ישאר ףד - תינונס
םיאודבה רגאמ - הסינכ
ישאר טירפת
םירמאמ טירפת
רויעו תובשיתה טירפת
הקיטילופ טירפת
toolbox
?בגנה ךייש ימל :רמאמה םש
קינלוקש בקעי :רמאמה רבחמ
םינעוטה ,ןדרימ םיאודב :השדח העפותל איבה ןדרי םע םולשה םכסה :רמאמה אשונ
םיאודבמ הריכח ימד םישרוד ,בגנב תועקרק לע תולעב תוכזל
לש טפשמה תרותב ףלאמ רועש .תועקרק ןתוא לע םיבשויש ,םילארשי
.ןוכיתה חרזמה

1996 טסוגוא - ילוי עבטו ץרא :ךותמ

םייס אוה .(יודב םש) םלאס לש ןופאלפה לצלצ ,הנומיד לש ישארה בוחרב ונעסנשכ
םהש רבתסמ ,רבדמה ינב לע םירפסמש המ לכ תורמל .החישה תא קזבה תוריהמב
."ריווא ןמז"ב רבודמשכ דחוימבו ,ןמזה דמימ תועמשמ תא בטיה םיניבמ

םיחותפה םיחטשב חוקיפל הדיחיה לש םורד תווצ שאר ,יאבג דעלג לש פי'גה
לש םיימורדה םיילושבש תואכדמה הפשאה תומירע תא הצח ,("הקוריה תרייסה")
רחאו ,ןורואב םיטפסופה לעפמל הכילומה לזרבה תליסמ דצל עוסנל ונכשמה .ריעה
...רבדמ ןכ םג .הובג חתמ וקל תחתמ ונרבע ךכ

הלגתה וניניעלו ,תוכומנ תועבג ןיב תאבחנה ,הנטק העקבב ונתחנ תודחא תוקד ץקמ
םיצורפויתוריקש ,ףירצ לש לודג דלש :ידווילוה טרס תרואפתמ חקלנ וליאכש הארמ
תויבחוםייאלקח םילכ ןדצלו ,תולפוקמ תועירי ;השוטנ האלכמ ודילו חור לכל
...הרובש הסרוכ ,חבטמ ילכ טעמ ,יולב ןורזמ ;תוקיר

זכרתה רבעב .ביבנ'ג טבש ןב ,םלאס לש ותחפשמ רצק ןמז ינפל דע הנכש הזה םוקמב
,םלאס רמא ,"הנידמה םוק רחאל" .ןומר הפצמ תוביבסב ,ןוכיתה בגנה רהב טבשה
שש וא שמח קר ןומר הפצמ רוזאב ורתונ םויכ .בגנה יבחרמב טבשה ינב ורזפתה"
רוזאב רקיעב התע םיזכרתמ ףטו םישנ ,םירבג 3,000-כ - ביבנ'ג טבש ינב .תוחפשמ
."דרע לתו בבוח תמר ,םחורי

הרזח ךכ רחא .וייח תכסמ רואיתב םלאס ךישממ ,"עבש ראב רוזאב יתדלונ ינא"
יתבזע.ריעל ברקתהל יתיצר םייתנש ינפל .םינש 10 ךשמל ןומר הפצמ רוזאל החפשמה
הזה םוקמל אבש ,יחאל יתפרטצה .הנומידל ,ןאכל יתחפשמ םע יתעגהו ןומר הפצמ תא
."ונלש םילמגהו םישבכה ירדע םע וב ונבשייתהו קיר היה הזה חטשה .ינפל

תחפשממ ,םיהרביא םשב והשימ אב ןדרי םע םולשה םכסה ירחא לבא ,רדסב היה לכה"
םיצור ונחנא םאו ולש חטשה הזש ונל רמאו ,דעיוו'ג-ובא טבשמ ,לא'חר-ובא
םירניד 200 ונתאמ שרד אוה .עקרק תריכח ימד ול םלשנש ,הזה םוקמב ראשיהל
הלחתהב .ולש חטשהמ קלתסהל םיכירצ ונחנא - אל םא .(רלוד 300-כ) שדוחל
לוכי ינא המ .בבוח תמרל יתרבעו יתבזע וישכע .ףסכ ידמ רתוי הז לבא ,יתמליש
."ולש החפשמה לש םיחטשה ויה ןאכש םיעדוי םיאודבה לכ ,תושעל

