא היה רשפא המ
?םויכ
היה ףוחה .אלמ םש היה זא .תימי היגולויבב קסוע אל וישכע ינא ,הארת
םיעלסב םייח לש עפש היה .םינונרבק ןוגכ ףוח יגדו תוילוח-ירסח אלמ
ךפשנש בויבה לכ םע וישכע הארנ הז ךיא עדוי ינניא .וניזאקה די-לעש
םשל אובל רדהנ היה הז .םייח יאלמ ויהו םייקנ ויה םימה זא לבא ,םשל
.םירחא תומוקמלו תילתעל םג ונעסנ םימעפל .תימי היגולויב תושעלו

םירעב הרוקש המ תובקעבו ,ביבא-לת ריעה לע לכתסמ התאשכ ,םויכ
וזיא שי םאה ,ריעה ךותל תרזוח רבה-תייח רשאכ ,םלועב תולודגה
ןיבל ישונאה בושייה ןיב שדח םויק-וד לש ,האור התאש יפכ ,תורשפא
תא םדאה לש הבורקה הביבסל ךושמל ידכ תושעל ןתינ המ ?הביבסה
?דחיב ותא תויחל לכויש ידכ עבטה
תויחל ךרד תואצומ ןה םא אוה םלועב רב-תויח לש ןדיתע השעמל ,הארת
םהו םישנא אלמתמ םלועה ,הברתמו ךלוה םדאה-ןב יכ ,םדאה-ןב םע
ביבא-לתב בצמה .םישדח םייגולוקא םיאנת םירצויו םיפונה תא םינשמ
,ןודנול ומכ םירעמ ףופצ רתוי הברה היונב ביבא-לתש ינפמ ,השק תצק
םירעב םג .'וכו םיקראפ ,םיקורי םירוזא תוחפ הברה ביבא-לתב שי ;לשמל
.תויח ןיאש טעמכ ,לשמל ,ןטהנמ ומכ ,ריע לש יזכרמ רוזאב ,תורחא

.ןטהנמב םייקתהל חילצמ דדונ זב לנא
ןוזמ יכ ,ביבא-לתב םג בטיה םירדתסמ םידדונה םיזבה .הלעמל ןטהנמב ,ןכ
.תורקפומ םינוי שי ,תולצוצ שי ;םהל שי

?םירגוד םניא םה ,ביבא-לתב םירבוע קר םה לבא
םילוכי ויה ןכ םיקוצ יזבש בשוח ,לשמל ,ינא לבא ,םיפרוח קר םה םייתניב
םיניכמ ויה ,לשמל ,םא .ךכל תומוקמ טעמ תרשפאמ היינבה ךא ,רוגדל
ויה םה ,םיקוצ יזב רובע ,םייוצמ םיזב רובע םיתבה לע ןוניק תומוקמ
,םירורד םיספות וא ,הביבסל םיפע - ואצמי ןוזמ יכ ,ןנקל םילוכי טלחהב
םינוי לש ןיסולכוא תוצצופתה עונמל היה רשפא ךכ .םינויו תולצוצ
."הכמ"ל חתפתהל תולוכי ןה יכ ,ןיינועמ םדאה ךכב יכ ,תורקפומ

.םירופיצ רתוי םג הנייהת ,תוניג רתוי הנייהתש הדימב ,םירופיצל רשאב
-לתב תויחש םירופיצ לש םינימה רפסמו הנטק םירופיצה תומכ םייתניב
םיניינבב יכ ,דרוי םיסיסה רפסמ ?ביבא-לתב ונל ראשנ המ .לבגומ ביבא
ביבא-לת םעפ .םינשיה םיניינבב םהל שיש ,ןוניק תומוקמ םהל ןיא םישדחה
- םיסיסל ןוניק תומוקמ םירדסמ ,לשמל ,ויה םא זא .םיסיס האלמ התיה
הלא - םילובלוב ,םירורד ,תולצוצ שי זא .תוברתהל םילוכי ויהש יאדווב
,תויפוצ שי זא ,תוניג רתוי שיש הדימב .םיצופנה םירופיצה ינימ תשולש
המת השעמל תאזב .םשו הפ םישושפו םיזגרי ,תויחוח ,םינוקרי ,םירורחש
רתוי ויהי םא םירופיצ רתוי הפ תויהל תולוכי .ביבא-לתב םירופיצה תמישר
.םדאה-ינבל רתוי בוט םג הז ;םיקראפ רתויו תוניג

ךל עיצמ ינא .ביבא-לתב ןיוצמ םויכ םייחש םיקנוי ינש שי ,םיקנויל רשאב
תוארלו הפקה-יתב לש תורצחל סנכיהל ,ףוגנזיד בוחרל הלילב םעפ תכלל
תודלוחה לש הבוטה תינפוגה תוחתפתהה תאו תורידאה תויומכה תא
יכ םא .תחרופ ביבא-לתב תודדונה תודלוחה לש הייסולכואה .םש תודדונה
,תורצחב תוניפ ןהל תואצומ ןה לבא .ןהילע השקמ תינרדומה היינבה ,בוש
ויה םירומא םיינרדומה הפשאה-יחפ .עפשב ןהל שי ןוזמו ,תוליחמ תורפוח
קיטסלפה תא םסרכל ךרד ואצמ תודלוחה ךא ,תודלוח ינפב םידימע תויהל
.הנתשמ הז לבא ,תוילע תודלוח םג שי הזמ ץוח .סנכיהלו םייושע םה ונממ
יכ ,תוילע תודלוח ןה הלא - םיתבה לש תוהובגה תומוקב תודלוח שי םא
.הבוגל הלוע הניא תדדונה הדלוחה

תולודג תויומכבו ,םירקפומ םילותח שי ,םיקנויה ןיבמ ,תודלוחהמ ץוח
ןבומכ .ביבא-לתב עפשב ןהל אצמנ ןוזמה המכ דע תוארמה ,ידמ רתוי
ללגב לבא ,ןודנולב ומכ ,ביבא-לתב םילעוש ויה ול רתוי ןיינעמ היהש
םילוכי םניא םינתו םילעוש - טלקמ אוצמל תויורשפא טעמו הפופצ היינב
ומכ ,םילוכי ויה ןבומכ .לבגומ הז םיקנוי תניחבמ .ביבא-לת ריעב עיפוהל
םיקראפבו ,םיקראפה תא רדגל ,הקירמא ןופצבו הפוריא ירעב ושעש
.לשמל ,םיאבצ המכ קיזחהל

יניעב רובעלו ןוסלדנמ 'פורפ לומ תבשלו ךישמהל םימיו תועש יתלוכי ךכו
,יתגהנשכ .תויהל םילוכי ויהש יפכ תומוקמלו ויהש יפכ תומוקמל יחור
,םירהממו םיצרה םינומהב יתטבהו תנאוסה ביבא-לת ךותב ,רתוי רחואמ
?תפכא תמאב הז םהמ המכל - בושחלמ ענמיהל יתלוכי אל