לסנונית כתבי עת ומאגרי מידע
חיפוש :אשונב םיפסונ םירתא
היגולויבה ירומל ןולעה 

123 היגולויבה ירומל ןולע

הרומה ידי-לע תיגולוקאה הדובעה תיחנה .1

העצהה לש םיחנמה םיוקה .א

םייללכ םיווקב עצומה היחנהה ךלהמ .ב

היחנהה ךלהמ לש םיבלשה טורפ .ג
:תיגולוקאה הדובעה אשונ תגצה (1 ,ילולימ ןפואב .רפסה תיב תביבסב רצק רויס ידי לע ורושיאו םידימלתה ידי לע אשונה תריחב (2 הרומה :הדובעה חטשל םידימלתה תאיצי (3 ,תוקדבנ תולאש רותיא ,הרומה םע ןויד תשיגפ .הדובע תינכות שוביג תשגה ךות ,םידימלתה ידי לע הדובעה עוציב (4 םייתפוקת תוח"וד בושמ תלבקו ,הרומל ריצקתה תנכהו הדובעה תכירע (5 הרומה ידי לע ריצקתהו הדובעה תכרעה (6 :הניחבה תארקל םידימלתה תייחנה (7 ,התכב םהירבח ינפל .הפ לעב הניחבה תעב הפ לעב הניחבה (8
לש םינוש םיאשונל תועצה תועיפומ םהבש תורוקמ .ד
תויגולוקא תודובע

תיללכ היפרגוילביב .ה

:תיגולוקאה הדובעה רושא יספט .ו
תיגולוקאה הדובעה אשונ תקידבל הדימ תומא (1
א"י תותיכב תויגולוקא תודובעל םיאשונ רושיא (2

:'א חפסנ .ז
חטשל האיציל םימאתומ הדובע יפדל תועצה (1
תויטויבא תוקידב :'א הדובע ףד (2
הדשב עקרק תוקידב :'ב הדובע ףד (3

:'ב חפסנ .ח
םירמוחב שומישה רבסהו הדובע תוכרע (1 םינוש םילכו םינושה םילכהו הדובעה שגמ תונומת (2 ריואבש תיסחיה תוחלה בושיחל ירטמורכיספ חול (3
:'ג חפסנ .ט
םינוש רזע יפדו םירידגמ (1
ם"תר יפד (2

תיגולוקא הדובעל תויחנה (3

יגולוקא אשונ לע הפ-לעב הניחבה (4

תודחוימ תויגולוקא תודובעל תואמגוד .2

(פוטויב) "תיגולוקאה הדובעה" אשונב תועצה ףסוא .3
תונויערו "היגולויבה ירומל ןולע" ,םירזוחמ םיחוקלה
םירומ לש

עבטה תנגהל הרבחב תויגולוקא תודובע .4

 

הרזח

שופיח | תורבוחה תמישרל | רגאמה תודוא לע
תינונסל | עדימה ירגאמו תעה יבתכ תמישרל

בשקותמה ךוניחה םודיקל תינונס תתומעלו םיעדמה תארוהל זכרמה ,2002 © תורומש תויוכזה לכ
www.snunit.k12.il/write_to_us.html : תבותכל םכיתועצה תאו םכיתורעה תא לבקל חמשנ