ריעצ יאודב ץלאנ הנומיד לש םינוכישה תולגרמל .1996 ,יאמ שדוח ,לארשי תנידמ
לש ןימוי תקיתע תשרומ ,םיבותכ יתלב םיקוחל עמשיהל ,ןופאלפ ודיב זחואש
תורמל ,םהלש םהיקוח תא דבכל םיפידעמ םיאודבהש םינייצמ םירקחמ הברה .רבדמה
קר רבודמש ימותל יתבשח .םייח םה הבש הנידמה יקוח תא םירתוס םה םיתעלש
תונש 48 ירחא .דוע ונניאו היהש םלוע םידעתמה םינשוימ ,םיביבח םירקחמב
הנהו .בגנב םיאודבה לע היקוח תא ףוכאל לארשי תנידמ ידיב שיש יתרעיש ,תואמצע
.ןיטולחל הנוש הנומת הגיצמו תואיצמה האב

הקלחה" .ןיטולחל רורב שטנ םלאסש חטשה לש ודמעמ ,לארשי תנידמ לש התניחבמ
דעלג רמוא ,"לא'חר-ובא םשב םדא םש לע המושר ,םנוד 2,280 לע תערתשמה ,וזה
ןיאו הנידמה תושרל הרבע עקרקה ,ךכש ןוויכמ .םישרוי אלל רטפנ שיאה .יאבג
.ןדרימ עיגמ ימ ךתוא ןיינעמ אל' :םלאסל דיגהל לוכי ינא .הילע הקוח םדא םושל
אל אוה .רוזעי אל הז לבא .'הנידמה לש איה וזה המדאה יכ ,דחפ אלל ןאכ בש
אבש רעורעב והשימ שיו ,ולש וזה המדאהש ןעוטש ןדרימ והשימ אב יכ ,ןאכל רוזחי
."ףסכה תא םדא ותוא רובע תובגל

ורבעו בגנב רבעב ובשיש םיאודבה ילוא םישח ,ןדרי םע םולשה םכסה תמיתח רחאל
יקוח .עקרקה לע תוירוטסיהה םהיתונעט תא שממל תונמדזה םהידיב הלפנ יכ ,ןדריל
בגנה יבשות םיאודב שי ןכאו ,םדצל םידמוע ,רבתסמ ךכ ,םייתרוסמה רבדמה
.תורחא תולחנל םירבועש שיו ,םהמ םישרדנה םימוכסה תא םינדריה םהיחאל םימלשמש
.םימנוד יפלא תורשעב בגנב תינדרי-תיאודבה הייעבה ףקיה תא ךירעמ יאבג דעלג
רבכ שי ,לשמל עבש ראבב ומכ ,םירחא תומוקמב ךא ,תויונפ ןדוע תועקרקה ןמ קלח
.היינב יכרוצל ועקפוהש הלאכ וא ,תויונב תועקרק

ץעיימ ינא "?ךל תושעל לוכי הזה םיהרביאה רבכ המ ,ול םלשמ אל התאש דיגת"
יא" ..."היינח ח"וד םהל תמשור הייריעהשכ ביבא לתב םישוע םלוכ הככ" .םלאסל
."םלשל חרכומ היהא ינאו יאודב טפשמ יל תושעל לוכי אוה" .םלאס רמוא ,"רשפא
."בגנב טפשמ יל השעי אוה" "?טפשמ ךל השעי אוה ךיא ,ןדריב אוה לבא"
.לבחה תא חתומ ינא ,"טפשמל אובת לא זא"
והשימ ,ברע) ילש ליפכה טפשמל אובי ,אב אל ינא םא" .םלאס הנוע ,"רשפא יא"
דיגי יאודב טפשמ תיב לכ .(טפשמל בצייתמ וניאש יאודב גצייל בייחש טבשה ןבמ
יפ לע ךרטצא ינא ,םלשל ילש ליפכל דיגי טפשמ תיבש סנק לכ .קדוצ םיהרביאש
יאודב םא .חורבל לוכי אל ינא ילש ליפכהמ .םיילפכ ול םלשל יאודבה קוחה
ךירצ אל ינא .םד תמקנל עיגי הז רבד לש ופוסב ,טפשמ לש תואצות לע חכוותמ
הלשממה םע .הנידמה לש המדאל ,בבוח תמרל ןאכמ יתרבע ןכל .הזכ בצמל עיגהל
."רדתסהל לק רתוי

ךותל שלפ אוה ךא ,רדסהל העיבת וילע ןיא םירחא םיאודבלש חטשב בשייתה םלאס"
ונא ןכלו ,המושר הנידמ תמדא אוה הזה חטשה .יאבג דעלג רמוא ,"הנידמ תמדא
:םיירשפא תונורתפ המכ םימייק הזה בצמל .םייטפשמ םיכילהב ודגנ חותפל םיצלאנ
לכל ותוא קורזנ אל ,ןבומכ ,ונחנא .חטשה תא הנפי םלאסש אוה דחא ןורתפ
הנידמהש איה תרחא תורשפא .יפולח חטש הנידמהמ רוכחיש ול עיצנ אלא ,תוחורה
קוקז אוהש דיגי אובי םלאסש חיננ .אצמנ אוה ובש חטשה תא םלאסל ריכחהל םיכסת
ינשל רורבשכ ,הרכחה ימד הנידמל םלשי אוה ,הפמ טטרשא ינא .םימנוד 20 ןב חטשל
שרדית עקרקה םא .היבגל תועיבת םוש םלאסל ןיאו הנידמל תכייש עקרקהש םידדצה
היהיש יפולח חטש לבקיו תונפתהל ךרטצי םלאס ,היכרצל הנידמה ידי לע דיתעב
."וילע לבוקמ

לע ךכ םשל .דחי םג םיבר םיאודבו הנידמה םיפאוש וילאש ,ףסונ ןורתפ םג םייק
הנידמה הז הרקמב .םהלשמ םוקמב בשייתהל םיניינועמ םהש המכסהל עיגהל טבשה ינב
םיחנוזו םיתב םינוב ,לוז ריחמב עקרק םילבקמ טבשה ינב .ולשמ הלחנ טבשל הצקמ
.םידודנה ייח תא

םימוכסהמ הברהב םיכומנ בגנב םיאודבהמ תשרוד לארשי תנידמש הריכחה ימד
200 ןב חטש הנידמהמ הנש ידמ רכוח םלאס .םהיחאמ םישרוד ןדריב םיאודבהש
רובע הנידמה השרד הרבעש הנשב .לעב תואלקחל םיאתמה ,עבש לת רוזאב םימנוד
...הנועה לכל ח"ש 110 ךסב הריכח ימד הקלחה

םוק רחאלש תונושארה םינשל רוזחל ךירצ ,בכרומה בצמה ןמ והשמ תוחפל ןיבהל ידכ
,םיוסמ רוזאב בגנב םיאודבה לכ תא לארשי תונוטלש וזכיר 1952 תנשב .הנידמה
ובש םוחתה ךותב רתוי וא תוחפ ,בגנה ןופצב ערתשה גייסה ."גייס" םשל הכזש
ראב - אלכו רעורע ,דרע ,םיבהל ,המק תיב ,בגנה רמשמ םיבושייה םויכ םינכוש
.םיקיר ורתונ בגנה יבחרמ ראשו םיאודב ףלא 12 זא ובשי גייסה םוחתב .עבש

ץלאנ ,יהשלכ הרטמל רוזאה ןמ תאצל הצרש יאודב .יאבצ לשממ תחת היה גייסה רוזא
ךשמל ,םיוסמ רוזאל השיג ריתה ןוישירה .יאבצה לשומה םעטמ רושיאב דייטצהל
םיאודבהו ,חתפנ גייסה .בגנב יאבצה לשממה םייתסה 1964 תנשב .תלבגומ הפוקת
םושיר לש הלועפב הלשממה הלחה דבב-דב .רבדמה יבחרמב םיחטש סופתל ולחה
,םי'חיישה לצא ורקיב ,םיטבשה לש םזוכיר תומוקמב ורבע המעטמ םירקוס .תועקרק
אוביש עקרקה לע תועיבת ול שיש ימ לכמ ושקיבו ,םילוקמרב וזירכה ,תועדומ ולת
.ויתונעט תא ןעטיו

רדסה דיקפ םע הלע עקרק לע תוכזל ןעוטה :ךכ ךרעב הלהנתה םושירה תטיש
ונכש םג המוד ןפואב םשרנ ךכ רחא .ותלחנ לע עיבצהו האשינ העבג לע ןיעקרקמה
םיחטש ורצונ ,םהיתוסרג תא בטיה ומאית אל םיינשהש הרקמב .יאודב ותוא לש
תא םשר דיקפה .היעבה תא םהיניב ורתפ םינכשהו ךכ לע םהל ריעה דיקפה .םיפפוח
תועקרקה רדסה דיקפ לצא תואצמנ תופמה לכ .הפמה לע םינותנה תא הלעהו םירבדה
.תויהל ךירצ רדס .עבש ראבב םיטפשמה דרשמב

תיאודב החפשמ" .יאבג דעלג רמוא ,"שממ דרוסבא ידיל םירבדה םיעיגמ םימעפל"
םיאצמנ חטשה ןמ קלחב .הברעב םימנוד יפלא תורשע לע הקזח תעבות בגנה רוזאמ
תמיתח םע רבעוה חטשה ןמ רחא קלח .ריפס זכרמו הבצח ןיע ,הבצח םיבושייה
."ןדרי תכלממל םולשה ימכסה

- לע םיאודבה םע רדסהל עיגהל הכירצ איה ,היתורטמל םיוסמ חטש הצור הנידמהשכ
תדוקנ .ירמגל הרורב הנניא ןיידע רדסהה תוהמ .1964 תנשב ךרענש םושירה יפ
ךרוצל ונופש םיאודבל םייוציפה םולשת תויהל הלוכי םיידיתע םירדסהל תוסחייתה
לבקמ עקרקה לע הקזחה תעיבת לעבש אוה לבוקמה רדסהה .םיטבנ הפועתה הדש תמקה
5,000 לעבכ ונמזב םשרנ יאודב םא ,רמולכ .ותוכזל םושרה חטשהמ םיזוחא 20
תרומת .לקו טושפ .ובאטב ומש לע ומשרייש ,םנוד ףלאל רדסהב הכזי אוה ,םנוד
ןוכיתה חרזמב םיגוהנה ןתמו אשמה יללכ יפ לע ,יפסכ יוציפל הכזי אוה חטשה ראש
רבד לכל .םיוסמ ךרע שי םישרט חטשו דבועמ חטש ,הסרט ,ףירצ לכל .המימי םימימ
.ריחמ שי

,תועקרקה רדסהל דע וא ,טפשמ תיב לש הטלחהל דעש ,בצמ רוציל אוה ונלש קבאמה"
,חטשל םישלופש םישנא םע תודדומתה" .יאבג דעלג רמוא ,"יונפ ראשיי חטשה
םויכש םג המ ,דואמ השק תודדומתה איה ,תיב וא ףירצ וב םינובש ,ותוא םישרוחש
תא רתוי דוע ךבסמ םינדריה םיאודבה םע ןיינעה .שיא ףלא 100-כ בגנב םינכוש
."רתויב בכרומ אוה הככ םגש ,בצמה

,"עדוי אל" .םלאס תא לאוש ינא "?הזה בצמב תושעל הכירצ לארשי תנידמ המ"
."שארה תא רובשת הנידמהש" ,םלאס רמוא